ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1989 - 2018
 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ

    α) «Προσέγγιση στη Βιβλιογραφία του Κρητικού Δικαίου», 1989, Μ. Βασιλοδημητράκης, Γ. Τζανάκης, Μ. Ζουμαδάκη. 
    β) "Διάγραμμα Ιστορίας Κρητικού Δικαίου", 1989, Στρατής Παπαμανουσάκης.
    γ) «Επιτομή Κρητικής Νομολογίας», 1990, Στρατής Παπαμανουσάκης. 
    δ) «Κρητικός Κώδιξ, Ι. Τουρκοκρατία, 1991, ΙΙ. Ημιαυτονομία, 1992, ΙΙΙ. Κρητική Πολιτεία, 1994, IV. Σύγχρονη Περίοδος, 1996», 1996, Στρατής Παπαμανουσάκης. 
    ε) «Αντίποινα, Μελέτη των κρητικών ηθών και εθίμων της γεωμετρικής – αρχαϊκής περιόδου (Μετάφραση στην Αγγλική)», 1996, Νικ. Σταμπολίδης. 
    στ) «Το ποινικό δίκαιο της Κρήτης κατά την Τουρκοκρατία», 1998, Χρήστος Κιτσόπουλος. 
    ζ) «Λόγοι διαζυγίου και ανάθεση γονικής μέριμνας στις αποφάσεις του Πρωτοδικείου Χανίων», 1998, Νικολέτα Μπεχλιβάνη. 
    η) «Η διαιτησία στο Κρητικό Δίκαιο», 1998, Γεωργία –Παναγιώτα Λίμνιου. 
    θ) «Επίσημες εφημερίδες ΒΑΚΑΪ ΓΚΙΡΙΤ –ΚΡΗΤΗ», 1999, Στρατής Παπαμανουσάκης. 
    ι) «Η διοικητική οργάνωση της Εκκλησίας της Κρήτης», 2000, Κωνστ. Παπαγεωργίου.
    ια) «Κώδικας ισχύουσας νομοθεσίας περί Κρήτης», 2000, Αγάπη Μικρού.
    ιβ) «Πανδέκτης Αρχαίου Κρητικού Δικαίου», 2000, Στρατής Παπαμανουσάκης, Κορίνα Δηλαβεράκη, Κωνστ. Παπαγεωργίου.
    ιγ) «Θεσμοί ιδιωτικού δικαίου στην βενετοκρατούμενη Κρήτη», 2001, Λάμπρος Σκουζάκης. 
    ιδ) "Η Βεντέτα εν γένει και ιδιαίτερα στην Κρήτη", 2001, Ιωάννης Βαρδάκης.
    ιε) "Creta Romana. Το Κρητικό Δίκαιο στη Ρωμαιοκρατία", 2001, Ιωάννης Τζαμτζής.
    ιστ) "Βιβλιογραφία Κρητικού Δικαίου (1989-2008)", 2001-2009, Κωνστ. Παπαγεωργίου, Στρατής Παπαμανουσάκης.
    ιζ) «Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο της Κρήτης», 2002, Α. Ψάλτης, Κωνστ. Παπαγεωργίου.
    ιη) «Τα όπλα στο Κρητικό Δίκαιο», 2002, Κωνστ. Παπαγεωργίου - Ε. Φυτράκης.
    ιθ) "Το κατάστιχο του νοταρίου Τζώρτζη Τρωϊλου", 2005, Γιάννης Γρυντάκης.
    κ) "Επανάσταση Θερίσου 1905", 2004, Αντώνης Μανιάτης.
    κα) "Τα Κρητικά Νομικά Έθιμα", 2003, Νικολέτα Μπεχλιβάνη.
    κβ) "Βακουφικά έγγραφα Κρήτης", 2004, Μανωλία Βουγιουκαλάκη.
    κγ) «Το πρωτόκολλο του νοτάριου Ιωάννη Βλαστού», 2011, Γιάννης Γρυντάκης.
    κδ) «Κρητική Νομολογία 2001-2010», 2013, Ιωάννα Κυριτσάκη.

 
*
 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
    α) "Το Κρητικό Δίκαιο της Βυζαντινής Περιόδου", 2001, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου.
    β) "Η ζωοκλοπή στην Κρήτη", 2003, Μαρία Γαλανού.
    γ) «Μονάδες και Όργανα μέτρησης Μεγεθών και Αξιών στην Κρήτη, Μέτρα – Σταθμά και Νομίσματα», 2011, Ιωάννης Καλογεράκης.
    δ) «Η έννοια της κατάχρησης του δικαιώματος μέσα από τη νομολογία των δικαστηρίων της Κρήτης», 2011, Νικολέτα Μπεχλιβάνη.
    ε) «Ο Συγκρητισμός, Νομική θεωρία και πράξη», 2013, Αντώνης Μανιάτης.
    στ) «Όψεις κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου στη Δυτική Κρήτη, κατά τα τελευταία έτη της Βενετοκρατίας», 2013, Γιάννης Γρυντάκης.
      
 
*
 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

    α) "Το Κρητικό Δίκαιο της Βενετοκρατίας". , 2001, Γιάννης Χατζάκης.
    β) "Τα Κρητικά Νομικά Έθιμα, ειδικό μέρος", 2003, Μαρία Γαλανού.
    γ) «Έγκλημα και Τιμωρία, στη λογοτεχνική παράδοση της Κρήτης: Ευρήματα νομικού πολιτισμού στη λόγια και λαϊκή δημιουργία», 2011, Νίκος Κωφίδης.
    δ) "Η εγκληματικότητα στην Κρήτη και η ποινική αντιμετώπισή της", 2013, Αντωνία Βοσκάκη.

 

*
 

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

   

α) "Κρητική Νομολογία 2011-2020".

β) «Ο αντιστασιακός χαρακτήρας του Κρητικού Δικαίου κατά την περίοδο της ξενοκρατίας".

γ) "Συμπλήρωμα Νομοθεσίας περί Κρήτης 2008-2017".

δ) "Συμπλήρωμα Βιβλιογραφίας περί Κρητικού Δικαίου, 2009-2017".

ε) "Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων στην Κρήτη".

 

*

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

   

α) "Η Βεντέτα στην Κρήτη", 2001, Ευτυχία Κατσιγαράκη, Δήμητρα Παπαϊωάννου, Μαρία Γαλανού.

β) "Ποινική Δικαιοσύνη και Κρητικές Επαναστάσεις της  Βενετοκρατίας", Χρήστος Κιτσόπουλος.

γ) "Τα ναρκωτικά στην Κρήτη", 2006, Όλγα Θεμελή - Αλεξάνδρα Μοσχοπούλου - Σταματίνα Πούλου.

δ) "Ο θεσμός της αστικής ευθύνης του Δημοσίου κατά το Δίκαιο της Κρητικής Πολιτείας", Ιωάννης Κωνσταντίνου.

ε) «Ομοιότητες, διαφορές και αλληλεπιδράσεις του εθιμικού δικαίου Κρήτης και Μάνης", Ευγενία Κοντολέφα.

στ) "Έκδοση αρχείου του συμβολαιογράφου Τζανάκη Σουριάν", Σπύρος Λάλας.

ζ) "Συλλογή Νομικών Επιγραφών Κρήτης", Μαρία Γιούνη.

η) "Οι επιπτώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου στην Κρήτη, ως περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης", Μάρκος Περράκης.


Γνωριμία - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης