ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1989 - 2011
 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ

    α) «Προσέγγιση στη Βιβλιογραφία του Κρητικού Δικαίου», 1989, Μ. Βασιλοδημητράκης, Γ. Τζανάκης, Μ. Ζουμαδάκη. 
    β) "Διάγραμμα Ιστορίας Κρητικού Δικαίου", 1989, Στρατής Παπαμανουσάκης.
    γ) «Επιτομή Κρητικής Νομολογίας», 1990, Στρατής Παπαμανουσάκης. 
    δ) «Κρητικός Κώδιξ, Ι. Τουρκοκρατία, 1991, ΙΙ. Ημιαυτονομία, 1992, ΙΙΙ. Κρητική Πολιτεία, 1994, IV. Σύγχρονη Περίοδος, 1996», 1996, Στρατής Παπαμανουσάκης. 
    ε) «Αντίποινα, Μελέτη των κρητικών ηθών και εθίμων της γεωμετρικής – αρχαϊκής περιόδου (Μετάφραση στην Αγγλική)», 1996, Νικ. Σταμπολίδης. 
    στ) «Το ποινικό δίκαιο της Κρήτης κατά την Τουρκοκρατία», 1998, Χρήστος Κιτσόπουλος. 
    ζ) «Λόγοι διαζυγίου και ανάθεση γονικής μέριμνας στις αποφάσεις του Πρωτοδικείου Χανίων», 1998, Νικολέτα Μπεχλιβάνη. 
    η) «Η διαιτησία στο Κρητικό Δίκαιο», 1998, Γεωργία –Παναγιώτα Λίμνιου. 
    θ) «Επίσημες εφημερίδες ΒΑΚΑΪ ΓΚΙΡΙΤ –ΚΡΗΤΗ», 1999, Στρατής Παπαμανουσάκης. 
    ι) «Η διοικητική οργάνωση της Εκκλησίας της Κρήτης», 2000, Κωνστ. Παπαγεωργίου.
    ια) «Κώδικας ισχύουσας νομοθεσίας περί Κρήτης», 2000, Αγάπη Μικρού.
    ιβ) «Πανδέκτης Αρχαίου Κρητικού Δικαίου», 2000, Στρατής Παπαμανουσάκης, Κορίνα Δηλαβεράκη, Κωνστ. Παπαγεωργίου.
    ιγ) «Θεσμοί ιδιωτικού δικαίου στην βενετοκρατούμενη Κρήτη», 2001, Λάμπρος Σκουζάκης. 
    ιδ) "Η Βεντέτα εν γένει και ιδιαίτερα στην Κρήτη", 2001, Ιωάννης Βαρδάκης.
    ιε) "Creta Romana. Το Κρητικό Δίκαιο στη Ρωμαιοκρατία", 2001, Ιωάννης Τζαμτζής.
    ιστ) "Βιβλιογραφία Κρητικού Δικαίου (1989-2008)", 2001-2009, Κωνστ. Παπαγεωργίου, Στρατής Παπαμανουσάκης.
    ιζ) «Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο της Κρήτης», 2002, Α. Ψάλτης, Κωνστ. Παπαγεωργίου.
    ιη) «Τα όπλα στο Κρητικό Δίκαιο», 2002, Κωνστ. Παπαγεωργίου.
    ιθ) "Το κατάστιχο του νοταρίου Τζώρτζη Τρωϊλου", 2005, Γιάννης Γρυντάκης.
    κ) "Επανάσταση Θερίσου 1905", 2004, Αντώνης Μανιάτης.
    κα) "Τα Κρητικά Νομικά Έθιμα", 2003, Νικολέτα Μπεχλιβάνη.
    κβ) "Βακουφικά έγγραφα Κρήτης", 2004, Μανωλία Βουγιουκαλάκη.
    κγ) «Το πρωτόκολλο του νοτάριου Ιωάννη Βλαστού», 2011, Γιάννης Γρυντάκης.

 
*
 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

    α) "Το Κρητικό Δίκαιο της Βυζαντινής Περιόδου", 2001, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου.
    β) "Η Βεντέτα στην Κρήτη", 2001, Ευτυχία Κατσιγαράκη, Δήμητρα Παπαϊωάννου, Μαρία Γαλανού.
    γ) "Το Κρητικό Δίκαιο της Βενετοκρατίας". , 2001, Γιάννης Χατζάκης.
    δ) "Ποινική Δικαιοσύνη και Κρητικές Επαναστάσεις της  Βενετοκρατίας", Χρήστος Κιτσόπουλος.
    ε) "Τα Κρητικά Νομικά Έθιμα, ειδικό μέρος", 2003, Μαρία Γαλανού.
    στ) "Η ζωοκλοπή στην Κρήτη", 2003, Μαρία Γαλανού.
    ζ) "Τα ναρκωτικά στην Κρήτη", 2006, Όλγα Θεμελή - Αλεξάνδρα Μοσχοπούλου - Σταματίνα Πούλου.
    η) «Μονάδες και Όργανα μέτρησης Μεγεθών και Αξιών στην Κρήτη, Μέτρα – Σταθμά και Νομίσματα», 2011, Ιωάννης Καλογεράκης.
    θ)
«Η έννοια της κατάχρησης του δικαιώματος μέσα από τη νομολογία των δικαστηρίων της Κρήτης», 2011, Νικολέτα Μπεχλιβάνη.
   
ι) «Έγκλημα και Τιμωρία, στη λογοτεχνική παράδοση της Κρήτης: Ευρήματα νομικού πολιτισμού στη λόγια και λαϊκή δημιουργία», 2011, Νίκος Κωφίδης.
    ια) «Κρητική Νομολογία 2001-2011», 2013, Ιωάννα Κυριτσάκη.
    ιβ) «Ο Συγκρητισμός, Νομική θεωρία και πράξη», 2013, Αντώνης Μανιάτης.

*
 

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

   

α) «Όψεις κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου στη Δυτική Κρήτη, κατά τα τελευταία έτη της Βενετοκρατίας», 2013, Γιάννης Γρυντάκης.

β) «Η εγκληματικότητα στην Κρήτη και η ποινική αντιμετώπισή της», 2013, Αντωνία Βοσκάκη.

 

 


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης