ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΥΝΤΑΚΗΣ
_________
ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΤΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΤΟΥ
_____

Το 1981 σε ένα ταξίδι μου στη Βενετία είχα την τύχη να γνωρίσω τον τότε πρόεδρο του εκεί Ελληνικού Ινστιτούτου, αείμνηστο Μανούσο Μανού-σακα. Αυτός, πρώτος, με συμβούλευσε να ασχοληθώ με τους νοταρίους του νομού Ρεθύμνου. Οι διαβεβαιώσεις του ότι μέσα στα νοταριακά κείμενα βρισκόταν ένα μεγάλο μέρος του θησαυρού της πολιτιστικής μας ιστορίας με έπεισαν να ακολουθήσω τη συμβουλή του. Έτσι, από τότε μέχρι και σήμερα πλησίασα πολλές φορές τα νεκρά κείμενα των νοταρίων και προσπάθησα, αφού τους έδωσα ζωή, να τα προσφέρω σε όσους διψούν για πολιτισμό και μάθηση. Νομίζω ότι το κατόρθωσα, αφού ήδη εκδόθηκαν τέσσερα από τα πρωτόκολλά τους. Και τα τέσσερα, που ήταν γραμμένα στη βενετσιάνικη διάλεκτο, δόθηκαν σε νεοελληνική μετάφραση, ώστε να είναι προσιτά στους πολλούς και όχι στους ελάχιστους, τους λεγόμενους ειδικούς. Το πρωτόκολ-λο του Βλαστού διαφέρει από τα άλλα, γιατί είναι γραμμένο στα ελληνικά της εποχής.

Στο εισαγωγικό μέρος περιγράφεται το πρωτόκολλο, αναφέρονται οι ρεθεμνιώτες νοτάριοι, δίδονται κάποια στοιχεία για τον Ιωάννη Βλαστό και περισσότερα για το περίεργο γλωσσικό ιδίωμα που χρησιμοποιεί. Στο κυρίως κείμενο μεταφέρονται οι 303 πράξεις ως έχουν, γίνονται κάποιες παρατη-ρήσεις, κυρίως σε θέματα μορφής, και δίδονται κάποιες διευκρινιστικές επεξηγήσεις, προκειμένου να γίνεται περισσότερο κατανοητό το κείμενο. Στο τέλος υπάρχουν λεπτομερή ευρετήρια ονομάτων, πόλεων, χωριών, εκκλησιών και τοπωνυμιών, όπως και ένα πλούσιο λεξιλόγιο. Στο λεξιλόγιο σημειώνονται, όπου κρίνεται αναγκαίο, και πραγματολογικά στοιχεία. Σε παράρτημα δίδονται στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα οι 30 πρώτες πράξεις του πρωτοκόλλου, για να μπορεί ο αναγνώστης και ο μελετητής να προσεγγίσει καλύτερα τις υπόλοιπες πράξεις. Δίδονται ακόμα σε φωτογρα-φία οι πρώτες 10 πράξεις του πρωτοτύπου.

Θέλω να ευχαριστήσω το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου, που ανέλαβε την έκδοσή του, όπως και όλους όσους συμβουλεύτηκα στην προσπάθειά μου να ερμηνεύσω κάποιες λέξεις ή φράσεις, που δεν  διασώθηκαν στην προφορική κρητική παράδοση και δεν περιλαμβάνονται στα διάφορα λεξικά.

 

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης