ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ
_________
CRETA ROMANA. ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (67 π.Χ.-235 μ.Χ.)
_____
Η εισαγωγή των Ρωμαϊκών πηγών δικαίου.
Η ένταξη της Κρήτης στη Ρωμαϊκή επικράτεια.
Κατά πρώτον, εξετάζεται η μετάπτωση από μια πολιτική παρεμβατισμού της Ρώμης μέσω διαιτησιών στις ενδοκρητικές έριδες στην απροκάλυπτη στρατιωτική επέμβαση στη νήσο? κατά δεύτερον, μια επισκόπηση των πηγών δικαίου της περιόδου της Ηγεμονίας ακολουθείται από την εξέταση του επαρχιακού νόμου για την Κρήτη? τέλος, το ζήτημα της συνύπαρξης της Κρήτης με την Κυρηναϊκή στο πλαίσιο μιας και μόνης επαρχίας προσεγγίζεται κάτω από το πρίσμα της εξέλιξης.
Η διαχείριση της εφαρμογής των Ρωμαϊκών κανόνων.
Αναλύονται, κατ’ αρχήν, οι εξουσίες και αρμοδιότητες του ανθυπάτου, ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην δικαιοδοτική εξουσία? οι συνεργάτες του ανθυπάτου, οι quaestor και ο legatus, τα καθήκοντά τους, και η οργάνωση των κατώτερων διοικητικών δομών αποτελούν ένα δεύτερο σημείο? το τρίτο σημείο αφορά στην ευθύνη των Ρωμαίων κυβερνώντων της νήσου για κακοδιοίκηση (crimen repetundarum).
Τα όρια της Ρωμαϊκής δικαιϊκής υπερδομής.
Η θεσμική σύνθεση στο επίπεδο των προσώπων.
Μετά από μια εξέταση περιπτώσεων προσωπικής απονομής της Ρωμαϊκής πολιτείας (ιθαγένειας) σε Κρήτες αλλά και των επιπτώσεων της εφαρμογής του Διατάγματος του Καρακάλλα, επιχειρείται να δοθεί μια εικόνα του ιδιωτικού δικαίου και να ελεγχθεί κατά πόσο λειτουργούσαν τα παραδοσιακά τοπικά δικαστήρια. Επίσης θίγεται το θέμα της σύστασης συλλόγων.
Η πολιτική και πολιτειακή πραγματικότητα.
Προσεγγίζονται διαδοχικά: το ζήτημα της φορολογικής πολιτικής της Ρώμης στην Κρήτη καθώς και το σύστημα εκμετάλλευσης των γαιών? το καθεστώς των διάφορων Κρητικών πόλεων και τα όργανα τακτικής διακυβέρνησης που συνεπάγεται? η εξέλιξη του Κρητικού κοινού, μια από τις φάσεις της οποίας συνδέεται με την «απελευθέρωση» της νήσου που επιχείρησε ο Μάρκος Αντώνιος μετά το 44 π.Χ.

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης