ΓΕΩΡΓΙΑ -  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΜΝΙΟΥ
 
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
_________
 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
 
Η εμφάνιση και εξέλιξη ενός συνόλου κανόνων σε ορισμένο γεωγραφικό χώρο από τις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού μέχρι περίπου και σήμερα είναι αναμφισβήτητα ένα δυσχερές έργο, ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται για ένα χώρο, ο οποίος έχει γνωρίσει και υιοθετήσει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου – άνω των τεσσάρων χιλιάδων ετών – δεκάδες διαφορετικούς πολιτισμούς. Η Κρήτη, λόγω φυσικά της θέσης της πάνω στον πλανήτη μας, είχε την ευκαιρία να αποτελεί δέκτη των διαφόρων λαών, οι οποίοι ήταν φορείς και του πολιτισμού τους άρα και των κανόνων δικαίου τους.
Από την άλλη πλευρά, ο θεσμός της διαιτησίας, τόσο παραγκωνισμένος σε σχέση πάντα με τους άλλους θεσμούς του αστικού δικονομικού δικαίου, αποδεικνύεται ότι έχει να επιδείξει πλούσιο παρελθόν, ικανό να διδάξει και (γιατί όχι;) να παραδειγματίσει και εμάς σήμερα, που αναζητούμε «νέους» τρόπους απονομής δικαιοσύνης. Φαίνεται από την παρούσα έρευνα ότι τα δύο βασικά στοιχεία που εξετάζονται, ο τόπος και ο θεσμός, η Κρήτη και η διαιτησία, βρίσκονταν σε αρμονική συνάρτηση μεταξύ τους.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να φωτίσει όσο το δυνατόν καλύτερα τις πλευρές του θεσμού της διαιτησίας, η οποία έχει να επιδείξει μακρό και ποικίλο παρελθόν, ιδιαίτερα δε στην Κρήτη και στο δίκαιό της, στο Κρητικό Δίκαιο. Θα ήθελα από το σημείο αυτό να επισημάνω ότι ως «Κρητικό Δίκαιο» εννοούμε το σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν μέσα στον χρόνο τις ανθρώπινες σχέσεις αναφορικά με την Κρήτη, κανόνες που πηγάζουν από την κρατική εξουσία, την ντόπια, του κατακτητή ή της επανάστασης εκφράζοντας, κάθε φορά τη θέληση της ιθύνουσας κοινωνικής τάξης.
Η έρευνα δεν βασίστηκε σε καθαυτό νομικές πηγές, αφού για το κρητικό δίκαιο αυτές είναι ελάχιστες, αλλά όπου ήταν επιτρεπτό και πάντα με τον κίνδυνο για παράτολμα συμπεράσματα οι πηγές ήταν κυρίως ιστορικές και φιλολογικές. Γι’ αυτό όπου στο κείμενο υπάρχει αμφιβολία της ερευνήτριας επισημαίνεται αμέσως, όπως επίσης παρατίθενται και οι αντίθετες απόψεις, οι οποίες μπορεί να έχουν εκφραστεί ή δημοσιευτεί για ένα ορισμένο θέμα. Έτσι ο συνδυασμός όλων των ειδών των πηγών, όπου αυτό ήταν δυνατόν, κατέστη απαραίτητος, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν εσφαλμένες εντυπώσεις.


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης