ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΥΝΤΑΚΗΣ
_________
ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΗ ΝΟΤΑΡΙΟΥ ΤΖΩΡΤΖΗ ΤΡΩΙΛΟΥ
_____
Στη μελέτη αυτή περιλαμβάνεται εισαγωγικό σημείωμα, έπεται το κυρίως κείμενο, δηλαδή η μεταγραφή των 101 πράξεων του πρωτοτύπου με τις προδιαγραφές διπλωματικής έκδοσης, και ακολουθεί η μετάφραση των πράξεων στα ελληνικά. Το κείμενο και η μετάφραση συνοδεύουν υποσελίδιες γλωσσικές ή επεξηγηματικές σημειώσεις. Τέλος, υπάρχει ευρετήριο και ενδεικτική βιβλιογραφία. Αναλυτικότερα:
Στο εισαγωγικό μέρος:
Περιγράφεται το κατάστιχο του Τ. Τρωίλου. Δίνονται όσα στοιχεία προκύπτουν από τη μελέτη των πράξεων και κρίνονται ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους ερευνητές ή απλούς αναγνώστες των κειμένων. Επιχειρείται προσέγγιση στη ζωή και το έργο του Τ. Τρωίλου με βάση τα ελάχιστα στοιχεία που υπάρχουν γι’ αυτόν. Γίνεται αναφορά σε άλλους νοταρίους του διαμερίσματος Ρεθύμνου. Εξετάζεται η γλώσσα του πρωτοκόλλου και τονίζονται τα χαρακτηριστικά της. Τέλος διευκρινίζονται τα σχετικά με την κατάρτιση του κειμένου.
Στο κυρίως κείμενο:
Δίδονται μεταγραμμένες από το πρωτότυπο βενετικό χειρόγραφο οι 100 πράξεις του Τ. Τρωίλου, όπως και η καταληκτική, που είναι η πράξη παράδοσης του πρωτοκόλλου από το γιο του Ιερώνυμο στις βενετικές αρχές. Πριν από το κείμενο κάθε δικαιοπραξίας σημειώνονται στα ελληνικά ο αύξων αριθμός της, το είδος της, όπως και η ημερομηνία και χρονολογία σύναψής της. Αμέσως μετά δίδεται σύντομη περίληψη του περιεχομένου της, επίσης στα ελληνικά. Στις πράξεις που κρίνεται απαραίτητο δίδονται υποσελίδια επεξηγηματικά στοιχεία, χρήσιμα για τη γλωσσική εξομάλυνση του κειμένου, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στις διπλωματικές εκδόσεις αρχείων. Τέλος, δίδεται αλφαβητικό ευρετήριο με ονοματεπώνυμα, τοπωνυμίες, χωριά, εκκλησίες, μοναστήρια, πόλεις, καβαλαρίες κ.ά.
Στη μετάφραση του πρωτοτύπου:
Δίδονται όλες οι πράξεις του πρωτοκόλλου σε ελληνική μετάφραση.
Πάνω από την κάθε πράξη σημειώνονται ο αύξων αριθμός της, το είδος της, οι συμβαλλόμενοι, οι κυριότεροι από τους συμβαλλόμενους και ο χρόνος σύναψής της. Την κάθε πράξη συνοδεύουν υποσελίδιες σημειώσεις, που επεξηγούν, ερμηνεύουν ή σχολιάζουν το περιεχόμενό της.
Τέλος, δίδεται ένα αλφαβητικό ευρετήριο με ονοματεπώνυμα, τοπωνυμίες, χωριά, εκκλησίες, μοναστήρια, πόλεις, καβαλαρίες κ.ά., όπως και ενδεικτική βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη, σχετική με την Ενετοκρατία στην Κρήτη.
 

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης