ΑΓΑΠΗ ΜΙΚΡΟΥ
_________
ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΚΡΗΤΗΣ
_____
Ο Κώδικας της ισχύουσας Νομοθεσίας περί Κρήτης εκπονήθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου για τη δημιουργία της απαραίτητης επιστημονικής υποδομής, στην οποία  βασίζεται η περαιτέρω έρευνα και μελέτη του Κρητικού Δικαίου σε όλες τις περιόδους της ιστορικής του εξέλιξης. Ο Κώδικας αυτός αποτελεί συνέχεια και επιστέγασμα της έκδοσης του Κρητικού Κώδικα [Τουρκοκρατία (1669-1868), Ημιαυτονομία (1868-1898), Κρητική Πολιτεία (1898-1912), Σύγχρονη Περίοδος (1913-1996)], όπου καταγράφεται η  πορεία του Κρητικού Δικαίου κατά τους τέσσερις τελευταίους αιώνες της ιστορίας του. Από την τεράστια αυτή δικαιϊκή παραγωγή απομονώνεται τώρα το ισχύον δίκαιο, σε συσχετισμό με το προϊσχύον, με όλες τις εν τω μεταξύ (από το 1996 μέχρι σήμερα) μεταβολές. Επιδίωξη μας είναι η κωδικοποίηση αυτή να καταστεί διαρκής με την ενσωμάτωση των νεότερων νομοθετικών ρυθμίσεων στο κείμενο του Κώδικα.
Ήδη υποδηλώθηκαν και η μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά της έκδοσης του Κώδικα. Η κωδικοποίηση προϋποθέτει από τη μια μεριά συγκέντρωση του υλικού χωρίς ουσιαστικές παραλείψεις και από την άλλη εύχρηστη ταξινόμηση του, ώστε να είναι δυνατός ο άμεσος εντοπισμός του σχετικού νομοθετήματος. Ως προς το πρώτο ζήτημα ακολουθήθηκε  η διαδικασία του ελέγχου των πηγών από τον Κρητικό Κώδικα, την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τους Κώδικες των νομικών περιοδικών,(κυρίως του Κώδικα Νομικού Βήματος και του Κώδικα Νόμων), καθώς και παλιότερων νομοθετικών συλλογών ( Θέμις, Σιφναίος, Ραπτάρχης κ.α.). Ως προς δε το δεύτερο ζήτημα το υλικό που συγκεντρώθηκε διαιρέθηκε αρχικά σε δεκαοκτώ ενότητες, που αντιστοιχούν κατά βάση στις αρμοδιότητες των σχετικών Υπουργείων (). Κάθε ενότητα υποδιαιρέθηκε πάλι σε ανάλογες υποενότητες και ούτω καθεξής. Προς διευκόλυνση των χρηστών χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί αριθμητικοί προσδιορισμοί για κάθε κατηγορία, (με ελληνική, λατινική και αραβική αρίθμηση), πρώτα με κεφαλαία και ακολούθως με μικρά στοιχεία. Για κάθε θέμα δίδονται τα σχετικά νομοθετικά κείμενα σε τίτλους και σημειώνεται η δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή και σε άλλες νομοθετικές συλλογές. Συχνά όμως αναφέρονται σε αγκύλες και ολόκληρα τα σχετικά κείμενα ή άρθρα, καθώς και οι τροποποιήσεις και το προϊσχύον δίκαιο.

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης