ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ
_________
ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
_____
Η σκοπιμότητα της εκπόνησης της συγκεκριμένης έρευνας σχετίζεται με λόγους ιστορικούς, λόγους κανονιστικού και κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος. Ο ιστορικός χαρακτήρας της έρευνας συνάγεται από το γεγονός ότι μελετήθηκαν δικαστικές αποφάσεις που λόγω της παλαιότητάς τους (από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα και μετά) αλλά και των ιδιαίτερων χρονικών περιόδων στις οποίες αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά (π.χ. περίοδος γερμανικής κατοχής), παρουσιάζουν αναπόφευκτα ιστορικό ενδιαφέρον. Το κανονιστικό μέρος της έρευνας, αφορά στην παράθεση και σχολιασμό διατάξεων οικογενειακού δικαίου για τη λύση του γάμου και την προστασία της παιδικής ηλικίας (επιμέλειας, επιτροπεία, υιοθεσία) που ίσχυαν μέχρι την εισαγωγή του ΑΚ/1940. Πρόκειται για τους ν. ΧΠΘ/1861, ν. 609/1881, ν. 276/1900 καθώς επίσης και για διατάξεις του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου το οποίο ίσχυε στην Κρήτη επί οικογενειακών διαφορών μέχρι την εφαρμογή του ΑΚ/1940 (23.2.1946). Το κοινωνιολογικό ενδιαφέρον της έρευνας αντανακλάται στην εξειδίκευση των κανονιστικών διατάξεων μέσα από τα πραγματικά περιστατικά της ελλάσονος πρότασης των αποφάσεων. Έτσι, συγκεκριμενοποιούνται νομικές έννοιες όπως η επίμονη άρνηση επανόδου του/της συζύγου στην οικογενειακή στέγη ως λόγος διαζυγίου ή το συμφέρον του ανηλίκου προς υιοθεσία. Η έρευνα (θεωρητική και εμπειρική) αφορά υποθέσεις, σχετικές αφενός με την ανώμαλη εξέλιξη της έγγαμης συμβίωσης και αφετέρου με την απο(υπο)κατάσταση της «γονικής μέριμνας». Για τις ανάγκες της εμπειρικής έρευνας μελετήθηκαν περίπου 3000 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Χανίων των δεκαετιών 1900-1950, από τις οποίες εντοπίστηκαν 273 αποφάσεις με αντικείμενο οικογενειακές διαφορές που αφορούσαν την παρούσα έρευνα και οι οποίες αποφάσεις αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας.
 

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Τάλως - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης