ΙΒ΄ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
 
1. Β.Δ. της 11-7/4-8-1950 "Περί ιδρύσεως εν τη περιφερεία Κρήτης τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος" (Α΄ 165). [Κ.Ν. 1950, 374].
2. Π.Δ. της 10-12-1981/28-1-1982 "Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος της πόλεως Ηρακλείου Κρήτης, κτιρίων ως κυρίων όψεων, κτιρίων κειμένων επί της οδού Μαρτύρων 25ης Αυγούστου ως διατηρητέων και επιβολής ειδικών όρων δομήσεως των ως άνω περιοχών"  (Δ΄ 58).
3. ΝομΗρακ 29771 της 21-2-1985 "Καθορισμός λατομικών περιοχών στο Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 93).
4. Υ.Α. (Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) ΑΠ 39338 της 27-1/3-3-1988 "Ορισμός γεωγραφικών ενοτήτων του νομού Ρεθύμνης" (Β΄ 117).
5. Υ.Α. (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) ΔΜΕΟ/α/1862 της 19 Ιουλίου 1994 "Αποχαρακτηρισμός τμήματος του παλιού εθνικού δρόμου Ηράκλειο-Αγ. Νικόλαος (περιοχή Σεισίου), που εγκαταλείφθηκε και χαρακτηρισμός του σε κοινοτικό δρόμο" (Β΄ 582, 5486).

6. Νόμος 3130 της 28.3.2003. "Μισθώσεις ακίνητων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις." (Α΄ 76).
Άρθρο 47: Ρύθμιση θεμάτων των ακινήτων των περιοχών "Καράβολα" και "Μάχης της    Κρήτης" για την αναβάθμιση της εισόδου της Ολυμπιακής Πόλης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.
1. Για την τέλεση αγωνισμάτων των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Ολυμπιακή Πόλη του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης επιτρέπεται η καταβολή από το Ελληνικό Δημόσιο: (α) αποζημιώσεως για τη μεταβίβαση της κυριότητας στο Δημόσιο ακινήτων των οποίων οι κάτοχοι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και (β) επιδότησης για την κοινωνική αποκατάσταση των κατόχων ακινήτων. Τα ακίνητα αποτυπώνονται στο κτηματολογικό διάγραμμα, κλίμακας 1 :1.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οδικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο-ταξίας και Δημόσιων Έργων και του οποίου αντί-τυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού ορίζονται τα κριτήρια με τα οποία η Επιτροπή της επόμενης παραγράφου καθορίζει το ύφος της αποζημίωσης ή της επιδότησης για την κοινωνική αποκατάσταση ανά δικαιούχο και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
2. Συνιστάται πενταμελής Επιτροπή, καλούμενη στη συνέχεια η «Επιτροπή», η οποία συγκρο-τείται από: α. Τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Δικαστικό Γραφείο Ηρακλείου Κρήτης, ως Πρόεδρο, με το νόμιμο αναπληρωτή του. β. Ανώτερο υπάλληλο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Ηρακλείου Κρήτης, με το νόμιμο αναπληρωτή του, που διορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου. γ. Ανώτερο υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου με τον αναπληρωτή του, που διορίζονται από τον Διευθυντή της ίδιας υπηρεσίας. δ. Ανώτερο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με το νόμιμο αναπληρωτή του. ε. Έναν δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, με τον αναπληρωτή του, που διορίζονται με απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.
Στην Επιτροπή αποσπάται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, ως γραμματέας αυτής, ένας υπάλληλος του Δήμου τούτου.
3. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της και συνεδριάζει στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
Η Επιτροπή προσκαλεί τους κυρίους ή κατόχους των ακινήτων να καταθέσουν στο γραμματέα της, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα «30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση
της πρόσκλησης, αίτηση για την καταβολή της παραπάνω αποζημίωσης ή επιδότησης. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από: α) Τους τίτλους ιδιοκτησίας μετά των σχετικών πιστοποιητικών.
β) Ένορκη βεβαίωση δύο ατόμων, περί της κατοχής και της διάρκειας αυτής επί του ακινή-του.
γ) Την προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 υπεύθυνη δήλωση περί αναλήψεως από τον αιτούντα του κινδύνου τυχόν αποζημιώσεως τρίτων, που εγείρουν δικαιώματα επί του ακινήτου, και
δ) Λοιπά συναφή έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών κατά την κρίση του, τα οποία αποδεικνύουν τη βασιμότητα της αιτήσεως.
Στην αίτηση αναγράφεται υποχρεωτικά η ακρι-βής διεύθυνση του αιτούντος και ο διορισμός αντικλήτου στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης.
Η πιο πάνω πρόσκληση της Επιτροπής δημο-σιεύεται σε τρία συνεχόμενα φύλλα, δύο ημερήσιων τοπικών εφημερίδων και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, επί τρεις τουλάχιστον ημέρες.
Αντίγραφα των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, με πράξη καταθέσεως του γραμματέα της Επιτροπής περί της καταθέσεως τους, παραδίδονται στην Επιτροπή την επομένη από τη λήξη της προθεσμίας.
Η Επιτροπή ορίζει ημέρες και ώρες συζήτησης των αιτήσεων, καλώντας τους ενδιαφερομένους να παραστούν κατά τη συζήτηση, με πρόσκληση, που επιδίδεται στους ίδιους ή στον ορισθέντα με την αίτηση αντίκλητο τους με δικαστικό επιμελητή πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπηθούν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, που υπογράφει την αίτηση τους, ή από δικηγόρο που διορίζεται με α-πλή εξουσιοδότηση τους, βεβαίας χρονολογίας. Η διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων δεν κωλύεται από τη μη εκπροσώπηση ή τη μη προσέλευση όλων των ενδιαφερομένων, που προσκλήθηκαν για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής.
Η Επιτροπή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή των αιτήσεων μετά των σχηματισθέντων φακέλων, υποχρεούται να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση, ενιαία για όλους τους δι-καιούχους, η οποία περιλαμβάνει τους κατ' ιδίαν δικαιούχους της αποζημίωσης ή επιδότησης, καθώς και το ύφος αυτής ανά δικαιούχο.
4. Η απόφαση της Επιτροπής εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Η απόφαση της Επιτροπής και η εγκριτική της πράξη αναρτώνται στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και ε-πιδίδονται με δικαστικό επιμελητή στους αναγνωρισθέντες, μαζί με πρόσκληση, με την οποία καλούνται οι τελευταίοι να προσέλθουν ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής και να δηλώσουν ότι αποδέχονται την απόφασή της. Η δήλωση αποδοχής γίνεται ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής χωρίς όρους, αιρέσεις και επιφυλάξεις συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρακτικού. Οι δηλώσεις αποδοχής της πιο πάνω απόφασης της Επιτροπής, όπως αυτή έχει εγκριθεί, μπορούν να γίνουν και από πληρεξούσιους δικηγόρους των ενδιαφερομένων, ειδικά εξουσιοδοτημένους προς τούτο με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Η σύμφωνα με τα παραπάνω αποδοχή της απόφασης της Επιτροπής, με την οποία επιτρέπεται η αντίστοιχη παρακατάθεση του ποσού της αποζημίωσης ή οικονομικής επιδότησης, καθιστά την απόφαση αυτή εκτελεστό τίτλο έναντι των δικαιούχων που αναγνωρίσθηκαν, ως και κάθε προσώπου, που έλκει δικαιώματα από αυτούς και παρέχει στο Δημόσιο το δικαίωμα να προβεί σε αναγκαστική αποβολή τούτων από τα κατεχόμενα ακίνητα.
5. Όσοι από τους ενδιαφερομένους κατέθεσαν εκπρόθεσμα τις αιτήσεις για την αναγνώριση τους ή δεν αναγνωρίσθηκαν με την απόφαση της Επιτροπής ως δικαιούχοι εν όλω ή εν μέρει ή δεν κατέθεσαν τη δήλωση αποδοχής της περιπτώσεως της παραγράφου 4, έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης σε αυτούς. Το Δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφο-ρών σύμφωνα με τα άρθρα 663 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την κατάθεση της προσφυγής προσδιορίζεται δικάσιμος, η οποία δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες. Ορίζεται δεκαήμερη προθεσμία επιδόσεως της ανακοπής στον Πρόεδρο της Επιτροπής ως εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου. Το Δικαστήριο εκδίδει την απόφαση του μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από τη συζήτηση. Η από-φαση αυτή είναι αμετάκλητη.
Το Δημόσιο παρακαταθέτει το ποσό της αποζημίωσης ή της επιδότησης υπέρ των αναγνωρισθέντων, με τις πιο πάνω δικαστικές αποφάσεις. Μετά την παρακατάθεση αυτή οι δικαστικές αποφάσεις αποτελούν τίτλο εκτελεστό κατά των αναγνωρισθέντων δικαιούχων, ως και κάθε προσώπου που έλκει δικαιώματα από αυτούς και παρέχει στο Δημόσιο το δικαίωμα να προβεί σε αναγκαστική αποβολή τούτων από τα κατε-χόμενα ακίνητα. .
6. Για όσους από τους δικαιούχους έχει αναγνωρισθεί με την απόφαση της Εmτροπής, όπως αυτή εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράψου 4, δικαίωμα κυριότητας επί ακινήτων, μεταγράφονται ατελώς, για τη μεταβίβαση της κυριότητας τους στο Δημόσιο, τα εξής:
α) η απόφαση της Επιτροπής με την κάτωθι αυτής έγκριση των Υπουργών, σύμφωνα με την παράγραφο 4. β) τα σχετικά πρακτικά αποδοχής των αποφάσεων αυτών, γ) οι δικαστικές αποφάσεις της παραγράφου 5, που αναγνωρίζουν ως δικαιούχους αποζημιώσεως δυνάμει δικαιώματος κυριότητας και δ) σχετικό διάγραμμα που συ-ντάσσεται από την αρμόδια κτηματική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με βάση το περιεχόμενο των πιο πάνω στοιχείων αυτών.
7. Διαγράφονται όλα τα οφειλόμενα ποσά αποζημιώσεων ή προστίμων προς το Δημόσιο λόγω αυθαίρετης χρήσης των αντίστοιχων ακινήτων, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ημερομηνία της πιο πάνω παρακατάθεσης του ποσού της αποζημίωσης ή της επιδότησης και απαλλάσσονται όλοι οι κατά τα παραπάνω αναγνωρισθέντες δικαιούχοι από την υποχρέωση καταβολής των πιο πάνω οφειλόμενων ποσών. Η διαγραφή θα γίνει με την έκδοση ατομικού φύλλου έκπτωση από τη βεβαιούσα αρχή. Τυχόν καταβληθέντα ποσά για τις παραπάνω αιτίες δεν αναζητούνται.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται αποζημίωση των μελών της Επιτροπής και του γραμματέα της, καθώς και οι αναγκαίες δαπάνες για την περάτωση της διαδικασίας.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
 

II. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ
 
1.  Ν.Δ. της 17 Ιουλίου/16 Αυγούστου 1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αυτών». [Θέμις ΙΒ΄, 669-849].
2. Π.Δ. της 9/15 Φεβρουαρίου 1932 «Σχέδιο πόλεως Χανίων». [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 530].
3. Π.Δ. της 9/16 Σεπτεμβρίου 1933 «Σχέδιο πόλεως Ηρακλείου». [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 530].
ΓενΓραμΠερ. Κρήτης 265/1480 της 26-5/24-6-1999 "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Παλαιοχώρας Ν. Χανίων στις περιοχές Ξηρόκαμπος και Γαυδιώτικα" (Δ΄ 460).
4. Β.Δ. της 17-12-1970/9-1-1971 "Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ηρακλείου Κρήτης" (Δ΄ 1).
5. Β.Δ. της 10-3/2-4-1973 "Περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου (Λασιθίου Κρήτης) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού" (Δ΄ 91).
6. Π.Δ. της 17-11-1975/19-2-1976 "Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου των Κοινοτήτων Νέας Αλικαρνασσού και Καλλιθέας (Ηρακλείου Κρήτης) της περιοχής Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ)" (Δ΄ 55).
7. Π.Δ. της 17-2/16-3-1976 "Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Χανίων" (Δ΄ 74).
8. Π.Δ. της 18-10/10-11-1977 "Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Χανίων με επιβολή προκηπίου (πρασιάς) επί ενίων οικοπέδων αυτού" (Δ΄ 443).
9. Π.Δ. της 7-1/9-2-1978 "Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Χανίων (Κρήτης) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως ενίων οικοπέδων" (Δ΄ 40).
10. Π.Δ. 4-2/1-3-1980 "Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Χανίων" (Δ΄ 138).
11. Π.Δ. της 2/21-10-1980 "Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Χανίων" (Δ΄ 580).
12. Π.Δ. 1058 της 24-10/20-11-1980 "Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων πολεοδομικών εφαρμογών εις τον Δήμον Ηρακλείου Κρήτης" (Α΄ 267).
13. Π.Δ. της 15-6/13-7-1981 "Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Ηρακλείου (Κρήτης) και επιβολής προκηπίου" (Δ΄ 377).
14. Π.Δ. της 29-12-89/8-2-1990 "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων της πολεοδομικής ενότητας 8 ΄΄Καλικά΄΄ του Δήμου Χανίων" (Δ΄ 58).
15. Υ.Α. (Γεωργίας και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) 104848/7601 της 30-12-1991/24-3-1992 "Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Ανωγείων του Δήμου Ανωγείων (Ν. Ρεθύμνης)". (Δ΄ 278).
16. ΝομΧαν 1394/1132 της 26-3/5-5-1992 "Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κισάμου Ν. Χανίων στα Ο.Τ. 85-86-87-88". (Δ΄ 417).
17. Υ.Α. (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) 67197/3441 της 23-5/1-7-1992 "Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χανίων και της Κοινότητας Σούδας και τμημάτων των δήμων Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας και των Κοινοτήτων Νεροκούρου, Περιβολίων, Βαμβακόπουλου του πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων (Ν. Χανίων)". (Δ΄ 620).
18. Υ.Α. (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) 80865/5515 της 11-9/9-10-1992 "Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του οικισμού Ζαρεού (Ν. Ηρακλείου)", (Δ΄ 1290).
19. Υ.Α. (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) 57633/2195 της 26-3/27-4-1993 "Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χανίων και της Κοινότητας Σούδας και τμημάτων των δήμων Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας και των Κοινοτήτων Νεροκούρου, Περιβολίων, Βαμβακόπουλου του πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων (Ν. Χανίων)". (Δ΄ 408).
20. Υ.Α. (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) 60811/2606 της 13-4/22-6-1993 "Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Αρχανών του Δήμου Αρχανών (Ν. Ηρακλείου)". (Δ΄ 699).
21. Υ.Α. (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) 59869/2593 της 13-4/27-7-1993 "Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Κρουσώνα της Κοινότητας Κρουσώνα (Ν. Ηρακλείου)". (Δ΄ 835).
22. Π.Δ. της 8-7/24-8-1993 "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου Ν. Λασηθίου". (Δ΄ 999).
23. Π.Δ. της 25-8/16-9-1993 "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας ΄΄Χαλέπα΄΄ (Π.Ε. 6) του Δήμου Χανίων (Ν. Χανίων) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα σημεία σύνδεσης με την περιοχή επέκτασης". (Δ΄ 1159).
24. Π.Δ. της 20/31-12-1993 "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας ΄΄Κόκκινο Μετόχι΄΄ (Π.Ε. 16) του Δήμου Μουρνιών και τμήματος της πολεοδομικής ενότητας ΄΄Χρυσοπηγή΄΄ (Π.Ε. 17) της Κοινότητας Νεροκούρου Ν. Χανίων". (Δ΄ 1603).
25. Υ.Α. (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ) 8293/1464 της 28-2/24-3-1994 "Τροποποίηση του γενικού  πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Χανίων και της Κοινότητας Σούδας και τμημάτων των Δήμων Μουρνιών και Νέας Κυδωνίας και των Κοινοτήτων Νεροκούρου, Περιβολίων, Βαμβακοπούλου του πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων (Ν. Χανίων)" (Δ΄ 46, 280).
26. ΝομΡεθ Τ.Π.1768 της 22-6-1994 "'Εγκριση μελέτης πολεοδόμησης οικισμού Αγίας  Γαλήνης επαρχίας Αγ.  Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης" (Δ΄ 120, 797).
27. ΝομΧαν οικ. 4719/2594 της 8-7-1994 "'Εγκριση πολεοδομικής μελέτης κάτω των 2.000 κατ. οικισμού Μάλεμε Νομού Χανίων, Κρήτης" (Δ΄ 320, 755).
28. ΝομΧαν οικ. 4719/2594 της 8/26-7-1994 "Έγκριση πολεοδομικής μελέτης κάτω των 2.000 κατ. οικισμού Μάλεμε Νομού Χανίων Κρήτης" (Δ΄ 755).
29. ΝομΡεθ Τ.Π. 1768 της 22-6/3-8-1994 "Έγκριση μελέτης πολεοδόμησης οικισμού Αγίας Γαλήνης επαρχίας Αγίου Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης" (Δ΄ 797).
30. Π.Δ. της 23-8/26-9-1994 "'Εγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 4 του Δήμου Σούδας (Ν. Χανίων)" (Δ΄ 139, 1000).
31. ΝομΧαν 7853/4258 της 24-11/12-12-1994 "Τροποποίηση ρυμοτομικού  σχεδίου  Καστελίου  Ν.  Χανίων  και  καθορισμός  χώρων (κοινωφελή κτίρια) και όρων και περιορισμών δόμησης" (Δ΄ 67, 1293).
32. Ν. 2508 της 13-6-1997 "Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις" (Α΄ 124).
[Άρθρο 2 παρ. 1: Για την οικιστική οργάνωση, την προστασία του περιβάλλοντος και τη γενικότερη ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών των αστικών συγκροτημάτων της Πάτρας, του Ηρακλείου Κρήτης, της Λάρισας, του Βόλου, της Καβάλας και των Ιωαννίνων, καταρτίζονται και εγκρίνονται ρυθμιστικά σχέδια και προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος κατά τις διατάξεις του παρόντος. Τα όρια καθεμιάς από τις ανωτέρω ευρύτερες περιοχές καθορίζονται κατ’ αρχή με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του περιφερειακού και του νομαρχιακού συμβουλίου του αντίστοιχου νομού. Τα όρια της περιοχής οριστικοποιούνται με την έγκριση του ρυθμιστικού σχεδίου.].
33. Απ. Δημ. Ηρακλείου Αττικής 7220 της 30.10/1.12.98. Τροποποιήσεις του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου Κρήτης, στην περιοχή επέκτασης "Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα" Ο.Τ. 568, 713, 576, 578, 581, 580, 720, 710, 585, 586, 587, 588, 561, 562 του Νομού Ηρακλείου Κρήτης, αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. (Δ΄ 956).
34. Απ. Γ.Γ. Περ. Κρήτης 1320/2524 της 12.10/8.12.98. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας "Παρηγοριά" (Π.Ε. 12) του Δήμου Νέας Κυδωνίας (Ν. Χανίων) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ίδιου Δήμου. (Δ΄ 988).
35. Απ. Γ.Γ. Περ. Κρήτης 1398 της 20.11/31.12.98. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας ΠΕ 19 "Μόντε Βάρδια Δήμου Χανίων". (Δ΄ 1098).
36. Π.Δ της 23.12.98/8.2.99. Χαρακτηρισμός οικισμού Ανατολής της κοινότητας Ανατολής (Ν. Λασηθίου) ως παραδοσιακού, επανακαθορισμός ορίων και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. (Δ΄ 63).
37. Π.Δ της 2/25.2.99. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου (Ν. Ηρακλείου). (Δ΄ 123).
(Μετατροπή του χώρου πλατείας που περικλείεται από τις οδούς Βάρναλη, Κονδυλάκη, Στενημάχου και Μίνωος σε οικοδομήσιμο).
38. Υ. Α Τ/5060 (ΠΕΧΩΔΕ) της 29.3/15.4.99. Έγκριση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. (Δ΄ 244).
39. Απ. Νομ. Ηρακλείου 1904 της 30.3/3.5.99. Συμπλήρωση της 3305/1591/97 απόφασης Νομάρχη Ηρακλείου περί έγκρισης ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Ασημίου Κοιν. Ασημίου Ν. Ηρακλείου και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών. (Δ΄ 302).
40. Απ. Γ.Γ. Περ. Κρήτης 259/1281 της 12.5/10.6.99. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας ΠΕ7 περιοχής "Καλυκά" Δήμου Χανίων. (Δ΄ 413).
41. Π.Δ 000 της 24.8/5.10.99. Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος του οικισμού Αρχανών του δήμου Αρχανών (Ν. Ηρακλείου) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. (Δ΄ 724).
42. Υ.Α Φ/9.5/7366/502 (Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ) της 29.3/4.4.2000. Καθορισμός του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και των ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Αρκαλοχωρίου Νομού Ηρακλείου Κρήτης, εκτάσεως 200 στρεμμάτων περίπου, στα διοικητικά όρια  του Δήμου Αρκαλοχωρίου του Νομού Ηρακλείου Κρήτης. (Β΄ 449).
43. Απ. Γ.Γ.Π. Κρήτης 1655/3070 της 30.11/18.12.2000. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Ηρακλείου, στην πολεοδομική ενότητα "Άης Γιάννης-Μεσαμπελιές-Φορτσέτσα", στα ΟΤ 712-713 και στο παρακείμενο κοινόχρηστο χώρο στάθμευσης. (Δ΄ 897).
44. Απ. Γ.Γ.Π. Κρήτης 1658/3074 της 30.11/22.12.2000. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Ηρακλείου, στην πολεοδομική ενότητα "Άης Γιάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα", με μετατόπιση της οδού μεταξύ των ΟΤ 169 - 170 - 175 -199Α - 200. (Δ΄ 911).
45. Απ. Γ.Γ. Περ. Αττικής 1952 πε/3474 της 12.1/19.2.2001 Έγκριση μελέτης ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου σε έκταση 285,3 στρεμ. στη θέση "Φούσκαλης Λάκκος" του οικισμού Αγ. Τριάδα, Δήμου Αρκαδίου Ν. Ρεθύμνου ιδιοκτησίας "ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου Α.Ε.". (Δ΄ 99).
46. Π.Δ. 34382/9038 της 29.1/28.2.2001. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Χανίων (Ν. Χανίων) κατάργηση και επιβολή προκηπίου. (Δ΄ 143).
47. Απ. Γ.Γ. Περ. Κρήτης 2005 πε/3901 της 1.2/6.3.2001. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Ρεθύμνης, στην πολεοδομική ενότητα "Κουμπές-Άγιος Νικόλαος", με κατάργηση στοάς στο νότιο τμήμα του ΟΤ 394. (Δ΄ 164).
48. Π.Δ. της 19.2/6.3.2001. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Σούδας (Ν. Χανίων). (Δ΄ 168).
49. Π.Δ. της 20.3/6.4.2001. Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου   περιοχή του δήμου Σητείας (Ν. Λασιθίου) για την εκτέλεση του επείγοντος στεγαστικού προγράμματος "ΣΗΤΕΙΑ ΙΙΙ" του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης". (Δ΄ 253).
50. Απ. Γ.Γ. Περιφ. Κρήτης 831 της 7/31-5-2001. Τροποποίηση των όρων δόμησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Δήμου Νέας Αλικαρνασσού. (Δ΄ 405).
51. Απ. Γ.Γ. Περ. Κρήτης 1265/1876 της 28.6/8.8.2001. Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Δήμου Μοιρών με επιβολή πρασιάς στην ανατολική παρειά του ΟΤ 57 Νομού Ηρακλείου. (Δ΄ 651).
52. Απ. Γ.Γ. Περιφ. Κρήτης 1960 της 21.9/5.10.2001. Διόρθωση της με αρ. πρ. 1999/31.1.2001 απόφασής μας πού δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 139Δ/28.2.2001 για τη τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Δήμου Νέας Αλικαρνασσού, Ν. Ηρακλείου. (Δ΄ 835).
53. Aπ. Γ.Γ. Περιφ. Κρήτης 1905 της 19.9/6.10.2001. Τροποποίηση όρων δόμησης στον τομέα ΙΙ της πολεοδομικής ενότητας ΠΕ1 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Δήμου Σούδας (Δ΄ 898).
54. Υ.Α. ΓΔΔ 1803 (Εθν. Οικον. - Οικονομ. - ΠΕΧΩΔΕ) της 21/30.11.2001. Στρογγυλοποίηση χρηματικών ποσών από Δραχμές σε Ευρώ, για την έκδοση οικοδομικών αδειών. (Β΄ 1587).
Άρθρο 5. 1. Η παραγρ. 1 του άρθρου 3 της με αριθμ. 81304/6.12.1989 απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων" (Β΄ 886), τροποποιείται ως εξής:
"1. Ανακοινώνεται ότι οι Τιμές Αφετηρίας για το διάστημα από 6.12.89 μέχρι 31.1.1991, είναι οι ακόλουθες κατά περιφερειακό διαμέρισμα:…13. ΚΡΗΤΗΣ  82 Ευρώ
55. Υ.Α οικ. 55109 (ΠΕΧΩΔΕ, Δικ/νης) της 4/16.1.2002. Τροποποίηση της 50249/13.8.2001 (ΦΕΚ 719 δ’/31.8.2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Καθορισμός πολεοδομικών και κτιριοδομικών όρων για το έργο "Νέο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων", που βρίσκεται στην Περιφέρεια Αγυιάς, του Δήμου Θερίσσου Ν. Χανίων" (Δ΄ 16).
56. Απ. Γ.Γ. Περ. Κρήτης 2705 της 20.12.2001/30.1.2002. Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στα ΟΤ 642, 644, 649, 652, 653 της πολεοδομικής ενότητας "Παχιανά ΙΙ" του Δήμου Χανίων. (Δ΄ 38).
57. Υ.Α 45145/36 (ΠΕΧΩΔΕ) της 10.1/12.2.2002. Έγκριση προκαταρκτικής πρότασης ανάπλασης της Παλαιάς Πόλης του δήμου Ηρακλείου (Ν. Ηρακλείου). (Δ΄ 89).
58. Απ. Γ.Γ. Περ. Κρήτης 510 της 5.4/2.5.2002. Καθορισμός ορίων και όρων δόμησης οικισμού Αγίας Τριάδας Δήμου Αρκαδίου, Ν. Ρεθύμνης. (Δ΄ 355).
59. Απ. Γ.Γ. Περ. Κρήτης 882 της 30.4/27.5.2002. Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης οικισμού Αγίου Δημητρίου Δήμου Γαζίου Ν. Ηρακλείου. (Δ΄ 437).
60. Υ.Α 50281 (ΠΕΧΩΔΕ) της 8/28.5.2002. Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Σταλίδας του δήμου Μαλίων (Ν. Ηρακλείου). (Δ΄ 443).
61. Απ. Γ.Γ. Περ. Κρήτης 1874 της 16.9/16.10.2002. Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ν. Αλικαρνασσού Νομού Ηρακλείου (Δ΄ 894).
62. Υ.Α 23325/9918 (ΠΕΧΩΔΕ) της 24.10/15.11.2002. Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης την εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους περιοχή, στο Νομό Ρεθύμνης. (Δ΄ 1003).
63. Απ. Γ.Γ. Περιφ. Κρήτης 2485 της 19.12.2002/24.12.2003. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην πολεοδομούμενη περιοχή του οικισμού «Μετόχι Κολυβά» του Δήμου Γαζίου του Ν. Ηρακλείου. (Δ26). (Για ένα χρόνο).
64. Απ. Νομ. Χανίων 8151/3892 της 16.12.2002/15.1.2003. Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Χανίων με την αλλαγή θέσης χώρου Παιδικής Χαράς, μετατόπιση χώρου Στάθμευσης, δημιουργία πεζόδρομου και επιβολής νέων προκηπίων στο Ο.Τ. Γ1056 στην περιοχή "Χαλέπα" του Δήμου Χανίων. (Δ΄ 9).
65. Υ.Α. 2265 (ΠΕΧΩΔΕ) της 20.1/7.2.2003. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών σε τμήμα του προϋφιστάμενου του έτους 1923 οικισμού Μαλίων του δήμου Μαλίων (Ν. Ηρακλείου). (Δ76). (Για 1 χρόνο).
66. Υ.Α. 2295 (ΠΕΧΩΔΕ) της 20.1/28.2.2003. Έγκριση πολεοδιμικής μελέτης του οικισμού Καβρού του Δήμου Γεωργιούπολης (τέως κοινότητα Κουρνά) (Ν. Χανίων).(Δ΄ 163).
67. Απόφ. 9978/716 Νομάρχη Λασιθίου της 31.3/14.4.2003. Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών σε ζώνη 30 μ. εκατέρωθεν του άξονα του δρόμου της Παράκαμψης Σχίσματος Ελούντας. (Δ352). (Για 4 χρόνια).
68. Απόφ. ΔΠ 8385 Νομάρχη Ρεθύμνου της 29.1/18.4.2003. Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ρεθύμνης στην πολεοδομική ενότητα Μασταμπά - Καλλιθέα του Δήμου Ρεθύμνης. (Δ΄ 369).
69. Υ.Α. 26882 (ΠΕΧΩΔΕ) της 3/8.7.2003. Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου (δήμου Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού και Γαζίου (Ν. Ηρακλείου) (Δ΄ 696).
70. Απόφ. 1395 Γ.Γ. Περιφ. Κρήτης της 17.6/15.7.2003. Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης ένταξης σε σχέδιο πόλης της περιοχής Γαζίου, Δ. Γαζίου, Ν. Ηρακλείου (Πολεοδομική Ενότητα 22 του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου). (Δ΄ 743).
71. Αριθ. 6261/2003 Νομ. Ηρακλείου της 1/14.8.2003. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Ηρακλείου στην Πλατεία Νικαίας στην συμβολή των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Σμπώκου του Δήμου Ηρακλείου. (Δ΄ 882).
72. Απόφ. 1555 Γ.Γ. Περιφ. Κρήτης της 2.7/11.9.2003. Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού εγκατάστασης αθίγγανων στη θέση «Δύο Αοράκια», Δήμου Νέας Αλικαρνασσού. (Δ΄ 947).
73. Υ.Α. 1072490/6485/B0010 (ΠΕΧΩΔΕ) της 28.8/30.9.2003. Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Μοχλός του Δήμου Σητείας, Ν. Λασιθίου. (Δ1017).
74. Απόφ. 5224/2762 της 10.9/6.10.2003. Τροποποίηση όρων δόμησης (αρμοδιότητα οικοπέδων Τράπεζας Γης) εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως «Κόκκινο Μετόχι – Χρυσοπηγή» Δήμου Ελ. Βενιζέλου. (Δ1051).
75. Απόφ. Γ.Γ. Περιφ. Κρήτης 2752 της 6.11/10.12.2003. Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης ένταξης σε σχέδιο πόλης του οικισμού «Κουτσουνάρι», Δ. Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου. (Δ1353).
76. Υ.Α. 3116 Γ.Γ. Περιφ. Κρήτης της 14.11/24.12.2003. Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης σε σχέδιο πόλης του οικισμού «Κεντρί» Ν. Λασιθίου. (Δ1415).
77. Απόφ. 8545/3532 Νομάρχης Χανίων της 24.11/8.12.2003. Χαρακτηρισμός ως οικοδομήσιμου αποκλεισμένου οικοπέδου εντός του Ο.Τ. 319, σχεδίου πόλεως Χανίων. (Δ1380).
78. Απόφ. 8471/3707 Νομ Χανίων της 20.11/24.12.2003. Αναγνώριση δημοτικής οδού που συνδέει την Κίσσαμο με τον οικισμό της Πολυρρήνιας σαν κύριας δημοτικής οδού για την οποία θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ270/Δ). (Δ1405). (Στην οδό αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του από 24.5.85 (ΦΕΚ 250/Δ/86).
79. Απόφ. 3679πε Γ.Γ. Περιφ. Κρήτης της 5.1/17.2.2004. Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός όρων δόμησης για την ανέγερση του οικισμού του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας «Ηράκλειο 111» στην περιοχή Κατσαμπάς Δήμου Ηρακλείου. (Δ110).
80. Υ.Α. 3745 (ΠΕΧΩΔΕ) της 28.1/24.2.2004. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 3 «Βλητές» δήμου Σούδας (ν. Χανίων). (Δ148).
81. Απ. Γ.Γ. Περ. Κρήτης 459 της 5.2/1.3.2004. Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης ένταξης σε σχέδιο πόλης της περιοχής «Αγάκου Μετόχι» Δ. Γαζίου Ν. Ηρακλείου (Τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας 31 του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου). (Δ168).
82. Υ.Α. 7050 (ΠΕΧΩΔΕ) της 11.2/1.3.2004. Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Μαλίων του δήμου Μαλίων (Ν. Ηρακλείου). (Δ171).
83. Απ. Γ.Γ. Περ. Κρήτης 622 της 27.2/5.3.2004. Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης ένταξης σε σχέδιο πόλης του οικισμού «Αγία Μαρίνα» Δ. Γαζίου Ν. Ηρακλείου (Πολεοδομική Ενότητα 21 του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου). (Δ259).
84. Απ. Νομ. Λασιθίου οικ. 6954 της 10.2/16.4.2004. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 17 της περιοχής επέκτασης Δήμου Αγίου Νικολάου. (Δ316). (Επαναφορά της πρασιάς 6,00 μ. προς τη μεριά της οδού Επιμενίδου).
85. Από Γ.Γ. Περ. Κρήτης 2709 της 9.7./5.8.2004. Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμ. 229/2000 απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης ως προς τις χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί στο Βιοτεχνικό Πάρκο Ανώπολης. (Δ693).
86. Απ. Νομ. Χανίων 3271 της 22.7/11.8.2004. Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Χανίων με την τροποποίηση συντελεστού δόμησης στα Ο.Τ.Γ1447 και Ο.Τ.Γ1449 στην περιοχή «Παρηγοριά» του Δήμου Νέας Κυδωνίας. (Δ719)
87. Απ. Γ.Γ. Περ. Κρήτης 2869 της 20.7/16.8.2004. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ρεθύμνης, στην πολεοδομική ενότητα Αγ. Νικολάου – Κουμπέ Δήμου Ρεθύμνης, στα ΟΤ 383, ΟΤ 387, ΚΧ390, ΚΧ3871, ΚΦ391. (Δ726)
 
III. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ
 
1. Π.Δ. της 6/10-11-1976 "Περί καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως επί της ευρυτέρας περιοχής αρχαιολογικού χώρου Κνωσσού (Κρήτης)" (Δ΄ 373).
2. Π.Δ. 35 της 21-12-1979/18-1-1980 "Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τους οικείους Νομάρχας των Νομών Λασηθίου, Ρεθύμνης, Χανίων και Ηρακλείου δια τον χαρακτηρισμόν περιοχών ως οικιστικών" (Α΄ 14).
3. Υ.Α. (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) 40897 της 2-11-1988 "Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού ΄΄ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΙ" (Β΄ 796).
4. ΝομΧαν 1527/1027 της 10-4/8-5-1991 "Τροποποίηση οικοδομικής γραμμής στους οικισμούς Κουκουναράς και Χαρχαλιανών Κισάμου" (Δ΄ 237).
5. ΝομΧαν 1394/1132 της 26-3/5-5-1992 "Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κισάμου Ν. Χανίων στα Ο.Τ. 85-86-87-88", (Δ΄ 417).
6. ΝομΛασιθ οικ. 2777/ΔΙΕΚΠ 1619 της 6-9-1994 "Τροποποίηση των όρων δόμησης στον τομέα ΙΙΙ της επέκτασης του σχεδίου πόλεως του Δήμου Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου" (Δ΄ 149, 965).
7. Π.Δ. της 6/26-9-1994 "Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντος της χερσαίας ζώνης του λιμένος Κισάμου (Ν. Χανίων)". (Δ΄ 120, 1000 ).
8. Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Ε.Κ. 60 της 29-10-1997 "Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού Ο.Ε.Κ. ΄΄Χανιά ΙΙΙ΄΄" (Β΄ 962, 12245)
9. ΝομΧαν 4184 της 22-7/3-9-1998 "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7200/25-9-1997 (ΦΕΚ Δ΄ 1100) αποφάσεως Νομαρχίας Χανίων επιβολή ειδικών όρων στον οικισμό Μόδι Κυδωνίας Ν. Χανίων" (Δ΄ 655)
10. ΝομΗρακ 6892/1128 της 24-5/22-6-1999 "Καθορισμός ορίων και όρων δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Αγ. Βαρβάρας Ν.Α. Ηρακλείου" (Δ΄ 450).
11. Υ.Α. 22377/5140 (ΠΕΧΩΔΕ) της 14/24.9.99. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών σε εντός και εκτός ορίων περιοχή του οικισμού  Καβρός Δήμου Γεωργιούπολης (Ν. Χανίων). (Δ΄  698). (Για 1 ακόμη έτος).
12. Απ. Γ.Γ. Περ. Κρήτης 1754/3114 της 29.11/23.12.99. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών λόγω εκπόνησης μελέτης Γ.Π.Σ. στην Σούδα Χανίων. (Δ΄ 914) (Για 6 μήνες).
13. Υ. Α 9583/1878 (ΠΕΧΩΔΕ) της 7/21.4.2000. Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή της παλιάς πόλης του Δήμου Ηρακλείου (Ν. Ηρακλείου). (Δ΄ 249).
14. Απ. Γ.Γ. Περ. Κρήτης 1280/2115 της 18.9/9.10.2000. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών λόγω εκπόνησης Γ.Π.Σ. στην Σούδα Ν. Χανίων. (Δ΄ 663).
15. Υ.Α. 24803/6783 (ΥΠΕΧΩΔΕ) της 26.9/30.10.2000. Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών σε εντός και εκτός των ορίων περιοχές του οικισμού Καβρός δήμου Γεωργιούπολης (Ν. Χανίων). (Δ΄ 717). (Για ένα ακόμη χρόνο).
16. Απ. 1547/2645 Γ.Γ.Π. Κρήτης της 26.10/21. 11.2000. Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην περιοχή μελέτης του οικισμού Σκαλάνι του Δήμου Ηρακλείου Ν. Ηρακλείου. (Δ΄ 798). (Για 12 μήνες).
17. Υ.Α. 2087/347 (ΠΕΧΩΔΕ) της 25.1/5.2.2001. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε περιοχές των οικισμών "Αγία Φωτιά" και "Πετρά", καθώς και στην εκτός σχεδίου περιοχή "Κολονέλο" του Δήμου Σητείας (Ν. Λασιθίου). (Δ΄ 83).
18. Υ.Α. 3537/767 (ΠΕΧΩΔΕ) της 12/22.2.2001. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών σε εντός και εκτός ορίων των οικισμών "Αγάκου Μετόχι" και "Μετόχι Κολυβά" περιοχή του δήμου Γαζίου (Ν. Ηρακλείου)". (Δ΄ 134).
19. Υ.Α. 3538//768 (ΠΕΧΩΔΕ) της 12/28.2.2001. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του οικισμού "Αρκαλοχώρι" του δήμου Αρκαλοχωρίου (Ν. Ηρακλείου)" (Δ΄ 145).
20. Υ.Α. 10048/2552 (ΠΕΧΩΔΕ) της 23.4/8.5.2001. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στις εκτός σχεδίου περιοχές "Γαζί", "Αγία Μαρίνα" και "Περιφερειακό Κέντρο" του δήμου Γαζίου (Ν. Ηρακλείου). (Δ΄ 328).
21. Υ.Α. 10049/2553 (ΠΕΧΩΔΕ) ητς 23.4/10.5.2001. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών σε περιοχές του οικισμού Γεράνι του Δήμου Πλατανιάς (Ν. Χανίων). (Δ΄ 343).
22. Απ. Γ.Γ. Περιφ. Κρήτης 1988 της 3/22.10.2001. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών σε εντός και εκτός ορίων των οικισμών "Αγάκου Μετόχι" και "Μετόχι Κολυβά" περιοχή του Δήμου Γαζίου Ν. Ηρακλείου. (Δ884). (Για 6 μήνες στην περιοχή Αγάκου Μετόχι και για 1 χρόνο στην περιοχή Μετόχι Κολυβά).
23. Υ.Α. 27752/6682 (ΠΕΧΩΔΕ) της 7/15.11.2001. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών σε εντός και εκτός των ορίων περιοχές του οικισμού Καβρός Δήμου Γεωργιούπολης (Ν. Χανίων). (Δ959). (Για 9 ακόμη μήνες).
24. Υ.Α. 26959 (ΠΕΧΩΔΕ) της 26.11/9.12.2001. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών σε περιοχές του οικισμού "Γεράνι" του δήμου Πλατανιάς (Ν. Χανίων). (Δ΄ 1087)
25. Υ.Α. 29987/7277 (ΠΕΧΩΔΕ) της 28.11/10.12.2001. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του δήμου Αρκαλοχωρίου (Ν. Ηρακλείου). (Δ΄ 1034).
26. Υ.Α 32118/7613 (ΠΕΧΩΔΕ) της 10/21.12.2001. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών εντός και εκτός ορίων περιοχές των οικισμών "Αγάκου Μετόχι" και "Μετόχι Κολυβά" του δήμου Γαζίου Ν. Ηρακλείου". (Δ΄ 1083)
27. Υ.Α. 29603 (ΠΕΧΩΔΕ) της 16/31.12.2002. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην περιοχή του Φοινικόδασους στο Βάι (Ν. Λασιθίου). (Δ΄ 1166)
28. Απ. 234 Γ.Γ. Περιφ. Κρήτης της 31/1/25.2.2003. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην πολεοδομική περιοχή του οικισμού "Σκαλάνι" του Δήμου Ηρακλείου, Ν. Ηρακλείου. (Δ150). (Για 1 χρόνο).
29. Y.A. 39472 (ΠΕΧΩΔΕ) της 23.9/5.10.2004. Χαρακτηρισμός σαράντα επτά (47) κτιρίων ως διατηρητέων στο Ηράκλειο του Ν. Ηρακλείου Κρήτης και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης. (Δ890)
30. Απ. Γ.Γ. Περ. Κρήτης 3615 της 5.10/1.11.2004. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην προς πολεοδόμηση περιοχή του οικισμού «Βασιλειές» του Δήμου Ηρακλείου (πολεοδομική ενότητα 45 Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου). (Δ985) (Για 1 χρόνο)
31. Υ.Α. 52349 (ΠΕΧΩΔΕ) της 13/22-12-2004. Αναστολή χορήγησης οικοδομκών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην περιοχή οικισμού Κάτω Γούβες Δήμου Γουβών Ν. Ηρακλείου (Δ 1203).
32. Απ. Γ.Γ. περιφέρειας Κρήτης 4467 της 3/29-12-2004. Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην προς πολεοδόμηση περιοχή οικισμού "Σκαλάνι" του Ηρακλείου (Δ 1229) (Για ένα έτος).
33. Απ. Νομ. Χανίων 10672 της 16/25-11-2004. Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Χανίων στην οδός Εθνικής Αντιστάσεων με την μετατόπιση του άξονα της οδού στη σημερινή θέση του, δημιουργία πεζόδρομου εντός των Ο.Τ. 408, κατάργηση τμήματος χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 407 με δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων Ο.Τ. 407α και Ο.Τ. 408β με χρήση γενικής κατοικίας (Δ 1096).
IV. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
 
1. Υ.Α. (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) 23888/420 της 6/27-4-1988 "Έγκριση καταστατικού του Αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δήμου Ρεθύμνης ΣΥΝ.ΠΕ." (Β΄ 248).
2. Υ.Α. (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) οικ. 30601/60 της 23-1-1992 "Έγκριση καταστατικού του ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.". (Β΄ 111).
3. Υ.Α. (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) 38868/729 της 5-10/7-11-1995 "Έγκριση καταστατικού του ΄΄ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ." (Β΄ 917).
4. Υ.Α. (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) 40066/891 της 3-11/11-12-1995 "Έγκριση καταστατικού του ΄΄ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ." (Β΄ 1009).
5. Υ.Α. (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) της 12-12-1997 "Έγκριση Καταστατικού του ΄΄Οικοδομικού Συν/σμού Ένωσης Αστυνομικών ΕΛ.ΑΣ. Νομού Χανίων ΣΥΝ.ΠΕ." (Β΄ 1101, 14279).
 
V. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 
1. Υ.Α. (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) 71155/4384 της 11/18-7-1995 "Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου" (Β΄ 635).
2. Υ.Α. (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) 100116/7687 της 27/29-12-1995 "Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου" (Β΄ 1099).
3. Υ.Α. (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) 24414/876 της 17-9-1997 "Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου" (Β΄ 836, 10629).
[Πίνακας σ. 10636: ΚΡΗΤΗΣ:
Νομός Ηρακλείου: Δήμος Ηρακλείου.
Νομός Ρεθύμνης: Δήμος Επισκοπής.   Κοινότητες: Αργυρουπόλεως, Ατσιπόπουλου, Γερανίου,    Μαρούλα, Πρασίων, Πρινέ, Ρουσσοσπιτιού, Χρομοναστηριού.
Νομός Χανίων:     Δήμοι Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Σούδας, Χανίων.  Κοινότητες: Γαύδου, Κουνουπιδιανών, Νεροκούρου, Περιβολίων (Κυδ.).]
 
VI. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

1)   Y.A. 141719/803 (Ανάπτ. – ΠΕΧΩΔΕ) της 6.8/1.9.2003. Καθορισμός του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και των ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Ανώπολης του Νομού Ηρακλείου Κρήτης, στα διοικητικά όρια του Δήμου Γουβών, Ν. Ηρακλείου Κρήτης, έγκριση του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΙΟΠΑ. (Β΄ 1239).
2) Υ.Α. 14727/811 (Ανάπτ. – ΠΕΧΩΔΕ) της 6.8/1.9.2003. Καθορισμός του Φορέα, της έκτασης και των ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Ρεθύμνου, στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Μέσης Ρεθύμνου του Νομού Ρεθύμνου, έγκρισης του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΙΟΠΑ. (Β΄ 1240).
3) Υ.Α. 14722/808 (Ανάπτ. – ΠΕΧΩΔΕ) της 6.8/1.9.2003. Καθορισμός του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και των ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Αγ. Νικολάου του Νομού Λασιθίου Κρήτης στη θέση Αλευρικού και στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγ. Νικολάου Ν. Λασιθίου Κρήτης, έγκριση του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΙΟΠΑ (Β΄ 1241).
4) Υ.Α. 14724/806 (Ανάπτ. – ΠΕΧΩΔΕ) της 6.8/1.9.2003. Καθορισμός του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και των ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Αρκαλοχωρίου Νομού Ηρακλείου Κρήτης, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αρκαλοχωρίου του Νομού Ηρακλείου Κρήτης, έγκριση του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΙΟΠΑ. (Β΄ 1242).
5) Y.A. 18998/1030 (Ανάπτυξης – ΠΕΧΩΔΕ) της 7/17.10.03. Τρ/ση των άρθρων 5-6 της 14719/803/6.8.02 (ΦΕΚ 1239/Β/1.3.2003) ΚΥΑ «περί καθορισμού του φορέα της Θεσσαλονίκης της επέκτασης και των ορίων του ΒΙΟΠΑ Ανώπολης Ν. Ηρακλείου, στα διοκητικά όρια Δ. Γουβών Ν. Ηρακλείου Κρήτης, έγκρισης του φορέα ΒΕΠΕ και τη ΜΠΕ του ΒΙΟΠΑ». (Β1539).
6) Υ.Α. 22002/1252 (Ανάπτ. – ΠΕΧΩΔΕ) της 31.10/26.11.2003. Τροποποίηση της ΚΥΑ 14727/811 (φεκ 1240/2003) με τίτλο «Καθορισμός του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και των ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Ρεθύμνου, στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Μέσης Ρεθύμνου του Νομού Ρεθύμνου, έγκρισης του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΙΟΠΑ». (Β 1756).

 

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης