ΙΣΤ΄ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
1. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
α) Ν.Δ. 87 της 27/27-7-1973 "Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και Κρήτην" (Α΄ 159). [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 945-964].
β) Π.Δ. 958 της 11/20-10-1980 "Περί ιδρύσεως Καλλιτεχνικών Σταθμών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών εις Μήθυμναν Λέσβου και Ρέθυμνον Κρήτης" (Α΄ 243).
γ) Π.Δ. 1067 της 19/28-11-1980 "Περί ιδρύσεως Τομέων, Σπουδαστηρίων, Εργαστηρίων, Ινστιτούτων και συστάσεως θέσεων διδακτικού προσωπικού παρά τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης" (Α΄ 270).
δ) Π.Δ. 1082 της 24-11/3-12-1980 "Περί ιδρύσεως Τομέων, Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Μουσείου και συστάσεως θέσεων Διδακτικού Προσωπικού παρά τη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης" (Α΄ 274).
ε) Π.Δ. 361 της 13/22-9-1983 "Οργάνωση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης" (Α΄ 129).
στ) Π.Δ. 156 της 12/27-4-1984 "Ίδρυση Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης" (Α΄ 53).
ζ) Π.Δ. 130 της 22/28-3-1988 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης" (Α΄ 33).
η) Π.Δ. 30 της 20-1/9-2-1993 "Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εγκρίσεως του καταστατικού του" (Α΄ 11). [Βλ. και Δικηγορικό Βήμα B (1993) 31-36].
θ) Υ.Α. (Παιδείας) Β1/288 της 21-5-1993 "Μετονομασία του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης", (Β΄ 568).
ι) Υ.Α. (Εθνικής Παιδείας) Β1/293 της 13-6-1994 "Σύσταση Τομέων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και Καθορισμός του γνωστικού τους αντικειμένου", (Β΄ 474).
ια) Υ.Α. (Τουρισμού) 521187/134 της 29-7-1994 "Παραχώρηση Ξενία Ρεθύμνου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης", (Β΄ 604).
ιβ) Υ.Α. (Εθνικής Παιδείας) Β1/589 της 6-12-1994 "Καθορισμός γνωστικών αντικειμένων των Τομέων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης", (Β΄ 921).
ιγ) Υ.Α. (Εθνικής Παιδείας) Β1/570 της 6-12-1994 "Μετονομασία-σύσταση και καθορισμός γνωστικού αντικειμένου Τομέων και Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης", (Β΄ 921).
ιδ) Π.Δ. 2 της 29-12-1994/10-1-1995 "Ίδρυση Σχολής Επιστημών Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης", (Α΄ 1).
ιε) Π.Δ. 128 της 6/15-5-1998 "Ίδρυση διδασκαλείων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης", (Α΄ 104).
ιστ) Π.Δ. 358 της 29-10-1998 "Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κρήτης", (Α΄ 240).
ιζ) Π.Δ. 193 της 16-6/1-7-1998 "Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού", (Α΄ 143).
ιη) Υ.Α. (Εθνικής Παιδείας) Φ1/375/31/696/14-12-2000, «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Πανεπιστημίου Κρήτης», (Β΄ 1525).
Ιθ) Υ.Α. (Εθνικής Παιδείας) 6572 της 16-11/29.12.2000  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους    Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κρήτης». (Β΄1615).
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
α) Π.Δ. 407 της 6/9-5-1980 "Περί του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού και του τρόπου εκλογής αυτού εις το Πανεπιστήμιον και το Πολυτεχνείον Κρήτης" (Α΄ 112).
β) Υ.Α. (Κοινων. Υπηρεσιών) 215/658 της 12/26-3-1982 "Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων του Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" (Β΄ 131).
[Εγκρίνουμε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων που λήφθηκε κατά την 3/21-1-1982 συνεδρίασή του για την υπαγωγή του διδακτικού, διοικητικού και υπηρετικού προσωπικού στην ασφάλιση αυτού των παρακάτω Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας που διέπει το Ταμείο αυτό.
…(γ) Πανεπιστήμιο Κρήτης…(ε) Πολυτεχνείο Κρήτης]
γ) Π.Δ. 103 της 30-3/15-4-1983 "Διαδικασία ένταξης καθηγητών, πλήρωση θέσεων Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού. διάρθρωση σε Σχολές, Τμήματα και Τομείς και προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης" (Α΄ 48).
δ) Π.Δ. 99 της 25-2/9-3-1988 "Ίδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-πικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης" (Α΄ 43).
ε) Απόφαση Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης 1799 της 1/13-4-1999 "Σύσταση-Συγκρότηση πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης" [Διετούς ισχύος] (Β΄ 377).
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
α) Υ.Α. 5478α (Εθνικής Παιδείας) της 3-3-1977 «Περί των διδασκομένων και εξεταζομένων μαθημάτων εις το Μαθηματικόν Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης» (Β΄ 229).
β) Υ.Α. Φ. 141.2/70127 (Εθνικής Παιδείας) της 7-9-1978 «Περί του Κανονισμού Σπουδών και των Διδασκομένων και Εξεταζομένων Μαθημάτων στο Μαθηματικό και στο Φυσικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης» (Β΄ 803).
γ) Υ.Α. Φ. 141/Β/12845 (Εθνικής Παιδείας) της 4-8-1979 «Περί του Κανονισμού Σπουδών και των Διδασκομένων και Εξεταζομένων Μαθημάτων στους Τομείς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης» (Β΄ 28).
δ) Υ.Α. (Εθνικής Παιδείας) Β7/58 π.ε. της 26-1-1994 "Έγκριση προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Ιστορία της Τέχνης", (Β΄ 871).
ε) Υ.Α. (Εθνικής Παιδείας) Β7/48 της 8/18-2-1994 "Έγκριση προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής στις βασικές Νευροεπιστήμες του Παν/μίου Κρήτης", (Β΄ 112).
στ) Υ.Α. (Εθνικής Παιδείας) Β7/50 της 7/23-2-1994 "Έγκριση προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βιολογικές Επιστήμες", (Β΄ 121).
ζ) Υ.Α. (Εθνικής Παιδείας) Β7/88 της 4/17-5-1994 "Έγκριση προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Τουρκολογία", (Β΄ 362).
η) Υ.Α. (Εθνικής Παιδείας) Β7/165 της 1-6-1994 "Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Ερευνών του Παν/μίου Κρήτης", (Β΄ 451).
θ) Υ.Α. Β1/589 (Εθνικής Παιδείας) της 6-12-1994 «Καθορισμός γνωστικών αντικειμένων των Τομέων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης» (Β΄ 921).
ι) Υ.Α. (Παιδείας) Β7/234 π.ε. Φ711/2 της 10/23-1-1995 "Έγκριση Π.Μ.Σ. στην κλινική Ψυχολογία του τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης", (Β΄ 36).
ια) Υ.Α. (Εθνικής Παιδείας) Β7/146 της 17-7-1998 "Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΄΄Νεοελληνικής Σπουδές και Πολιτισμός (ευρωπαϊκός, βαλκανικός, ανατολικός)΄΄ των Τμημάτων Φιλολογίας ΑΠΘ, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ και Φιλολογίας Κρήτης", (Β΄ 738).
ιβ) Υ.Α. (Εθνικής Παιδείας) Β7/267 της 17-7-1998 "Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης", (Β΄ 738).
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
α) Υ.Α   Φ. 252.11/Β6/293 (Εθν. Παιδείας) της 19.4/3.5.2000. «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το Ακαδ. Έτος 2000-2001». (Β΄ 589).
Α. Ορίζουμε τον αριθμό εισακτέων σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2000-2001 ως ακολούθως :
13.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
1.  Τμήμα Φιλολογίας (με έδρα το Ρέθυμνο).
2.  Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας (με έδρα το Ρέθυμνο).
3.  Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (με έδρα το Ρέθυμνο).
4.  Τμήμα Ψυχολογίας (με έδρα το Ρέθυμνο)
5.  Τμήμα Κοινωνιολογίας (με έδρα το Ρέθυμνο).
6.  Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (με έδρα το Ηράκλειο).
7.  Τμήμα Μαθηματικών (με έδρα το Ηράκλειο).
8.  Τμήμα Φυσικής (με έδρα το Ηράκλειο).
9.  Τμήμα Χημείας (με έδρα το Ηράκλειο).
10.  Τμήμα Βιολογίας (με έδρα το Ηράκλειο).
11.  Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (με έδρα το Ηράκλειο).
12.  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (με έδρα το Ρέθυμνο).
13.  Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης (με έδρα το Ρέθυμνο).
14.  Τμήμα Ιατρικής (με έδρα το Ηράκλειο).
15.  Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (με έδρα το Ρέθυμνο).
16.  Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (με έδρα το Ρέθυμνο).
17.  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (360)
1.   Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
2.  Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
3.  Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
ΙΙ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
1. ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

α) Ν. 545 της 17/17-2-1977 "Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμίαν Πολυτεχνείον Κρήτης και άλλων τινων διατάξεων" (Α΄ 46). [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 971-1038].
β) Π.Δ. 1140 της 11/18-12-1980 "Περί ιδρύσεως Ανωτάτων Σχολών, Τμημάτων και Ινστιτούτων Ερευνών ως και συστάσεως θέσεων Καθηγητών εις το Πολυτεχνείον Κρήτης" (Α΄ 288).
γ) Π.Δ. 1136 της 19/24-9-1981 "Περί συστάσεως Μηχανογραφικού Κέντρου εις το Πολυτεχνείον Κρήτης" (Α΄ 280).
δ) Π.Δ. 52 της 15-2/1-3-1983 "Διάρθρωση του Πολυτεχνείου Κρήτης σε Τμήματα και Τομείς, διαδικασία πλήρωσης θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Πολυτεχνείου Κρήτης με εκλεγμένα όργανα διοίκησης" (Α΄ 27).
ε) Π.Δ. 469 της 1/8-12-1987 "Ίδρυση Εργαστηρίου Δομής της ΄Ύλης και Φυσικής Λέϊζερ στο Γενικό Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του" (Α΄ 217).
στ) Π.Δ. 125 της 30-3/6-4-1990 "Ίδρυση Εργαστηρίων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού" (Α΄ 51).
ζ) Π.Δ. 430 της 23-11/13-12-1990 "Ίδρυση Εργαστηρίων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού" (Α΄ 167).
η) Π.Δ. 31 της 20-1/9-2-1993 "Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης και έγκριση του καταστατικού του", (Α΄ 11). [Βλ. και Δικηγορικό Βήμα B (1993) 36-43]
θ) Π.Δ. 71 της 27-2/7-3-1995 "Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης", (Α΄ 49).
ι) Π.Δ. 232 της 19/22-6-1995 "Κατάργηση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και ίδρυση Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος", (Α΄ 134).
ια) Π.Δ. 372 της 3-12-1997 "Μετονομασία Τμήματος και Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης" (Α΄ 243).
ιβ) Υ.Α. (Παιδείας) Β1/61 της 4/23-6-1998 "Σύσταση Τομέων στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης" (Β΄ 626).
ιγ) Π.Δ. 186 της 12-6-2003 «Ίδρυση Εργαστηρίου Φυσικοχημικών και Χημικών Διεργασιών στο Γενικό Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού». (Α΄ 144).
ιδ) Π.Δ. 54 της 10/11.2.2004. Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. (Α46).
ιε) Ν. 3255 Της 22.7.2004. Ρύθμιση θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. (Α138).
Άρθρο 1
Ίδρυση Τμημάτων σε Πανεπιστήμια
1. Στα ακόλουθα Πανεπιστήμια ιδρύονται Τμήματα ως εξής:...
ε. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με έδρα την πόλη των Χανίων.
2. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων της παραγράφου 1 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005.
3. Τα Τμήματα που ιδρύονται με την παράγραφο 1 έχουν ως αποστολή και σκοπό: ...
η. Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών να καλλιεργεί και να προάγει, με τη διδασκαλία και την έρευνα, των επιστημονικών περιοχών της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας –χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, της προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής – οικολογικής διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
Το Τμήμα συγκροτείται από τους ακόλουθους τομείς:
α) Τομείς Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και των Εικαστικών Τεχνών.
β) Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Αποκατάστασης και Επαναχρησιμοποίησης Μνημείων και Αρχιτεκτονικής Τοπίου.
γ) Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας και
δ) Τομέας Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας:
4. α) Τα Τμήματα της παραγράφου 1 απονέμουν τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος. Κάθε Τμήμα απονέμει ενιαίο πτυχίο...
β) Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου για τα Τμήματα:...
δδ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ορίζεται σε δέκα εξάμηνα σπουδών.
5. α) ...
Στο ... Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύονται ανά είκοσι μία θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, δέκα Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και δέκα θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων τέσσερις θέσεις ΠΕ κατηγορίας, τέσσερις θέσεις ΤΕ κατηγορίας και δύο θέσεις ΔΕ κατηγορίας.
6. Σε κάθε Τμήμα που ιδρύεται με την παράγραφο 1 συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 2190/1994.
7. Η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων της παραγράφου 1 έως την αυτοδύναμη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7 Α΄), γίνεται ύστερα από προκήρυξη ή μετάκληση ή μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:...
 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

α) Π.Δ. 407 της 6/9-5-1980 "Περί του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού και του τρόπου εκλογής αυτού εις το Πανεπιστήμιον και το Πολυτεχνείον Κρήτης" (Α΄ 112).
β) Π.Δ. 71 της 22-1/2-2-1981 "Περί τροποποιήσεως του Π.Δ. 407/1980 ΄΄περί του κυρίου διδακτικού προσωπικού και του τρόπου εκλογής αυτού εις το Πανεπιστήμιον και το Πολυτεχνείον Κρήτης" (Α΄ 24).
γ) Π.Δ. 651 της 15/29-6-1981 "Περί των οργάνων διοικήσεως του Πολυτεχνείου Κρήτης και των αρμοδιοτήτων αυτών" (Α΄ 165).
δ) Π.Δ. 876 της 10/24-8-1981 "Περί συστάσεως θέσεως Γενικού Γραμματέως εις το Πολυτεχνείον Κρήτης" (Α΄ 222).
ε) Υ.Α. (Κοινων. Υπηρεσιών) 215/658 της 12/26-3-1982 "Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων του Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" (Β΄ 131).
[Εγκρίνουμε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων που λήφθηκε κατά την 3/21-1-1982 συνεδρίασή του για την υπαγωγή του διδακτικού, διοικητικού και υπηρετικού προσωπικού στην ασφάλιση αυτού των παρακάτω Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας που διέπει το Ταμείο αυτό.
…(γ) Πανεπιστήμιο Κρήτης…(ε) Πολυτεχνείο Κρήτης]
στ) Π.Δ. 74 της 15/25-2-1988 "Ίδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης" (Α΄ 33).
ζ) Π.Δ. 16 της 22-3/2-4-1990 "Ίδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στο Πολυτεχνείο Κρήτης" (Α΄ 47).
 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

α) Π.Δ. 136 της 7/16-2-1981 "Περί των πτυχιακών σπουδών εις το Πολυτεχνείον Κρήτης" (Α΄ 41).
 

ΙΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

α) Π.Δ. 716 της 14/30-12-1982 "Ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου Κρήτης (Ε.Κ.Ε.Κ.)"  (Α΄ 153).
[Τροποποιήθηκε δυνάμει του Π.Δ. 7 της 11/21-1-1985 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του αριθμ. 716/1982 Π. Δ/τος ΄΄Ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου Κρήτης (Ε.Κ.Ε.Κ.)΄΄"  (Α΄ 6)].
β) Π.Δ. 331 της 21/27-8-1987 "Ίδρυση ανεξάρτητου Ερευνητικού Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης" (Α΄ 152).
γ)  Ν. 1999 της 24-12-1991 "Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου, Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης" (Α΄ 206).[ Βλ. Δικαιοσύνη].
δ) Νόμος 2841 της 15/21-9-2000. Ίδρυση Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" (Α. 203)
ε) Νόμος 3113 της 13/19.2.2003. "Ίδρυση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και ρύθμιση συναφών θεμάτων.’ (Α42).
Άρθρο 1:…5. Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία "Εθνικό Ίδρυμα Μελετών και Ερευνών ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", του οποίου η ίδρυση εγκρίθηκε και ο Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισής του κυρώθηκε με το Ν. 2841/2000 (ΦΕΚ 203 Α΄) και λειτουργεί, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που επιδιώκει πολιτστικούς σκοπούς που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού το παραπάνω Ίδρυμα μπορεί να υπαχθεί στο φορολογικό καθεστώς που ισχύει για το Μουσείου Μπενάκη (Ν. 4599/1930) και το Ίδρυμα Ερευνών Προϊστορικής και Κλασσικής Τέχνης (Ν. 1610/1986) και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα.
στ) Π.Δ. 164 της 27.5/3.6.2003. "Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ένταξη του Ανεξάρτητου Ερευνητικού Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) και των Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), σ’  αυτό’. (Α΄ 131).
 

IV. ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

α) Υ.Α. (Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) Ε5/2497 της 10-2-1999 "Πρακτική άσκηση σπουδαστών α) στους Δήμους: Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, Μεσσήνης, Χανίων (Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π.), Νίκαιας, κ.λπ." (Β΄ 90).
 

V. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

1. Νόμος 2155 της 25 Μαρτίου/7 Απριλίου 1920 "περί πρακτικού γεωργικού σχολείου Γόρτυνος Μεσαράς Κρήτης" (Θέμις ΙΑ΄, 762).
[Τροποποιήθηκε δυνάμει του Αναγκαστ. Νόμου υπ’ αριθμ. 1648 της 18/22 Μαρτίου 1939 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων των νόμων 2155 ΄΄περί πρακτικού γεωργικού σχολείου Γόρτυνος Μεσαράς Κρήτης΄΄ και 3789 ΄΄περί συστάσεως πρακτικού γεωργικού σχολείου εις Αγίους Ασωμάτους Αμαρίου Κρήτης" (Α΄, 108)].
2. Νόμος 3789 της 10/16 Ιανουαρίου 1929 "περί συστάσεως πρακτικού γεωργικού σχολείου εις Αγίους Ασωμάτους Αμαρίου (Κρήτης)" (Θέμις ΙΔ΄, 529, Βλ. και Τάλως Ζ΄2, 508).
3. Νόμος 4090 της 6/14 Μαρτίου 1929 "περί συστάσεως γεωργικού σχολείου εις Παλαιόκαστρον Σητείας (Κρήτης)" (Θέμις ΙΔ΄, 664, Βλ. και Τάλως Ζ΄2, 508).
 

VI. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.  Ν. 459 της 26/29-10-1976 "Περί μετατροπής των Ιδιωτικών Τεχνικών Σχολών Χανίων ΄΄Ο Δαίδαλος΄΄ εις Δημοσίας Τεχνικάς Σχολάς και συγχωνεύσεως αυτών προς τας λειτουργούσας ήδη Δημοσίας Τεχνικάς Σχολάς Χανίων" (Α΄ 287). [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 968-971]
 

VII. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Π.Δ. 798 ΤΗΣ 22/26-8-1980 "Περί ιδρύσεως οργανώσεως και λειτουργίας Σχολών Επιμορφώσεως Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.) εις Ηράκλειον, Ιωάννινα, Πάτρας και Καβάλαν και συμπληρώσεως των περί Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. διατάξεων" (Α΄ 195). [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 1058-1065].
2. Π.Δ. 834 της 1/9-9-1980 "Περί ιδρύσεως Προτύπου Ελληνικού Κλασσικού Λυκείου εις Άγιον Νικόλαον Λασηθίου Κρήτης" (Α΄ 207).
3. Υ.Α. (Παιδείας) Δ4/131 της 6-10-1989 "Ίδρυση Πειραματικού Λυκείου στο Ηράκλειο Κρήτης" (Β΄ 780).
4. Υ.Α. (Παιδείας και Θρησκευμάτων) Δ4/124 της 19-2/8-3-1999 "Μετονομασία Ενιαίων Λυκείων" (Β΄ 192). α) Υ.Α. (Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) Δ4/124 της 19-2/8-3-1999 "Μετονομασία Ενιαίων Λυκείων" (Β΄ 192).
 

VIII. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Υ.Α. (Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εθνικής Αμύνης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) Φ.361.1/306/136535 της 16/26 Νοεμβρίου 1977 "Περί καθορισμού δημοτικών σχολείων παραμεθορίων περιοχών για την εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3885/1958" (Β΄ 1256).
Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρ. 6 του Ν.Δ. 3885/1958 ΄΄περί ιδρύσεως Ανωτ. Εκκλησισαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης κ.λ.π.΄΄ και β) των άρθρων 2, 3 και 5 του Ν.Δ. 216/1974 ΄΄περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως΄΄ (ΦΕΚ 367/1974, τ. Α΄), αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε ως σχολεία παραμεθορίων περιοχών, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 4 του Ν.Δ. 3885/1985 ως εξής:
1.  Από το Νομό Ηρακλείου, Ε΄ περ. Ηρακλείου,1/θέσιο δημ. Σχολείο Τσούτσουρου,Περιφ. Μοιρών,1/θέσιο Εθιάς, 1/θέσιο Μουρνιάς, 1/θέσιο Ρουφά.
2. Από το Νομό Λασηθίου,1/θέσιο Χριστού, 1/θέσιο Ορεινού,
3. Από το Νομό Ρεθύμνης ,Α΄ περιφ. Ρεθύμνης, 1/θέσιο Κράνας, 1/θέσιο Λιβάδα  Β΄περιφ. Ρεθύμνης, 1/θέσιο Κεντροχωρίου, 1/θέσιο Μαριού, 1/θέσιο Αμαρίου, 2/θέσιο Σπηλίου
4. Από το Νομό Χανίων,Α΄ περιφ. Χανίων,1/θέσιο Αγίας Ρουμέλης Σφακίων, 1/θέσιο Αγίου Ιωάννου, Β΄περιφ. Χανίων,1/θέσιο Καλλικράτη, 1/θέσιο Γαύδου.
2. ΝομΡεθ 1288 της 8-2-1993 "Σύσταση νομικού προσώπου στην Κοινότητα Αλφάς Νομ. Ρεθύμνης με την επωνυμία ΄΄Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Αλφάς΄΄", (Β΄ 122).
3. ΝομΧαν 5224 της 12-4-1994 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στον Δήμο Χανίων με την επωνυμία ΄΄Σχολική Επιτροπή 27ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Χανίων του Νομού Χανίων΄΄", (Β΄ 420).
4. ΝομΧαν 5226 της 12-4-1994 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στον Δήμο Χανίων με την επωνυμία ΄΄Σχολική Επιτροπή 28ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Χανίων του Νομού Χανίων΄΄", (Β΄ 420).
5. ΝομΧαν 5228 της 12-4-1994 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στον Δήμο Χανίων με την επωνυμία ΄΄Σχολική Επιτροπή 29ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Χανίων του Νομού Χανίων΄΄", (Β΄ 420).
6. ΝομΧαν 18605 της 3-10-1994 "Σύσταση ιδίου νομικού προσώπου στην Κοινότητα Ποταμίδας Ν. Χανίων με την επωνυμία ΄΄Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Ποταμίδας΄΄", (Β΄ 783).
7. ΝομΡεθ 18826 της 20-12-1994 "Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ΄΄Σχολική Επιτροπή 16ου Δημοτικού Σχολείου-10ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου΄΄", (Β΄ 981).
8. Π.Δ. 128 της 6/15-5-1998 "Ίδρυση διδασκαλείων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης", (Α΄ 104).
9. Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 2939 της 22-12-1998/27-1-1999 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Νεάπολης, Νομού Λασιθίου, με την επωνυμία ΄΄Παιδικός Σταθμός Δήμου Νεάπολης΄΄" (Β΄ 41).
10. Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 15776 της 31-12-1998/3-2-1999 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Χανίων, με την επωνυμία ΄΄Σχολική Επιτροπή 36ου Νηπιαγωγείου Χανίων΄΄" (Β΄ 66).
11. Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 15776 της 31-12-1998/3-2-1999 "Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Χανίων, με την επωνυμία ΄΄Σχολική Επιτροπή 36ου Νηπιαγωγείου Χανίων΄΄" (Β΄ 66).
12. Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 10476/98 της 12-3/22-4-1999 "Κατάργηση του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σητείας ΄΄Σχολική Επιτροπή 3ου δημοτικού Σχολείου Σητείας΄΄ και σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ΄΄Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Σητείας΄΄" (Β΄  424).
13. Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 10491/98 της 12-3/22-4-1999 "Κατάργηση του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σητείας ΄΄Σχολική Επιτροπή 2ου και 4ου Νηπιαγωγείου Σητείας΄΄ και σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ΄΄2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού-4ου Νηπιαγωγείου Σητείας΄΄" (Β΄ 424).


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης