ΣΤ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ι. ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ
α) Υ.Α. (Εθν. Οικον.-Εσωτερικών) 1726/Δ53 της 8-2-1985 "Κύρωση των αποτελεσμάτων του νόμιμου πληθυσμού (δημοτών) της γενικής απογραφής πληθυσμού της 5ης Απριλίου" (Β΄ 71).
β)  Π.Δ. 504 της 6/10-10-1988 "Σύσταση διευθύνσεων διαχείρισης υδατικών πόρων Ηπείρου και Κρήτης" (Α΄ 226).
γ) Υ.Α. 12804/ΚΠΔ 129 (Εθν. Οικον.) της 17/30.4.2001. "Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2000-2006." (Β΄ 496).
 
2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
α) Π.Δ. 383 της 17/24-5-1979 "Περί συστάσεως οργανισμού αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.)" (Α΄ 118). [Βλ. Τάλως Ζ΄ 2, 1038-1058].
[Το ανωτέρω Π.Δ. εκδόθηκε εις εκτέλεσιν του Ν. 849 της 21/22-12-1978 "Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας" (Α΄, 232). Ο ανωτέρω οργανισμός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δυνάμει των εξής διαταγμάτων:
1. Π.Δ. 74 της 16/26-1-1980 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθμ. 383/1979 Π.Δ. ΄΄περί συστάσεως Οργανισμού Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.)΄΄" (Α΄ 24).
2. Π.Δ. 316 της 31-7/13-8-1984 "Τροποποίηση του Π.Δ. 383/79 ΄΄περί συστάσεως ΟΑΔΥΚ (ΦΕΚ 118/Α/24-5-79) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 74/80 ΄΄περί συστάσεως ΟΑΔΥΚ (ΦΕΚ 24/Α/26-1-1980)" (Α΄ 115).
3. Π.Δ. 326 της 21/25-8-1987 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τον Οργανισμό Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης" (Α΄ 151).
4. Π.Δ. 158 της 17/30-4-1991 "Τροποποίηση του Π.Δ. 383/1979 ΄΄περί ιδρύσεως Ο.Α.ΔΥ.Κ.΄΄ (ΦΕΚ 11/Α/24-5-1979), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 74/1980 ΄΄περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αρ. 383/1979 Π.Δ.΄΄ (ΦΕΚ 24/Α/26-1-1980)" (Α΄ 63).
5. Π.Δ. 303 της 2/17-9-1998 "Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 383/1979 ΄΄Περί συστάσεως Οργανισμού Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης (ΦΕΚ Α΄ 113)΄΄" (Α΄ 214).
6. Υ.Α. (Εθνικής Οικονομίας) 348/ΔΙΟΕ 53 της 3-3-1999 "Τροποποίηση της απόφασης ορισμού μελών Δ.Σ. του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.)" (Β΄ 178)].
 
3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
α) Π.Δ. 125 της 27-3/11-4-1991 "Περί συστάσεως Οργανισμού Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης" (Α΄ 51).
[Το ανωτέρω Π.Δ. εκδόθηκε εις εκτέλεσιν του Ν. 849 της 21/22-12-1978 "Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας" (Α΄, 232). Ο ανωτέρω οργανισμός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δυνάμει του Π.Δ. 304 της 2/17-9-1998 "Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 125/1991 ΄΄Περί συστάσεως Οργανισμού Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης (ΦΕΚ Α΄ 51)΄΄" (Α΄ 214)].
 
4. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
α) Π.Δ. 456 της 29-12-1995 "Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των κειμένων διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων" (Α΄ 269).
[Άρθρο 3. Η ενίσχυση της αποκέντρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων και της περιφερειακής ανάπτυξης πραγματοποιείται με την κατανομή του Ελληνικού χώρου σε ευρείες περιοχές ανάπτυξης.
1.  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος σε επιχειρήσεις του άρθρου 2, εκτός εκείνων που αναφέρονται στν παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η Επικράτεια διαιρείται στις παρακάτω περιοχές….
      ΠΕΡΙΟΧΗ Β. Οι νομοί … Ηρακλείου…
ΠΕΡΙΟΧΗ Γ. Οι νομοί… Χανίων … Ρεθύμνου… Λασιθίου…
2.α. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εκμετάλλευσης λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες), συνεδριακών κέντρων, γηπέδων γκόλφ και ιαματικών πηγών, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα τουρισμού υγείας και χιονοδρομικά κέντρα, η Επικράτεια κατανέμεται στις ακόλουθες περιοχές:…
ΠΕΡΙΟΧΗ Β: … οι επαρχίες Τεμένους και Πεδιάδας του νομού Ηρακλείου, η επαρχία Μιραμπέλλου του νομού Λασιθίου….
      ΠΕΡΙΟΧΗ Γ: Οι νομοί, … Ρεθύμνου, Λασιθίου … το υπόλοιπο της Κρήτης].
 
4. ΤΡΑΠΕΖΕΣ
α) Υ.Α. (Οικονομικών) 2065840/Α7406/0024 της 29-10-1990 "Ανάθεση της διαχείρισης του Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων στην τράπεζα Ελλάδος" (Β΄ 726).
β) Υ.Α. (Οικονομικών) 2/32222/0025 της 28-1/17-2-1999 "Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών από την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων" (Β΄ 116).
 
ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1) Υ.Α. (Οικονομικών) Κ. 14642 της 12/30-7-1951 "Περί συστάσεως Οικονομικής Εφορίας Αρκαλοχωρίου" (Β΄ 132). [Κ.Ν. 1951, σ. 1001].
2) Β.Δ. της 2/7-8-1952 "Περί καθορισμού εδρών Οικονομικών Επιθεωρητών Τελωνείων Κρήτης" (Α΄ 209). [Κ.Ν. 1952, σ. 808].
3) Β.Δ. της 30-6/5-7-1954 "Περί τροποποιήσεως των διατάξεων του από 12 Σεπτεμβρίου 1952 Β. Διατάγματος ΄΄περί συστάσεως Επιθεωρήσεων Οικονομικών Εφοριών" (Α΄ 1456). [Κ.Ν. 1954, σ. 673].
4) Π.Δ. 94 της 30-1/11-2-1982 "Σύσταση Οικονομικής Εφορίας και Δημοσίου Ταμείου στην Κοινότητα Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης και καθορισμός της κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτών" (Α΄ 14).
5) Π.Δ. 392 της 16/25-8-1988 "Σύσταση Οικονομικής Εφορίας και Δημοσίου Ταμείου στην Κοινότητα Τυμπακίου" (Α΄ 183).
6) Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου Φ.Γ8/9916 της 31-54-6-1993 "Ίδρυση Μονομελών Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους" (Β΄ 410).
7) Y.A. (Εθνικής Οικονομίας-Οικονομικών) 102887/254/0006Α της 10/24-3-1994 "Έναρξη λειτουργίας Δ.Ο.Υ. Λιμένα Χερσονήσου" (Β΄ 200).
8) Y.A. (Οικονομικών) 1029535/580/Α0006 της 11-3-1998 "Ανακαθορισμός της κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητας και ανακατανομή οργανικών θέσεων οικονομικών επιθεωρητών μεταξύ των Οικονομικών Επιθεωρήσεων Αττικής και Κρήτης" (Β΄ 234).
9) Y.A. (Οικονομικών) 3006609/3751/0078 της 10-4-1998 "Σύσταση-συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής για τον έλεγχο τροφίμων στο Νομό Χανίων" (Β΄ 346).
10) Π.Δ. 1 της 30-12-1998/13-1-1999 "Μεταφορά της έδρας του Τελωνείου Χανίων στη Σούδα" (Α΄ 2).
11) Υ.Α. (Οικονομικών) 10085843/311/ΔΟΟΤΥ της 26-1/29-1-1999 "Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 Ν. 1249/82 και 14 Ν. 1473/1984 και καθορισμός των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομοίωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές Δήμων και Κοινοτήτων των Νομών Έβρου, Πιερίας, Κοζάνης, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Φθιώτιδας, Κυκλάδων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου" (Β΄ 54).
12) Π.Δ. 119 της 10/18-6-1999 "Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας της Δ.Ο.Υ." (Α΄ 126).
[ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 7. Διάρθρωση Περιφερειακών Υπηρεσιών Κοινωνικής Επιθεώρησης
… ΙΒ. Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνική Επιθεώρησης Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού, Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης και από τα τοπικά Τμήματα:
1. Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο.
2. Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Χανίων με έδρα τα Χανιά.
3. Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ρεθύμνης με έδρα το Ρέθυμνο.
4. Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.]
13) Υ.Α   1046942/1172/ΔΟΟΤΥ (Οικονομ.) της 18/30.5.2000. Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρ. 41 Ν. 1249/82 και 14  Ν. 1473/1984 και καθορισμός των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσης τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές Δήμων και Κοινοτήτων των Νομών Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου. (Β΄  673).
14) Υ. Α 1059804/2706/ΔΟΟΤΥ (Οικονομ.) της 29.6/12.7.2000. Τροποποίηση - διόρθωση στο ορθό των αποφάσεων 1107356/5685/ΔΟΟΤΥ (ΦΕΚ  2081/Β/26.11.99), 1107357/5686/Β/ΔΟΟΤΥ (ΦΕΚ  2082 τ.Β΄/26.11.99) και  1121210/6271/ΔΟΟΤΥ (ΦΕΚ  2260 τ.Β΄/31.12.99) που αφορούν την επέκταση εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης. (Β΄ 859).
17. Στο ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ
α) Στο Δήμο Γεωργιουπόλεως και στο Δ.Δ. Καστέλλου από το εσφαλμένο"Α.Β.Α.: 400", στο ορθό "Α.Β.Α.:300".
β) Στο Δήμο Μουσούρων και στο Δ.Δ. Σεμπρώνα από το εσφαλμένο "Α.Β.Α.: 400", στο ορθό "Α.Β.Α.:250".
15) Υ.Α. 1110811/5132/00ΤΥ/Δ (Οικονομ.) της 19/27.12.2001. Τροποποίηση της 1015544/770/00ΤΥ/Δ΄/23.2.2001, ΠΟΛ. 1049 ΦΕΚ 214/Β΄/5.3.2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών όπως αυτή ισχύει, ως προς τους πίνακες τιμών εκκίνησης και τους συντελεστές αυξομείωσης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές του οικισμού Λυμένος Χερσονήσου, του Δημοτικού Διαμερίσματος Λυμένος Χερσονήσου, του Δήμου Χερσονήσου του Νομού Ηρακλείου. (Β΄ 1731).
16)  Π.Δ. 179 της 21.7.2000, «Οργάνωση τοπικών ελεγκτικών κέντρων και τροποποίηση του Π.Δ. 280/1997». (Α΄ 167).
[Αρθρο 2.  Τίτλος, έδρα και κατά τόπον αρμοδιότητα
      1. Ο αριθμός των Τ.Ε.Κ., ο τίτλος, η έδρα και η κατά τόπον
    αρμοδιότητα αυτών, έχουν ως εξής:…
      ΤΙΤΛΟΣ               ΕΔΡΑ                      ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚ
      ΤΕΚ                                            ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ.
55ο ΤΕΚ         Χανιά                          ΔΟΥ Α' Χανίων,  ΔΟΥ Β' Χανίων, ΔΟΥ Καστελλίου -  Κισσάμου, ΔΟΥ Ρεθύμνου.
 56ο ΤΕΚ         Ηράκλειο                     ΔΟΥ Α' Ηρακλείου, ΔΟΥ Β'  Ηρακλείου,       ΔΟΥ Μοιρών, ΔΟΥ Τυμπακίου,  ΔΟΥ Καστελίου Πεδιάδα, ΔΟΥ Αρκαλοχωρίου
 57ο ΤΕΚ         Νεάπολη                    ΔΟΥ Αγίου Νικολάου, ΔΟΥ Ιεράπετρας, ΔΟΥ Νεάπολης,  ΔΟΥ Σητείας,  ΔΟΥ Λιμένα Χερσονήσου].
 

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης