Θ΄ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Ι. ΛΙΜΕΝΕΣ
1. Π.Δ. της 27 Μαίου/1 Ιουνίου 1927 «Περί Διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού». [Θέμις ΙΔ΄, 23-62]. [Με το άρθρο 14 του νόμου ορίζονται τα λιμεναρχεία Ηρακλείου και Χανίων].
2. Υ.Α. (Εργασίας) 44264/4314 της 30-9/10-10-1950 "Περί εγκρίσεως Κανονισμού Λειτουργίας, Διοικήσεως και Παροχών του Κ.Α.Φ. Λιμένος Ηρακλείου" (Α΄ 176). Κ.Ν. 1950, 746].
3. Β.Δ. της 10-17-10-1950 "Περί συμπληρώσεως του Κανονισμού Οικονομικής Διαχειρίσεως της Διευθύνσεως Εκμεταλλεύσεως του Λιμένος Ηρακλείου" (Α΄ 234). Κ.Ν. 1950, 739, Βλ. και Δ. 10-10-1941 (Α΄ 354/41) και Α.Ν. 2236/1940].
4. B.Δ. της 7/18 Φεβρουαρίου 1952 "Περί καθορισμού των περιφερειών δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών" (Α΄ 34). [Βλ. και Κ.Ν. 1952, 112].
5. B.Δ. της 9/22-8-1952 "Περί συγχωνεύσεως των Λιμενικών Ταμείων του Νομού Χανίων εις εν υπό το όνομα Λιμενικόν Ταμείον Χανίων" (Α΄ 231). [Βλ. και Κ.Ν. 1952, 857].
6. B.Δ. της 23-7/7-8-1953 "Περί συγχωνεύσεως των Λιμενικών Ταμείων Ρεθύμνης και Πανόρμου εις εν Λιμενικόν Ταμείον υπό το όνομα Λιμενικόν Ταμείον Ρεθύμνης" (Α΄ 209).
7. B.Δ. της 27 Δεκεμβρίου 1956/23 Ιανουαρίου 1957 "Περί του Οργανισμού του Λιμενικού Ταμείου Χανίων" (Α΄ 209). [Τροποποιήθηκε με τα Β.Δ. 459 της 25 Ιουνίου/12 Ιουλίου 1971 (Α΄ 35) και Β.Δ. 98 της 25 Φεβρουαρίου/2 Μαρτίου 1977 (Α΄, 65). Δεν τα έχουν ΚΝ-ΚΝοΒ].
8. Π.Δ. 275 της 2/7-6-1988 "Οργανισμός του λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου" (Α΄ 122).
9. Π.Δ. 438 της 24-8/5-9-1988 "Ίδρυση Υπολιμεναρχείου Σητείας Κρήτης, καθορισμός της περιφ. δικαιοδοσίας του, κατάργηση του Λιμενικού Σταθμού Σητείας και τροποποίηση της περιφ. δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Αγ. Νικολάου Κρήτης" (Α΄ 201).
10. Π.Δ. 480 της 22/29-9-1988 "Μετάταξη Λιμεναρχείου ΧΑΝΙΩΝ σε Κεντρικό Λιμεναρχείο, καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας του, τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας του Υπολ/ρχείου ΡΕΘΥΜΝΗΣ" (Α΄ 215).
11. Υ.Α. (Ναυτιλίας) 4211.5/3/88 της 6/19-10-1988 "Κύρωση Κανονισμού ΄΄Κατανομή προσωπικού ΔΣ στο Κεντρικό Λιμαναρχείο ΧΑΝΙΩΝ" (Β΄ 754).
12. Υ.Π. (Εμπορικής Ναυτιλίας) 3131/21/89 της 21-4-1989 "Έγκριση του Γενικού Κανονισμού του Λιμένα Σητείας" (Β΄ 336, 3089).
13. Π.Δ. 108 της 22-3/2-4-1990 "Τροποποίηση των περιφερειών δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ και του Υπολιμεναρχείου ΣΗΤΕΙΑΣ Κρήτης" (Α΄ 47, 493).
14. Υ.Α. (Εμπ. Ναυτιλίας) Φ.2124.35/2/90 της 6-8-1990 "Μεταφορά έδρας του Δημοσίου Λυκείου Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ηρακλείου Κρήτης στην Πρέβεζα" (Β΄ 604, 7486).
15. Π.Δ. 304 της 6/18-9-1990 "Καθορισμός του λιμένα Ρεθύμνου Κρήτης ως σημείου εισόδου και εξόδου επιβατών εξωτερικού" (Α΄ 126, 1095).
16. Π.Δ. 205 της 18/30-5-1991 "Ίδρυση Λιμενικού Πυροσβεστικού Σώματος στο Ηράκλειο Κρήτης" (Α΄ 78).
17. Π.Δ. 336 της 19/29-7-1991 "Ίδρυση Α΄ Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του" (Α΄ 118).
18. Π.Δ. 45 της 14-2-1992 "Ίδρυση Β΄ Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του" (Α΄ 19).
19. Π.Δ. 128 της 9/16-6-1994 "Μετάταξη Υπολιμεναρχείου Ρεθύμνου σε Λιμεναρ-χείο, καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας του και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου" (Α΄ 92, 1323).
20. Π.Δ. 78 της 29-3/9-4-1996"Καθορισμός των περιφερειών αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και του Λιμεναρχείου Αγ. Νικολάου" (Α΄ 61).
21. Ν. 2638 της 2-9-1998 "Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις" (Α΄ 204, 3081).
22. Υ.Α. (Εμπ. Ναυτιλίας) 4128/3/88 της 28-1/15-2-1998 "Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στην Κοινότητα ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ" (Β΄ 84).
23. Υ.Α. (Εμπορικής Ναυτιλίας) 4314.96/01/1999 της 6-4/28-4-1999 "Συμπλήρωση της 279/1994 απόφασης Λ.Ε. Ν. Χανίων ΄΄Περί καθορισμού κατηγοριών και ειδικοτήτων προσωπικού Λ.Τ. Ν. Χανίων όπου υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1-4 του Ν. 2065/1992" (Β΄ 466, 5904).
 
II. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
1. Α.Ν. 2236 της 7/12-3-1940 "Περί εκμεταλλεύσεως του λιμένος Ηρακλείου" (Α΄ 88). [ΣΙΦΝΑΙΟΣ, 1940, 316.].
2. Δ. της 26 Σεπτεμβρίου/8 Οκτωβρίου 1946 "περί συγχωνεύσεως των λιμενικών Ταμείων Χανίων και Κολυμβαρίου εις εν υπό το όνομα Λιμενικόν Ταμείον Χανίων" (Α΄, 309). [Βλ. και Τάλως Ζ΄2, 861].
3.  Π.Δ. 198 της 2-3/1977 "Περί του Οργανισμού του Λιμενικού Ταμείου Χανίων" (Α΄, 65).
4. Κ.Υ.Α. (Προεδρίας της Κυβέρνησης-Εμπορικής Ναυτιλίας) 3426.5/33/94 της 12/22-9-1994 "Επέκταση διατάξεων άρθρ. 67 παρ. 1-4 του Ν. 2065/1992 στο προσωπικό του Λιμενικού Ταμείου ΧΑΝΙΩΝ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και ΠΑΤΡΩΝ" (Β΄, 713).
[Νόμος 2065 της 30-6-1992 "Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις" (Α΄, 112) : Άρθρο 67 "Βελτίωση λειτουργίας λιμένων". Δες και την Κ.Υ.Α. 3555.29/1988 της 24-8-1988 "Προσαρμογή των κλάδων προσωπικού των Λιμενικών Ταμείων στο Π.Δ. 194/1988" (Β΄, 591)].
5. Υ.Α. (Εμπορικής Ναυτιλίας) 4314.96/01/1999 της 6/28-4-1999 "Συμπλήρωση της 279/1994 απόφασης Λιμενικής Επιτροπής Ν. Χανίων ΄΄Περί καθορισμού κατηγοριών και ειδικοτήτων προσωπικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων όπου υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 67 παράγρ. 1-4 του Ν. 2650/1992΄΄" (Β΄, 466).
 
ΙΙΙ. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
1. Π.Δ. 26/31 Ιανουαρίου 1935 "Περί της λιμενικής φορολογίας Γεωργιουπόλεως" (Α΄ 31). [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 774-775].
2. Π.Δ. 26/31 Ιανουαρίου 1935 "Περί της λιμενικής φορολογίας Σητείας" (Α΄ 31). [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 773-774].
3. Π.Δ. 5/9 Φεβρουαρίου 1935 "Περί της λιμενικής φορολογίας Ρεθύμνης" (Α΄, 41). [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 775-].
4. Β.Δ. 30 Δεκεμβρίου 1936/11 Ιανουαρίου 1937 "Περί καταργήσεως της λιμενικής φορολογίας Σεισίου" (Α΄, 5). [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 777].
5. Β.Δ. 30 Δεκεμβρίου 1936/11 Ιανουαρίου 1937 "Περί της λιμενικής φορολογίας Αγίου Νικολάου Λασηθίου" (Α΄, 5). [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 776].
6. Β.Δ. 15 Μαρτίου/1 Απριλίου 1937 "Περί της λιμενικής φορολογίας Πανόρμου" (Α΄, 119). [Βλ. Ζ2, 776].
7. Νόμος 2932 της 27.6.2001. «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις¨» (Α145).
[Αρθρο εικοστό πρώτο
Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε.
3.  Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία…, Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου…, μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρίες με τις επωνυμίες αντίστοιχα…, "Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρία"…
4.  ε) Έδρα της ανώνυμης εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου.]
ΙV. ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
1. Π.Δ. 141 της 13/23 Φεβρουαρίου 1979 «περί ιδρύσεως ανωτέρων δημοσίων σχολών Ε.Ν. και Λυκείων Δοκίμων Αξιωματικών εις Χανιά Κρήτης». (Α΄ 34).
2. Π.Δ. 185  της  18 Ιουλίου 2002 «Συμπλήρωση του Β.Δ. 631/72 (Α 180) "Περί οργανώσεως και λειτουργίας της   Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων"   όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 425/88 (Α 196),  365/92 (Α 184) και 377/94 (Α 212)»  (Α΄172).

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης