ΜΑΡΙΑ Σ. ΓΙΟΥΝΗ 

 
Μάιος 1982: Πτυχίο Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Μάιος 1985: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών D.E.A (Diplome dEtudes Approfondies) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Paris XNanterre, στην κατεύθυνση της Ιστορίας των Θεσμών, Ιδεών και Κοινωνικών Γεγονότων.
Μάιος 1991: Διδάκτωρ Νομικών Επιστημών του Νομικού Τμήματος Α.Π.Θ. με το βαθμό «άριστα». Θέμα της διατριβής: ?τιμος ?στω - ?τιμος Τεθνάτω. Συμβολή στη μελέτη της ποινής ατιμίας και της θέσης εκτός νόμου στο αττικό δίκαιο. 
Ιανουάριος 1995: Εκλογή στη βαθμίδα του Λέκτορα του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας του Δικαίου (ΦΕΚ διορισμού 159/14-9-1995).
Νοέμβριος 2000: Εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας του Δικαίου (ΦΕΚ διορισμού 58/19-3-2001).
Σεπτέμβριος 2004: Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΦΕΚ 310/30-12-2004).
Νοέμβριος 2006: Εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας του Δικαίου (ΦΕΚ διορισμού 294/2-5-2007).
Από τον Σεπτέμβριο του 2007 μέχρι σήμερα, συνεργάζομαι με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως μέλος ΣΕΠ με ετήσιες συμβάσεις, στη θεματική ενότητα «Ελληνικός Πολιτισμός», όπου διδάσκω το μάθημα «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος, από την αρχαιότητα έως τα μεταβυζαντινά χρόνια». 
Πρόγραμμα ΙΚΔ: Συλλογή Νομικών Επιγραφών Κρήτης, από τα αρχαϊκά μέχρι και τα ελληνιστικά χρόνια
 Συγγραφικό έργο:
 Μονογραφίες
Η Γένεση του Γραπτού νόμου στη Δωρική Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2011.
Νόμος πόλεως. Δικαιοσύνη και νομοθεσία στην αρχαία ελληνική πόλιν. Ι. Οι αρχαϊκοί χρόνοι, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2006.
Provincia Macedonia. Θεσμοί Ιδιωτικού Δικαίου στη Μακεδονία επί Ρωμαιοκρατίας, Αθήνα-Κομοτηνή, Σάκκουλας, 2000.
Άτιμος ?στω - Άτιμος Τεθνάτω. Συμβολή στη μελέτη της ποινής ατιμίας και της θέσης εκτός νόμου στο αττικό δίκαιο, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1998.
 Μελέτες
« Remarques sur une inscription messenienne : Reponse a Gerhard Thur », στο B. Legras - G. Thur (επιμ.) Symposion 2011. Vortrage zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Paris, 6-10 septembre 2011), Wien 2012 (υπό έκδοση).
 «Δούλοι και απελεύθεροι στη Μακεδονία», στο Δ. Β. Γραμμένος (επιμ.), Στη Μακεδονία από τον 7ο αιώνα π.Χ. ως την ύστερη αρχαιότητα, Μελέτες και λήμματα για την 3η εκθεσιακή ενότητα της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 121-126.
« L’imprecation et la loi : Chatiment divin et sanctions penales dans la polis grecque », στο A. Helmis, N. Kalnoky, S. Kerneis (επιμ.), Vertiges du droit. Melanges franco-helleniques a la memoire de Jacques Phytilis, Nanterre 2012, σελ. 399-410.
 « Droit grec et influences romaines dans le contrat de vente d’une esclave en Macedoine romaine », στο Β. Legras (επιμ.), Transferts Culturels et Droits dans le Monde Grec et Hellenistique. Actes des IIemes Rencontres Internationales, Reims, 14, 15, 16 et 17 mai 2008, Paris 2011, σελ. 443-458.
«Επιγραφικής Λόγοι Δισσοί. Οι Περιπέτειες ενός Νόμου», στο Πνεύματος Δώρημα Γεωργί? Π. Νάκ? (Νόμος 13), Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 147-157.
Transforming Greek Practice into Roman Law: Manumissions in Roman Macedonia”, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis - Revue dHistoire du Droit 78 (Leiden-Boston 2010), σελ. 313-342.
Polis and Legislative Procedure in Early Crete“, στο G. Thur (επιμ.), Symposion 2009. Vortrage zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Schloss Seggau bei Leibnitz, 25-30 August 2009), Wien 2010, σελ. 151-167.
«Η νομική διάσταση των απελευθερωτικών πράξεων στη Μακεδονία των ρωμαϊκών χρόνων», στο Εταιρεία Ιστορικών και Επιγραφικών Σπουδών, Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Επιγραφικής, Θεσσαλονίκη 24-25 Νοεμβρίου 2001, Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 73-84.
« Sur le statut juridique de l’affranchi grec dans le monde greco-romain », στο A. Gonzales (επιμ.), La fin du statut servile ? Affranchissement, Liberation, Abolition. Actes du XXXe Colloque du GIREA, Besancon 15-16-17 decembre 2005, Besancon 2008, τόμ. Ι, σελ. 161-174.
“An Inscription from Teos concerning Abdera” στο A. Ιακωβίδου (επιμ.), Η Θράκη στον Ελληνο-ρωμαϊκό Κόσμο - Thrace in the Graeco-Roman World. Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Θρακολογίας, Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη, 18-23 Οκτωβρίου 2005, Αθήνα 2007, σελ. 724-736.
« Affranchissements et consecrations aux sanctuaires en Macedoine », στο B. Anagnostou-Canas (επιμ.), L’organisation materielle des cultes dans l’antiquite, Table Ronde Internationale, Paris, 14 et 15 mars 2003, Paris 2010, σελ. 89-102.
«Οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων στο Δίκαιο της Γόρτυνας», στο E. Greco - M. Lombardo (επιμ.), La Grande Iscrizione di Gortyna: Centoventi anni dopo la scoperta. Atti del Convegno, Atene-Haghii Deka 25-28 maggio 2004, Αθήνα 2005, σελ. 195-211.
« Maitres et esclaves en Macedoine hellenistique et romaine », στο V.I. Anastasiadis – P.N. Doukellis (επιμ.), Esclavage antique et discriminations socio-culturelles. Actes du XXVIII Colloque International du Groupement International de Recherche sur l’Esclavage Antique (Mytilene, 5-7 decembre 2003), Bern 2005, σελ. 183-195.
“Αρχαίες Φυλακές”, Ιστορικά 214 (Περιοδικό εφημ. «Ελευθεροτυπία», 4 Δεκεμβρίου 2003), σελ. 6-12 (σε συνεργασία με τον Στ. Παύλου).
«Ο ανθύπατος Τερτυλλιανός Ακύλας και η κωδικοποίηση των απελευθερωτικών πράξεων στη ρωμαϊκή Μακεδονία», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών 37, Αθήνα 2003, σελ. 29-45.
“Αρχαία Ελληνικά Δικαστήρια”, Ιστορικά 183 (Περιοδικό εφημ. «Ελευθεροτυπία», 2 Μαΐου 2003), σελ. 12-17.
« Grecs et Romains dans la province romaine de Macedoine », στο Relations pacifiques et polemiques en Mediterranee, Mediterranees 32 (Paris 2002), σελ. 13-26.
«Adultery in Byzantine Law: Development and Survivals”, στο Byzantine Law, Proceedings of the International Symposium of Jurists 1998, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 279-298.
« Ennemis ou amis : traites entre poleis  de l’antiquite grecque », στο  Guerre et Paix dans l’Orient mediterraneen, Mediterranees 29, Paris 2001, σελ. 29-37.
«Εδεσσαίων πόλις. Ζητήματα Δικαίου και Θεσμών στη Ρωμαιο- κρατούμενη Έδεσσα», στο Γ. Κιουτούτσκας – Ν. Νικονάνος (επιμ.), Πρακτικά του Β΄ Πανελλήνιου Επιστημονικού Συμποσίου H Έδεσσα και η περιοχή της: Ιστορία και Πολιτισμός, Έδεσσα 2006, σελ. 67-80.
«Το αδίκημα της μοιχείας στο βυζαντινό δίκαιο. Εξέλιξη και επιβιώσεις»,  Επιστημονική Επετηρίδα του Δ.Σ.Θ. Αρμενόπουλος 22, Θεσσαλονίκη 2001), σελ. 51-62.
«The Different Categories of Unpunished Killing and the Term ?τιμος in Ancient Greek Law», στο E. Cantarella - G. Thur (επιμ.), Symposion 1997, Vortrage zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Altafiumara, 8-14 September 1977), Wien 2001, σελ. 117-137.
«Εταιρείαι. Η ενσωμάτωση των νέων πολιτών στην αρχαϊκή Κρήτη», Digesta 3, Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Νομικής Δ.Π.Θ., Αθήνα-Κομοτηνή 2000, σελ. 45-54.
«Individu, pouvoir et penalite en droit attique», Les hommes dans la cite, Mediterranees 12, Paris 1997, σελ. 49-57.
«Η «εμπράγματη ασφάλεια» σε ολυνθιακές επιγραφές του 4ου π.Χ. αιώνα», Μακεδονικά Λ΄, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 67-80.
«A propos de quatre inscriptions olynthiennes. Quelques remarques sur la «surete reelle» au 4eme s. av. J.- C», Τεκμήρια Β΄, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 135-153.
«Η εξελικτική πορεία των λαϊκών συνελεύσεων στα πλαίσια του ρωμαϊκού πολιτεύματος. Comitia centuriata, comitia tributa, concilia plebis», Επιστημο-νική Επετηρίδα του Δ.Σ.Θ. Αρμενόπουλος 14, Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 9-18.
«Ωναί Μακεδονίας Ι. Αγοραπωλησίες ακινήτων σε μακεδονικές επιγραφές του 4ου και 3ου π.Χ. αιώνα», Επιστημονική Επετηρίδα του Δ.Σ.Θ. Αρμενόπουλος 12, Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 25-50.
 


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα

Τάλως - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης