ΙΔ΄ ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Υπ’ αριθμ. 31 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 11/28 Φεβρουαρίου 1966 "Περί συμπληρώσεως των υπ’ αριθμ. 88/1959 και 130/1962 Π.Υ.Σ.  περί στεγάσεως οικογενειών εγκατεστημένων εις ερείπια των τέως φυλακών Συγγρού Αθηνών ως και εις τρώγλας των πόλεων Ηρακλείου, Ρεθύμνης, και Χανίων της νήσου Κρήτης και ρυθμίσεως της παραχωρήσεως των υπό των τέως Υπηρεσιών Ανοικοδομήσεως ανεγερθέντων οικημάτων" (Α΄ 41).
2. Υ.Α. (Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Α3α/οικ. 15230 της 2-10-1988 "Κίνητρα για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου" (Β΄ 732).
[Τα παρακάτω κατά νομό χωριά στα οποία εδρεύουν Αγροτικά και Περιφερειακά Ιατρεία χαρακτηρίζονται ως άγονα, λόγω των κοινωνικών, γεωγραφικών, συγκοινωνιακών και οικιστικών τους συνθηκών: …
10. Νομός Ηρακλείου:  Π.Ι. Αμαριανών…
20. Νομός Λασιθίου:  Π.Ι. Σχινοκαψάλων, Π.Ι. Πρίνας…
25. Νομός Ρεθύμνης:  Π.Ι. Χουμερίων…
32. Νομός Χανίων:  Π.Ι. Νήσου Γαύδου, Ανώπολης].
3. Π.Δ. 370 της 24-11/2-12-1992 "Διαίρεση της χώρας σε Υγειονομικές Περιφέρειες" (Β΄ 187). [Βλ. και Δικηγορικό Βήμα Β΄ (1993) 42-43, και Τάλως Ζ΄2, 1075].
4. Υ.Α. (Υγείας) της 27-12-1993/26-1-1994 «Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων για άσκηση των γιατρών» [Β΄ 40 και ΚΝοΒ 42 (1994) 155].
5. Υ.Α. (Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Φ.16/493 της 5-4-1994 "Υπαγωγή του τακτικού προσωπικού του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Ρεθύμνου στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 4277/1962" (Β΄ 265, 2331).
6. Π.Δ. 5 της 31-12/21-1-1999 "Συμπλήρωση του Π. Δ/τος 427/88 ως προς τη συγκρότηση Επιτροπών για έγκριση Μαγνητικών Τομογραφιών" (Α΄ 4)
[ Άρθρο μόνο
Συμπληρώνουμε την παρ. 2 του άρθρου μόνου του Π. Δ/τος 427/88 και συγκροτούμε τρεις (3) Επιτροπές ελέγχου Μαγνητικών Τομογραφιών στην Αλεξανδρούπολη, στο Ηράκλειο και στο 251 Γ.Ν.Α., ως ακολούθως:
α) … β) Επιτροπή με έδρα το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στην αρμοδιότητα της οποίας θα περιλαμβάνονται οι Νομοί: Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων, Ρεθύμνου και Δωδεκανήσου].
7. Νόμος 3075 της 4/5.12.2002. "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις." (Α΄ 297)
[Άρθρο 10. α. Το τακτικό προσωπικό που υπηρετούσε στα πρώην Ν.Π.Δ.Δ. λιμενικά ταμεία Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηρακλείου, Ηγουμενίτσας, Καβάλας, Ν. Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας κατά το χρόνο της μετατροπής τους με το Ν. 2932/2001 (145 Α΄) σε ανώνυμες εταιρίες, εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης που είχε πριν την κατά τα άνω μετατροπή και όλη η εφεξής υπηρεσία του προσωπικού αυτού στις ανώνυμες εταιρίες από τη σύστασή τους θεωρείται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στα πρώην λιμενικά ταμεία (Ν.Π.Δ.Δ.)]

 
II. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
1. ΓΕΝΙΚΑ
1. Ν.Δ. 161 της 15/20 Σεπτεμβρίου 1973 «περί συγχωνεύσεως του Βενιζελείου Παγκρητίου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και του Πανανείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου εις το συνιστώμενον Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επλωνυμίαν «Παγκρήτιον Βενιζέλειον και Πανάνειον Γενικόν Νοσοκομείο Ηρακλείου». (Α΄ 220). [Βλ. και Τάλως Ζ΄2, 936-937].
2. Υ.Α. (Υγείας) της 27-12-1993/26-1-1994 "Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων για άσκηση των γιατρών" [Β΄ 40 και ΚΝοΒ 42 (1994) 155].
3. Π.Δ. 5 της 31-12/21-1-1999 "Συμπλήρωση του Π. Δ/τος 427/88 ως προς τη συγκρότηση Επιτροπών για έγκριση Μαγνητικών Τομογραφιών" (Α΄ 4)
[ Άρθρο μόνο
Συμπληρώνουμε την παρ. 2 του άρθρου μόνου του Π. Δ/τος 427/88 και συγκροτούμε τρεις (3) Επιτροπές ελέγχου Μαγνητικών Τομογραφιών στην Αλεξανδρούπολη, στο Ηράκλειο και στο 251 Γ.Ν.Α., ως ακολούθως:
           α) … β) Επιτροπή με έδρα το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στην αρμοδιότητα της οποίας θα περιλαμβάνονται οι Νομοί: Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων, Ρεθύμνου και Δωδεκανήσου].
4. Νόμος 2716 της 14/17-5-1999 "Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις" (Α΄ 96, 1731)
[  Άρθρο 21
Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συστάθηκαν α) με το από 7 Φεβρουαρίου 1925 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 33 Α΄/1925) ΄΄Νοσοκομείο Φυματιώντων νομού Ηρακλείου΄΄, περιοχής Μονής Ιερουσαλήμ Μαλεβιζίου, β) με το π.δ. 608/1985 (ΦΕΚ 221 Α΄/1985) ΄΄Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Ηρακλείου Κρήτης΄΄, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται σε ένα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΄΄Κέντρο Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών-Ενηλίκων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ηρακλείου Κρήτης΄΄, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με έδρα το Λουτράκι Μαλεβιζίου Ηρακλείου….].
2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
α) Β.Δ. της 10/10 Φεβρουαρίου 1956 "Περί Οργανισμού Γενικού Νοσοκομείου Χανίων Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ". (Α΄ 75).
[Τροποποιήθηκε δυνάμει των κατωτέρω:
i) Π.Δ. 211 της 21-3-1973 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων". (Α΄ 65).
ii) Π.Δ. 268 της 21-9-1973 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΄΄ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ΄΄". (Α΄ 222).
 iii) Π.Δ. 934 της 12/19-12-1978 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΄΄ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ΄΄". (Α΄ 225).
 iv) Π.Δ. 540 της 26-6/21-7-1979 "Περί τροποποιήσεως του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΄΄ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ΄΄". (Α΄ 164).
v) Π.Δ. της 23/28-6-1993 "Συγχώνευση του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων με το Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ΄΄Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ΄΄". (Α΄ 108).
vi) Υ.Α. Δ1α/20955/97 (Υγείας και Πρόνοιας) της 15-7-1998 "Συγκρότηση Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.), για την ατομική κρίση, την ανανέωση της θητείας, τη μονιμοποίηση και την εξέλιξη των υπηρετούντων γιατρών του Ε.Σ.Υ., του Ν.Γ.Ν. Χανίων ΄΄Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ΄΄". (Β΄ 718)].
β) Β.Δ. της 5/24 Μαίου 1956 "Περί Οργανισμού Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Χανίων". (Α΄ 128).
[Τροποποιήθηκε δυνάμει των:
i) Β.Δ. 692 της 21-10/8-11-1971 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Χανίων". (Α΄ 227).
ii) Π.Δ. 140 της 9/28-2-1973 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Χανίων". (Α΄ 46)].
γ) Π.Δ. 579 της 27-6/7-7-1977 "Περί μετατροπής του Πρεβεντορίου Χανίων ΄΄Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ΄΄ εις Θεραπευτήριον Χρονίων Παθήσεων". (Α΄ 191).
2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
α) Β.Δ. 82 της 26 Ιουλίου 1959/25 Φεβρουαρίου 1960 "περί αναμορφώσεως του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης". (Α΄ 18).
[Τροποποιήθηκε δυνάμει των:
i) Π.Δ. 143 της 11/17-2-1977 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης". (Α΄ 47).
ii) Π.Δ. 806 της 23-8/12-9-1977 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης". (Α΄ 256).
 iii) Υ.Α. Α3β/οικ./12266 (Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) της 10-7/19-9-1986 "Περί έγκρισης του Οργανισμού του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Ρεθύμνης". (Β΄ 599).
iv) Υ.Α. Δ1α/1186 (Υγείας και Πρόνοιας) της 15-7-1998 "Συγκρότηση Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.), για την ατομική κρίση, την ανανέωση της θητείας, τη μονιμοποίηση και την εξέλιξη των υπηρετούντων γιατρών του Ε.Σ.Υ., του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης". (Β΄ 718)].
3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
α) Ν. 2848 της 28-4/5-5-1954 "Περί συστάσεως Δημοσίου Νοσηλευτικού Ιδρύματος εν τη περιφερεία της πόλεως Ηρακλείου-Κρήτης υπό την επωνυμίαν ΄΄Βενιζέλειον Παγκρήτιον Νοσοκομείον Φυματιώντων΄΄" (Α΄ 95).
[Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δυνάμει των εξής:
i) Ν. 4167 της 29 Απριλίου/11 Μαίου 1961 "περί μεταβιβάσεως της κυριότητος απαλλοτριωθείσης εκτάσεως εις το Νομικόν Πρόσωπον του Βενιζελείου Παγκρητίου Νοσοκομείου Φυματιώντων Ηρακλείου" (Α΄ 79).
[ΤΑΛΩΣ, τόμ. Ζ2, σ. 936-937]
ii) Β.Δ. 370 της 26/5/1970 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού του Βενιζελείου Παγκρητίου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου". (Α΄ 118).
iii) Ν.Δ. 161 της 15/20 Σεπτεμβρίου 1973 "Περί συγχωνεύσεως του Βενιζελείου Παγκρητίου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και του Πανανείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου εις το συνιστώμενον Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμίαν ΄΄Παγκρήτιον Βενιζέλειον και Πανάνειον Γενικόν Νοσοκομείον Ηρακλείου΄΄". (Α΄ 220).
iv) Π.Δ. 130 της 15/19-2-1974 "Περί εγκρίσεως του Οργανισμού του Παγκρητίου Βενιζελείου και Πανανείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου". (Α΄ 46).
v) Π.Δ. 698 της 7/18-10-1975 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού του Παγκρητίου Βενιζελείου και Πανανείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου" (Α΄ 229).
vi) Π.Δ. 531 της 16/23-7-1976 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Οργανισμών Παγκρητίου Βενιζελείου και Πανανείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου". (Α΄ 191).
vii) Π.Δ. 346 της 18-4/10-5-1978 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού του Παγκρητίου Βενιζελείου και Πανανείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου". (Α΄ 72).
viii) Π.Δ. 854 της 10/20-8-1981 "Περί συμπληρώσεως του Οργανισμού του Παγκρητίου Βενιζελείου και Πανανείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου" (Α΄ 218).
ix) Υ.Α. Α3β/οικ. 14160 (Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων) της 8-8-1986 "Αναμόρφωση Οργανισμού του Παγκρήτιου, Βενιζέλειου και Πανάνειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου". (Β΄ 4).
x) Υ.Α. Υ4α/11106 (Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) της 7-12-1994 "Μετατροπή θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ". (Β΄ 935).
xi) (δ) Υ.Α. Δ1α/24450/97 (Υγείας και Πρόνοιας) της 15-7-1998 "Συγκρότηση Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.), για την ατομική κρίση, την ανανέωση της θητείας, τη μονιμοποίηση και την εξέλιξη των υπηρετούντων γιατρών του Ε.Σ.Υ., του Π.Γ.Ν. Ηρακλείου ΄΄ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ΄΄". (Β΄ 718).
β) Π.Δ. 186 της 24/26-4-1985 "Ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου". (Β΄ 75).
[Μετονομάστηκε ΄΄Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, δυνάμει της κατωτέρω ΥΑ Α3β/οικ. 825/25-1-1988.
Διοργανώθηκε συστηματικότερα δυνάμει των κατωτέρω νομοθετημάτων:
i) Υ.Α. Α3α/οικ. 825 (Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) της 25-1-1988 "Οργανισμός του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου". (Β΄ 11).
[Ο ανωτέρω Οργανισμός τροποποιήθηκε δυνάμει της κατωτέρω Κ.Υ.Α. Υ4α/7324/94 της 14-11-1994 "Τροποποίηση του Οργανισμού του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου"].
ii) Υ.Α. Α3α/οικ. 9137 (Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) της 1-8-1988 "Εγκατάσταση και λειτουργία των κλινικών, εργαστηρίων και ειδικών μονάδων του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου". (Β΄ 545).
iii) Κ.Υ.Α. Υ4α/7324/94 (Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων) της 14-11-1994 "Τροποποίηση του Οργανισμού του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου". (Β΄ 873).
iv) Υ.Α. ΔΒ 13β/οικ.12756 (Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) της 5-6/4-7-1994 "Εξαίρεση από τις διατάξεις του Ν. 1735/1987 για πλήρωση Θέσεων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα α) Περ. Γεν. Νοσ. Παίδων Αθηνών "Η Αγία Σοφία", β) Περ. Παν. Γεν. Νοσ. Πατρών, γ) Περ. Παν. Γεν. Νοσ. Ηρακλείου  καθορισμός τρόπου πληρωμής των θέσεων αυτών". (Β΄ 517).
v) Υ.Α. Υ4α/3938 (Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) της 19-9-1994 "Μετατροπή θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου". (Β΄ 745).
vi) Υ.Α. Δ1α/26286/97 (Υγείας και Πρόνοιας) της 15-7-1998 "Συγκρότηση Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.), για την ατομική κρίση, την ανανέωση της θητείας, τη μονιμοποίηση και την εξέλιξη των υπηρετούντων γιατρών του Ε.Σ.Υ., του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου". (Β΄ 718).
γ) Ν. 2716 της 14/17-5-1999 "Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις". (Α΄ 96).
[Δυνάμει του άρθρου 21, ιδρύθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Κέντρο Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών-Ενηλίκων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ηρακλείου Κρήτης", το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και έχει έδρα στο Λουτράκι Μαλεβιζίου Ηρακλείου.
 …Άρθρο 21
Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συστάθηκαν α) με το από 7 Φεβρουαρίου 1925 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 33 Α΄/1925) "Νοσοκομείο Φυματιώντων νομού Ηρακλείου", περιοχής Μονής Ιερουσαλήμ Μαλεβιζίου, β) με το π.δ. 608/1985 (ΦΕΚ 221 Α΄/1985) "Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Ηρακλείου Κρήτης", καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται σε ένα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Κέντρο Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών-Ενηλίκων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ηρακλείου Κρήτης", το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με έδρα το Λουτράκι Μαλεβιζίου Ηρακλείου….].
δ) Π.Δ. 608 της 4/24-12-1985 "Σύσταση στο Ηράκλειο Κρήτης Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών". (Α΄ 221).
4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
α) Π.Δ. 43 της 17/28-1-1976 "Περί του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης", (Α΄ 14).
[Διοργανώθηκε αρτιότερα δυνάμει των:
i) Υ.Α. Α3β/οικ. 14137 (Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων) της 8-8-1986 "Αναμόρφωση Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης". (Β΄ 21).
ii) Υ.Α. Δ1α/25675/97 (Υγείας και Πρόνοιας) της 15-7-1998 "Συγκρότηση Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.), για την ατομική κρίση, την ανανέωση της θητείας, τη μονιμοποίηση και την εξέλιξη των υπηρετούντων γιατρών του Ε.Σ.Υ., του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης". (Β΄ 718).
iii) Υ.Α. Δ1α/οικ.8069 (Υγείας και Πρόνοιας) της 8/13-4-1999 "Σύσταση-Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. του νομού Λασιθίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με έδρα το Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου". (Β΄ 376)].
 β) Π.Δ. 96 της 4/17-2-1978 "Περί του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Νεαπόλεως Κρήτης". (Α΄ 19).
[Διοργανώθηκε αρτιότερα δυνάμει του:
Υ.Α. (Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Α3β/οικ. 4787 της 2-4-1987 "Αναμόρφωση Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Νεάπολης Κρήτης", (Β΄ 175)]
 γ) Β.Δ. της 27 Φεβρουαρίου/2 Μαρτίου 1957 "Περί Οργανισμού Γενικού Νοσοκομείου Ιεραπέτρας". (Α΄ 63).
[Διοργανώθηκε αρτιότερα δυνάμει των:
i) Π.Δ. 914 της 8/24-12-1975 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ιεραπέτρας", (Α΄ 291).
ii) Υ.Α. Α3α/οικ. 4779 (Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) της 2/6-4-1987 "Αναμόρφωση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ιεραπέτρας". (Β΄ 180).
iii) Υ.Α. Α3α/οικ. 950 (Υγείας) της 25-1-1988 "Καθορισμός περιοχής ευθύνης των Περιφερειακών Ιατρείων (Π.Ι.) του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου, συγχώνευση Αγροτικών Ιατρείων (Α.Ι.) σ’ αυτό και τα Π.Ι. του". (Β΄ 68).
iv) Υ.Α. Α1Α/6915/98 (Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας) της 23-12-1998 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Ιεράπετρας". (Β΄ 1280).
v) Υ.Α. (Υγείας και Πρόνοιας) Δ1α/181 της 15-7-1998 "Συγκρότηση Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.), για την ατομική κρίση, την ανανέωση της θητείας, τη μονιμοποίηση και την εξέλιξη των υπηρετούντων γιατρών του Ε.Σ.Υ., του Ν.Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας". (Β΄ 718).
δ) Β.Δ. της 8 Μαίου/4 Ιουνίου 1957 "Περί Οργανισμού Γενικού Νοσοκομείου Σητείας". (Α΄ 98).
[Διοργανώθηκε αρτιότερα δυνάμει των:
i) Υ.Α. (Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Α3β/οικ. 4785 της 2-4-1987 "Αναμόρφωση Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σητείας". (Β΄ 174).
ii) Υ.Α. (Υγείας και Πρόνοιας) Δ1α/23963/97 της 15-7-1998 "Συγκρότηση Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.), για την ατομική κρίση, την ανανέωση της θητείας, τη μονιμοποίηση και την εξέλιξη των υπηρετούντων γιατρών του Ε.Σ.Υ., του Ν.Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας". (Β΄ 718)].
ε) Π.Δ. 340 της 16/31-5-1985 "Μετατροπή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΄΄Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας, Λασιθίου΄΄ σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΄΄Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου Κρήτης΄΄ και έγκριση νέου Οργανισμού λειτουργίας και διοίκησης αυτού". (Α΄ 118).
[Διοργανώθηκε αρτιότερα δυνάμει των:
i) ΝομΛασ 3742 της 18-1-1989 "Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου". (Α΄ 81).
ii) Π.Δ. 330 της 5/10-9-1996 "Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου Κρήτης". (Α΄ 222).
iii) Αναπλ. Περιφ. Διευθυντής Λασιθίου της 16-1/4-3-1997 "Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου΄΄". (Β΄ 142)].
στ) Β.Δ. 131 της 9/27 Φεβρουαρίου 1965 "Περί συστάσεως Διαλυνακείου Δημοτικού Νοσοκομείου Νεαπόλεως". (Α΄ 33).
ΙΙI. ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
1. Ν. ΧΑΝΙΩΝ
α) Υ.Α. Α3α/οικ. 6615 (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) της 8-4-1986 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Βάμου Ν. Χανίων". (Β΄ 234).
β) Υ.Α. Α3α/οικ. 6616 (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) της 8-4-1986 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Κισσάμου Ν. Χανίων". (Β΄ 234).
γ) Υ.Α. Α3α/οικ. 6617 (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) της 8-4-1986 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Καντάνου Ν. Χανίων". (Β΄ 234).
δ) Υ.Α. (Υγείας) Υ4α/7298 της 26-11/12-12-1996 "Σύσταση Περιφερειακού Ιατρείου στο Δήμο Νέας Κυδωνίας Νομού Χανίων" (Β΄ 1110).
2. Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
α) Υ.Α. Α3α/οικ. 5224 (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) της 19-4-1985 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Σπηλίου Ν. Ρεθύμνου". (Β΄, 264).
β) Υ.Α. Α3α/1347 (Κοινωνικών Υπηρεσιών) της 23-2-1977 «Περί ιδρύσεως Υγειονομικών Σταθμών στις Κοινότητες: 1) Τυμπακίου Ηρακλείου, 2) Περάματος – Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, 3) Σπηλίου Ρεθύμνης, 4) Αργυρουπόλεως Ρεθύμνης και 5) στον οικισμό Αγίας Φωτεινής Ρεθύμνης» (Β΄ 229).
3. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
α) Υ.Α. Α3α/οικ. 4581 (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) της 7-3-1986 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Αγ. Βαρβάρας Ν. Ηρακλείου". (Β΄ 97).
β) Υ.Α. Α3α/οικ. 4582 (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) της 7-3-1986 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Μοιρών Ν. Ηρακλείου". (Β΄ 97).
γ) Υ.Α. Α3α/οικ. 5217 (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) της 8-5-1985 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου Ν. Ηρακλείου". (Β΄ 264).
δ) Υ.Α. Α3α/οικ. 6553 (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) της 7-4-1986 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Χάρακα Ν. Ηρακλείου". (Β΄ 233).
ε) Υ.Α. Α3α/οικ. 6554 (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) της 7-4-1986 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Άνω Βιάννου Ν. Ηρακλείου". (Β΄ 223).
στ) Υ.Α. Α3α/οικ. 6555 (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) της 7-4-1986 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Καστελλίου Ν. Ηρακλείου". (Β΄ 223).
ζ) Υ.Α. Α3α/7594 (Κοινωνικών Υπηρεσιών) της 2-8-1977 «Περί ιδρύσεως Υγειονομικού Σταθμού στην Κοινότητα Βενερώτου Ηρακλείου Κρήτης» (Β΄ 836).
η) Υ.Α. Α3α/1347 (Κοινωνικών Υπηρεσιών) της 23-2-1977 «Περί ιδρύσεως Υγειονομικών Σταθμών στις Κοινότητες: 1) Τυμπακίου Ηρακλείου, 2) Περάματος – Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, 3) Σπηλίου Ρεθύμνης, 4) Αργυρουπόλεως Ρεθύμνης και 5) στον οικισμό Αγίας Φωτεινής Ρεθύμνης» (Β΄ 229).
ΙV. ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
1. Α.Ν. 363 της 2/6 Απριλίου 1968 "Περί διαθέσεως υπολοίπου δωρεάς Ζ. Μιχαληνού δι’ ίδρυσιν κέντρων ΄΄Παιδικής Χαράς΄΄ εν Χανίοις". (Α΄ 73).
2. Π.Δ. 47 της 30-6-1973 "Περί συστάσεως εν Χανίοις Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν ΄΄Φιλανθρωπικόν Ίδρυμα Στέγη Κοριτσιού Παναγία Γοργοϋπήκοος΄΄ και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού". (Α΄ 158).
3. Β.Δ. 314 της 13/24-4-1973 "Περί συστάσεως εν Χανίοις Ιδρύματος Προστασίας Απροσαρμόστων Παίδων". (Α΄ 93).
4. Π.Δ. 480 της 18-7-1975 "Περί εγκρίσεως και συστάσεως εν Χανίοις Κρήτης κοινωφελούς ιδρύματος υπό την επωνυμίαν ΄΄ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ΄΄ και κυρώσεως του οργανισμού αυτού". (Α΄ 144).
5. Π.Δ. 469 της 23-9/2-10-1985 "Για τη σύσταση Κέντρου Περίθαλψης Παιδιών (ΚΕΠΕΠ) στην Πόμπια Γορτύνης του Νομού Ηρακλείου Κρήτης και τη συμπλήρωση του Β.Δ. 170/60 ΄΄Περί κυρώσεως του Υπηρεσιακού Οργανισμού του ΠΙΚΠΑ΄΄". (Α΄ 168).
Π.Δ. 134 της 15/26-3-1985 "Κατάργηση του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Νεαπόλεως Λασηθίου" (Α΄ 53).
6. Π.Δ. 269 της 20/28-5-1985 "Αναπροσανατολισμός και εκσυγχρονισμός του σκοπού των Κέντρων Παιδικής Μερίμνης Ηρακλείου, Καβάλας, Μυτιλήνης". (Α΄ 100).
Π.Δ. 504 της 7/11-11-1988 "Κατάργηση Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Ρεθύμνης" (Α΄ 247).
7. Π.Δ. 273 της 13-6/1-7-1991 "Οργανισμός της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου Κρήτης". (Α΄ 100).
 
V. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Νόμος 611 της 18/21 Ιανουαρίου 1915 "περί χρησιμοποιήσεως του εις την χριστιανικήν κοινότητα Ηρακλείου παραχωρηθέντος γηπέδου του Δημοσίου προς ανέγερσιν πτωχοκομείου". [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 495].
2. Ν. 3719 της 22/28 Δεκεμβρίου 1928 "περί μετατροπής εις υποχρεωτικήν της εκουσίας φορολογίας της εισπραττομένης εν Χανίοις υπέρ του ανεγνωρισμένου φθισιατρείου", (Α΄ 277).
3. Ν. 4739 της 3/16 Μαίου 1930, "περί ιδρύσεως τεσσάρων αντιλυσσικών σταθμών εν Πάτραις, Πρεβέζη, Ρεθύμνω και Αλεξανδρουπόλει" (Α΄ 167).
4. Β.Δ. 143 της 23 Ιανουαρίου/5 Μαρτίου 1965 "περί καθορισμού Αγροτικών Ιατρείων" (Α΄ 36).
[Στους Νομούς Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου].
5. Α.Ν. 363 της 2/6 Απριλίου 1968 "Περί διαθέσεως υπολοίπου δωρεάς Ζ. Μιχαληνού δι’ ίδρυσιν κέντρων ΄΄Παιδικής Χαράς΄΄ εν Χανίοις" (Α΄ 73).
6. Π.Δ. 134 της 15/26-3-1985 "Κατάργηση του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Νεαπόλεως Λασηθίου" (Α΄ 53).
7. Υ.Α. (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) Α3α/οικ. 5217 της 19-4-1985 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 264).
8. Υ.Α. (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) Α3α/οικ. 5224 της 19-4-1985 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Σπηλίου Ν. Ρεθύμνου" (Β΄ 264).
9. Π.Δ. 340 της 16/31-5-1985 "Μετατροπή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΄΄Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας, Λασιθίου΄΄ σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΄΄Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου Κρήτης΄΄ και έγκριση νέου Οργανισμού λειτουργίας και διοίκησης αυτού" (Α΄ 118).
10. Π.Δ. 469 της 23-9/2-10-1985 "Για τη σύσταση Κέντρου Περίθαλψης Παιδιών (ΚΕΠΕΠ) στην Πόμπια Γορτύνης του Νομού Ηρακλείου Κρήτης και τη συμπλήρωση του Β.Δ. 170/60 ΄΄Περί κυρώσεως του Υπηρεσιακού Οργανισμού του ΠΙΚΠΑ΄΄" (Α΄ 168).
11. Υ.Α. (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) Α3α/οικ. 4582 της 7-3-1986 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Μοιρών Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 97).
12. Υ.Α. (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) Α3α/οικ. 6553 της 7-4-1986 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Χάρακα Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 233).
13. Υ.Α. (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) Α3α/οικ. 6554 της 7-4-1986 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Άνω Βιάννου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 223).
14. Υ.Α. (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) Α3α/οικ. 6555 της 7-4-1986 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Καστελλίου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 223).
15. Υ.Α. (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) Α3α/οικ. 6615 της 8-4-1986 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Βάμου Ν. Χανίων" (Β΄ 234).
16. Υ.Α. (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) Α3α/οικ. 6616 της 8-4-1986 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Κισσάμου Ν. Χανίων" (Β΄ 234).
17. Υ.Α. (Υγείας, Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων) Α3α/οικ. 6617 της 8-4-1986 "Σύσταση Κέντρου Υγείας Καντάνου Ν. Χανίων" (Β΄ 234).
18. Π.Δ. 504 της 7/11-11-1988 "Κατάργηση Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Ρεθύμνης" (Α΄ 247).
19. Π.Δ. 86 της 2/7-2-1989 "Περί συστάσεως Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης Κρήτης και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτής" (Α΄ 39).
20. Π.Δ. 91 της 2/7-2-1989 "Περί συστάσεως Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής στο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Κρήτης (ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτής" (Α΄ 40).
21. Π.Δ. 377 της 8/19-11-1990 "Ίδρυση Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής στο Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου Λασιθίου Κρήτης και έγκριση του Οργανισμού αυτής" (Α΄ 149).
22. Π.Δ. 273 της 13-6/1-7-1991 "Οργανισμός της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου Κρήτης" (Α΄ 100).
23. Π.Δ. 116 της 8-4-1992 "Ίδρυση Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου" (Α΄ 56).
24. Υ.Α. (Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Φ.16/493 της 5-4-1994 "Υπαγωγή του τακτικού προσωπικού του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Ρεθύμνου στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 4277/1962" (Β΄ 265, 2331).
25. Π.Δ. 330 της 5/10-9-1996 "Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου Κρήτης" (Α΄ 222).
26. Υ.Α. (Υγείας) Υ4α/7298 της 26-11/12-12-1996 "Σύσταση Περιφερειακού Ιατρείου στο Δήμο Νέας Κυδωνίας Νομού Χανίων" (Β΄ 1110).
27. Αν. Περιφ. Διευθυντής Λασιθίου της 16-1/4-3-1997 "Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου΄΄" (Β΄ 142).
 

VI. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
1. IKA

α) Απόφαση Υπουργού Εργασίας 37673/1939 κ.λ.π. "Περί συστάσεως Γ΄ ομάδος περιφερειακών υποκαταστημάτων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων", [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 792-800].
β) Α.Δ.Σ. Ι.Κ.Α. της 8/22 Φεβρουαρίου 1952 "Περί επεκτάσεως της ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α.  εις Σητείαν Κρήτης και συστάσεως εν αυτή τοπικού Παραρτήματος του περιφερειακού υποκαταστήματος Ηρακλείου" [(Β΄ 43) Κ.Ν. 1952, 146].
γ) Απόφαση Δ.Σ. Ι.Κ.Α. της 15/22 Φεβρουαρίου 1952 "Περί επεκτάσεως της ασφαλιστικής περιοχής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Χανίων του Ι.Κ.Α. εις περιοχήν αεροδρομίου Μάλεμε και όρμου Σούδας" [(Β΄ 43) Κ.Ν. 1952, 147].
δ) Απόφ. ΙΚΑ της 22-3-1956 "Περί επεκτάσεως του ΙΚΑ εις περιοχήν Χανίων Κρήτης" [(Β΄ 60) ΚΝ 1956, 183].
ε) Απόφ. ΙΚΑ της 10-5-1956 "Περί συστάσεως τοπικού υποκαταστήματος ΙΚΑ εις Άγιον Νικόλαον Κρήτης" [(Β΄ 87) ΚΝ 1956, 267].
στ) Απόφ. ΙΚΑ της 1-9-1956 "Περί επεκτάσεως ασφαλίσεως του ΙΚΑ εις περιοχήν χωρίου Παχεία Άμμος Ν. Λασηθίου Κρήτης" [Β΄ 174) ΚΝ 1956, 562].
ζ) Απόφ. ΙΚΑ της 4-10-1956 "Περί συστάσεως τοπικού υποκαταστήματος ΙΚΑ εις Ιεράπετραν Κρήτης" [(Β΄ 201) ΚΝ 1956, 658].
η) Απόφ. ΙΚΑ (Συνεδρ. 50/18-9-1956) της 12/29-10-1956 "Περί εγκρίσεως επεκτάσεως ασφαλίσεως ΙΚΑ εις Νεάπολιν-Κρήτης" [(Β΄ 223), ΚΝ 1956, 844].
θ) Υ.Α. (Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Φ. 21/864 της 27-5-1994 "Σύσταση Τ.Δ.Ε. στο Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ Λιμένος Χερσονήσου" (Β΄ 439, 3872).
ι) Π.Δ. 120 της 23/29.5.2001. "Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 266/89 "Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων", όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 154/91 (ΦΕΚ 61/Α/91) και 363/92 (ΦΕΚ 184/Α/92)". (Α΄ 108).
[Άρθρο 6. Στο άρθρο 26 του Π.Δ. 266/1989, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Π.Δ. 363/1992, οι αναγραφόμενες μονάδες (Τοπικά υποκαταστήματα ΙΚΑ) χωρίς διάρθρωση, διαρθρώνονται σε Τμήματα, ως ακολούθως:
    ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1.  Α΄ Τμήμα Εσόδων. 2. Β΄ Τμήμα Εσόδων, 3.Τμήμα Παροχών Συντάξεων. 4. Τμήμα Παροχών Ασθενείας, 5.Τμήμα Μητρώου, 6.Τμήμα Οικονομικού, 7.Τμήμα Διοικητικού ].
ια) Υ.Α. 91255 (Εργασ. - Κοιν. Ασφαλ.) της 11/15.3.2002. «Επανασύσταση Πρωτοβάθμιων Πενταμελών Επιτροπών του Ν. 2643/1998» (Β΄ 318) (Παρατίθενται ονομαστικά οι επιτροπές των κάτωθι περιοχών: Κυκλάδων, Δωδ/σου, Β. Αιγαίου, Κρήτης, Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας, Ηπείρου, Δυτ. Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Αν. Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, όλες με 3ετή θητεία).

2. Τ.Ε.Β.Ε.
α) Υ.Α. (Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 2057362/6208/0022 της 4/24-10-1994 "Αύξηση των κατά μήνα αμειβομένων συνεδριάσεων των Τ.Δ.Ε., ΤΕΒΕ Πειραιά, Κρήτης, Κομοτηνής,  Λάρισας,  Ιωαννίνων  καθώς  και  των  Α/Θμίων  και  Β/Θμίων  Υγειονομικών Επιτροπών ΤΕΒΕ" (Β΄ 793, 7441).
 
V. ΤΑΜΕΙΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

1. Ν. 3345/1925 "περί ταμείων εφέδρων πολεμιστών Κρήτης"
           [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 538-549].
      [Τροποποιήθηκε με:
(α) Ν. 4083 της 6/14 Μαρτίου 1929 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του νόμου 3345 ΄΄περί ταμείων εφέδρων πολεμιστών Κρήτης΄΄"
(β) Ν. 4813 της 5/9 Ιουλίου 1930 "περί συμπληρώσεως διατάξεων του νόμου 3345 περί δικαιοδοσίας διοικητικών συμβουλίων ταμείων εφέδρων πολεμιστών Κρήτης και του νόμου περί εφέδρων πολεμιστών Κρήτης και του νόμου περί δικαιοδοσίας περί μοναστηριακών επιτροπών εν Κρήτη".
(γ) Ν. 5002 της 25 Μαίου/10 Ιουνίου 1931 "περί παροχής εξουσιοδοτήσεως προς τον Ο.Δ.Ε.Π. και την επιτροπήν διοικήσεως της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας Κρήτης συνομολογήσεως δανείων".
(δ) Ν. 5502 της 24 Μαίου/1 Ιουνίου 1932 "περί αναδιοργανώσεως των ταμείων εφέδρων πολεμιστών Κρήτης".
(ε) Ν. 6419 της 23/24 Νοεμβρίου 1934 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 3345, των εκτελεστικών τούτου διαταγμάτων και του νόμου 5502 ΄΄περί αναδιοργανώσεως των ταμείων εφέδρων πολεμιστών Κρήτης΄΄" (Α΄, 410).
(στ) Α.Ν. 267 της 19/22 Οκτωβρίου 1936 "περί τροποποιήσεως του νόμου 5502 ΄΄περί αναδιοργανώσεως των ταμείων εφέδρων πολεμιστών Κρήτης" (Α΄, 466).
(ζ) Α.Ν. 862 της 10/21 Σεπτεμβρίου 1937 "περί αναδιοργανώσεως ταμείων εφέδρων πολεμιστών Κρήτης" (Α΄, 369).
(η) Α.Ν. 1801 της 26/28 Απριλίου 1951 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του αν. νόμου 862/1937 ΄΄περί αναδιοργανώσεως Ταμείων Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης" (Α΄, 25).
(θ) Ν. 1868 της 17/19 Ιουλίου 1951 "περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1801/1951 ΄΄περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 862/1937 ΄΄περί αναδιοργανώσεως Ταμείων Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης" (Α΄, 199).
(ι) Ν. 2446 της 22/25 Ιουνίου 1953 "περί αντικαταστάσεως του άρθρου 5 του Ν. 1868/1951 ΄΄περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 862/1937 ΄΄περί αναδιοργανώσεως Ταμείων Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης" (Α΄, 167).
(ια) Διάταγμα της 27/30 Νοεμβρίου 1957 "περί ρυθμίσεως της διαθέσεως και διαχειρίσεως των κτημάτων και της εν γένει περιουσίας των Ταμείων Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης και εντάξεως του προσωπικού αυτών" (Α΄, 243).
(ιβ) Διάταγμα της 2/30 Αυγούστου 1958 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 27/30 Νοεμβρίου 1957 Β.Δ. ΄΄περί ρυθμίσεως της διαθέσεως και διαχειρίσεως των κτημάτων και της εν γένει περιουσίας των Ταμείων Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης και εντάξεως του προσωπικού αυτών" (Α΄, 134).
(ιγ) Διάταγμα της 2/27 Μαίου 1959 "περί καταργήσεως του Ταμείου Προνοίας και Αρωγής υπαλλήλων τέως Ταμείων Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης και ρυθμίσεως των εξ αυτής προκυπτόντων ζητημάτων" (Α΄, 98).
(ιγ) Β.Δ. 514 της 4/20-8-1962 "περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών διαθέσεως κ.λ.π. κτημάτων των τέως Ταμείων Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης" (Α΄, 129).
(ιδ) Β.Δ. 514 της 20/28-8-1964 "περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών αφορώντων εις την διάθεσιν κτημάτων και διαχείρησιν των τέως Ταμείων Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης" (Α΄ 147).


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης