ΙΕ΄ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
I. ΓΕΝΙΚΑ
ΙΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΤΕΧΝΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1. Ν. 3683 της 27 Νοεμβρίου/8 Δεκεμβρίου 1928 «Περί ιδρύσεως Ιστορικού Αρχείου Κρήτης». [Θέμις ΙΔ΄, 353-356, Τάλως Ζ΄2, 668-673].
2. Ν. 80 της 8-5-1943 "Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων του υπ’ αριθμ. 2080/1943 Ν.Δ. ΄΄περί του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης΄΄" (Α΄ 124). [ΣΙΦΝΑΙΟΣ, 1943, 183].
3. Ν. 320 της 8/12-5-1976 "Περί συστάσεως Πνευματικού Κέντρου Χανίων" (Α΄ 112).
[Ακολούθησαν τα:
(α) Π.Δ. 952 της 19-8-1981 "Περί οργανώσεως, λειτουργίας και διαχειρίσεως του Πνευματικού Κέντρου Χανίων" (Α΄ 239).
(β) Π.Δ. 440 της 2/9-9-1988 "Οργανισμός του Πνευματικού Κέντρου Χανίων" (Α΄ 202).
(γ) N. 2145 της 28-5-1993 "Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων" (Α΄ 88): Άρθρο 47. Παρ. 1. "Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 24 του α.ν. 1539/1938 ‘’Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων΄΄, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και οι συναφείς με αυτές υπέρ του Δημοσίου διατάξεις, εφαρμόζονται ανάλογα και στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων για την προστασία των κτημάτων του"].
4. Π.Δ. της 7-2-1985 "Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία ΄΄ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΑΡΟΥ΄΄ και κύρωση του οργανισμού αυτού΄΄" (Β΄ 64)
5. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 69 της 29-6-1990/11-7-1990 "Δωρεάν διάθεση στο Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών) έκτασης 2646 μ2 μετά κτιρίου από το Στρατόπεδο ΄΄ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ΄΄ Χανίων, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, για λογαριασμό του Πολεμικού Μουσείου" (Α΄ 90).
6. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ.38/36739/909 π.ε. της 8-2-1991 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του σπηλαίου Ξωτικοσπηλιάς, Κοινότητας Αμυγδαλοκεφαλίου Καστελλίου Κισσάμου Χανίων" (Β΄ 497).
7. Π.Δ. 170 της 27-4/13-5-1991 "Ίδρυση τοπικών ιστορικών αρχείων Λαρίσης, Κορινθίας, Πρεβέζης, Ηλείας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου Κρήτης, Σαλαμίνας και Λέρου" (Α΄ 68).
8. Π.Δ. της 9-8/21-9-1995 "Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακών οικισμών του Νομού Ρεθύμνης και καθορισμός χρήσεων και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, καθώς και των οικισμών του ίδιου Νομού που έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί με το από 19-10-78 Π. Δ/μα (Δ΄ 594)" (Δ΄ 728).
9. Π.Δ. της 12/29-5-1998 "Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία ΄΄ΙΔΡΥΜΑ ΚΙΣΑΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ΄΄ και κύρωση του οργανισμού αυτού", (Β΄ 524).
10. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46385/2750 της 16-10-1998 "Αποδέσμευση θαλασσίων περιοχών για υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς (Ν. Χανίων, Ν. Κυκλάδων" (Β΄ 1083).
11.  Π.Δ  της /31.1.2002 «Έγκριση τροποποίησης διατάξεων του Οργανισμού του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία "ΣΑΡΜΑΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ" που κυρώθηκε με το από 7.9.1984 Προεδρικό Διάταγμα (Β΄  660)».  (Β΄ 101).
      [ Μεταξύ των σκοπών του η ανάπτυξη των παραδοσιακών τεχνών για την κοινότητα Φουρφουρά, την Επαρχία Αμαρίου και την Κρήτη γενικότερα].
12. Π.Δ. 164 της 3-6-2003 «Οργάνωση και λειτουργία Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και Ένταξη Ανεξαρτήτου Ερευνητικού Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης και των Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών σ’ αυτό». (Α΄ 131).
13. Π.Δ. 191 της 13-6-2003 «Συγκρότηση, διάρθρωση και αρμοδιότητες Αρχαιολογικών Ινστιτούτων». (Α΄ 146).
 [Άρθρο 50. Συγκρότηση, διάρθρωση και αρμοδιότητες Αρχαιολογικών Ινστιτούτων.
 1. Τα Αρχαιολογικά Ινστιτούτα συγκροτούνται με το παρόν διάταγμα, λειτουργούν και αυτά σε επίπεδο διεύθυνσης ως εξής:
 ε) Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογικών Σπουδών με έδρα το Ηράκλειο και χωρική αρμοδιότητα την Κρήτη]. ΙΙΙ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ

1. Νόμος 5351 της 23/28-3-1932 "Περί τροποποιήσεων και προσθηκών εις τον νόμον ΒΧΜ^΄ ΄΄περί αρχαιοτήτων" (Α΄ 93).
2. Υ.Α. (Προεδρίας της Κυβερνήσεως) 6525 της 7-5/12-6-1965 "Περί χαρακτηρισμού του Δήμου Ηρακλείου-Κρήτης ως οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου" (Β΄ 360).
3. Νόμος 1127 της 30-1/10-2-1981 "Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6ην Μαύου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την προστασίαν της αρχαιολογικής κληρονομίας" (Α΄ 32).
4. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ31/24456/1834 π.ε. της 5/26-5-1976 "Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Ελούντρας Ν. Λασιθίου" (Β΄ 699).
[Ακολούθησε η Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28625/1732 επ. της 31-3-1999 "Συμπληρωματική κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Ελούντας Ν. Λασιθίου" (Β΄ 278)].
5. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ31/24456/1834 π.ε. της 5/26-5-1976 "Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου του Ιτάνου στην περιοχή της Ερημούπολης" (Β΄, 699).
[Ακολούθησε η Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46515/2763 επ. της 31-3-1999 "Συμπληρωματική κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Ιτάνου, Δ. Ιτάνου, Ν. Λασιθίου" (Β΄ 278).]
6. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΑΙ/Φ23/71835/3071 π.ε. της 17-11-1979 " Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων στην Αμνισό Ηρακλείου" (Β΄ 210).
7. Υ.Α. (Πολιτισμού) AI/Φ25/33010/1342 της 10-6-1980 " Περί κηρύξεως περιοχής Νεροκούρου Χανίων ως αρχαιολογικού χώρου" (Β΄ 180).
8. Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/41113/1082 της 10-7-1980 " Περί καθορισμού χώρου προστασίας Φραγκοκαστέλλου Σφακίων και χαρακτηρισμού ως ιστορικού και αρχαιολογικού χώρου" (Β΄ 785).
9. Υ.Α. (Πολιτισμού) AΡΧ/Α1/Φ24/62611/2014 της 29-9-1981 "Οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Γουρνιών" (Β΄ 780).
10. Υ.Α. (Πολιτισμού) 23/63143/2410 της 31-1-1985 "Κήρυξη -οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Ιδαίου Άντρου-Οροπεδίου Νίδης" (Β΄ 54).
11. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/01/Φ38/38550/996 της 31-3-1987 "Κήρυξη μνημείων Χριστιανικής Γόρτυνας" (Β΄ 376).
12. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/16202/687 της 24-4-1987 "Κήρυξη Αρχαιολογικού Χώρου Γόρτυνας Κρήτης" (Β΄ 371).
13. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/12601/283 της 24-4-1987 "Χαρακτηρισμός μνημείων Χριστιανικής Γόρτυνας ως ιστορικών διατηρητέων" (Β΄ 376).
14. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ.38/31186/739 της 16-8-1990 ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/5978/232 της 9-2-1988 "Κήρυξη νήσου ΄΄Δίας΄΄ Ν. Ηρακλείου και θαλάσσιας ζώνης μέσου πλάτους 500 μ. περιμετρικά των ακτών της ως Αρχαιολογικού Χώρου" (Β΄ 87).
15. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ.24/38153/1596 της 27-12-1990 "Συμπλήρωση κήρυξης Αρχαιολογικού Χώρου Βασιλικής Ιεράπετρας Ν. Λασηθίου και προσδιορισμός των ορίων του" (Β΄ 83/1991).
16. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ.38/48858/1020 π.ε. της 17-1-1991 "Καθορισμός ζώνης προστασίας στην παλαιοχριστιανική βασιλική της Αγ. Σοφίας στην κοιν. Πανόρμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνης" (Β΄ 805).
17. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ.38/36739/909 π.ε. της 8-2-1991 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του σπηλαίου Ξωτικοσπηλιάς, Κοινότητας Αμυγδαλοκεφαλίου Καστελλίου Κισσάμου Χανίων" (Β΄ 497).
18. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ.24/29902/1535 της 2-7-1991 "Περιοχή Αρχαιολογικού Χώρου Μαλίων (περιφέρεια Δήμου Μαλίων και Κοινότητας Βραχασίου Μιραμπέλλου Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου αντίστοιχα. Καθορισμός ζωνών προστασίας Α και Β και καθορισμός χρήσεων γης στη ζώνη Α" (Β΄ 678).
19. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ.25/47662/2430 της 22-10-1991 "Καθορισμός ζώνης Α προστασίας Αρχαιολογικού χώρου Σπηλαίου Μαμελούκων (περιοχή Περιβολίων Κυδωνίας Ν. Χανίων)και καθορισμός χρήσεως γης σ’ αυτήν" (Β΄ 939).
20. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ.25/47661/2489 της 22-10-1991 "Καθορισμός ζώνης Α προστασίας Αρχαιολογικού χώρου στη θέση ΄΄Αμυγδαλοκεφάλι΄΄ (περιφέρεια Κοινότητας Στερνών Νομού Χανίων Κρήτης) και καθορισμός χρήσεως γης σ’ αυτήν" (Β΄ 939).
21. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ.25/47659/2487 της 22-10-1991 "Καθορισμός ζωνών προστασίας Α και Β και καθορισμός χρήσεων γης στη Ζώνη Α και περιοχή Αρχαιολογικού χώρου Νεροκούρου (περιφέρεια Κοινότητας Νεροκούρου Νομού Χανίων Κρήτης)" (Β΄ 992).
22. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ.24/47660/2488 της 22-10-1991 "Περιοχή Αρχαιολογικού χώρου Γουρνιών (περιφέρεια Κοινότητας Παχειάς Άμμου Νομού Λασιθίου Κρήτης): Καθορισμός χρήσεως γης στη ζώνη Α" (Β΄ 997).
23. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 43/42885/1915 της 25-8-1993 "Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής ΄΄Πέρα Γαληνοί΄΄ Σεισών Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 682).
24. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 43/42882/1915 της 25-8-1993 "Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής ΄΄Ακρωτηρίου Κάστελου" Κοινότητας Ροδάκινου Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης" (Β΄ 682).
25. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 43/41301/1834 της 29-9-1993 "Κήρυξη ως Αρχαιολογικού Χώρου της περιοχής Τρυπητής Κοινότητας Σταβγιών Μονοφατσίου και Μιαμούς Καινουργίου Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 805).
26. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 43/44767/2284 της 22-12-1993 "Χαρακτηρισμός ως αρχαιολογικού χώρου της αγροτικής περιοχής Εβραϊκή καβουσίου Ιεράπετρας" (Β΄ 33).
27. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 43/60975/3091 της 22-12-1993 "Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της θέσεως ΄΄Γαλατιανή Κεφάλα΄΄ της περιοχής Αρκαλοχωρίου Νομού Ηρακλείου" (Β΄ 16).
28. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 25/65154/2866 της 21-1-1994 "Περιοχή Αρχ/κού Χώρου Πρέβελης (περιοχή Κοινότητας Πρέβελης επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης Νήσου Κρήτης): Καθορισμός ζωνών προστασίας Α και Β και καθορισμός χρήσεων γης στη Ζώνη Α" (Β΄ 77).
29. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 25/65157/2863 της 21-12-1993/7-2-1994 "Περιοχή Αρχ/κού Χώρου ΄΄Φοινικιάς-Σούδα-Βουκελάρης΄΄ (περιοχή Κοινότητας Σελλίων επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης νήσου Κρήτης). Καθορισμός ζωνών προστασίας Α και Β και καθορισμός χρήσεων γης στη Ζώνη Α" (Β΄ 78).
      Διορθώσεις της ανωτέρω βλ. σε ΦΕΚ Β΄ 629.
30. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 25/65155/2865 της 21-12-93/10-2-94 "Περιοχή Αρχ/κού Χώρου στη θέση ΄΄Ελληνικά΄΄ (περιοχή Κοινότητας Αγ. Γαλήνης επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης). Καθορισμός ζωνών προστασίας Α και Β και καθορισμός χρήσεων γης στη Ζώνη Α" (Β΄ 83).
31. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 25/65156/2864 της 21-12-93/10-2-94 "Περιοχή Αρχ/κού Χώρου Αγίας Γαλήνης (περιοχή Κοινότητας Αγ. Γαλήνης επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης νήσου Κρήτης): Καθορισμός Ζώνης Β προστασίας" (Β΄ 83).
32. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 25/61214/3228 της 20-12-1994/17-1-1995 "Καθορισμός ζωνών Α και Β προστασίας αρχαιολογικού χώρου Φαλάσαρνας Κισάμου Χανίων. Χρήσεις γης στη ζώνη Α" (Β΄ 23).
33. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/5101/250 της 1/10-2-1995 "Συμπληρωματική κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου Βασιλικής Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου" (Β΄ 89).
34. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54707/2879 π.ε. της 8/27-2-1995 "Κήρυξη-οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Καρουμών και Χοχλακιών Κοινότητας Ζάκρου Ν. Λασιθίου" (Β΄ 127).
35. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/6494/315 της 8/27-2-1995 "Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Σφακακίου-Παγκαλοχωρίου Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 132).
36. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/12901/715 της 15-3/7-4-1995 "Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β του Αρχαιολογικού Χώρου στην περιοχή ΄΄Μπαλί΄΄ Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης, με τις αντίστοιχες χρήσεις γης και όρους δομήσεως" (Β΄ 263).
37. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 25/17808/1003 της 7-4/10-5-1995 "Καθορισμός ζωνών Α και Β προστασίας αρχαιολογικού χώρου Γερανίου και Αρμένων. Χρήσεις γης στη ζώνη Α" (Β΄ 387).
38. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/8487/447 της 3/18-7-1995 "Περιοχή αρχαιολογικού χώρου "Κάστελλος" Βαρυπέτρου Ν. Χανίων. Καθορισμός ζωνών προστασίας Α και Β, χρήσεις γης στη ζώνη Α" (Β΄ 626).
39. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22171/1244 της 3/18-7-1995 "Κήρυξη-οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Καστελλίου Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 627).
40. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/44981/1286 της 21-9/10-10-1995 "Οριοθέτηση Ζώνης Α΄ προστασίας αδόμητης του μνημείου Παναγιά Κερά στην Κριτσά Λασιθίου" (Β΄ 847).
41. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/44796/2551 της 21-9/14-12-1995 "Συμπλήρωση κήρυξης αρχαιολογικού χώρου Ξεροκάμπου Κοινότητας Χήρου Σητείας Ν. Λασιθίου" (Β΄ 1037).
42. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/63892/3532 της 29-12-1995/19-1-1996 "Συμπλήρωση-διόρθωση καθορισμού Ζώνης Α απολύτου προστασίας και οριοθέτηση οικισμών Πλακάλωνα και Μετόχι, Καφέ-Ζαχαριά-Μεγάλα Χωράφια σε σχέση με τη Ζώνη Β του αρχαιολογικού χώρου Απτέρας Ν. Χανίων" (Β΄ 39).
43. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/16097/791 της 20-3/7-5-1996 "Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β και καθορισμός χρήσεων γης στη Ζώνη Α Περιοχή Πέρα Γαληνών, κοιν. Σεισών, Επ. Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 306).
44. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/35503/2069 π.ε. της 5/19-7-1996 "Καθορισμός Ζωνών Α και Β Προστασίας και χρήσεων γης στη Ζώνη Α του αρχαιολογικού χώρου ΄΄Μπούφος΄΄ Σεισίου κοινότητας Βραχασίου, επαρχίας Μιραμπέλλου, Ν. Λασιθίου" (Β΄ 597).
45. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/25134/1268 της 5/30-7-1996 "Καθορισμός Ζωνών Α και Β προστασίας και χρήσεων γης στη Ζώνη Α του Αρχαιολογικού Χώρου Παλαικάστρου Σητείας" (Β΄ 645).
46. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/39809/2276 της 9/31-10-1996 "Κήρυξη τριών θέσεων ΄΄Ξεπάτωμα΄΄, ΄΄Άγιος Γεώργιος΄΄, ΄΄Ανισαρά΄΄ Πεδιάδος στις Κάτω Γούβες Ηρακλείου ως αρχαιολογικού χώρου" (Β΄ 991).
47. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ.25/11023/529 π.ε. της 9-6-1997 "Καθο-ρισμός Ζωνών Α και Β προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Ναυπηγεί-ων της Κοινότητας Δραπανιάς, επαρχία Κισσάμου Νομ. Χανίων και καθορισμός χρήσεων γης στη Ζώνη Α" (Β΄ 469).
48. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ.23/45467/2795 της 21-10-1997 "Καθο-ρισμός και χρήσεις γης Ζώνης Α΄ στον Αρχαιολογικό Χώρο Αρκαλοχωρί-ου, Δήμου Αρκαλοχωρίου Η. Ηρακλείου" (Β΄ 926).
49. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/26340/1642 της 3/18-6-1998 "Οριοθέτηση Ζώνης Α΄ Αρχ/κού Χώρου Διασκαρίου, Επαρχ. Σητείας Ν. Λασιθίου Χρήσεις γης" (Β΄ 611).
50. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/32794/1987 π. ε. της 4/19-6-1998 "Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Πραισού, κοιν. Πραισού, επαρχ. Σητείας, Ν. Λασιθίου" (Β΄ 620).
51. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/58148/2157 π.ε. της 10-12-1998/21-1-1999 "Χαρακτηρισμός του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άνω Αρχανών ως αρχαίου μνημείου" (Β΄ 18).
52. Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/8366 της 29-3/15-4-1999 "Καθορισμός τιμών εισιτηρίου σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους" (Β΄ 384).
[…Α. Καθορίζουμε την τιμή εισιτηρίου στα κατωτέρω Μουσεία και Αρχ/κούς Χώρους, ως εξής:…. 4. Aρχαιολογικός Χώρος Ματάλων ….5. Aρχαιολογικός Χώρος Λατούς …].
53. Y.A. YΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46162/3173 (Πολιτ.) της 20.8/4.9.2003. Κήρυξη των όρμων Σπιναλόγκας, Βαθέως και Πόρου Ελούντας νομού Λασιθίου, ως εναλίου αρχαιολογικού χώρου. (Β΄ 1262).
 

IV. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ

1. Β.Δ. 3/7 Νοεμβρίου 1936 "Περί διατηρήσεως ως ιστορικών μνημείων ΄΄Μιναρέ΄΄ κ.λ.π. Χανίων"  (Α΄ 492) [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 785].
2. Νόμος 1469 της 2/7 Αυγούστου 1950 "Περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830" (Α΄ 169).
3. Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/49011/1841 της 10-11-1979 "Περί χαρακτηρισμού Μονών Ρεθύμνης ως διατηρητέων μνημείων"  (Β΄ 209).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/72196/2801 π.ε. της 8-1-1980 "Περί χαρακτηρισμού Πύργων Μεσσαράς ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων"  (Β΄ 194).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Γ/3070/9415 της 14-2-1980 "Περί κηρύξεως του οικισμού Βαθυπέτρου του Δήμου Αρχανών Ν. Ηρακλείου Κρήτης ως τόπου ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους"  (Β΄ 194).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/19286/535 της 7-6-1980 "Περί κηρύξεως οικισμού χρωμοναστήρι Ρεθύμνου ως διατηρητέου"  (Β΄ 570).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Γ/1150/37337 της 27-6-1980 "Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς Χανίων Κρήτης"  (Β΄ 870).
Υ.Α. (Πολιτισμού) 1675/46079 της 2-8-1980 "Περί χαρακτηρισμού ως έργων τέχνης κτηρίων στην πόλη των Χανίων Κρήτης"  (Β΄ 795).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/78223/2075 π.ε. της 23-2-1981 "Περί κηρύξεως  του Φρουρίου Φιρκά στα Χανιά ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 206).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/15673/355 της 10-3/21-4-1982 "Χαρακτηρισμός Μετοχίου Αγίου Αντωνίου Μονής Γουβερνέτου Κυδωνίας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου"  (Β΄ 180).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/15672/354 της 10-3/21-4-1982 "Χαρακτηρισμός Μετοχίου Παναγίας Αρκουδιώτισσας Κυδωνίας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου"  (Β΄ 180).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/15678/360 της 10-3/21-4-1982 "Χαρακτηρισμός της Ι. Μονής Παναγίας Λουτρού Σφακίων ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου"  (Β΄ 180).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/15677/359 της 10-3/21-4-1982 "Χαρακτηρισμός του Μετοχίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου της Πάτμου στα Άπτερα Αποκορώνου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου"  (Β΄ 180).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/15675/357 της 10-3/21-4-1982 "Χαρακτηρισμός της Ι. Μονής Αγίου Ελευθερίου στις Μουρνιές Κυδωνίας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου"  (Β΄ 180).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/15661/346 της 10-3/21-4-1982 "Χαρακτηρισμός Μετοχίου Αγίου Γεωργίου στο Καρύδι Αποκορώνου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου"  (Β΄ 180).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/15662/347 της 10-3/21-4-1982 "Χαρακτηρισμός Μετοχίου Αγίας Τριάδας Μονής Σινά στις Μουρνιές ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου"  (Β΄ 180).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/15660/345 της 10-3/21-4-1982 "Χαρακτηρισμός της Ι. Μονής Αγίου Χαραλάμπους στο Φραγκοκάστελλο Χανίων ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου"  (Β΄ 180).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/15665/340 της 10-3/21-4-1982 "Χαρακτηρισμός της Ι. Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Κορακιών Κυδωνίας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου"  (Β΄ 180).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/15666/351 της 10-3/21-4-1982 "Χαρακτηρισμός του Μετοχίου Εισοδίων της Θεοτόκου (Κουμαρές) Κυδωνίας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου"  (Β΄ 180).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/15668/353 της 10-3/21-4-1982 "Χαρακτηρισμός της Ι. Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χρυσοσκαλίτισσας Κισάμου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου"  (Β΄ 180).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/10321/186 της 10-3/21-4-1982 "Χαρακτηρισμός της Ι. Μονής Αγίου Ιωάννου Ερημίτη Κυδωνίας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου"  (Β΄ 180).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/15663/348 της 10-3/21-4-1982 "Χαρακτηρισμός της Ι. Μονής Αγίου Γεωργίου στα Νεροκούρου Κυδωνίας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου"  (Β΄ 180).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΑΡΧ/Β1/Φ38/15664/349 της 21-4-1982 "Χαρακτηρισμός του Μετοχίου Μεγίστης Λαύρας Μουρνιών Κυδωνίας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 176).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΑΡΧ/Β1/Φ38/15667/352 της 21-4-1982 "Χαρακτηρισμός Ι. Μονής Αγίου Γεωργίου Κουμπελή ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 176).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/57489/1284 της 2-11-1984/18-1-1985 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων ενετικών κτισμάτων στη θέση ΄΄Αγκαβανέ΄΄ Καλυβών Αποκορώνου Ν. Χανίων"  (Β΄ 30).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/10690/251 της 1-4-1985 "Χαρακτηρισμός Μονής Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη θέση ΄΄Σαμόλη΄΄ Κοινότητας Χορδακίου Κυδωνίας Ν. Χανίων, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 174).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/15007/343 της 25-4-1985 "Χαρακτηρισμός Ναού Αγίου Πνεύματος Οροπεδίου Λιμνάκαρου στο οροπέδιο Λασιθίου Ν. Λασιθίου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου"  (Β΄ 224).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/15009/347 της 25-4-1985 "Ανακοίνωση για το βυζαντινοενετικό φρούριο ΄΄Κάστελλο΄΄ Μελεσών Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου"  (Β΄ 224).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/Φ38/15006/342 της 25-4-1985 "Χαρακτηρισμός Ναού Αγίου Γεωργίου Βραχασιώτη στο Βραχάσι Μεραμπέλλου Ν. Λασιθίου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου"  (Β΄ 226).
Υ.Α. (Πολιτισμού) Β1/16393/382 της 2-5-1985 "Χαρακτηρισμός κρήνης στην κοινότητα Πόμπιας Καινουρίου Ν. Ηρακλείου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου"  (Β΄ 242).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/50205/3051 της 2-2-1988 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και ως έργου τέχνης του Διδακτηρίου Άνω Αρχανών στο Νομό Ηρακλείου" (Β΄ 50).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/50624/3063 της 21-1/4-2-1988 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλιού ελαιοτριβείου και της κοινοτικής βρύσης που βρίσκονται στο χωριό Παναγιά Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 67).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/50098/1163 π. ε. της 22-1/15-2-1988 "Καθορισμός ζώνης προστασίας γύρω από το ιστορικό διατηρητέο μνημείο ΄΄Τσιφλίκι΄΄ Ελούντας Ν. Λασιθίου" (Β΄ 86).
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/B1/Φ38/50619/1220 π.ε. της 3-3-1988 "Χαρακτηρισμός των λειψάνων του Ενετικού Φρουρίου CASTELLO APICORNO στο Καστέλλι Καλύβων Αποκορώνου Χανίων, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 192).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/50618/1276 π.ε. της 3-3/24-3-1988 "Κήρυξη ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του συγκροτήματος των θολωτών κατασκευών στο Στύλο Αποκορώνου Χανίων" (Β΄ 165).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/50619/1229 π.ε. της 3-3/6-4-1988 "Χαρακτηρισμός των λειψάνων του Ενετικού Φρουρίου CASTELLO APICORNO στο Καστέλι Καλύβων Αποκορώνου Χανίων ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 192).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/23769/577 της 4-7-1988 "Χαρακτηρισμός ως κτηρίων που χρήζουν ειδικής κρατικής προστασίας των ναών Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αγ. Αντωνίου και Μιχαήλ Αρχαγγέλου, στην Κοινότητα Κεφαλά Αποκορώνου" (Β΄ 453).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/23768/578 της 4-7-1988 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Ι. Ναού Τιμίου Σταυρού στην Κοινότητα Κεφαλά Αποκορώνου Ν. Χανίων" (Β΄ 461).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3252/190 της 20-11-1990 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού Δημαρχείου Άνω Αρχανών, ιδ. Ενορίας Αγ. Νικολάου, Άνω Αρχανών, στο Ηράκλειο Κρήτης" (Β΄ 20/1991).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3757/9233 της 12-1-1991 "Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του κτιρίου ιδ. Γρηγ. Γεωργουδάκη στην οδό Ακρωτηρίου 4, στα Χανιά Κρήτης" (Β΄ 142).
Y.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/48910/1139 της 17-1-1991 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Μουσουλμανικού Τεμένους της περιοχής Περιβολίων Ρεθύμνου" (Β΄ 314).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/11341/206 της 20-3-1991 "Χαρακτηρισμός Ι. Ναού Αγίας Άννας Χανίων ως μνημείου χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας" (Β΄ 551).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/555/15 της 25-1-1992 "Κήρυξη ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Καθολικού Νεκροταφείου Χανίων" (Β΄ 321)
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/10196/220 της 28-2-1992 "Χαρακτηρισμός της γέφυρας του Κλαδισσού, ποταμού στα Χανιά, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 167).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/205/1984 της 21-4-1992 "Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του κτιρίου ιδ. Νικολάου και Γεωργίου Βαρούχα στις οδούς Κοραή και Περδικάρη στο Ηράκλειο Κρήτης" (Β΄ 313).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/44768/897 της 8-10-1992 "Χαρακτηρισμός δίκλιτου ανώνυμου ναού, στο Σέλι Ρεθύμνου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 627).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4795/59706 της 17-12-1992 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της Κοινοτικής κρήνης στο χωριό Παπαγιαννάδες Επαρχίας Σητείας" (Β΄ 2).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/53385/1078 της 14-1-1993 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του φρουρίου στη θέση ΄΄Λουτράκι΄΄ περιοχής Μαραθίου Χανίων" (Β΄ 119).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/61670/1205 π.ε. της 14-1-1993 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του τουρκικού λουτρού στην οδό Ραδαμάνθυος 25, στην παλιά πόλη Ρεθύμνου" (Β΄ 476).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/53384/1073 της 26-1-1993 "Ανακοίνωση αρχαίου μνημείου (βυζαντινό φρούριο Κοινότητας Μαλαθύρου Κισάμου Χανίων)" (Β΄ 72).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/242/11206 της 8-3-1993 "Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης και ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Τουρκικού Φρουρίου ΄΄ΚΟΥΛΕΣ΄΄ στη θέση Άπτερα Αποκορώνου Ν. Χανίων" (Β΄ 196).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/462/12262 της 15-3-1993 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιριακού συγκροτήματος στο Αλικιανό Ν. Χανίων (Μετόχι Ησυχάκη)" (Β΄ 206, 2598).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/461/16054 της 29-3-1993 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Υδραγωγείου με τη βρύση στο χωριό Δροσιά (Γενί Καβέ) Επαρχίας Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 263).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/19654/393 της 30-4-1993 "Κήρυξη οικιστικού συνόλου ΄΄Λαβυρίνθου΄΄ Ηρακλείου  ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 356).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/21036/414 της 1-5-1993 "Κήρυξη ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του μικρού Νεωρίου στον Ταρσανά Ακρωτηρίου Χανίων, Κοινότητα Κουνουπιδιανών" (Β΄ 361).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/21040/411 της 4-5-1993 "Κήρυξη του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλία Κοινότητας Περιβολίων Χανίων ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 348).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/35301/710 της 8-7-1993 "Κήρυξη οικιστικού συνόλου ΄΄Λαβυρίνθου΄΄ Ηρακλείου  ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 554).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2468/60750 της 18-11-1993 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του νερόμυλου στα Μεσκλά Κυδωνίας Χανίων" (Β΄ 900).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/55994/1162 της 22-11-1993 "Κήρυξη Ι. Μονής Βιδιανής Λασιθίου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 916).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2550/67266 της 22-12-1993 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου του Καπετάν Δημήτρη Τσικριτζή, ιδιοκτησίας Μηνά Τσικριτζή στο Ζαρό Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 11).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/64201/1339 της 28-12-1993 "Κήρυξη οικίας Ιωάννη Βαρδάκη στο Γαράζο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 12).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/66256/1347 της 4-1-1994 "Κήρυξη της οικίας του Κων/νου Αν. Ρουκούνη στο Γαράζο-Μυλοποτάμου Ρεθύμνου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 45).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/1010/3 της 16-2-1994 "Κήρυξη της οικίας Νικ. Δαφνομήλη στο Γαράζο-Μυλοποτάμου Ρεθύμνου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 153).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/483/17969 της 4-3-1994 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου ιδ. Στέλιου Γιακουμάκη στην οδό Χαλέπας στα Χανιά" (Β΄ 287).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/484/21564 της 24-3-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων τριών κρηνών και του πλακόστρωτου (καλντερίμι) της κρήνης στην περιοχή ΄΄Χανιώτενας΄΄ στην Κοινότητα Κριτσάς Ν. Λασιθίου" (Β΄ 384).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/708/19121 της 29-3/4-5-1994 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου ιδ. Ζαχαριά Εμμ. Τζουλιαδάκη στην οδό Καλοκαιρινού 188 και Ματίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης" (Β΄ 332).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1848/34907 της 30-6-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου κληρονόμων Μ. Λιονάκη στην Πλατεία Δασκαλογιάννη στις Μοίρες Καινουργίου Ν. Ηρακλείου Κρήτης" (Β΄ 555).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1841/34890 της 30-6-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου στο χωριό Σκεπαστή Μυλοποτάμου στο Ν. Ρεθύμνου Κρήτης, ιδιοκτησίας Ιωάννη Βασσάλου" (Β΄ 561).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1819/39122 της 30-6-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της Κοινοτικής Κρήνης στο Κουσέ Νομού Ηρακλείου Κρήτης" (Β΄ 603).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1840/39121 της 30-6-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου επί της οδού Κοραή 1, ιδιοκτ. Γεωργ. Ορφανού, στο Ηράκλειο Κρήτης" (Β΄ 603).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1849/39127 της 3-6-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου ιδιοκτησίας Αθ. Μπαρνιά, στην οδό Κοραή 5 Μιλάτου 8, στο Ηράκλειο Κρήτης" (Β΄ 620).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1851/39125 της 30-6-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου επί της οδού Κοραή 12, ιδιοκτησίας Γρηγ. και Αναστ. Ιντζέ, στο Ηράκλειο Κρήτης" (Β΄ 620).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1821/39124 της 30-6-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου επί της οδού Κοραή 4, ιδιοκτησίας Ελευθ. Χατζηγιάννη, στο Ηράκλειο Κρήτης" (Β΄ 622).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1823/39295 της 30-6-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου του παλαιού Σχολείου στις Δάφνες Τεμένους Νομού Ηρακλείου" (Β΄ 626).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1836/39296 της 30-6-94 "Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης και ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου της οδού Καλοκαιρινού 151 στο Ηράκλειο Κρήτης, ιδιοκτησίας κληρονόμων Ελένης Χριστοδουλάκη" (Β΄ 626).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1822/39128 της 30-6-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου ιδιοκτησίας Κοινότητας Φόδελε στην οδό Καλοκαιρινού 190, στο Ηράκλειο Κρήτης" (Β΄ 622).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1820/39190 της 30-6-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της Κρήνης στην διασταύρωση των επαρχιακών δρόμων προς τις Κοινότητες Πιτσιδίων, Σίβας και Λισταρού, Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 622).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1844/39298 της 30-6-94 "Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης και ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιριακού συγκροτήματος στις οδούς Μ. Πορτάλιου 23 και Ζδουνάτσου στο Ρέθυμνο Κρήτης, ιδιοκτησίας κληρονόμων Τσουρλάκη" (Β΄ 626).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1847/39299 της 30-6-94 "Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης και ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου, ιδιοκτησίας Ελπινίκης Βουκυκλάρη, στην οδό Αριάδνης 39, στο Ηράκλειο Κρήτης" (Β΄ 626).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1850/39227 της 30-6-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου ιδιοκτησίας κληρονόμων Ξηρουδάκη, στην οδό Κοραή 2, στο Ηράκλειο Κρήτης" (Β΄ 626).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1846/39229 της 30-6-94 "Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης και ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου στην οδό Μαστραχά 11 στο Ηράκλειο Κρήτης, ιδιοκτησίας Κ. Κουτρούλη" (Β΄ 626).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1853/39230 της 30-6-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου του παλαιού Γυμνασίου Πεδιάδος του Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 626).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1845/39226 της 30-6-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων των τριών (3) βρυσών στην Κοινότητα Πιτσιδίων Νομού Ηρακλείου" (Β΄ 626).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1838/39225 της 30-6-94 "Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης και ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού κτιρίου της οδού Κοραή 3 στο Ηράκλειο Κρήτης (Λύκειο Κοραής) όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία ΘΗΚΙΘ" (Β΄ 626).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/39015/1852 της 4-7-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου ιδιοκτησίας Μαρίας Μηλιαράκη, στην οδό Μύσωνος 4, στο Ηράκλειο Κρήτης" (Β΄ 617).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1824/34891 της 5-7-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου του Νέου Δημαρχείου Α΄ Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης" (Β΄ 555).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1826/39580 της 21-7-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Μύλου ΄΄Γαζέπη΄΄ στην Κοινότητα Νιπηδητού της Επαρχίας Πεδιάδος του Νομού Ηρακλείου" (Β΄ 629).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1827/39578 της 21-7-94 "Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης και ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου ιδιοκτ. Λογιάδη στην οδό Α.Μ. Καλοκαιρινού 191 και Σάθα στο Ηράκλειο Κρήτης" (Β΄ 629).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1825/39579 της 21-7-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου της Ηλεκτρικής στο Ηράκλειο Κρήτης" (Β΄ 642).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3006/51951 της 20-10-94 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου ιδιοκτησίας Παπασηφάκη και Αγγ. Ιερονομίδη στον Κρουσώνα Μαλεβυζίου Ν. Ηρακλείου Κρήτης" (Β΄ 629).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/59652/1360 της 9-12-94 "Χαρακτηρισμός Ι. Μ. Αγίας Κυριακής Κάστελλου, Κοινότητας Βαρυπέτρου, Νομού Χανίων ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο" (Β΄ 946).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/988/23458 της 10-4/24-5-1995 "Χαρακτηρισμός της Κοινοτικής Κρήνης-Δεξαμενής στο Καλάμι Νομού Χανίων ως έργου τέχνης και ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 462).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/62571/1447 της 8-6/7-7-1995 "Χαρακτηρισμός Ι. Ναού Αγ. Φωτεινής στη θέση ΄΄Αγ. Φωτιά΄΄ της Κοινότητας Αρχανών, του Ν. Ηρακλείου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 594).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/17965/402 της 22-6/12-7-1995 "Χαρακτηρισμός τουρκικού πυργόσπιτου στη Γαλλία Καινουρίου Ηρακλείου, ιδιοκτησίας Κ. Χουστουλάκη ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 610).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/2498/600 της 29-6/12-7-1995 "Χαρακτηρισμός Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Γεωργίου Ιεράπετρας ως κτιρίου χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας" (Β΄ 613).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1850/33780 της 15-6/26-7-1995 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου κτιρίου του νερόμυλου στην Σαρακίνα Σελινού Ν. Χανίων με τον εξοπλισμό του" (Β΄ 655).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/17964/403 της 13/31-7-1995 "Χαρακτηρισμός μνημείων περιοχής Κουνάβων Ν. Ηρακλείου ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων" (Β΄ 676).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1488/36631 της 31-5/28-8-1995 "Χαρακτηρισμός ως έργων αξιόλογης λαϊκής τέχνης και έργων προηγμένης βιοτεχνίας των Κρητικών πιθαριών περιόδου 1830-1950" (Β΄ 730).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/10293/192 της 24-10/22-11-1995 "Χαρακτηρισμός του Ι. Ναού Αγίας Παρασκευής στα Σείσαρχα Μυλοποτάμου Ρεθύμνου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 960).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3700/59505 της 3-11/14-12-1995 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του ανεμόμυλου στο Καλό Χωριό Πεδιάδος Ηρακλείου" (Β΄ 1038).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/59352/1636 της 16-6/14-12-1995 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού αρδευτικού δικτύου Αγιάς-Κολυμβαρίου, Νομού Χανίων Κρήτης" (Β΄ 1038).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4337/1382 της 19-12-1995/19-1-1996 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Βιομηχανικού συγκροτήματος ΄΄Εργοστάσιο του Μάμαλου΄΄ στο Τυμπάκι Ν. Ηρακλείου Κρήτης ιδ. Πολιτιστικού Συλλόγου Τυμπακίου" (Β΄ 49).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2961/1949 της 27-11-1995/31-1-1996 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου κτιρίου ιδ. Παπαδάκη στην οδό Βουρβάχων αρ. 1 στο Ηράκλειο Κρήτης" (Β΄ 68).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/52962/1950 της 27-11-1995/31-1-1996 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου ιδ. Ευαγγέλου Γεωργίου και Αικ. Αλεξίου στον Σίβα Πυργιωτίσσης Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 68).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38 της 29-7/5-7-1996 "Ανακοίνωση ως αρχαίου μνημείου του ναού Αγ. Γεωργίου οικισμού Καλοχωραφίτη, κοινότητας Μαγαρικαρίου επαρχίας Πυργιωτίσσης, Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 537).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/22368/685 της 24-5/5-7-1996 "Κήρυξη ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων, του ναού των Αγίων Αποστόλων και του Φρουρίου στη θέση ΄΄Θόλοι΄΄ Καλλονής, επαρχ. Πεδιάδος, Ν. Ηρακλείου Κρήτης" (Β΄ 537).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1499/23979 της 30-5-97 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου της δεξαμενής στον Αη Γιάννη Χανίων και ορισμός ζώνης προστασίας" (Β΄ 449).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1520/29443 της 2-5/30-7-1997 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου ιδιοκτ. Μ. Ζηδιανάκη στην οδό Λασιθίου 11-13 στο Ηράκλειο Κρήτης" (Β΄ 634).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1519/29444 της 2-5/30-7-1997 "Ορισμός ζώνης προστασίας στο κτίριο ιδιοκτησίας Κ. Λεμονάκη στην πάροδο Αγ. Τίτου στο Ηράκλειο Κρήτης" (Β΄ 634).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2799/35389 της 17-7/4-8-1997 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Παρθεναγωγείου Μαλίων Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 660).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2191/29512 της 25-8-1997 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της οικίας Γεωργίας Βασιλαντωνάκη στην οδό Δημητρακάκη 10 και Παλαμά στα Χανιά" (Β΄ 745).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/32825/1295 της 14-7/12-8-1998 "Χαρακτηρισμός υδρόμυλων Καλού Χωριού Μεραμπέλλου Ν. Λασιθίου ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων" (Β΄ 840).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3029/44522 της 29-9-1998 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου ιδιοκτησίας Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων στην οδό Ξανθουδίδου 22 στα Χανιά" (Β΄ 1018).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/49585/1257 της 30-11-1998 "Κήρυξη παλαιού τμήματος οικισμού Μαχαιρών, επαρχία Αποκορώνου Νομού Χανίων, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 1220).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/57709/2146 της 3-12-1998 "Κήρυξη καθεδρικού ναού Αγίου Ιωάννου Επισκοπής επαρχίας Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης ως αρχαίου μνημείου" (Β΄ 1230).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/B1/Φ 38/KHΡ/53979/2092 της 21-12-1998 "Κήρυξη των οχυρώσεων και των λοιπών κτιρίων της νησίδας Σπιναλόγκας επ. Μιραμπέλλου, Ν. Λασηθίου, ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων" (Β΄ 1264).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4249/59159 της 21-12-1998 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιριακού συγκροτήματος (ανεμόμυλοι-αποθήκες) ιδιοκτησίας Κων/νου Παπαδάκη στο Φραγκοκάστελλο Σφακίων Ν. Χανίων" (Β΄ 1264).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4145/59316 της 21-12-1998 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του συγκροτήματος ύδρευσης (κρήνη-γέφυρες-δεξαμενή) στο Μοναστηράκι Αμαρίου Ρεθύμνης" (Β΄ 1270).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3783/1371 της 28-12-1998 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της παλαιάς κατοικίας-φάμπρικας στο χωριό Πύργου Μαλεβιζίου Ν. Ηρακλείου, ιδιοκτησίας Φρειδερίκης Χατζάκη" (Β΄ 26).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3787 της 29-12-1998/18-1-1999 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της κρήνης-δεξαμενής στον οικισμό Γαράζο Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνου" (Β΄ 11)
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/48896/1936 της 25-12-1998/24-1-1999 "Κήρυξη του κτηριακού συγκροτήματος στη Χαρβάτα Κισάμου Χανίων ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 24).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3783/1371 της 28-12-1998/25-1-1999 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της παλαιάς κατοικίας-φάμπρικας στο χωριό Πύργου Μαλεβιζίου Ν. Ηρακλείου, ιδιοκτησίας Φρειδερίκης Χατζάκη" (Β΄ 261).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4146/1442 της 28-12-1998/3-2-1999 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων μιας γέφυρας και μιας κρήνης στη θέση ΄΄Καμάρα΄΄ και μιας κρήνης στη θέση ΄΄Κάτω Βρύση΄΄, στο χωριό Αυγενική Μαλεβυζίου Ν. Ηρακλείου και ορισμός ζώνης προστασίας 10 μ. περιμετρικά αυτών" (Β΄ 35).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/5105 π.ε. της 16-3/5-4-1999 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της οικίας Ν. Ξυλούρη στα Ανώγεια Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 312).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/12089/390 της 10-1/8-4-1999 "Χαρακτηρισμός ενετικού νερομύλου στις Καλύβες Αποκορώνου Ν. Χανίων ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου" (Β΄ 330).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/203/16542 της 16-3/22-4-1999 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου που κατασκευάστηκε από τον Άρη Βελουχιώτη και τους συνεξορίστους του στην περιοχή Σαρακήνικο της νήσου Γαύδου Ν. Χανίων, ιδιοκτησίας Σταύρου Καρυδάκη, με τον περιβάλλοντα χώρο του στα όρια της ιδιοκτησίας" (Β΄ 428).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4675/15345 της 17-3/26-4-1999 "Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Μοναστηριακίου Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 439).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/9561/1700 της 17-3/26-4-1999  ".Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου  που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Κανδάνου (Ν. Χανίων)     και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού." (Β΄ 439). [ Ιδιοκτησίας Αρτεμίου Κουντουράκη].

V. ΩΔΕΙΑ

Β.Δ. της 28-12-1949/4-1-1950 "Περί συστάσεως εν τω Δήμω Ηρακλείου ιδίου νομικού προσώπου, υπό τίτλον ΄΄Δημοτική Φιλαρμονική Ηρακλείου Κρήτης΄΄" (Α΄ 2). [Κ.Ν. 1950, 5].
Β.Δ. της 1-8-1956 "Περί συστάσεως εν τω Δήμω Αγίου Νικολάου Ν. Λασηθίου ιδίου νομικού προσώπου με το όνομα ΄΄Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου΄΄" (Α΄ 187).
ΥΠΠΟ/ΤΕΧΝ/Δ/3343/41311 της 6-11-1987 "Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής με την επωνυμία ΄΄Δημοτική Μουσική Σχολή Σητείας Ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ΄΄ στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σητείας" (Β΄ 708).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/5692 της 25-2-1994 "Προσθήκη τμη-μάτων σπουδών στο παρ/μα του Ελληνικού Ωδείου στο Ηράκλειο Κρήτης" (Β΄ 158).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/47663 της 25-2-1994 "Προσθήκη τμή-ματος αντίστιξης στο παρ/μα του Ελληνικού Ωδείου Χανίων" (Β΄ 859).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/39254 της 11-8-1994 "Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου στο Δήμο Ηρακλείου" (Β΄ 635).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/55614 της 10/28-11-1994 "Έγκριση μεταστέγασης του Ωδείου Ηρακλείου" (Β΄ 881).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/5762 της 15-2/10-3-1995 "Προσθήκη τμήματος Βυζαντινής μουσικής στο παράρτημα Ελληνικού Ωδείου Ρεθύμνου" (Β΄ 165).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/56725 της 31-7/27-8-1996 "Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σητείας" (Β΄ 756).
Υ.Α. (Πολιτισμού) ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/18959 της 27-5-1998 "Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου με την επωνυμία ΄΄ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΩΔΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ΄΄"" (Β΄ 611).


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης