ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 1985: Αποφοίτηση από τη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών(Τμήμα Νομικής) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό «Λίαν Καλώς»,  (8).

1989: Μεταπτυχιακό δίπλωμα του Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ(Διπλωματική εργασία: «Γυναικεία εργασία: Νομοθετική αντιμετώπιση και κοινωνική πραγματικότητα») .

2002: Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ( Θέμα διατριβής: "Η βία στην οικογένεια: Νομική και κοινωνιολογική προσέγγιση").

1990: Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΣΕΛΕΤΕ.

1974-1987:Φοίτηση στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης στις τάξεις Βιολιού και Ανώτερων Θεωρητικών.

Γνώση της γαλλικής και αγγλικής γλώσσας.

Γνώση προγραμμάτων Η/Υ: Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

-Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το Φεβρουάριο του 1988 μέχρι τον Ιούλιο 2010. 

-Διδασκαλία στη Β/θμια Εκπαίδευση(από το 1990 μέχρι σήμερα) μαθημάτων ειδικότητας του κλάδου Νομικών και Πολιτικών Επιστημών. Δ/ντρια στο 28ο Γ/σιο Θεσσαλονίκης.

-Επιστημονική συνεργάτης (από το 2002 μέχρι το 2011) στο ανώτατο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Θες/νίκης (Α.ΤΕΙ-Θ)  στη σχολή επαγγελμάτων υγείας-πρόνοιας για τη  διδασκαλία των μαθημάτων, «Κοινωνική Πρόνοια Ι», «Κοινωνική Πρόνοια ΙΙ», «Δίκαιο και Κοινωνική Νομοθεσία Ι» και την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών με θέματα όπως ο ρατσισμός στο σχολείο, η κακοποίηση των παιδιών, η παιδική ογκολογία, η υιοθεσία κ.α

-Εκπαιδεύτρια στο  1ο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης (2008-09, εαρινό εξάμηνο 2010).

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

-Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης.

-Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την εκπαίδευση και τις συνθήκες διαβίωσης των Τσιγγάνων.

-Συμμετοχή σε πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης με τίτλο: «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας-Ανήλικοι παραβάτες», για παροχή υπηρεσιών στην κοινωνική στήριξη ανήλικων παραβατών

-Συμμετοχή  στα μαθήματα γυναικείων σπουδών που διοργανώθηκαν από την Ομάδα Γυναικείων Σπουδών του Α.Π.Θ.

-Συνεργασία με το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.

-Συμμετοχή σε προγράμματα μεταδιδακτορικής έρευνας (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι: «Πολιτισμικές ταυτότητες και πολιτισμικές συγκρούσεις στο δίκαιο των οικογενειακών σχέσεων και η προοπτική  του φύλου: συγκριτική προσέγγιση»  και ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ: «Το νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες – θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διεθνούς διακίνησης», Νομικό τμήμα Α.Π.Θ).

-Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

-Ένταξη στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

-Συμμετοχή  ως εισηγήτρια σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με θέμα : ‘Συσχετισμός οικογενειακού – κοινωνικού – πολιτισμικού περιβάλλοντος  στη σχολική επίδοση του παιδιού’

Σχετικά με την ως άνω ερευνητική δραστηριότητα, επισημαίνονται τα εξής:

1988:«Γυναικεία εργασία: Νομοθετική αντιμετώπιση και κοινωνική πραγματικότητα». Διπλωματική εργασία στα πλαίσια μεταπτυχιακών σπουδών.

Στην ως άνω εργασία καταδείχτηκε η διάσταση μεταξύ νομικών ρυθμίσεων και κοινωνικής πραγματικότητας όσον αφορά ζητήματα ισότητας των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο. Στο θεωρητικό μέρος παρατέθηκε το ισχύον νομικό πλαίσιο ενώ στο εμπειρικό μέρος καταγράφηκαν συστηματικές παραβιάσεις του νομικού καθεστώτος. Για τις ανάγκες της  εμπειρικής έρευνας διεξάχθηκε έρευνα σε δημοσιευμένη και αδημοσίευτη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων από το χώρο του εργατικού δικαίου αλλά και σε αγγελίες ευρέσεως εργασίας, διανεμήθηκαν και αποδελτιώθηκαν  ερωτηματολόγια  κ.λπ.

1989: Ειδική συνεργάτης στα προγράμματα της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης. Εκπόνηση μελέτης για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επιμόρφωσης με τίτλο: «Λαϊκή Επιμόρφωση και τσιγγάνικη κοινότητα Δενδροποτάμου». Πρόκειται  για εμπειρική(κυρίως) έρευνα που διεξάχθηκε  στην τσιγγάνικη κοινότητα του Δενδροποτάμου με τη χρήση της συμμετοχικής παρατήρησης και της ελεύθερης συνέντευξης.. Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτύπωση των συνθηκών διαβίωσης της συγκεκριμένης κοινότητας(στέγαση, υγεία, απασχόληση, εκπαίδευση), των ηθών και εθίμων της, των πολιτισμικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων της προκειμένου να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικά τα αντίστοιχα προγράμματα της Ν.Ε.Λ.Ε με την προσαρμογή τους στις ως άνω ιδιαιτερότητες. Τα πορίσματα της ως άνω εργασίας ενσωματώθηκαν στα ενημερωτικά προγράμματα της Ν.Ε.Λ.Ε προς τους επιμορφωτές.

1990:Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» -"POVERTY 3"  για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των λιγότερο ευνοημένων ομάδων και διεξαγωγή εμπειρική έρευνας με τίτλο: «Η παραβατική συμπεριφορά των Αθιγγάνων». Η ως άνω έρευνα αφορούσε τις περιοχές Ευόσμου-Μενεμένης-Ελευθερίου Κορδελιού ενώ σκοπός του Προγράμματος ήταν η αποκάλυψη των αιτίων και μηχανισμών δημιουργίας και αναπαραγωγής της φτώχειας και η χάραξη κοινωνικής πολιτικής για την ένταξη των κοινωνικών ομάδων των περιοχών αυτών που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας. Στα πλαίσια αυτά εκπονήθηκε εμπειρική έρευνα μεταξύ άλλων, με την καταγραφή δεδομένων από δημοσιευμένες και αδημοσίευτες αποφάσεις δικαστηρίων ανηλίκων σχετικά με την παραβατικότητα  των ανηλίκων τσιγγάνων του Δενδροποτάμου. Τα πορίσματα της ως άνω έρευνας περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση δραστηριοτήτων του Προγράμματος.

2002:Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Η βία στην οικογένεια: Νομική και κοινωνιολογική προσέγγιση».

Η ως άνω εργασία περιλαμβάνει θεωρητική και εμπειρική έρευνα σχετικά με όλες τις μορφές κακοποίησης(ενεργητική-παθητική κακοποίηση, σωματική, συναισθηματική, σεξουαλική κακοποίηση) και ως προς όλους τους πρωταγωνιστές που είναι μέλη της ίδιας οικογένειας(κακοποίηση συζύγων, παιδιών, ηλικιωμένων γονέων). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κακοποίηση-παραμέληση των παιδιών, στο πολυπαραγοντικό μοντέλο αιτιολόγησής της, στις συνέπειες όσον αφορά τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών – θυμάτων καθώς επίσης στις διαδικασίες θεραπευτικής και κοινωνικής αποκατάστασης.  Στο θεωρητικό μέρος καταδεικνύεται το ιδεολογικό πλαίσιο  μέσα στο οποίο εκδηλώνεται το πρόβλημα και συγκεκριμένα το νομικό πλαίσιο αφού η ενδοοικογενειακή κακοποίηση συνιστά παραβίαση θεμελιωδών αρχών  εθνικού και διεθνούς δικαίου(αναφορά σε διατάξεις διεθνούς, συνταγματικού, αστικού, ποινικού και προνοιακού δικαίου). Στο εμπειρικό μέρος αναζητήθηκαν από πλήθος Φορέων που ασχολούνται με το πρόβλημα ή  καταγράφουν τις διαστάσεις του(Φορείς Υγείας, Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Τύπος, Αστυνομικά Τμήματα) πληροφορίες σχετικά με: την ταυτότητα των δραστών και αποδεκτών, τις μορφές, τα χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις της κακοποίησης, την αντίδραση των θυμάτων και ολόκληρης της οικογένειας, τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι οικογένειες ή οι δράστες και την επάρκεια της κοινωνικής προστασίας. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές των κοινωνικών επιστημών όπως η επεξεργασία ερωτηματολογίων, η έρευνα τεκμηρίων και οι προσωπικές συνεντεύξεις. Διενεργήθηκε εκτεταμένη εμπειρική έρευνα σε δημοσιευμένη και αδημοσίευτη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων σε υποθέσεις οικογενειακού και ποινικού δικαίου(αποφάσεις διάσπασης έγγαμης συμβίωσης, λύσης του γάμου, επιδίκασης διατροφής, ανάθεσης ή αφαίρεσης επιμέλειας, ρύθμισης δικαιώματος επικοινωνίας καθώς και αποφάσεις  εκδίκασης σχετικών με την κακοποίηση, αδικημάτων του ποινικού κώδικα).

2004-2006: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι ως εξειδικευμένη επιστήμων με θέμα: « Πολιτισμικές ταυτότητες και πολιτισμικές συγκρούσεις στο δίκαιο των οικογενειακών σχέσεων και η προοπτική του φύλου: συγκριτική προσέγγιση».  Στα πλαίσια του ως άνω προγράμματος διεξάχθηκε θεωρητική και εμπειρική επιτόπια έρευνα σχετικά  με:

α) Τις πολιτισμικές συγκρούσεις και την έννοια της δημόσιας τάξης στον τομέα των οικογενειακών σχέσεων μέσα από δημοσιευμένες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Πρόκειται  για αποδελτίωση, καταγραφή και κριτική παρουσίαση δημοσιευμένης ελληνικής νομολογίας που αφορά στην αντιμετώπιση οικογενειακής φύσεως διαφορών με στοιχεία αλλοδαπότητας οι οποίες έχουν προκαλέσει πολιτισμικές συγκρούσεις στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης.

β) Τη διαδικασία εκφοράς δικανικής κρίσης επί προσωπικών σχέσεων μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών. Πρόκειται κριτική επεξεργασία δείγματος αδημοσίευτων αποφάσεων του Πρωτοδικείου Ξάνθης, που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας για  την επικύρωση των αποφάσεων της Μουφτείας Ξάνθης  και οι οποίες εμφανίζουν αποκλίσεις από την ελληνική νομοθεσία τόσο όσον αφορά στην αναγνωρισμένη δικαιοδοσία των Ιεροδικείων, όσο και στη συνδρομή των θεσμικών προϋποθέσεων, που υλοποιούν συνταγματικές διατάξεις για την ισότητα των διαδίκων, τη δικαστική προστασία, το δικαίωμα ακροάσεως κ.λ.π.

γ)Την κοινότητα των τσιγγάνων του Δενδροποτάμου Θεσ/νίκης  ως ενδεικτικής περίπτωσης  κοινότητας με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά.. Στο επίπεδο της οικογενειακής κατάστασης και των οικογενειακών σχέσεων η ως άνω πολιτισμική ιδιαιτερότητα προκαλεί συγκρούσεις ή εξωνομικές καταστάσεις συγκριτικά με  το ισχύον δίκαιο ερχόμενη σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές του τελευταίου . Ενδεικτικά αναφέρονται η επιλογή και διαπραγμάτευση συντρόφου, ο θεσμός της προίκας, η ενδογαμία, η τέλεση πρώιμων γάμων, οι ελεύθερες συμβιώσεις και η συνακόλουθη ύπαρξη παιδιών εκτός γάμου, το ‘τελετουργικό’ του τσιγγάνικου γάμου κ.λ.π. Ακόμη, με δεδομένο τον κοινωνικό αποκλεισμό που υφίστανται οι τσιγγάνοι, η αποδοχή ή όχι του ιδιαίτερου τρόπου ζωής τους, αποτελεί δείκτη της ανοχής ή/και αποδοχής της πολυπολιτισμικότητας από την ευρύτερη κοινωνική ομάδα.

Από την ως άνω ερευνητική ενασχόληση προέκυψαν δύο δημοσιεύσεις με τίτλους:  «Οι πολιτισμικές συγκρούσεις και η έννοια της δημόσιας τάξης μέσα από δημοσιευμένες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων» και «Προβληματισμοί σχετικά με τη διαδικασία εκφοράς δικανικής κρίσης επί προσωπικών υποθέσεων μουσουλμάνων πολιτών και την επικύρωση, από τα πολιτικά δικαστήρια, των αποφάσεων της Μουφτείας» που περιλήφθηκαν στο συλλογικό τόμο του ερευνητικού προγράμματος που κατατέθηκε τον Ιούλιο 2007 στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν στα μεταπτυχιακά μαθήματα του συγκριτικού δικαίου στο Νομικό τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2005-06.

2005-2006: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ  ως εξειδικευμένη επιστήμων με θέμα: «Το νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες-θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διεθνούς διακίνησης». Στα πλαίσια του ως άνω προγράμματος εκπονήθηκε εμπειρική έρευνα  για την απογραφή, καταγραφή και αποδελτίωση της σχετικής δημοσιευμένης και αδημοσίευτης ελληνικής νομολογίας σχετικά με το πρόβλημα trafficking και ακολούθησε σχολιασμός του συγκεντρωθέντος υλικού. Ενδεικτικά αναφέρεται η επεξεργασία αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης  σχετικά με την εκδίκαση αδικημάτων παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, προαγωγής στην πορνεία, μαστροπείας κ.α 

Από την ως άνω ερευνητική ενασχόληση προέκυψαν δύο δημοσιεύσεις με τίτλους : «Το πρόβλημα trafficking μέσα από την ελληνική νομολογία» που περιλήφθηκε στο συλλογικό τόμο του ερευνητικού προγράμματος που κατατέθηκε το 2008 στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ και «Σκέψεις για το φαινόμενο trafficking με αφορμή τη δικανική κρίση του μικτού ορκωτού δικαστηρίου Σερρών 37-46/2005», Αρμενόπουλος 2007, σελ. 1629-1636.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1996-98: Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας με τίτλο: «Λύση της έγγαμης συμβίωσης και προστασία της ανηλικότητας(επιτροπεία, υιοθεσία), μέσα από τη νομολογία του Πρωτοδικείου Χανίων». Από τις αρχές του αιώνα  μέχρι και την εισαγωγή του ΑΚ/1940.

Πρόκειται για θεωρητική και εμπειρική έρευνα που αναφέρεται αφενός στην παράθεση του ισχύσαντος νομικού πλαισίου(ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο)  στις ως άνω οικογενειακές διαφορές κατά τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους, αφετέρου στα πορίσματα από επιτόπια έρευνα σε δικαστικές αποφάσεις που διενεργήθηκε στο Πρωτοδικείο Χανίων, στο Ιστορικό Αρχείο Χανίων και στο αρχείο του Ι.Κ.Δ.  Η εμπειρική έρευνα αναφερόταν στον έλεγχο περίπου 3.000 αδημοσίευτων δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες περίπου  300 αφορούσαν την έρευνα και αποτέλεσαν το δείγμα της. Το Ι.Κ.Δ ανέλαβε τη δημοσίευση της εργασίας στην επιστημονική επετηρίδα του «ΤΑΛΩΣ», τόμ. Η’, 2000, σελ. 497-613.

2003-08:Ανάληψη από κοινού με την ερευνήτρια Μ. Γαλανού θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας με τίτλο: «Τα Κρητικά Νομικά Έθιμα». Εκπόνηση του γενικού μέρους της έρευνας με τίτλο: : «Τα Κρητικά Νομικά Έθιμα μέσα από τα πηγές».

Πρόκειται για έρευνα σχετικά με τα έθιμα ως πηγών του κρητικού δικαίου με δεδομένο ότι μέχρι την εισαγωγή και ισχύ σε όλη την ελληνική επικράτεια ενιαίας νομοθεσίας(ΑΚ/1946, ΚΠολΔ/1968), τα έθιμα κατείχαν ιδιάζουσα θέση στο δικαιικό σύστημα αφού εκτός από τη ρητή αναφορά σ’ αυτά, αναγνωριζόταν και η καταργητική τους δύναμη(ν.10/26.5.1899, άρθρ. 9). Η θεωρητική έρευνα αναφέρεται στην ανεύρεση, καταγραφή, ιστορική εξέλιξη, δημιουργία, ισχύ και κατάργηση  των εθίμων μέσα από τη βιβλιογραφική αναζήτηση(βιβλιογραφία, αρθρογραφία, νομικά περιοδικά.). Επιπλέον, για την αναζήτηση των εθίμων διεξάχθηκε έρευνα σε δημοσιευμένες παλαιές δικαστικές  αποφάσεις του Εφετείου Κρήτης και του Αρείου Πάγου που αναφέρονται στο εθιμικό νομικό καθεστώς που ίσχυε στην Κρήτη. Η εμπειρική-κοινωνιολογική  έρευνα αναφέρεται στην καταγραφή των ισχυσάντων εθίμων και της εξελικτικής τους πορείας με τις μεθόδους και τις τεχνικές  των κοινωνικών ερευνών και ιδιαίτερα με την έρευνα τεκμηρίων(δευτερογενής έρευνα). Ειδικότερα, η έρευνα αναφέρεται σε δικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων της Κρήτης -κυρίως στα τέσσερα Πρωτοδικεία του νησιού αλλά και σε Ειρηνοδικεία όπως και στο Εφετείο ή σε άλλα νομικά κείμενα όπως συμβολαιογραφικά έγγραφα(π.χ προικοσύμφωνα), αποφάσεις χριστιανικών συμβουλίων κ.λ.π.  

Το Ι.Κ.Δ ανέλαβε τη δημοσίευση της εργασίας με θέμα: «Τα Κρητικά Νομικά Έθιμα μέσα από τα πηγές» στην επιστημονική επετηρίδα του «ΤΑΛΩΣ», τόμ. ΙΗ’, 2010, σελ. 29-307.

2011: Ανάληψη εκπόνησης θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας με τίτλο: «Η έννοια της κατάχρησης δικαιώματος μέσα από τη νομολογία των δικαστηρίων της Κρήτης». Αναφορά στα αντικειμενικά κριτήρια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 -«Λύση της έγγαμης συμβίωσης και προστασία της ανηλικότητας(επιτροπεία, υιοθεσία), μέσα από τη νομολογία του Πρωτοδικείου Χανίων». Από τις αρχές του αιώνα  μέχρι και την εισαγωγή του ΑΚ/1940, ΤΑΛΩΣ, τόμ. Η’, 2000, σελ. 497-613.

-«Η συμβολή του Δικαίου και της Δικαιοσύνης στην προστασία των παιδιών-θυμάτων ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Εναλλακτικά σχήματα θεραπευτικής προσέγγισης», Κοινωνική Εργασία, τεύχ. 74/2004,  σελ. 71-86.

-«Από τα άδυτα της ιδιωτικότητας στην αναγνώριση ενός κοινωνικού προβλήματος δημόσιου ενδιαφέροντος. Κριτική παρουσίαση του ν. 3500/2006 στα πλαίσια της ιδεολογικής και κατασταλτικής αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας», Κοινωνική Εργασία, τεύχ. 86/2007, σελ. 89-104.

-«Σκέψεις για το φαινόμενο trafficking με αφορμή τη δικανική κρίση του μικτού ορκωτού δικαστηρίου Σερρών 37-46/2005», Αρμενόπουλος 2007, σελ. 1629-1636.

-«Οι πολιτισμικές συγκρούσεις και η έννοια της δημόσιας τάξης μέσα από δημοσιευμένες αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων», συλλογικός τόμος του ερευνητικού προγράμματος με θέμα, «Πολιτισμικές ταυτότητες και πολιτισμικές συγκρούσεις στο δίκαιο των οικογενειακών σχέσεων και η προοπτική του φύλου: συγκριτική προσέγγιση», σελ. 283 κ.ε,   που κατατέθηκε τον Ιούλιο 2007 στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.

-«Προβληματισμοί σχετικά με τη διαδικασία εκφοράς δικανικής κρίσης επί προσωπικών υποθέσεων μουσουλμάνων πολιτών και την επικύρωση, από τα πολιτικά δικαστήρια, των αποφάσεων της Μουφτείας», συλλογικός τόμος του ερευνητικού προγράμματος με θέμα, «Πολιτισμικές ταυτότητες και πολιτισμικές συγκρούσεις στο δίκαιο των οικογενειακών σχέσεων και η προοπτική του φύλου: συγκριτική προσέγγιση», σελ. 265 κ.ε,   που κατατέθηκε τον Ιούλιο 2007 στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.

-«Το πρόβλημα trafficking μέσα από την ελληνική νομολογία», συλλογικός τόμος του ερευνητικού προγράμματος με θέμα, «Το νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες-θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διεθνούς διακίνησης», σελ. 95 κ.ε,   που κατατέθηκε  το 2008 στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ.

-«Τα Κρητικά Νομικά Έθιμα μέσα από τα πηγές», «ΤΑΛΩΣ», τόμ. ΙΗ’, 2010, σελ. 29-307.

 -Διεξαγωγή θεωρητικών και εμπειρικών ερευνών όπως:

·      Η διάρκεια της πολιτικής δίκης.

·      Ο χαρακτήρας της γυναικείας εργασίας.

·      Η αναζήτηση των αιτίων της εγκληματικότητας στην τσιγγάνικη κοινότητα (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "POVERTY 3").

·      Η χρησικτησία στο μεταβυζαντινό δίκαιο.

·      Ισονομία και παράδοση

·      Ο θεσμός της επιτροπείας στο ρωμαϊκό δίκαιο

·      Το θεωρητικό υπόβαθρο των κοινωνικών επιστημών.

 -Εισηγήσεις στα πλαίσια  μαθημάτων που διοργάνωνε στο ΑΠΘ η Ομάδα Γυναικείων Σπουδών(21.4.1989) με θέμα: «Εργασία και κοινωνική θέση της γυναίκας», σε διημερίδα που διοργάνωσε η ΓΓΝΓ, η ΕΕΤΑΑ και ο Δήμος Μενεμένης  για την τοπική αυτοδιοίκηση και τα προβλήματα των ελλήνων τσιγγάνων (19/20.9.1995) με θέμα: «Κοινωνικά δικαιώματα των τσιγγάνων. Ανισότητες-Διακρίσεις», σε ημερίδα του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας(30.5.2001) με θέμα: «Το σώμα των γυναικών ως πεδίο άσκησης  βίας και εκμετάλλευσης».

-Παρακολούθηση πληθώρας ημερίδων και συνεδρίων σχετικά με την οικογένεια, την παιδική ηλικία, τα Μ.Μ.Ε και την Ε.Ε. και σεμιναρίου με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Ένωση-Μηχανισμοί χρηματοδότησης στα πλαίσια της Ε.Ε»

-Συμμετοχή σε ραδιοφωνικές εκπομπές και αρθρογραφία στον ημερήσιο Τύπο κυρίως για θέματα ισότητας στο χώρο της εργασίας και της οικογένειας.

-Μέλος της συντακτικής  επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού «ΑΙΣΥΜΝΗΤΗΣ» και ιδρυτικό μέλος της  αστικής μη κερδοσκοπικής  εταιρίας μελετών και ερευνών επί θεμάτων Κοινωνιολογίας του Δικαίου.

-Αρθρογραφία στην εφημερίδα «Μακεδονία» (1991-1993), στην εβδομαδιαία στήλη με θέματα σχετικά με την οικογένεια, τη γυναίκα και το παιδί.

 

   


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα

Τάλως - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης