ΣΤ΄ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΛΙΕΙΑ
I. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

1) N. 2538/1-12-1997 "Τροποποίηση κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις" (Α΄ 242).
[Άρθρο 16: Ρύθμιση χρεών οργανισμών και ομάδων παραγωγών εγγείων βελτιώσεων, ομόρρυθμων εταιριών και συν/σμών καπνοπαραγωγών Μπέρλεϋ, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συν/κών οργανώσεων-επιχειρήσεων περιοχής Κρήτης από εργασίες ελαιολάδου, Ένωσης Αγροτικών Συν/σμών Μεσσαράς, Αλιευτικού συν/σμού Νεοχωρίου "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ", Ένωσης Κιτροπαραγωγών Κρήτης και Ένωσης Αγροτικών Γαλακτοκομικών και Αγελαδοτροφικών Συν/σμών Θεσσαλονίκης-Βιομηχανία Γάλακτος "ΑΓΝΟ" προς την Α.Τ.Ε. Α.Ε.
Άρθρο 22: Ανασυγκρότηση των Περιφερειακών Αγορών Κουλούρας Ημαθίας, Βόλου και Χανίων. § 3: Η Περιφερειακή Αγορά Χανίων ανασυγκροτείται σε παρεμφερή δραστηριότητα και θα παραχωρηθεί από κοινού στον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης, στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση του νομού Χανίων και στην Ε.Α.Σ. Χανίων με σκοπό την προβολή και διακίνηση των γεωργικών προϊόντων της Κρήτης. Μέχρι την ίδρυση της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρείας διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, τριμελής διοικούσα επιτροπή.].
 

IΙ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1) Ν. 4878 της 27-2/6-3-1931 "Περί Ενώσεως Κιτροπαραγωγών Κρήτης" (Α΄ 54).
[Ο ανωτέρω νόμος τροποποιήθηκε δυνάμει των:
(α) Ν.Δ. της 30/30-7-1932 "Περί τροποποιήσεως του 2 εδαφίου του άρθρου 7 του νόμου 4878 ΄΄περί Ενώσεως Κιτροπαραγωγών Κρήτης΄΄" (Α΄ 247).
(β) Ν. 2158 της 22-6/1-7-1952 "Περί τροποποιήσεως του από 30 Ιουλίου 1932 Νομοθετικού Διατάγματος ΄΄περί τροποποιήσεως του εδαφίου 2 του άρθρου 7 του Νόμου 4878 ΄΄περί Ενώσεως Κιτροπαραγωγών Κρήτης" (Α΄ 176)].
2) Ν. 1537 της 19/19-3-1985 "Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.)" (Α΄ 48).
3) Υ.Α. (Γεωργίας) 336.937 της 8/19-4-1994 " Όροι λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής Ελλάδας-ΜΑΙΧ-CHIEAM" (Β΄ 284).
4) Ν. 2325 της 27-7-1995 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/1985 και άλλες διατάξεις" (Α΄ 153).
[Άρθρο 7. 1. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλι-κού, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 22 του ν. 1564/1985 και στην περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 90 του π. δ/τος 433/1977 (ΦΕΚ 133 Α΄), μετονομάζονται σε Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.). … Εκτός από τα Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ., που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 90 του π.δ/τος 433/1977, συνιστώνται νέα τέτοια κέντρα με έδρες το … Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά…].
5) Κ.Υ.Α. (Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας) 112343 της 29-7-1998 "Μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΤΕΣ Κρήτης (Μεσσαράς Ηρακλείου) στον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) ΄΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄΄" (Β΄ 785).
6) Κ.Υ.Α. (Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας) 112353 της 29-7-1998 "Μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΚΕΓΕ Χανίων στον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματι-κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) ΄΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄΄" (Β΄ 787).
7) Κ.Υ.Α. (Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας) 112316 της 30-7-1998 "Μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΚΕΓΕ Ρεθύμνου στον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματι-κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) ΄΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄΄" (Β΄ 795).
8) Κ.Υ.Α. (Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας) 112360 της 3-8-1998 "Μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Ασωμάτων Ρεθύμνης στον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) ΄΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄΄" (Β΄ 804).
9) Κ.Υ.Α. (Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας) 112357 της 3-8-1998 "Μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΠΓΣ Μεσσαράς Κρήτης στον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) ΄΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄΄" (Β΄ 785).
 

ΙΙΙ. ΑΓΡΟΤΕΣ

1) Ν. 2332 της 31-8-1995 "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις" (Α΄ 181).
[Άρθρο 3. …3, εδ. α΄: Στο άρθρο 94 του ν. 2127/1993 προστίθενται παράγραφοι 8 έως 12, το κείμενο των οποίων έχει ως εξής: "8. Συνιστώνται στους νομούς … Ρεθύμνου … Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, τα οποία αποτελούν γενικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και εξαρτώνται από τη Γενική Διεύθυνση Ζωϊκής Παραγωγής…".
Σσ.: Ν. 2127 της 6-4-1993 "Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις" (Α΄ 48)].
 

IV. ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ

1) Απόφαση Νομάρχη Ρεθύμνης 775 της 3-3-1994 "Διενέργεια εκουσίου αναδασμού περιοχής Κοινότητας Μαριού, Αγ. Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης" (Β΄ 139).
 

V. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1) Υ.Α. (Γεωργίας) 313047 της 14-1-1994 "Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) του τυριού "ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ" (GRAVIERA KRITIS)" (Β΄ 16).
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Π. Δ/τος 81/93 "προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων (ΦΕΚ Α΄ 36)", όπως οι ανωτέρω διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π. Δ/τος 291/93 (ΦΕΚ Α΄ 13).
2. Την αριθμ. 184/27.10.93 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας "ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου (ΦΕΚ Β΄ 836)".
3. Την από 23.12.1993 αίτηση του Συλλόγου Τυροκόμων Ν. Ρεθύμνης "περί αναγνώρισης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης Π.Ο.Π. του τυριού "ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ" (GRAVIERA KRITIS)".
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1. Ορισμός
1. Η ονομασία "ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ" (GRAVIERA KRITIS)" αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π.) για το τυρί που παράγεται παραδοσιακά στην Κρήτη και συγκεκριμένα στις περιοχές που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, από γάλα πρόβειο, ή μίγμα αυτού με γίδινο.
2. Το γάλα το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή του τυριού "ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ" (GRAVIERA KRITIS)" πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τις περιοχές των νομών Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου.
Άρθρο 2. Προϋποθέσεις του προς τυροκόμιση γάλακτος
1. Το γάλα το οποίο χρησιμοποιείται για παρασκευή τυριού "ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ" (GRAVIERA KRITIS)" πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να προέρχεται από φυλές προβάτων και αιγών παραδοσιακά εκτρεφόμενων και προσαρμοσμένων στην περιοχή παρασκευής του τυριού αυτού και η διατροφή τους πρέπει να βασίζεται στη χλωρίδα της περιοχής αυτής.
β) Σε περίπτωση χρησιμοποίησης γίδινου γάλακτος, αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% κατά βάρος.
γ) Να προέρχεται από αμέλξεις, που γίνονται 10 ημέρες τουλάχιστον μετά τον τοκετό.
δ) Να είναι καλής ποιότητας και πλήρες, θερμισμένο ή παστεριωμένο.
2. Απαγορεύεται η παρασκευή τυριού "ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ" (GRAVIERA KRITIS)" από άλλο είδος γάλακτος πλην των ανωτέρω καθοριζομένων στο άρθρο 1 της παρούσας. Στο προς τυροκόμηση για παρασκευή τυριού "ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ" (GRAVIERA KRITIS)" γάλα απαγορεύεται η συμπύκνωση, η προσθήκη σκόνης ή συμπυκνώματος γάλακτος, πρωτεϊνών γάλακτος, καζεϊνικών αλάτων, χρωστικών συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών.
3. Στο προς τυροκόμηση γάλα προστίθεται παραδοσιακή πυτιά ή άλλα ένζυμα με ανάλογη δράση. Επιτρέπεται η προσθήκη αβλαβών οξυγαλακτικών καλλιεργειών βακτηρίων, καθώς και χλωριούχου ασβεστίου μέχρι 20 gr/100gr γάλακτος.
Άρθρο 3. Τεχνολογία παρασκευής τυριού "ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ" (GRAVIERA KRITIS)"
1.  Για την παρασκευή του τυριού "ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ" (GRAVIERA KRITIS)" χρησιμοποιείται γάλα, το οποίο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας.
2.  Η πήξη του γάλακτος γίνεται στους 34-36° C. Το δημιουργούμενο τυρόπηγμα διαιρείται μετά 30 λεπτά περίπου. Αναθερμαίνεται υπό συνεχή ανάδευση στους 50-52° C τοποθετείται σε καλούπια και υποβάλλεται σε πίεση. Ακολούθως το τυρί μεταφέρεται σε χώρο θερμοκρασίας 14-15° C και σχετική υγρασία 85% περίπου.
Μετά μία ημέρα τοποθετείται σε άλμη 18-20 Be για δύο έως πέντε ημέρες, ανάλογα με το μέγεθος του τυριού.
3. Η ωρίμανση του τυριού γίνεται σε θαλάμους με θερμοκρασία 14-18° C και σχετική υγρασία 85-90%. Στο στάδιο αυτό διενεργούνται μέχρι 10 επιφανειακά ξηρά αλατίσματα και το τυρί αναστρέφεται κατά καιρούς. Στην επιφάνειά του αναπτύσσεται μικροχλωρίδα που συμβάλλει στην ωρίμανση του τυριού και στην ανάπτυξη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του. Ο συνολικός χρόνος ωρίμασης διαρκεί τρεις τουλάχιστον μήνες. Η παρασκευή και η ωρίμανση του τυριού γίνεται σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
Άρθρο 4. Χαρακτηριστικά του τυριού "ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ" (GRAVIERA KRITIS)"
Τα βασικά χαρακτηριστικά του τυριού "ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ" (GRAVIERA KRITIS)" (ποιοτικά, οργανοληπτικά, γνευσιογνωστικά κ.λπ.) είναι:
Χημική σύσταση:
- Μέγιστη υγρασία: 38%
- Ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού: 40%
- Μέγιστη περιεκτικότητα σε αλάτι: 2%
   Τύπος τυριού:
-Συνεκτικότητα: Σκληρό τυρί με συμπαγή ελαστική μάζα στην οποία υπάρχουν συνήθως διάσπαρτες οπές προπιονικής ζύμωσης.
- Διαστάσεις: διάφορες.
- Βάρη: διάφορα.
   Επιδερμίδα:
- Συνεκτικότητα: σκληρή.
- Εμφάνιση: ξηρή φαιόχρους με μικροβιακή ανάπτυξη.
   Μάζα τυριού:
- Υφή: σκληρή ελαστική
- Χρώμα: λευκοκίτρινο.
Άλλα κύρια χαρακτηριστικά: εκλεκτό επιτραπέζιο τυρί με ευχάριστη υπόγλυκη γεύση και πλούσιο άρωμα.
Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο τυρί.
Άρθρο 5. Επισήμανση
Στα μέσα συσκευασίας που περιέχουν τυρί  "ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ" (GRAVIERA KRITIS)" αναγράφονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: (ποιοτικά, οργανοληπτικά, γνευσιογνωστικά κ.λπ.) είναι:
α) "ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ" (GRAVIERA KRITIS)"
β) Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π.)
γ) Τυρί
δ) Η επωνυμία και ή έδρα του παραγωγού-συσκευαστή
ε) Το βάρος του περιεχομένου.
στ) Η ημερομηνία παραγωγής.
ζ) Στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής:
1.  Τα γράμματα ΓΡ-ΚΡ.
2.  Ο αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας
3.  Η ημερομηνία παραγωγής.
Παράδειγμα: (ΓΡ-ΚΡ-1113-20.2.94).
Οι παραπάνω υποχρεωτικές ενδείξεις αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα. Τα στοιχεία ελέγχου αναγράφονται με ευθύνη του συσκευαστή κατόπιν έγγραφης άδειας της αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας, η οποία τηρεί ειδικό βιβλίο παρακολούθησης και ελέγχου ανά παραγωγό τυριού "ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ" (GRAVIERA KRITIS)". Οι ενδείξεις α, β, γ, δ, ε, και στ αναγράφονται υποχρεωτικά σε κάθε συνοδευτικό έγγραφο κατά τη διακίνηση του τυριού"ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ" (GRAVIERA KRITIS)".
Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 81/93.
 Άρθρο 6. Γενικές διατάξεις
1. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 81/93 καθώς και οι σχετικές εθνικές διατάξεις.
2.  Απαγορεύεται η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, διακίνηση και εμπορία τυριού με την ονομασία "ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ" (GRAVIERA KRITIS)" που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας.
3.  Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2) Υ.Α. (Γεωργίας) 313051 της 14-1-1994 "Αναγνώριση  Προστατευόμενης    ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) του τυριού "ΞΥΝΟΜΥΖΗΘΡΑ ΚΡΗΤΗΣ" (XYNOMYZITHRA KRITIS)" (Β΄ 18).
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Π. Δ/τος 81/93 "προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων (ΦΕΚ Α΄ 36)", όπως οι ανωτέρω διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π. Δ/τος 291/93 (ΦΕΚ Α΄ 13).
2. Την αριθμ. 184/27.10.93 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας "ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου (ΦΕΚ Β΄ 836)".
3. Την από 23.12.1993 αίτηση του Συλλόγου ΤΥΡΟΚΟΜΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ "περί αναγνώρισης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσηςαπό την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται καλή γνώση μίας εκ των γλωσσών αγγλική, γαλλική ή ισπανική.
4) Απ. Γ.Γ. Περ. Κρήτης 6339 της 26.9/15.11.2002. Κήρυξη ως αναδασωτέου του δημοσίου δάσους εμβαδού δύο χιλιάδων εννιακοσίων δεκατριών τετραγωνικών μέτρων και είκοσι εννέα εκατοστών (2.913,29 τ.μ.) στην θέση "Πρινέ" περιοχής του χωριού Μεγάλα Χωράφια του Δήμου Σούδας επαρχίας Κυδωνίας Νομού Χανίων". (Δ΄ 1005).
5) Απ. Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης 6617 της 23/11.30-12-2004. Κήρυξη ως αναδασωτέας της καμένης δασικής έκτασης εμβαδού 76.410 τ.μ. που βρίσκεται νοτίως της νέας εθνικής οδού, στο ύψος του ναυστάθμου, περιοχής του δήμου Σούδας, Ν. Χανίων (Δ 1230).
 

Χ. ΑΛΙΕΙΑ

1) NομΧαν 18 της 17-7-1994 "Παραχώρηση στο Υπουργείο Γεωργίας χερσαίου χώρου έκτασης 2.319,13 τ.μ. και καθορισμός του για την κατασκευή ιχθυόσκαλας στον Λιμένα Σούδας Ν. Χανίων" (Β΄ 587).


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης