Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
I. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.   Νόμος 4321 της 2/16 Αυγούστου 1929 "Περί οργανισμού του Στρατού" (Α΄ 282).
[Βλ. ειδικότερα Τάλως Ζ΄2,  687 και ΣΙΦΝΑΙΟΥ, 1929, 1636 επ.].
[Δια του άρθρ. 4 του νόμου η Κρήτη διαιρείται στα ακόλουθα στρατολογικά διαμερίσματα: 14ον, νομός Χανίων, 43ον, νομός Ηρακλείου και Λασηθίου, 44ον, νομός Ρεθύμνης. Δια του άρθρ. 11 ορίζεται ότι το στρατηγείο της V Μεραρχίας εδρεύει στα Χανιά. Δια του άρθρ. 14 ορίζονται έδρες συνταγμάτων, 14ου Χανιά και 43ου Ηράκλειο. Δια του άρθρ. 18 ορίζεται ότι η V μοίρα ορειβατικού πυροβολικού εδρεύει στο Ρέθυμνο. Δια του άρθρ. 23 ορίζονται στρατιωτικά νοσοκομεία στα Χανιά, το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Δια του άρθρ. 24 συστήνονται στρατοδικείο Χανίων και στρατιωτική φυλακή Χανίων. Και δια του άρθρου 35 ορίζονται κέντρα επιστρατεύσεως 5ο Χανίων και 17ο Ρεθύμνου].
2.  Π.Δ. 165 της 13/28.6.2002. «Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Σούδας της νήσου Κρήτης». (Α΄ 150).
 

ΙΙ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

1. B.Δ. της 9-10/5-11-1952 "Περί αναγνωρίσεως Εθνικών Ανταρτικών Ομάδων και Εθνικών Οργανώσεων Αντιστάσεως περιοχής Κρήτης" (Α΄ 316).
      [Βλ. ειδικότερα Κ.Ν. 1952, σελ. 1214 και Tάλως Ζ΄ 2, 894].
2. Υ.Α. (Εθνικής Άμυνας) Φ.454.1/123/50/110 της 27-3-1998 "Κύρωση των πινάκων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης που καταρτίσθηκαν με τα πρακτικά υπ’ αριθμ. 16 έως 29 έτους 1996 της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κρίσης των άρθρων 9 Π.Δ. 379/83 (ΦΕΚ Α΄ 136) και 7 Ν. 2320/95 (ΦΕΚ Α΄ 133) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων" (ΦΕΚ Β΄ 311, 3053).
3. Υ.Α. (Εθνικής Άμυνας) Φ.454.1/127/50382 της 10-4-1998 "Κύρωση των πινάκων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης που καταρτίσθηκαν με το πρακτικό υπ’ αριθμ. 1 έτους 1995, 1 και 2 έτους 1996 της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κρίσης των άρθρων 9 Π.Δ. 379/83 (ΦΕΚ Α΄ 136) και 7 Ν. 2320/95 (ΦΕΚ Α΄ 133) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνης" (ΦΕΚ Β΄ 349, 3473).
4. Υ.Α. (Εθνικής Άμυνας) Φ.454.1/132/50728 της 7-5-1998 "Κύρωση των πινάκων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης που καταρτίσθηκαν με τα πρακτικά υπ’ αριθμ. 3, 4 και 5 έτους 1996 της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κρίσης των άρθρων 9 Π.Δ. 379/83 (ΦΕΚ Α΄ 136) και 7 Ν. 2320/95 (ΦΕΚ Α΄ 133) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνης" (ΦΕΚ Β΄ 430, 4585).
5. Υ.Α. (Εθνικής Άμυνας) Φ.454.1/141/50747 της 19-5-1998 "Κύρωση των πινάκων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης που καταρτίσθηκαν με τα πρακτικά υπ’ αριθμ. 18 έως 29 έτους 1996 της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κρίσης των άρθρων 9 Π.Δ. 379/83 (ΦΕΚ Α΄ 136) και 7 Ν. 2320/95 (ΦΕΚ Α΄ 133) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου" (ΦΕΚ Β΄ 475).
6. Υ.Α. (Εθνικής Άμυνας) Φ.454.1/87/55465 της 23-12-98 "Κύρωση των πινάκων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης που καταρτίσθηκαν με τα πρακτικά υπ’ αριθμ. 31 έως και 47 έτους 1996, 48 έως και 56 έτους 1997 της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κρίσης των άρθρων 9 Π.Δ. 379/83 (ΦΕΚ Α΄ 136) και 7 Ν. 2320/95 (ΦΕΚ Α΄ 133) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων" (ΦΕΚ Β΄ 1274).
7. Υ.Α. (Εθνικής Άμυνας) Φ454.1/20/104998 της 15-4-1999 "Κύρωση των πινάκων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης που καταρτίσθηκαν με τα πρακτικά υπ’ αριθμ. 30, 31, 32, 33, 34, 35 έτους 1996, 36, 38, 39, 40, 41, 51 έως και 58 έτους 1997, 59, 60 και 61 έτους 1998 της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κρίσης των άρθρων 9 Π.Δ. 379/83 (ΦΕΚ Α΄ 136) και 7 Ν. 2320/95 (ΦΕΚ Α΄ 133) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, κ.λπ." (ΦΕΚ Β΄ 394, 5163).
8. Υ.Α. (Εθνικής Άμυνας) Φ.454.1/32/105516 της 30-4-1999 "Κύρωση των πινάκων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης που καταρτίσθηκαν με το πρακτικό υπ’ αριθμ. 3 έτους 1997 της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κρίσης των άρθρων 9 Π.Δ. 379/83 (ΦΕΚ Α΄ 136) και 7 Ν. 2320/95 (ΦΕΚ Α΄ 133) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνης" (Β΄ 502, 6477).
[Σσ. Νόμος 2320 της 22-6-1995 "Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 1995, ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης" (Α΄, 133), άρθρο 7: τίτλος "Ανασύσταση Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Κρίσεως".
Σύμφωνα με το άρθρο 6, που έχει τίτλο "Επαναχορήγηση συντάξεων σε αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης συνταξιούχους Ο.Γ.Α.": "Από την 1η Φεβρουαρίου 1995 επαναχορηγούνται οι συντάξεις που προβλέπονταν από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 1813/1988 (ΦΕΚ 245 Α΄) για τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης-συνταξιούχους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και τις οικογένειές τους, οι οποίες καταργήθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α΄) και ανέρχονται στο ποσό που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ των ποσών της κατώτατης πολιτικής σύνταξης του Δημοσίου και της σύνταξης γήρατος του Ο.Γ.Α., όπως αυτό ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 1994, χωρίς να αυξάνεται περαιτέρω.".
 

ΙΙΙ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

1. Κ.Υ.Α. (Εσωτερικών και Δημ. Τάξης) 58448 της 29-7/20-8-1985 "Διαδικασία αναγνώρισης αντιστασιακής δράσης κατά της δικτατορίας 1967-1974", (ΦΕΚ Β΄, 499).
 

IV. ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

1. A.N. 407 της 10/14-5-1968 "Περί κυρώσεως της μεταξύ της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος και των Κυβερνήσεων του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ομοσπόνδου Γερμανικής Δημοκρατρίας, του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ΄΄περί χζρησιμοποιιήσεως και λειτουργίας του Πεδίου Βολής Βλημάτων του ΝΑΤΟ (Πεδίον Βολής Κρήτης, Π.Β.Κ.) εις τον όρμον ΣΟΥΔΑΣ ΚΡΗΤΗΣ’’ Συμφωνίας" (Α΄ 105).
[ Κύρωση της από 11-6-1964 Συμφωνίας ].
[Το πλήρες κείμενο Βλ. και Τάλως  Ζ΄2, 943-944].
 

V. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

1. Ν. 4461 της 29 Μαρτίου/20 Απριλίου 1965 "περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας συμβάσεως περί γερμανικών στρατιωτικών κοιμητηρίων εν Ελλάδι" (Α΄ 68). [Βλ. και Τάλως Ζ΄ 2, 941].
 

VI. Η ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

1. Β.Δ. της 9/11 Απριλίου 1938 "Περί καθορισμού της νήσου Κρήτης ως παραμεθορίου επαρχίας κατά τον ν. 3250" (Α΄, 149).
      [Με το Β.Δ. 9/11-4-1938 ολόκληρη η Κρήτη χαρακτηρίστηκε παραμεθόριος περιοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1366/1938 "περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις παραμεθορίους, παρακτίους περιοχάς κ.λπ." [βλ. και Ν. 3250/1924 "περί κυρώσεως του από 3 Σεπτεμβρίου 1924 Ν. Δ/τος ΄΄περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων΄΄ και Π.Δ. της 22 Ιουνίου 1927] με συνέπεια την απαγόρευση με ποινή απόλυτης ακυρότητας κάθε εμπράγμα-της δικαιοπραξίας ή άλλης ενοχικής σχέσεως ή μισθώσεως πέραν της τριετίας ή παραχώρησης της χρήσης ακινήτου σε αλλοδαπό. Η ρύθμιση αυτή όμως ως αντικείμενη στα άρθρα 7, 48, 52, 59 της Συνθήκης Ε.Ο.Κ., λόγω της καθιερώσεως διακρίσεων απέναντι στους κοινοτικούς υπηκόους, μετα-βλήθηκε με το Ν. 1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις", ο οποίος αποχαρακτηρίζει το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης, σε ορισμένες δε περιοχές επιτρέπει τις δικαιοπραξίες με άδεια του Νομάρχη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας].
2. Ν. 1892 της 31/31-7-1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (Α΄ 101).
     [Βλ. Κεφ. Β΄, άρθρ. 24 επ., 29, 30, 31 και 32].
 
 

VII.  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1.  Π.Δ. 166 της 3 Ιουλίου 2000 «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων  (Α΄ 153).
 [ Άρθρο 37. Αναγνωρίζεται πως συντάξιμος χρόνος ή έμμισθη δημόσια πολιτική ή στρατιωτική υπηρεσία στην Κρητική η Σαμιακή Πολιτεία].
2.  Π.Δ. 168  της  3 Ιουλίου 2000  «Κώδικας Πολεμικών συντάξεων», (Α΄155).
[Άρθρο 32.  Επίσης  δικαιούνται σύνταξη οι οικογένειες (Άρθρο 5 παρ. 1 Ν.362/1943)
  β) Των έφεδρων αξιωματικών και οπλιτών του στρατεύματος, που στρατεύθηκαν από τη νήσο Κρήτη και υπηρέτησαν έξω από τη νήσο κατά τον πόλεμο 1940-41 και πέθαναν κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής διαμονής τους εκτός της Κρήτης ή μέσα σ' ένα τρίμηνο από την επιστροφή τους στην Κρήτη, εξαιτίας οποιουδήποτε νοσήματος απότοκου των κακουχιών του πολέμου ή των ειδικών συνθηκών, κάτω από τις οποίες έζησαν αυτοί, ή γεγονότος που έχει σχέση με την εμπόλεμη κατάσταση.]


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης