Ε΄ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ι. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 
 α) Β.Δ. της 4-3/3-4-1954 "Περί ιδρύσεως Αστυνομικού Τμήματος Ιεραπέτρας κ.λπ." (Α΄ 57).
β) Π.Δ. 445 της 7/9-5-1980 "Περί ιδρύσεως Τμήματος Ασφαλείας Ρεθύμνου και καθορισμού της οργανικής δυνάμεως αυτού" (Α΄ 117).
γ) Π.Δ. 582 της 20/21-12-1984 "Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης" (Α΄ 208).
[Άρθρο 3 … 1β) Η Σχολή Αστυφυλάκων εδρεύει στο νομό Αττικής και τα παραρτήματά της στους Νομούς Ρεθύμνης, Λασιθίου και Δωδεκανήσου…
Άρθρο 67… 3. Η τοπική αρμοδιότητα και η έδρα των περιφερειακών επιθεωρητών καθορίζεται ως εξής: β) Αστυνομικές Διευθύνσεις Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων με έδρα τα Χανιά. Άρθρο 69: Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου ονομάζονται αυτές που έχουν αρμοδιότητα σε ένα νομό ή σε Τμήμα του και είναι οι ακόλουθες: …
ιθ) Η Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου
 λγ) Η Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου
 μβ) Η Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνης
 να) Η Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων].
δ) Π.Δ. 585 της 4/9-12-1985 "Κανονισμός Εκπαίδευσης προσωπικού Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης - Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης" (Α΄ 205).
[Άρθρο 1 παρ. 2:  Η Αστυνομική Ακαδημία έδρα έχει την πρωτεύουσα του Κράτους. Σχολές, Παραρτήματα ή Τμήματα αυτής είναι δυνατόν να εδρεύουν στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ρεθύμνης και Δωδεκανήσου, ύστερα από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, με την οποία καθορίζονται και οι προϋποθέσεις και η έναρξη λειτουργίας αυτών].
ε) Π.Δ. 353 της 27/31-8-1987 "Σύσταση Επιθεωρήσεων Αστυνομίας" (Α΄ 158).
[Άρθρο μόνο: Συνιστώνται και λειτουργούν δώδεκα Επιθεωρήσεις Αστυνομίας (ΕΠ.ΑΣ.), που υπάγονται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Η έδρα και η τοπική αρμοδιότητά τους καθορίζονται ως εξής: … η) Η ΕΠ.ΑΣ. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα τις Α. Δ. Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου].
στ) Υ.Α. (Δημόσιας Τάξης) 7001/8/1ι της 15-10-1987 "Ίδρυση Μεταβατικού Αποσπάσματος Αμαρίου Ρεθύμνης" (Β΄ 408).
ζ) Π.Δ. 395 της 14/16-6-1989 "Προαγωγή του Αστυνομικού Σταθμού Γαλατά Χανίων σε Αστυνομικό Τμήμα" (Α΄ 171).
η)  Π.Δ. 209 της 12-6-1992 "Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Χανίων" (Α΄ 98).
θ) Υ.Α. (Δημόσιας Τάξης) 7001/2/583στ της 7-1-1993 "Κατάργηση του Αστυνομικού Σταθμού Ασκύφου-Χανίων" (Β΄ 61).
ι) Π.Δ. 65 της 10-3-1993 "Αναδιάρθρωση περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις", (Α΄, 28). [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 1076-1077].
[Άρθρο 24 Πρβλ. Π.Δ. 353 της 27/31-8-1987 "Σύσταση Επιθεωρήσεων Αστυνομίας" (Α΄ 158)].
ια) Π.Δ. 246 της 23/28-6-1993 "Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Παραρτήματος Ρεθύμνης" (Α΄ 108).
ιβ) Π.Δ. 255 της 16/29-6-1993 "Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Ιεράπετρας Λασιθίου" (Α΄ 111).
ιγ) Υ. Α. (Δημόσιας Τάξης) 7011/2/486 ιε/ της 6/17-6-1994 "Προαγωγή του Αστυνομικού Φυλακίου Αγ.  Γαλήνης  Ρεθύμνου σε Αστυνομικό Σταθμό" (Β΄ 460).
ιδ) Υ.Α. (Δημόσιας Τάξης) 7001/2/302-λη της 29-7-1998 "Κατάργηση του περιορισμένης χρονικής διάρκειας Αστυνομικού Φυλακίου Ματάλων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου" (Β΄ 788).
ιε) Π.Δ. 40 της 12/20.2.2001. "Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης." (Α΄ 29).
ιστ) Π.Δ. 100 της 2.3.2004. Τροποποίηση των άρθρων 7 και 17 του Π.Δ. 1/2001 (Α΄-1) και του άρθρου 7 του Π.Δ. 161/1988 (Α΄-74), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 146/2000 (Α΄-127), και καθορισμός αρμοδιοτήτων Αστυνομικών Τμημάτων Περιφέρειας. (Α69).
 Έχοντας υπόψη:... αποφασίζουμε:
Άρθρο 3
 Αρμοδιότητες Αστυνομικών Τμημάτων Περιφέρειας (άρθρο 42 παρ. 2 εδάφ. στ΄ του Π.Δ. 161/88 (Α΄-74).
 Τα Αστυνομικά Τμήματα Περιφέρειας, Άρτας, Ηρακλείου,...., ασκούν το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων του άρθρου 8 του Ν. 2800/2000 στην περιοχή των Αστυνομικών Σταθμών δικαιοδοσίας τους.
 
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α) Π.Δ. 69 της 18-4-1997 "Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού" (Α΄ 62).
[Άρθρο 2 παρ. 6: Ως Υπηρεσίες δυσμενούς διαβίωσης θεωρούνται οι παρακάτω Υπηρεσίες: α. Αστυνομικά Τμήματα: … Χώρας Σφακίων-Χανίων …].
 

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α) Υ.Α. (Δημόσιας Τάξης) 7001/4-12 της 4-8-1994 "Ίδρυση  Ειδικών  Αστυνομικών  Υπηρεσιών  Δίωξης  Εγκληματικότητας  Ηρακλείου  και Ρεθύμνης" (Β΄ 619).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του ν. 48/1975 "Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων" (Α-108).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του ν. 1481/1984 "Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης" (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α΄ 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 "Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης" (Α΄ 51).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. Α΄ εδ. 59 της 7004/3/12ιβ από 4.10.1989 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής ΄΄Με εντολή Υπουργού΄΄ στο Γενικό Γραμματέα, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Προϊσταμένους των Κλάδων και άλλα όργανα του Υπουργείου Δημόσιας τάξης" (Β΄ 761).
6. Την ανάγκη της ενίσχυσης της προληπτικής και κατασταλτικής δραστηριότητας των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου και Ρεθύμνης στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 34.100.000 δρχ. περίπου, για το έτος 1994, 67.955.000 δρχ. περίπου για το έτος 1995 και για το καθένα από τα επόμενα έτη, εφόσον οι Ειδικές Αστυνομικές Υπηρεσίες Δίωξης Εγκληματικότητας Ηρακλείου και Ρεθύμνης απαιτηθεί να λειτουργούν ολόκληρη τη διάρκεια κάθε έτους, ενόψει του γεγονότος ότι πρόκειται για Αστυνομικές Υπηρεσίες που ιδρύονται με σκοπό την αντιμετώπιση προ-σωρινών αναγκών τάξης και ασφάλειας και με αρχική πρόβλεψη διάρκειας λειτουργίας, ένα έτος από την έναρξη λειτουργίας τους.
Από τις δαπάνες του έτους 1994, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, εκείνες των Κ.Α.Ε. 0824, 0831, 0832, 1111, 1112, 1351 και 1612, ύψους 2.100.000 δρχ., θα καλυφθούν από τις υπάρχουσες σχετικές πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού εξόδων Ε.Ψ. 43210 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ", ενώ το υπόλοιπο των δαπανών ύψους 32.000.000 δρχ., που αντιστοιχεί στους Κ.Α.Ε. 0721, 1521, 1525, 1611, 1711, 1721, 1722, 1724 και 1939, θα καλυφθεί από το κρατικό αποθεματικό του Υπουργείου Οικονομικών. Οι δαπάνες του έτους 1995 και των επομένων ετών θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τις αντίστοιχες πιστώσεις των, κατά έτος, προϋπολογισμών εξόδων Ε.Φ. 43210 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ".
Άρθρο 1. Ίδρυση-Έδρα-Υπαγωγή-Τοπική αρμοδιότητα-Διάρθρωση
1. Ιδρύονται και λειτουργούν:
α. Ειδική Αστυνομική Υπηρεσία Δίωξης Εγκληματικότητας Ηρακλείου (ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Ηρακλείου), με έδρα την Κοινότητα Ασημίας και τοπική αρμοδιότητα εκείνη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.
β. Ειδική Αστυνομική Υπηρεσία Δίωξης Εγκληματικότητας Ρεθύμνης (ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Ρεθύμνης), με έδρα το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα εκείνη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνης.
2. Υπάγονται διοικητικά στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ηρακλείου και Ρεθύμνης, αντίστοιχα, και είναι ισότιμες με Αστυνομικό Τμήμα.
3. Οι ανωτέρω υπηρεσίες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, διαρθρώνονται σε ομάδες δράσης με την αναγκαία δύναμη και εξοπλισμό και ενεργούν μεθοδικά και αιφνιδιαστικά.
Άρθρο 2. Αποστολή-Λειτουργία
1. Οι Ειδικές Αστυνομικές Υπηρεσίες Δίωξης Εγκληματικότητας Ηρακλείου και Ρεθύμνης έχουν ως αποστολή την καταπολέμηση της ζωοκλοπής, της παράνομης κατοχής και μεταφοράς όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών και της παράνομης οπλοφορίας, τη δίωξη των λαθρομεταναστών και την αναζήτηση και σύλληψη καταδιωκομένων προσώπων. Η αποστολή αυτή υλοποιείται, ιδίως, με την ενέργεια περιπολιών, ενεδρών, κατοπτεύσεων και ερευνών, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών, αναζήτηση, εντοπισμό, σύλληψη δραστών, κατάσχεση κλοπιμαίων και πειστηρίων του εγκλήματος και απόδοση ή παράδοσή τους στους δικαιούχους και, στις κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, κατά περίπτωση, για τις περαιτέρω, κατά νόμο ενέργειες.
2. Κατ’ εξαίρεση και κατ’ οικονομία, μπορούν οι Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων να αναθέτουν, με διαταγή τους, στις οικείες ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., την προανάκριση και εξιχνίαση εγκλημάτων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Εγκληματικότητας και για τα οποία, αρχικά, επιλήφθηκαν αυτές, εφόσον, κατά την κρίση τους, ενδείκνυνται και είναι εφικτό.
3. Λειτουργούν και εξασφαλίζουν ετοιμότητα δράσης σε 24ωρη βάση.
4. Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των οικείων Αστυνομικών Υπηρεσιών και των Μεταβατικών Αποσπασμάτων, για τα αντικείμενα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Εγκληματικότητας δεν θίγονται. Δεν θίγονται επίσης οι υποχρεώσεις των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Ηρακλείου και Ρεθύμνης, που προβλέπονται γενικά, για τις Αστυνομικές Αρχές, από τις κείμενες διατάξεις.
5. Οι Αστυνομικές Υπηρεσίες και τα Μεταβατικά Αποσπάσματα της δικαιοδοσίας των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου και Ρεθύμνης υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμέσως και στις οικείες ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. τις σχετικές με την αποστολή της πληροφορίες, τις οποίες οι τελευταίες αξιολογούν και αξιοποιούν με ανάλογες ενέργειες.
6. Στις ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. συγκροτείται και λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας, το οποίο στελεχώνεται με δύο Αστυνομικούς, για την γραμματειακή υποστήριξη αυτών.
7. Οι ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. διαχειριστικά εξυπηρετούνται από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, στις οποίες υπάγονται διοικητικά. Οι κείμενες διατάξεις και διαδικασίες, που αφορούν την έγκριση και εκκαθάριση δαπανών των Αστυνομικών Τμημάτων, των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου και Ρεθύμνης, εφαρμόζονται και στις ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.
Άρθρο 3. Διοικητής
1. Διοικητής ορίζεται Αστυνόμος Α΄ ή Αστυνόμος Β΄ και έχει τα καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
2. Επιπλέον των ως άνω καθηκόντων και υποχρεώσεων:
α. Συνεργάζεται με τις κατά τόπο αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες και Μεταβατικά Αποσπάσματα για την ανταλλαγή πληροφοριών και το συντονισμό των ενεργειών, για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.
β. Αναφέρει στον οικείο Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης, όταν παρίσταται ανάγκη σύμπραξης με άλλες Αστυνομικές Υπηρεσίες και Μεταβατικά Αποσπάσματα και ζητεί την ενίσχυσή του.
γ. Μεριμνά για την εκπαίδευση των ανδρών, ώστε να είναι πάντοτε ικανοί για την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής τους.
δ. Σχεδιάζει και λαμβάνει μέτρα προστασίας του προσωπικού κατά τις επιχειρήσεις, μετακινήσεις, διανυκτερεύσεις  και διημερεύσεις αυτού.
ε. Καταρτίζει το εμπιστευτικό τακτικό και έκτακτο πρόγραμμα δράσης της Υπηρεσίας και υποβάλλει αυτό, για έγκριση στον προϊστάμενό του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης. Σε κατεπείγουσες και έκτακτες περιπτώσεις αρκεί η προφορική ενημέρωση και έγκριση.
στ. Σχεδιάζει τη διάταξη της υπηρεσίας, καταρτίζει τις ομάδες δράσης του προσωπικού και καθοδηγεί αυτό επαρκώς για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του.
ζ. Συντονίζει το έργο των ομάδων δράσης και αναλαμβάνει προσωπικά τη διεύθυνση των επιχειρήσεων, όταν διαταχθεί ή κριθεί αναγκαίο. Ελέγχει τη συμπεριφορά και τη δράση του προσωπικού και λαμβάνει ή προτείνει όλα τα κατάλληλα μέτρα.
η. Συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές, τους Ο.Τ.Α. και φορείς, στα πλαίσια της αποστολής του.
Άρθρο 4. Αρμοδιότητες Διευθυντών Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου και Ρεθύμνης
Οι Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου και Ρεθύμνης, επιπλέον των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις:
1. Παρακολουθούν τη δραστηριότητα των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. και εκδίδουν τις, κατά την κρίση τους, αναγκαίες διαταγές και οδηγίες για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της αποστολής τους.
2. Προτείνουν, αρμοδίως τη λήψη μέτρων για τη μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση της απόδοσης των Υπηρεσιών αυτών.
3. Ορίζουν, αν κρίνουν αυτό σκόπιμο και απαραίτητο, Αξιωματικό της Διεύθυνσής τους, ανώτερο των Διοικητών των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., ως επικεφαλής επιχειρήσεων, σε περίπτωση σύμπραξής τους με άλλες Αστυνομικές υπηρεσίες και Μεταβατικά Αποσπάσματα, εντός των ορίων δικαιοδοσίας της οικείας Αστυνομικής Διευθύνσεως.
4. Εκλέγουν και εγκρίνουν ή τροποποιούν τα προγράμματα δράσης των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., κατά λόγο αρμοδιότητας, και συνεργάζονται για την κατάρτιση προγραμμάτων δράσης, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
5. Υποβάλλουν, στην Επιθεώρηση Αστυνομίας Κρήτης, κατά το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, λεπτομερή αναφορά για τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της δράσης των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.
6. Επιθεωρούν, τακτικά και έκτακτα, τις ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., με σκοπό τη διαπίστωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, ικανότητας και αποτελεσματικότητας αυτών και ενεργούν αναλόγως. Ελέγχουν, επίσης, το προσωπικό κατά την εκτέλεση της αποστολής τους, οι ίδιοι ή διαμέσου των Υποδιευθυντών των Διευθύνσεών τους.
7. Αναφέρουν, καθημερινά, και ενημερώνουν τηλεφωνικώς τον Επιθεωρητή Αστυνομίας Κρήτης για τα αξιόλογα περιστατικά.
8. Συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές Ο.Τ.Α. και φορείς, για την επίτευξη των στόχων των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε..
Άρθρο 5. Αρμοδιότητες Επιθεωρητή Αστυνομίας
Ο Επιθεωρητής Αστυνομίας Κρήτης, επιπλέον των άλλων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις:
1. Αναφέρει, καθημερινά και ενημερώνει τηλεφωνικώς τον οικείο Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας, για τα αξιόλογα περιστατικά, που αφορούν τη δράση των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.
2. Επιθεωρεί, τακτικά τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο και έκτακτα, τις ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., με σκοπό τη διαπίστωση και εκτίμηση του βαθμού ετοιμότητας, ικανότητας και αποτελεσματικότητας αυτών, εκδίδει τις αναγκαίες διαταγές και οδηγίες και λαμβάνει ή προτείνει ανάλογα μέτρα.
3. Αναθέτει, σε κατάλληλο Αξιωματικό, με διαταγή του και ύστερα από πρόταση των Διευθυντών των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου και Ρεθύμνης, το συντονισμό και την ευθύνη διεξαγωγής αστυνομικής επιχείρησης, εφόσον συμπράττουν δυνάμεις αμφοτέρων των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.
4. Υποβάλλει, κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και κοινοποιεί στην Ε΄ Γενική Επιθεώρηση Αστυνομίας, λεπτομερή αναφορά, για τη δραστηριότητα και την αποτελεσματικότητα της δράσης των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., με σκοπό την αξιολόγηση και την εκτίμηση της κατάστασης.
Άρθρο 6. Αρμοδιότητες Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας
Ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας της Ε΄ Γενικής Επιθεώρησης Αστυνομίας, επί πλέον των άλλων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις:
1. Λαμβάνει ή προτείνει, αρμοδίως, κάθε πρόσφορο και απαραίτητο μέτρο προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.
2. Αξιολογεί τη δραστηριότητα και διαπιστώνει, καταλλήλως, το βαθμό επίτευξης των στόχων και προσδοκιών της Ηγεσίας και εισηγείται αναλόγως.
3. Επιθεωρεί τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το έτος, τις ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο ή διαταχθεί σχετικά.
Άρθρο 7. Στελέχωση-Υλικοτεχνικός εξοπλισμός-Στολή
1. Διοικητής καθεμιάς των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. ορίζεται Αξιωματικός με το βαθμό του Αστυνόμου Α΄ ή Αστυνόμου Β΄. Στελεχώνονται με επαρκή αστυνομική δύναμη, που λαμβάνεται από τη συνολική δύναμη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Οι ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. εφοδιάζονται με τα απαραίτητα οχήματα, οπλισμό και υλικοτεχνικά μέσα, για την εκπλήρωση της αποστολής τους.
3. Το προσωπικό των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., εκτός από τη στολή για τις συνήθεις χρήσεις, κατά την εκτέλεση της ειδικής αποστολής του φέρει την υπ’ αριθμ. 9 στολή (επιχειρήσεων) ως εξής:
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ
- Μπερές χρώματος μαύρου.
- Χιτώνιο, τύπου υποδύτη, χρώματος φαιοκίτρινου.
- Περισκελίδα από το ύφασμα του χιτωνίου.
- Πουλόβερ εσωτερικό κλειστό τύπου ζιβάγκο, χρώματος φαιοπράσινου ή φανέλα χρώματος λαδοπράσινου (κατόπιν διαταγής).
- Επενδύτης (τζάκετ) χρώματος φαιοπράσινου προαιρετικά ή υποχρεωτικά κατόπιν διαταγής.
- Ζωστήρας καννάβινος μαύρος.
- Υποδήματα μαύρα υψηλά (άρβυλα).
- Ποδεία καύρα μάλλινα.
- Χειρόκτια μαύρα δερμάτινα.
- Σμικρογραφίες διακριτικών βαθμού στο αριστερό πέτο του χιτωνίου.
- Διακριτικό του Σώματος.
- Ταινίες υφασμάτινες ημικυκλικού σχήματος με την ένδειξη "ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε", οι οποίες φέρονται στο ύψος του σημείου συρραφής των χειρίδων του χιτωνίου. Τα γράμματα είναι χρώματος βαθυκύανου σε κίτρινο φόντο.
ΘΕΡΙΝΗ
- Όπως η υπ’ αριθμ. 9 χειμερινή στολή, με εξαίρεση το πουλόβερ, τα χειρόκτια και τον επενδύτη.
- Φέρεται περιλαίμιο (φουλάρι) χρώματος λαδοπράσινου.
Άρθρο 8. Τήρηση υπηρεσιακών σφραγίδων
1. Οι ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Ηρακλείου και Ρεθύμνης τηρούν, η καθεμία, σφραγίδα που τίθεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες αυτές.
2. Οι σφραγίδες των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. αποτελούνται από τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους. Η διάμετρος του εξωτερικού κύκλου είναι μήκους 0,04 του μέτρου.
Στον εσωτερικό κύκλο και στο κέντρο αυτού φέρεται το κατά το άρθρο 2 του Ν. 48/1975 έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στο δεύτερο κύκλο φέρονται κυκλικά στο κάτω μέρος το όνομα της οικείας υπηρεσίας που τηρεί τη σφραγίδα (ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε….), στο άνω μέρος το όνομα της υπερκείμενης υπηρεσίας (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…) και στον εξωτερικό κύκλο ο τίτλος "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ", ως τα υποδείγματα του συνημμένου παραρτήματος.
3.  Ο αριθμός των αντιτύπων των σφραγίδων, που απαιτούνται για τη λειτουργία των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. ορίζεται με διαταγή του Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης. Οι επιπλέον, της μιας, σφραγίδες κάθε υπηρεσίας αριθμούνται.
4. Υπεύθυνοι για τη φυλακή των σφραγίδων είναι οι Διοικητές των υπηρεσιών που τηρούν τις σφραγίδες, οι οποίοι με διαταγή τους μπορούν να αναθέτουν τη φύλαξη αυτών σε οποιονδήποτε υφιστάμενό τους, κατά την κρίση τους. Με την ίδια ή άλλη διαταγή ορίζονται και οι υπεύθυνοι για τη χρησιμοποίηση των σφραγίδων αυτών, κατά τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 9. Ρύθμιση λεπτομερειών
Λεπτομέρειες και θέματα δευτερεύουσας σημασίας, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Αυγούστου 1994
Ο Γενικός Γραμματέας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΓΚΑΚΟΣ
β) Υ.Α. (Δημ. Τάξης) 7001/4/12-ξετ της 2/28-8-1995 της "Ίδρυση Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Εγκληματικότητας Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων" (Β΄ 731).
γ) Υ.Α. (Δημ. Τάξης) 7001/4/12-ηζ της 7/19-8-1996 "Ίδρυση Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Εγκληματικότητας Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων" (Β΄ 704).
δ) Υ.Α. (Δημ. Τάξης) 7011/11/23 της 18-8/3-9-1996 "Καθορισμός του τύπου των σφραγίδων των Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Εγκληματικότητας Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων" (Β΄ 807).
ε) Π.Δ. 27 της 11-02-1998 «Ίδρυση Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Εγκληματικότητας Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α΄ και β΄ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»  (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 51).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 36).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»  (Α΄ 247).
6. Την υπ’  αριθ. 1107147/1239/0006/4-10-1996 (ΦΕΚ 922/Β/7-10-1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 130.000.000 δρχ. περίπου για το έτος 1998 και 153.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη.
Οι δαπάνες που αφορούν το έτος 1998 έχουν προβλεφθεί και καθ καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0721, 0824, 0831, 0832, 0861, 1111, 1231, 1321, 1322, 1511 και 1512 του εκτελούμενου προϋπολογισμού εξόδων Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
Οι δαπάνες που αφορούν το έτος 1999 και καθένα από τα επόμενα έτη θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τους προαναφερόμενους Κ.Α.Ε. των κατ’  έτος προϋπολογισμών εξόδων Ε.Φ. 43 – 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
8. Την υπ’  αριθ. 597/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση – Έδρα – Υπαγωγή.
1. Ιδρύονται και λειτουργούν οι εξής Ειδικές Αστυνομικές Υπηρεσίες Δίωξης Εγκληματικότητας (ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.):
α. Ειδική Αστυνομική Υπηρεσία Δίωξης Εγκληματικότητας Ηρακλείου (ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Ηρακλείου), με έδρα το δήμο Ηρακλείου.
β. Ειδική Αστυνομική Υπηρεσία Δίωξης Εγκληματικότητας Ρεθύμνης (ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Ρεθύμνης), με έδρα το δήμο Ρεθύμνου.
γ. Ειδική Αστυνομική Υπηρεσία Δίωξης Εγκληματικότητας Χανίων (ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Χανίων), με έδρα το δήμο Σούδας.
2. Οι ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων είναι ισότιμες με αστυνομικό τμήμα και υπάγονται διοικητικά στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων αντίστοιχα.
Άρθρο 2.
Αποστολή
1. Αποστολή των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων είναι η συμβολή και η παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των υπηρεσιών των οικείων αστυνομικών διευθύνσεων, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή του οργανωμένου και του κοινού εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών. Στην αποστολή των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. περιλαμβάνεται η καταπολέμηση, ιδίως, των εγκλημάτων:
α. Της ζωοκλοπής και της ζωοκτονίας.
β. Της εισαγωγής, εξαγωγής, επανεξαγωγής, διαμετακόμισης, κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, κατοχής, παράδοσης, προμήθειας, εμπορίας, διάθεσης, μεταφοράς και απόκρυψης όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών, φωτοβολίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνικών παιδικών αθυρμάτων, οπλοφορίας, οπλοχρησίας, ασκόπως πυροβολισμών και των συναφών εγκλημάτων.
γ. Της καλλιέργειας ή συγκομιδής φυτών από τα οποία παράγονται ναρκωτικές ουσίες, εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμισης, πώλησης, αγοράς ή διάθεσης σε τρίτους, αποθήκευσης, κατοχής, μεταφοράς και χρήσης ναρκωτικών ή μεσολάβησης στις πράξεις αυτές και των συναφών εγκλημάτων.
δ. Της αρχαιοκαπηλίας.
ε. Της λαθρομετανάστευσης και των συναφών δραστηριοτήτων.
2. Η αποστολή των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. εκπληρώνεται με τους εξής ιδίως τρόπους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
α. Ενέργεια προγραμματισμένων ή αιφνιδιαστικών ελέγχων και ερευνών επί οχημάτων, προσώπων, πραγμάτων, εγκαταστάσεων και χώρων:
β. Ενέργεια ενεδρών, κατοπτεύσεων και περιπολιών πεζών και εποχούμενων.
γ. Συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών.
δ. Αναζήτηση, εντοπισμό και σύλληψη δραστών και διωκομένων προσώπων, κατάσχεση προϊόντων και πειστηρίων εγκλημάτων και μέσων τέλεσης αυτών.
ε. Επιτήρηση περιοχών, εγκαταστάσεων και χώρων.
στ. Συνεργασία και σύμπραξη, με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση κοινών αστυνομικών επιχειρήσεων.
3. Διωκόμενα και αναζητούμενα πρόσωπα, που εντοπίζονται και συλλαμβάνονται, καθώς και μέσα διάπραξης, προϊόντα και πειστήρια εγκλημάτων, τα οποία ανευρίσκονται και κατάσχονται, κατά την αποστολή των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., προσάγονται ή παραδίδονται, κατά περίπτωση, στις οικείες και αρμόδιες κατά τόπο και καθ’ ύλη αστυνομικές αρχές, για περαιτέρω ενέργειες.
Στις ίδιες αρχές παραδίδονται και τα δελτία βεβαίωσης παραβάσεων και συμβάντων. Κατ’ εξαίρεση δεν παραδίδονται στις ανωτέρω υπηρεσίες οι πράξεις επιβολής προστίμων ή διοικητικών ποινών, ο χειρισμός των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Όλα τα αδικήματα και συμβάντα και τα συναφή προς αυτά περιστατικά καταχωρούνται στο βιβλίο αδικημάτων –συμβάντων- συστάσεων –συλλήψεων και παραπόνων ή και άλλα ειδικά βιβλία, τα οποία τηρούντα από την οικεία ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Οι διευθυντές των οικείων Αστυνομικών Διευθύνσεων, μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να αναθέτουν με έγγραφη ή προφορική διαταγή τους στις Ειδικές Αστυνομικές Υπηρεσίες Δίωξης Εγκληματικότητας, την προανάκριση και εξιχνίαση εγκλημάτων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. και για τα οποία αρχικά επιλήφθηκαν αυτές εφόσον κατά την κρίση τους ενδείκνυται, ως εκ του τόπου, του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους και του προσφόρου της έρευνας γενικά.
5. Οι αστυνομικές υπηρεσίες και τα μεταβατικά αποσπάσματα των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων υποχρεούται να διαβιβάζουν αμέσως και στις οικείες ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή τους, τις οποίες αυτές αξιολογούν κι αξιοποιούν αποτελεσματικά με ανάλογες ενέργειες.
Αντίστοιχη υποχρέωση έχουν και οι ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. σε σχέση με τις άλλες υπηρεσίες.
6. Στις ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. συγκροτείται και λειτουργεί γραφείο γραμματείας, που χειρίζεται τα θέματα διοικητικής υποστήριξης αυτών. Στελεχώνεται με αστυνομικό προσωπικό μέχρι τρία (3) άτομα, με προϊστάμενο ανθυπαστυνόμο ή αρχιφύλακα που προέρχεται από παραγωγική σχολή ή προαγωγικές εξετάσεις. Διαχειριστικά εξυπηρετούνται από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, στις οποίες υπάγονται διοικητικά. Οι κείμενες διατάξεις και διαδικασίες που αφορούν την έγκριση και εκκαθάριση δαπανών των Αστυνομικών Τμημάτων, των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων, εφαρμόζονται και στις ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.
7. Δεν θίγονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των λοιπών αστυνομικών αρχών και των μεταβατικών αποσπασμάτων, αναφορικά με τους τομείς της αποστολής των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.
8. Οι ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. δραστηριοποιούνται κατά τρόπο συστηματικό, μεθοδικό και ασφαλή, ώστε να εξασφαλίζονται ο αιφνιδιασμός, η ταχύτητα, η αμεσότητα και η αποτελεσματικότητα της δράσης και η ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών.
Διαρθρώνονται σε Ειδικές Αστυνομικές Ομάδες Δράσης (ΕΙΔ.Α.Ο.Δ.).
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Διοικητών.
1. Ο διοικητής των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. έχει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
2. Επιπλέον των ως άνω καθηκόντων και υποχρεώσεων:
α. Συνεργάζεται με τους διοικητές των κατά τόπους αρμόδίων αστυνομικών υπηρεσιών και μεταβατικών αποσπασμάτων, για την ανταλλαγή πληροφοριών και το συντονισμό των ενεργειών και την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.
β. Αναφέρει στο διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης, όταν συντρέχει ανάγκη σύμπραξης με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες και μεταβατικά αποσπάσματα και ζητεί την ενίσχυσή του, εφόσον χρειάζεται.
γ. Μεριμνά για την εκπαίδευση σε συνεργασία με το διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και την ανάπτυξη και ανύψωση του ηθικού των ανδρών, ώστε να είναι πάντοτε ικανοί για την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής τους.
δ. Σχεδιάζει και λαμβάνει μέτρα προστασίας του προσωπικού κατά τις επιχειρήσεις, μετακινήσεις, διανυκτερεύσεις και διημερεύσεις αυτού.
ε. Καταρτίζει τον εμπιστευτικό και έκτακτο σχεδιασμό δράσης της ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. και κοινοποιεί αυτόν στην προϊσταμένη του Αστυνομική Διεύθυνση, την Επιθεώρηση Αστυνομίας και την Ε΄ Γενική Επιθεώρηση Αστυνομίας. Ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να τροποποιείται και προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και περιστάσεις. Σε κατεπείγουσες σημαντικές και έκτακτες περιπτώσεις αρκεί η προφορική ενημέρωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ενδείκνυται ή επιβάλλεται, κοινοποιεί το σχεδιασμό αυτόν και στις ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. ή άλλες αστυνομικές αρχές του ίδιου ή και των όμορων νομών. Η διαδικασία αυτή υλοποιείται και προφορικά κατά την κρίση του διοικητή της οικείας ΕΙΔ.Α.Σ.Υ.Δ.Ε.
στ. Σχεδιάζει την καθημερινή διάταξη της υπηρεσίας, καταρτίζει τις ομάδες δράσης του προσωπικού και καθοδηγεί αυτό επαρκώς για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του.
ζ. Συντονίζει το έργο των ομάδων δράσης και αναλαμβάνει ο ίδιος τη διεύθυνση των επιχειρήσεων, όταν διαταχθεί ή κριθεί αναγκαίο. Αρκεί διαρκή και αδιάλειπτο έλεγχο στη συμπεριφορά και τη δράση του προσωπικού και λαμβάνει ή προτείνει αμελλητί όλα τα προσήκοντα μέτρα.
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Διευθυντών Αστυνομικών Διευθύσεων.
Οι διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων, επιπλέον των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, έχουν και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Παρακολουθούν τη δραστηριότητα των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. και εκδίδουν τις, κατά την κρίση τους, αναγκαίες διαταγές και οδηγίες για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της αποστολής τους.
β. Προτείνουν, αρμοδίως, τη λήψη μέτρων για τη μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση της απόδοσης των Υπηρεσιών αυτών.
γ. Ορίζουν, αν κρίνουν σκόπιμο και απαραίτητο, αξιωματικό της διεύθυνσής τους, ανώτερο των διοικητικών του ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., ως επικεφαλής επιχειρήσεων, σε περίπτωση σύμπραξής τους με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες και μεταβατικά αποσπάσματα, εντός των ορίων δικαιοδοσίας της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης.
δ. Ελέγχουν και παρέχουν οδηγίες και κατευθύνσεις, για την κατάρτιση των προγραμμάτων δράσης, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Ανταλλάσσουν απόψεις με τους διοικητές των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., κατά λόγο αρμοδιότητας, και ενεργούν, από κοινού, κριτική ανάλυση επί σοβαρών υποθέσεων.
ε. Υποβάλλουν, στην Επιθεώρηση Αστυνομίας Κρήτης, ανά δίμηνο, λεπτομερή αναφορά για τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της δράσης των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.
στ. Επιθεωρούν, τακτικά μια φορά ανά τετράμηνο, και έκτακτα, τις ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., με σκοπό τη διαπίστωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, ικανότητας και αποτελεσματικότητας αυτών και ενεργούν αναλόγως. Ελέγχουν, επίσης, το προσωπικό κατά την εκτέλεση της αποστολής του, οι ίδιοι ή διαμέσου των υποδιευθυντών των διευθύνσεών τους.
ζ. Αναφέρουν, καθημερινά και ενημερώνουν τηλεφωνικώς τον Επιθεωρητή Αστυνομίας Κρήτης και το Γενικό Επιθεωρητή της Ε΄ Γενικής Επιθεώρησης Αστυνομίας, για τα αξιόλογα περιστατικά.
η. Συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές, Ο.Τ.Α. και φορείς, για την επίτευξη των στόχων των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Επιθεωρητή Αστυνομίας
Ο Επιθεωρητής Αστυνομίας Κρήτης, επιπλέον, των άλλων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Αναφέρει, καθημερινά και ενημερώνει τηλεφωνικώς τον οικείο Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας, για τα αξιόλογα περιστατικά, που αφορούν τη δράση των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.  Υποβάλλει, ιεραρχικά, στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, ανά δίμηνο λεπτομερή αναφορά για τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της δράσης των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.
β. Επιθεωρεί, τακτικά μια φορά ανά εξάμηνο και έκτακτα, τις ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., με σκοπό τη διαπίστωση και εκτίμηση του βαθμού ετοιμότητας, ικανότητας και αποτελεσματικότητας αυτών, εκδίδει τις αναγκαίες διαταγές και οδηγίες και λαμβάνει ή προτείνει ανάλογα μέτρα.
γ. Αναθέτει, σε κατάλληλο αξιωματικό, με διαταγή του και ύστερα από πρόταση των διευθυντών των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων, το συντονισμό και την ευθύνη της διεξαγωγής αστυνομικών επιχειρήσεων, εφόσον συμπράττουν δυνάμεις των ΕΙΔ.Α.Σ.Υ.Δ.Ε. ή και άλλων υπηρεσιών όμορων Αστυνομικών Διευθύνσεων.
δ. Συγκαλεί, μια αφορά ανά μήνα και εναλλακτικά στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων, συσκέψεις με τη συμμετοχή του οικείου διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης και του διοικητή της οικείας ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε., με σκοπό την ανάλυση και εκτίμηση της κατάστασης, την επισήμανση προβλημάτων, την υπόδειξη τρόπων και τη λήψη μέτρων επίλυσής τους και την παροχή οδηγιών.
Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας
Ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας της Ε’ Γενικής Επιθεώρησης Αστυνομίας, επιπλέον των άλλων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Λαμβάνει ή προτείνει, αρμοδίως, κάθε πρόσφορο και απαραίτητο μέτρο προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε.
β. Αξιολογεί τη δραστηριότητα των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. και διαπιστώνει, καταλλήλως, το βαθμό επίτευξης των στόχων και προσδοκιών της ηγεσίας και εισηγείται αναλόγως.
γ. Επιθεωρεί τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το έτος, τις ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. και έκτακτα, όταν κριθεί αναγκαίο ή διαταχθεί σχετικά.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 1998
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ
στ) Π.Δ. 28 της 11/18-2-1998 (Δημόσιας Τάξης) "Ίδρυση Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Εγκληματικότητας Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων" (Α΄ 32).
ζ) Απόφαση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας 7001/4/12-ρλστ΄ της 23-3/1-4-1998 "Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητα των Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Εγκληματικότητας Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων" (Β΄ 316).
η) Υ.Α. 25465 της 22-7-1998 «Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 2539/1997
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του Ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 244/4-12-97) για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στην οποία να περιλαμβάνονται όλοι οι Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, όπως αυτοί προκύπτουν από το άρθρο 1 του ίδιου Νόμου, με όλα τα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτές τις διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2539/1997, στις οποίες αναγράφονται όλοι οι Πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, όπως αυτοί συγκροτούνται με τις συνενώσεις ΟΤΑ και τις αποσπάσεις συνοικισμών σε νέους ΟΤΑ, τις αναγνωρίσεις Κοινοτήτων σε Δήμους, καθώς και τους Δήμους και τις Κοινότητες στους οποίους δεν επέρχεται καμία μεταβολή.
3. Την αριθμ. 24197/Γ΄ 3812/12-11-93 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών για την «Κύρωση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της γενικής απογραφής πληθυσμού της 17ης Μαρτίου 1991», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 882/τ.Β΄/6-12-93, αποφασίζουμε:
Την καταγραφή, που παρατίθεται αναλυτικά κατωτέρω, όλων των Πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμων και Κοινοτήτων) της Χώρας, όπως αυτοί συγκροτήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 2539/1997 και προκύπτουν από τις συνενώσεις άλλων Δήμων και Κοινοτήτων και τις προσαρτήσεις συνοικισμών, καθώς και εκείνων των Δήμων και Κοινοτήτων, στους οποίους δεν επανέρχεται καμία μεταβολή.
Οι Δήμοι και οι Κοινότητες αναγράφονται κατά Νομούς και Περιφέρειες.
Για κάθε Δήμο και Κοινότητα που προέρχονται από συνένωση άλλων ΟΤΑ ή προσάρτηση συνοικισμών, καθώς και για εκείνους στους οποίους δεν επήλθε καμία μεταβολή αναγράφονται:
-α. οι Δήμοι ή Κοινότητες που προέρχονται από συνένωση άλλων Ο.Τ.Α. ή προσάρτηση συνοικισμών με τον πληθυσμό καθενός από αυτούς.
-β. οι Δήμοι ή Κοινότητες στους οποίους δεν επήλθε καμία μεταβολή με τον αντίστοιχο πληθυσμό.
Ο πληθυσμός κάθε Δήμου ή Κοινότητα που προέρχεται από συνένωση ή που συνενώθηκε και καταργήθηκε, καθώς και κάθε προσαρτηθέντος συνοικισμού είναι αυτός που προκύπτει από την τελευταία απογραφή του πληθυσμού της 17ης Μαρτίου 1991, όπως ανωτέρω αναγράφεται.
[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ]
4. ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΖΩΟΚΛΟΠΗΣ

α) Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, Αστυνομική Διάταξη 1023/2/1-γ/4Γ/1988  "Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή ζωοκλοπής στο Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 272).
β) Υ.Α. (Δημόσιας Τάξης) 1023/2/3 Αστυνομική Διάταξη 4/Δ/1988 "Μέτρα για την πρόληψη και καταστολή ζωοκλοπής στο Ν. Ηρακλείου" (Β΄ 775).
γ) Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, Αστυνομική Διάταξη υπ’ αριθμ. 59Β΄ της 17-10-1988 "Μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της ζωοκλοπής στο Ν. Χανίων" (Β΄ 925).
δ) Υ.Α. (Δημόσιας Τάξης) της 18-9-1989, Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, Αστυνομική Διάταξη 59Γ΄ "Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή ζωοκλοπής" (Β΄ 827).
ε) Υ.Α. (Δημόσιας Τάξης) 7001/4/8 κ.α. της 5-12-1989 "Ίδρυση Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Ζωοκλοπής Ρεθύμνης και Ηρακλείου" (Β΄ 886).
στ) Απόφαση Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου 1023/28ια της 25-3/21-6-1995 "Μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της ζωοκλοπής στην περιφέρεια Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου" (Β΄ 537).
ζ) Αστυνομική Διάταξη 1023/2/3-μστ  4.Ε/1995 της 6/28-6-1995 "Μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της ζωοκλοπής στην περιφέρεια Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου" (Β΄ 566).
η) Υ.Α. (Δημ. Τάξης) 1023/2/4 της 24-5/7-6-1995 Αστυνομική Διάταξη Διευθυντού Αστυνομίας Ρεθύμνου 1/1995 "Μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της ζωοκλοπής στην περιφέρεια Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου" (Β΄ 501).
 

ΙΙ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

1) Β.Δ. της 18/26 Νοεμβρίου 1938. «Περί εφαρμογής του νόμου 4661 «περί διοργανώσεως πυροσβεστικής υπηρεσίας εν τω Κράτει» εις δήμους Δράμας, Κομοτηναίων, Χανίων». (Α΄ 449).
2) Π.Δ. 256 της 3/8-8-1990 "Προαγωγή του Πυροσβεστικού Σταθμού Ρεθύμνου σε Σταθμό Β΄ Τάξης" (Α΄ 105).
3) Π.Δ. 158 της 2/5-7-1994 "'Ίδρυση Υποδιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις πόλεις του Ηρακλείου και των Χανίων Κρήτης" (Α΄ 102).
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 "Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης" (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986.
β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 "Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1481/1984 ΄΄Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης΄΄ και άλλες διατάξεις" (Α΄ 49).
γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α΄ 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154).
δ) Του Π.Δ. 137/1986 "Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης" (Α΄ 51).
ε) Του άρθρου μόνου του Π.Δ. 108/1994 "Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης" (Α΄ 82).
2.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3.  Την 230/1994 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο. Ίδρυση Υποδιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
1. Ιδρύονται Υποδιοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις πόλεις του Ηρακλείου και Χανίων Κρήτης στις οποίες υπάγονται οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί των πόλεων αυτών. Οι Υπηρεσίες αυτές υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης. Η διεκπεραίωση της τρέχουσας αλληλογραφίας και η διεξαγωγή του πυροσβεστικού έργου στις πόλεις του Ηρακλείου και των Χανίων γίνεται από τις Υποδιοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και τις Υπηρεσίες που υπάγονται σ’ αυτές.
2. Η οργανική δύναμη καθεμιάς από τις ανωτέρω Υποδιοικήσεις είναι η εξής:
Πύραρχος Γενικών Υπηρεσιών ένας (1). Αντιπύραρχος Γενικών Υπηρεσιών ένας (1). Επιπυραγοί Γενικών Υπηρεσιών δύο (2). Ανθυποπυραγοί-Υποπυραγοί Γενικών Υπηρεσιών δύο (2). Αρχιπυροσβέστες Γενικών Υπηρεσιών τέσσερεις (4).
Το προσωπικό για την επάνδρωσή τους λαμβάνεται από το σύνολο της οργανικής δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος. Καθήκοντα Υποδιοικητή των Υποδιοικήσεων ασκούν οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Σταθμών των πόλεων του Ηρακλείου και των Χανίων αντίστοιχα.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 210/1992 (Α΄ 99) ισχύουν και για τις Υποδιοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηρακλείου και Χανίων.
Στο Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
4) Π.Δ. 390 της 7/12-12-1994 "'Ίδρυση  Πυροσβεστικού Σταθμού Δ' Τάξης στο Δήμο  Ιεράπετρας του Νομού Λασιθίου Κρήτης" (Α΄ 217).
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 11 παράγραφος 1 περίπτωση β και γ και παράγραφος 7 του Ν. 1481/1984 "Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης" (Α΄ 151), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986.
β) Του άρθρου 1 παράγραφος 2 του Ν. 1590/1986 "Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1481/1984 ΄΄Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης΄΄ και άλλες διατάξεις" (Α΄ 49).
γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α΄ 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154).
δ) Του Π.Δ. 137/1986 "Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης" (Α΄ 51).
ε) Των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 371/1987 "Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος" (Α΄ 166).
στ) Του Π.Δ. 108/1994 "Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης" (Α΄ 82).
2.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 2.900.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και δαπάνη ύψους 58.300.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος δεν έχει προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό και θα καλυφθεί από το αποθεματικό του, ενώ για τα άλλα έτη θα αντιμετωπισθεί με την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους οικείους Κ.Α.Ε.  του Ειδικού Φορέα 43-220 του προϋπολογισμού εκάστου έτους.
3.  Την 592/1994 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Ιδρύεται Πυροσβεστικός Σταθμός Δ΄ Τάξης στο Δήμο Ιεράπετρας του Νομού Λασιθίου Κρήτης.
2. Για τη στελέχωση του ανωτέρω Πυροσβεστικού Σταθμού συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με την παράγραφοι 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 371/1987 (Α΄ 166), οι εξής οργανικές θέσεις:
Μία (1) θέση Πυραγού Γενικών Υπηρεσιών. Δύο (2) θέσεις Ανθυποπυραγών-Υποπυραγών Γενικών Υπηρεσιών. Μία (1) θέση Πυρονόμου Γενικών Υπηρεσιών. Δεκαπέντε (15) θέσεις Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών. Μία (1) θέση καθαρίστριας.
Στο Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
5) Π.Δ. 71 της 27-2/7-3-1995 "Προαγωγή του Πυροσβεστικού Σταθμού Χανίων σε Σταθμό Α΄ Τάξης" (Α΄ 51).
6) Π.Δ. 295 της 1/17-8-1995 "Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ΄ Τάξης στο Δήμο Κισσάμου (Καστελλίου) του Νομού Χανίων" (Α΄ 165).
7) Υ.Α. (Δημ. Τάξης) 2040 Φ.101.3 της 22-4/17-5-1996 "Έναρξη λειτουργίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κισσάμου (Καστελίου)" (Β΄ 357).
8) Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος 31595 Φ.101.4 της 29-10-1998 "Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων Κισσάμου", (Β΄ 1146).
9) Π.Δ. 419 της 31-12-1998 "Ίδρυση Πυροσβεστικών Σταθμών Α΄ Τάξης στις Βιομηχανικές Περιοχές Θεσσαλονίκης και Πάτρας και Γ΄ Τάξης στις Βιομηχανικές Περιοχές Βόλου και Ηρακλείου", (Α΄ 292).
 

III. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ
…………………………………

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης