Β΄ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ι. ΚΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ

α) Ν. 573 της 23 Ιουλίου/7 Αυγούστου 1903 «Περί του Αστικού Νόμου της Κρητικής Πολιτείας» [Βλ. Επίσ. Εφημ. Ε΄, αριθ. 45, 7-8-1903, τ. Α΄. – Δικαστ. Νόμοι, Αστικός Κώδιξ, στ΄-ζ΄, και Τάλως Ε΄3, 868-1070].
β) Α.Ν. 2250 της 15/15 Μαρτίου 1940 «Αστικός Κώδιξ» (Α΄ 91).
γ) Α.Ν. 2783 30/30 της Ιανουαρίου 1941 «Εισαγωγικός νόμος του Αστικού Κώδικος». (Α΄ 29).
 

2. ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

α)  Δ. 315 της 25 Μαρτίου/16 Απριλίου 1880. «Ειδική Δικονομία επί οικογενειακών και κληρονομικών δικαίων των χριστιανών, της Κρήτης, πολιτών». [ΚΡΗΤΗ ΙΒ΄, αριθ. 568, 569, 16 Απριλίου 1880 – Κρητ. Κώδ. 1879, Γ΄, 1-34 – Κουσουρελάκης Α΄, 46-64, Πλουμίδης –Φουρναράκης – Τάλως Δ΄1, 285-304].
β)  Ν. 571 της 23 Ιουλίου/7 Αυγούστου 1903 «Περί της Πολιτικής Δικονομίας της Κρητικής Πολιτείας» [Βλ. Επίσ. Εφημ. Ε΄, αριθ. 45, 7-8-1903, τ. Α΄. – Δικαστ. Νόμοι, Πολιτ. Δικονομία, στ΄-ζ΄, και Τάλως Ε΄2, 594-759].
γ)  Α.Ν. 44 της 20/26 Ιουνίου 1967. «Κώδιξ Πολιτικής Δικονομίας και Εισαγωγικός Νόμος» (Α΄ 106).
 

ΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 
1. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
i)    Β.Δ. 7/11 Απριλίου 1914 «περί συστάσεως δικαστηρίων εν Κρήτη».
[Εις εκτέλεσιν του Ν. 147 της 5 Ιανουαρίου/1 Φεβρουαρίου 1914 «περί δικαστικής οργανώσεως των νέων χωρών». Εν τη νήσω Κρήτη συνιστώνται τα ακόλουθα δικαστήρια: Εν Εφετείον, εδρεύον εν Χανίοις και φέρον το όνομα «Εφετείον Κρήτης»… Του Εφετείου Χανίων η δικαιοδοσία εκτείνεται επί τας περιφερείας των Πρωτοδικείων Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Νεαπόλεως (Λασηθίου) Κρήτης… τέσσαρα Πρωτοδικεία, εδρεύοντα εν …Χανίοις, Ρεθύμνη, Ηρακλείω, Νεαπόλει (Λασηθίου) (της περιφερείας του εφετείου Χανίων). Τα ως άνω Πρωτοδικεία χαρακτηρίζονται εκ του ονόματος της πόλεως της έδρας αυτών. Το Πρωτοδικείον Χανίων περιλαμβάνει εν τη δικαιοδοσία αυτού τας περιφερείας των Ειρηνοδικείων Χανίων, Αληκιανού, Κολυμπαρίου, Καστελλίου Κισσάμου, Κανδάνου, Βάμου και Χώρας Σφακίων… Το Πρωτοδικείο Ρεθύμνης περιλαμβάνει εν τη δικαιοδοσία αυτού τας περιφερείας των Ειρηνοδικείων Ρεθύμνης, Σπήλι, Αμαρίου και Μυλοποτάμου… Το Πρωτοδικείο Ηρακλείου περιλαμβάνει εν τη δικαιοδοσία αυτού τας περιφερείας των Ειρηνοδικείων Ηρακλείου, Αγίου Μύρωνος, Καστελλίου Πεδιάδος, Πύργου, Χερσονήσου και Μοιρών… Το Πρωτοδικείο Λασηθίου περιλαμβάνει τη δικαιοδοσία αυτού τας περιφερείας των Ειρηνοδικείων Νεαπόλεως, Αγίου Νικολάου, Τζερμιάδων, Πεύκου Βιάννου, Ιεραπέτρας, Σητείας… Χρόνος ενάρξεως της λειτουργίας ορίζεται η 1 Μαΐου 1914…]. [Θέμις Α΄ 730, Τάλως Ζ΄3, 1179-1231].
ii) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 108027 της 17/31-12-1981 "Τόπος συνεδριάσεως των Δικαστηρίων Ρεθύμνης" (Β΄ 788).
iii) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 46685 της 22-5/24-6-1987 "Ορισμός τόπου συνεδριάσεων όλων των Πολιτικών Δικαστηρίων που εδρεύουν στην πόλη των Χανίων" (Β΄ 321).
 
β) Εφετεία

i) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 6263 της 16-2-1990 "Κύρωση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου Χανίων" (Β΄ 134).
ii) Απόφαση Εφετείου Κρήτης 5 της 16-9-1992 "Κανονισμός Εφετείου Κρήτης". [Βλ. και ΔιΒη Β΄, 45-46].
 

γ) Πρωτοδικεία

i) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 114800 της 20-10/4-11-1969 "Περί ορισμού τόπου συνεδριάσεων Μονομελών Πρωτοδικείων Χανίων και Εισηγητών Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων" (Β΄ 726).
ii) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 66809 της 19-9/5-10-1984 "Ορισμός τόπου συνεδριάσεως του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων" (Β΄ 71).
iii) Π.Δ. 70 της 5/2-2-1985 "Κανονισμός λειτουργίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου" (Α΄ 25).
iv) Πρωτοδικείο Χανίων 6/1990 της 22-2-1990 "Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Χανίων".
[Βλ. και ΔιΒη Α΄, 28-31. Ο ως άνω Κανονισμός τροποποιήθηκε δυνάμει της Αποφάσεως του Πρωτοδικείου Χανίων 9/1991 της 27-11-1991 "Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πρωτοδικείου Χανίων" και κυρώθηκε δυνάμει της Υ.Α. 6521 (Δικαιοσύνης) της 17-2-1992 "Κύρωση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πρωτοδικείου Χανίων" (Β΄ 119) Βλ. και ΔιΒη Α΄, 31-32, καθώς και δυνάμει της Υ.Α. 192404 (Δικ/νης) της 7/19.3.2003. «Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Χανίων». (Β΄ 326).
[Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Χανίων, όπως διαμορφώθηκε με την 25/2002 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου αυτού και η οποία έχει ως εξής:
Αποφασίζει ομόφωνα για την τροποποίηση του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Χανίων με αριθμό 6/1990 όπως έχει τροποποιηθεί με τις 9/1991, 16/1996 και 2/1999 αποφάσεις της ολομέλειας του Δικαστηρίου τούτου, όπως παρακάτω:
Το εδάφιο 1 του κεφαλαίου Α (Πολιτικές υποθέσεις) αντικαθίσταται ως εξής:
1) Πολυμελές Πρωτοδικείο
Για την εκδίκαση των υποθέσεων αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου συγκροτούνται δύο τμήματα σε καθένα των οποίων συμμετέχει ένας Πρόεδρος και το ήμισυ των υπηρετούντων Δικαστών, εναλλάξ κατ' αρχαιότητα σε κάθε Τμήμα.
Σε περίπτωση περιττού αριθμού Δικαστών, ο νεότερος κατ' αρχαιότητα Δικαστής θα συμμετέχει κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε μηνός στο Α' Τμήμα και κατά τη δεύτερη συνεδρίαση το ίδιου μηνός στο Β' Τμήμα. Οι συνεδριάσεις του Α' Τμήματος θα γί-νονται στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου και οι συνεδριάσεις του Β' Τμήματος θα γίνονται στο ακροα-τήριο του Ειρηνοδικείου Χανίων, κατά παραχώρηση. Ο αριθμός των υποθέσεων που θα προσδιορί-ζονται σε κάθε Τμήμα δε θα υπερβαίνει τις 6 μετ' απόδειξη και εφέσεις και τις 10 πρωτοείσακτες. Οι υποθέσεις διαζυγίων λόγω τετραετούς διάστασης και εκουσίας δικαιοδοσίας θα προσδιορίζονται απεριορίστως και καθ' υπέρβαση των αριθμών αυτών.
Τα εδάφια 2 και 3 του ιδίου κεφαλαίου αντικαθίστανται ως ακολούθως:
2) Μονομελές Πρωτοδικείο (όλες οι διαδικασίες)
Οι υποθέσεις ειδικών διαδικασιών μη εγγραφομένων στο πινάκιο και οι υποθέσεις εκουσίας δικαιο-δοσίας αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου θα εκδικάζονται κατά τις ημέρες και ώρες εκδίκασης των υποθέσεων των λοιπών διαδικασιών αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου δηλαδή την δεύτερη και τέταρτη Πέμπτη κάθε μηνός και ώρα έναρξης την 09.00. Για την εκδίκαση όλων των υποθέσεων συγκροτούνται δύο Τμήματα με ίσο αριθμό Δικαστών το καθένα. Σε περίπτωση περίπου αριθμού δικαστών ο νεότερος κατ' αρχαιότητα θα συμμετέχει τους μονούς μήνες του δικαστικού έτους στο Α' Τμήμα και τους ζυγού ς μήνες του ίδιου έτους στο Β' Τμήμα. Η εκδίκαση των υποθέσεων κάθε δικα-στηρίου θα γίνεται από ένα τμήμα, αρχής γενομένης από το Α' τμήμα και εναλλάξ με το Β' Τμήμα κατά τις υπόλοιπες δικασίμους. Ο αριθμός των υποθέσεων που θα προσδιορίζονται σε κάθε συνεδρίαση δε θα υπερβαίνει τις 50 Τακτικής διαδικασίας της 5 της διαδικασίας των εργατικών διαφορών, τις 7 της διαδικασίας των διατροφών και τις 8 τις μισθωτικής διαδικασίας.
 Οι υποθέσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας θα προσδιορίζονται απεριορίστως.
Το κεφάλαιο Α' περίπτωση «Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων» τροποποιείται ως ακολούθως:
Οι σχετικές αιτήσεις θα εκδικάζονται τακτικώς με την πρώτη, δεύτερη και τρίτη Τρίτη κάθε μήνα, και ώρα έναρξης την 9.00 από τους Προέδρους Πρωτοδικών ή από τον οριζόμενο από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Δικαστή. Ο αριθμός των προσδιοριζόμενων υποθέσεων δε θα υπερβαίνει κατά δικάσιμο τις 20, εκτός των άκρως επειγουσών υποθέσεων, οι οποίες θα προσδιορίζονται καθ' υπέρβαση και απεριορίστως, μετά από απόφαση ενός των Προέδρων Πρωτοδικών.
Τον Αύγουστο μήνα ορίζεται μία δικάσιμος διαδι-κασίας Ασφαλιστικών Μέτρων.
Οι μέρες και ώρες συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών υποθέσεων καθώς και ο αριθμός των υποθέσεων, οι οποίες θα προσδιορίζονται στα Τμήματα των Διακοπών θα ορίζονται από την Ολομέλεια των Δικαστών για την κατάρτιση των τμημάτων αυτών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η 6/1990 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Χανίων, όπως τροποποιήθηκε με τις 2/1991, 16/1996, 2/1999 αποφάσεις της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Χανlων.
Κρίθηκε αποφασίστηκε στα Χανιά στις 8.10.2002].
v) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 71230 της 30-7-1992 "Κύρωση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πρωτοδικείου Λασιθίου" (Β΄ 515).
vi) Υ.Α. 169242 (Δικαιοσ.) της 28.12.2000/16.1.2001. «Τροποποίηση κανονισμού Λειτουργίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου». (Β΄ 21).
vii) Υ.Α. οικ. 93897 (Δικαιοσ.) της 30.6/12.7.2001. «Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου». (Β΄ 896).
viii) Υ.Α 27665 (Δικ/νης) της 11.1/29.4.2002. «Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης». (Β 524).
ix) Y.A. 107606 (Δικ/νης) της 11/22.9.2003. Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Χανίων. (Β΄ 1354) (Υπ’ αριθ. 7/2003 Ολομέλεια Πρωτ. Χανίων).
 [Καταργεί το Β΄ Ανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδκείου].
x)  Υ.Α. 94188 (Δικ/νης) της 11/23.8.2004. Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων. (Β1283).
 Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
 α) του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 1868/1989 και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997.
 β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ α του Ν. 2812/2000 (Α΄ 67).
 2. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/Β΄/8.6.2004).
 3. Το υπ’ αριθμ. 3339/8.7.2004 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων, αποφασίζουμε:
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ τον ισχύοντα Κανονισμό της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων και αποφασίζει ομόφωνα: Την αναβάθμιση του Αυτοτελούς Γραφείου του Ποινικού Μητρώου, σε Τμήμα Ποινικού Μητρώου, όπου θα απασχολούνται οι ήδη υπηρετούντες σ’ αυτό πέντε (5) υπάλληλοι και θα έχει σαν αντικείμενα:
 Α) Την τήρηση, ενημέρωση και φύλαξη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των εξής βιβλίων: α) Εισερχομένων δελτίων ποινικού μητρώου, β) αποστολής δελτίων ποινικού μητρώου και γ) Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
 Β) Την κατά τις κείμενες διατάξεις φύλαξη και επιμέλεια των δελτίων ποινικού μητρώου ως προς: α) Την θεώρησή τους από τον Εισαγγελέα, β) Την ταξινόμησή τους στις αρχειοθήκες, γ) την αποστολή, όσων ο νόμος προβλέπει στο Γενικό Ποινικό Μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες του ποινικού μητρώου, δ) την ενημέρωσή τους με τις επιγενόμενες μεταβολές της ποινής, ε) την νόμιμη καταστροφή τους και την αντικατάσταση των φθαρέντων, καταστραφέντων ή απολεσθέντων και στ) την έκδοση αντιγράφων δελτίων ποινικού μητρώου δικαστικής και γενικής χρήσης.
 Γ) Την επιμέλεια της διαδικασίας: α) Των αιτήσεων σύντμησης από τον Εισαγγελέα της προθεσμίας καταχώρησης ορισμένων ποινών στα δελτία γενικής χρήσης (άρθρ. 576 παρ. 3, 7 Κ.Π.Δ. όπως ισχύει), β) αμφισβήτησης – διόρθωσης εσφαλμένων εγγράφων και γ) ανάκλησης και άρσης της αναστολής εκτέλεσης της ποινής. δ) Την συμπλήρωση και αποστολή στην Υπηρεσία Στατιστικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στατιστικών δελτίων καταδικασθέντων. ε) Την αποστολή ανά τρίμηνο καταστάσεων στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΕΘΑ. στ) Την καταχώρηση του αρχείου σε Η/Υ και τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. ζ) Η έκδοση δελτίων ποινικών μητρώων για δικογραφίες αρμοδιότητας του Τριμελούς και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων και του Εφετείου Κρήτης, καθώς και των αιτημάτων δικαστικής χρήσης όλων των δικαστηρίων της χώρας, και η) την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω συνεργασίας με τα Κ.Ε.Π.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται.
 

δ) Πλημμελειοδικεία και Πταισματοδικεία

i) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 28591 της 30-4/14-5-1969 "Περί ορισμού των τόπων συνεδριάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων και των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων Χανίων" (Β΄ 330).
ii) Π.Δ. 34 της 13-1/13-2-1986 "Σύσταση Ειδικού Πταισματοδικείου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης" (Α΄ 12).
 

ε) Ειρηνοδικεία

i) Β.Δ. 7/10 Απριλίου 1914 «περί συστάσεως δικαστηρίων εν Κρήτη».
[Συνιστώνται Ειρηνοδικεία… εν… Τούτο ασκεί δικαιοδοσίαν επί την περιφέρειαν του μέχρι τούδε λειτουργούντος υπό το αυτό όνομα Ειρηνοδικείου κατά τους σχετικούς οργανικούς νόμους της Κρήτης. Υπαγωγή: Πρωτοδικείον…, Εφετείον Χανίων]. [Βλ. και Τάλως Ζ΄3, 1184-1213].
ii) Ν. 5480 της 10/16 Μαίου 1932 "περί τροποποιήσεως διοικητικών και δικαστικών τινων περιφερειών"
      Άρθρα 5, 6. [K.Θ.1932.366, Τάλως Ζ΄2, 752].
iii) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 41115 της 17 Μαΐου/6 Ιουνίου 1956. «Περί ορισμού τόπου συνεδριάσεων δικαστηρίων Ρεθύμνης» (Β΄ 105).
iv) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 28591 της 30-4/14-5-1969 "Περί ορισμού των τόπων συνεδριάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων και των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων Χανίων" (Β΄ 330).
v) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 58671 της 31-5/21-6-1969 "Περί ορισμού τόπου συνεδριάσεως του Ειρηνοδικείου Αγίου Νικολάου Κρήτης" (Β΄, 405).
vi) Β.Δ. 806 της 31/31.12.1972 «Περί ανασυστάσεως Ειρηνοδικείων» (Α΄ 241).
[Ειρηνοδικείο Ιεραπέτρας, Καντάνου, Σπηλίου, Τζερμιάδων Λασιθίου].
vii) Π.Δ. 535 της 16/27.7.1976. «Περί ανασυστάσεως Ειρηνοδικείων» (Α΄ 194).
[Ανασυνιστώνται τα Ειρηνοδικεία: Αμαρίου].
viii) Π.Δ. 79 της 21/29-1-1980 " Περί ανασυστάσεως Ειρηνοδικείων" (Α΄ 27).
[…Εν τη περιφερεία του Πρωτοδικείου Ηρακλείου το Ειρηνοδικείον Χερσονήσου].
ix) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 10887 της 27-11/10-12-1980 "Περί ορισμού τόπου συνεδριάσεως του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου" (Β΄ 261).
x) Π.Δ. 256 της 17/23-3-1981 "Περί συστάσεως Ειρηνοδικείου" (Α΄ 70).
[Ειρηνοδικείο Αρκαλοχωρίου Νομού Ηρακλείου].
xi) Π.Δ. 936 της 25-8/1-9-1981 «Περί ανασυστάσεως και συστάσεως Ειρηνοδικείων» (Α΄ 236).
[Ειρηνοδικείο Βάμου Χανίων].
xii)  Π.Δ. 194 της 18/18-5-1984 "Ανασύσταση Ειρηνοδικείων" (Α΄ 67).
[…6. Ειρηνοδικείο Κολυμβαρίου περιφερείας του Πρωτοδικείου Χανίων…]
xiii) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 113405 της 15/19-11-1985 "Έναρξη λειτουργίας και τόπος συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Κολυμβαρίου Χανίων"  (Β΄ 694).
xiv) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 3012 της 16-2-1990 "Κύρωση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Ειρηνοδικείου Αρκαλοχωρίου Μονοφατσίου Κρήτης" (Β΄ 134).
 

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

i) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 41105 της 28-5/24-6-1982 "Ορισμός τόπου συνεδριάσεων του Τριμελούς και Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων" (Β΄ 424).
ii) Ν. 2298 της 4-4-1995 "Συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών-Επιτάχυνση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις" (Α΄ 62).
[Άρθρο 16
Παρ. 5: Η παράγραφος 1 του άρθρου 83 του ν. 1756/1988 [σσ. Ν. 1756 της 24/26-2-1988 "Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών" (ΦΕΚ Α΄ 35)] αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Οι περιφέρειες της επιθεώρησης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων είναι τρεις και περιλαμβάνουν: Η Α΄ το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, η Β΄ τα Διοικητικά Εφετεία Πειραιώς, Πατρών, Τρίπολης και Χανίων και η Γ΄ τα Διοικητικά Εφετεία Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κομοτηνής και Λάρισας".
Παρ. 7: Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν. 1756/1988, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 2172/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
"Ως πλησιέστερα διοικητικά εφετεία θεωρούνται: για το Διοικητικό Εφετείο Χανίων, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, για τα Διοικητικά Εφετεία Λάρισας και Κομοτηνής, το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης και για τα Διοικητικά Εφετεία Τρίπολης και Ιωαννίνων το Διοικητικό Εφετείο Πατρών".]
iii) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 140251 της 28-12-1995/12-1-1996 "Δημοσίευση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων" (Β΄ 14).
iv) Π.Δ. 72 της 15/27-3-1996 "Κατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστών στα Διοικητικά Δικαστήρια του Κράτους" (Α΄ 57):
[ Α΄ ΕΦΕΤΕΙΑ
(7) Χανίων: α) Πρόεδροι Εφετών ένας (1), β) Εφέτες τρεις (3).
Β΄ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ
(22) Χανίων: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι τρεις (3).
(23) Ηρακλείου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι επτά (7).]
v)  Π.Δ  93 της 14/21.5.99. Κατανομή οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών στα Διοικητικά Δικαστήρια του Κράτους. (Α΄ 100).
Άρθρο 1. Οι τριάντα έξι (36) οργανικές θέσεις των Δικαστικών Λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους, που συστήθηκαν από 1.1.99 με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 περ. β΄ του Ν. 2521/1997 "Ειδικό μισθολόγιο δικαστικών λειτουργών, μισθολόγια κύριου προσωπικού Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Ιατροδικαστών και άλλες διατάξεις" κατανέμονται στα Διοικητικά Εφετεία και Πρωτοδικεία του Κράτους ως εξής:
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ
5. Χανίων: Μία (1) οργανική θέση εφέτη οριζόμενου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4).
vi) Π.Δ. 307 της 3/12.11.2003. Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους (Α260).
 Έχοντας υπόψη:
 Α. Τις διατάξεις:
 1) Του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. α΄ περ. ββ΄ του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 2408/96 (Α΄ 104), (γνμδ. ΣτΕ 380/03 κ.λπ.) αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
 Οι είκοσι επτά (27) οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους που συστήθηκαν από 1.7.2003 με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 5 του Ν. 3160/2003 « Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 165) κατανέμονται στα Διοικητικά Εφετεία και Πρωτοδικεία του Κράτους ως εξής:...
Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ...
3. Ηρακλείου: Δύο (2) οργανικές θέσεις πρωτοδικών – παρέδρων πρωτοδικείου οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εννέα (9).
vii) Υ.Α. 113678 (Δικαιοσ.) της 1/10.8.2001. «Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου». (Β΄ 1063).
viii) Απ. Διοικ. Εφετείου Χανίων (Ολ.) 1/2002 της 31.1/15.4.2002. «Καθορισμός του ύψους της δικαστικής δαπάνης των διαδίκων στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων». (Β΄ 457)
ix) Π.Δ. 48 της 13/28.2.2003. «Κατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους». (Α΄ 49)
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. α΄ περ. ββ΄ του Ν. 1756/1988 "Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών" (Α΄ 35) όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. Β του Ν. 2408/1996 (Α΄ 104), κ.λ.π. γνμδ. ΣτΕ, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο. Οι υπάρχουσες 724 συνολικά οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατανέμονται στα Διοικητικά Εφετεία και Πρωτοδικεία του Κράτους ως εξής:
Α: ΕΦΕΤΕΙΑ…9. Χανίων: α) Πρόεδροι Εφετών ένας (1), β) Εφέτες πέντε (5).
Β: ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ…6. Ηρακλείου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Πρωτοδίκες - Πάρεδροι επτά (7)…
30. Χανίων: α) Πρόεδρος Πρωτοδικών ένας (1), β) Πρωτοδίκες - Πάρεδροι πέντε (5).
x) Απόφ. 3/2003 Ολομ. Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου της 5.2/29.4.2003. «Καθορισμός του ύψους της δικαστικής δαπάνης των διαδίκων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου». (Β΄ 511)
xi) Υ.Α. 101957 (Δικ/νης) της 17/30.9.2004. Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Β1485).
 

3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

i) Δ. της 13/18 Απριλίου 1945 "περί ιδρύσεως διαρκών Στρατοδικείων" (Α΄, 97). Βλ. Τάλως Ζ2, σελ. 839-840.
ii) Α.Ν. 413 της 19/22 Ιουνίου 1945 "Περί υπαγωγής των εν Κρήτη διαπραττομένων αδικημάτων εις τα κοινά δικαστήρια" (Α΄, 160). [Βλ. Τάλως Ζ΄2, 834-835].
iii) Π.Δ. 282 της 23.8/5.9.2001. Καθορισμός της κατά τόπο αρμοδιότητας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων (Στρατοδικείων, Ναυτοδικείων και Αεροδικείων). (Α197).
Άρθρο 1. Καθορίζουμε την κατά τόπο αρμοδιότητα των Στρατιωτικών Δικαστηρίων που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια ως εξής:…α…στ. Στρατοδικείο Χανίων: Οι Νομοί Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου…η. Ναυτοδικείο Χανίων: Οι Νομοί Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου…ιβ. Αεροδικείο Χανίων: Οι Νομοί Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου.

IIΙ. ΔΙΚΑΣΤΕΣ
1. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

α) Π.Δ. 225 της 15/30-7-1996 "Κατανομή νέων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών" (Α΄ 173):
[…(12) Πρωτοδικείο Λασιθίου μία (1) οργανική θέση, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6)].
β) Π.Δ. 229 της 29-8-1997 "Κατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων του Κράτους" (Α΄ 172).
[Α΄ ΕΦΕΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ
10 Κρήτης:  α) Πρόεδροι Εφετών δύο (2), β) Εφέτες δέκα (10), γ) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Εφετών τρεις (3).
Β΄ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
 46. Χανίων: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι Πρωτοδικών δώδεκα (12), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών και Πάρεδροι Εισαγγελίας τέσσερεις (4).
47. Ρεθύμνης: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι Πρωτοδικείου τέσσερεις (4), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών και Πάρεδροι Εισαγγελίας μία (1).
48. Ηρακλείου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών τέσσερεις (4), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι Πρωτοδικείου είκοσι (20), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών τρεις (3), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών και Πάρεδροι Εισαγγελίας έξι (6).
49. Λασιθίου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες και Πάρεδροι Πρωτοδικείου έξι (6), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών και Πάρεδροι Εισαγγελίας δύο (2)].
γ) Π.Δ. 343 της 13/21-11-1997 "Κατανομή οργανικών θέσεων Προέδρων Εφετών και Εφετών σε Εφετεία του Κράτους" (Α΄ 232).
[Άρθρο 1 … (6) Στα Εφετεία Κρήτης …: Ανά μία (1) οργανική θέση Εφέτη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έντεκα (11) ].
δ) Π.Δ. 34 της 18/25-2-1999 "Κατανομή δέκα (10) οργανικών θέσεων προέδρων εφετών, δύο (2) εισαγγελέων εφετών και σαράντα επτά (47) προέδρων πρωτοδικών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Χώρας" (Α΄ 37).
[Άρθρο 2 … 4. Ηρακλείου: μία (1) οργανική θέση προέδρων πρωτοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6) με αντίστοιχη μείωση των οργανικών θέσεων των πρωτοδικών-παρέδρων πρωτοδικείου οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα οκτώ (18).
14.Λασηθίου: μία (1) οργανική θέση προέδρου πρωτοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2) με αντίστοιχη μείωση των οργανικών θέσεων των πρωτοδικών-παρέδρων πρωτοδικείου οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5)].
      [Σσ. Η ρύθμιση του ανωτέρω Π.Δ. 34/1999 αντικατέστησε, αναφορικά με το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, το προϊσχύσαν Π.Δ. 258 της 31-7/19-8-1998 "Κατανομή οργανικών θέσεων Προέδρων Πρωτοδικών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων" (Α΄ 190), το οποίο όριζε: [… 3) Ηρακλείου: μία (1) οργανική θέση Προέδρων Πρωτοδικών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5) και αντίστοιχη μείωση των οργανικών θέσεων των πρωτοδικών-παρέδρων και οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα εννέα (19).].
ε) Π.Δ. 93 της 14/21-5-1999 "Κατανομή οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών στα Διοικητικά Δικαστήρια του Κράτους" (Α΄ 100).
[…Άρθρο 1 … ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ … 5. Χανίων: Μία (1) οργανική θέση εφέτη, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4)….].
 

ΙV. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1) Π.Δ. 66 της 15-2/11-3-1993 "Κατανομή των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Υπαλλήλων και Επιμελητών Δικαστηρίων στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια και Εισαγγελίες του Κράτους" (Α΄ 29).
 [Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων και των επιμελητών Δικαστηρίων, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών του Κράτους, κατανέμονται στις υπηρεσίες αυτές ως εξής:
 Δικαστική   Οργανικές θέσεις Οργανικές θέσεις Οργανικές θέσεις
 Υπηρεσία  υπαλλήλων δακτυλογράφων επιμελ. Δικαστηρίων
 Εφετείο Κρήτης  12 - 4
 Εισαγγελία Εφετών Κρήτης 8 - 7
Πρωτοδικείο Χανίων 21 2 4
Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων 14 1 10
Ειρηνοδικείο Χανίων 8 - 2
Πταισματοδικείο Χανίων 4 - 4
Ειρηνοδικείο Βάμου 2 - 1
Ειρηνοδικείο Καντάνου 1 - 1
Ειρηνοδικείο Καστελίου-Κισάμου 1 - 1
Ειρηνοδικείο Χώρας Σφακίων 1 - 2
Ειρηνοδικείο Κολυμβαρίου 1 - 1
Πρωτοδικείο Ηρακλείου  46 4 5
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου  25 1 20
Ειρηνοδικείο Ηρακλείου 12 - 2
Πταισματοδικείο Ηρακλείου 7 - 5
Ειρηνοδικείο Αρκαλοχωρίου 1 - 1
Ειρηνοδικείο Βιάννου 2 - 1
ΕιρηνοδικείοΚαστελίου Πεδιάδας 2 - 2
Ειρηνοδικείο Μοιρών 3 - 1
Ειρηνοδικείο Πύργου Κρήτης 3 - 2
Ειρηνοδικείο Χερσονήσου 2 - 2
Πρωτοδικείο Λασιθίου 13 2 2
Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου 8 1 6
Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως 3 - 1
Πταισματοδικείο Αγ. Νικολάου 3 - 2
Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας 4 - 2
Ειρηνοδικείο Σητείας 3 - 2
Ειρηνοδικείο Τζερμιάδος 1 - 1
Πρωτοδικείο Ρεθύμνης 14 - 3
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνης 9 - 7
Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης 4 - 1
Πταισματοδικείο Ρεθύμνης 1 - 2
Ειρηνοδικείο Αμαρίου 1 - 1
Ειρηνοδικείο Μυλοποτάμου 2 - 1
Ειρηνοδικείο Σπηλίου 1 - 1

V. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
1. ΓΕΝΙΚΑ

α) Νομοθετικό Διάταγμα 3026 της 6/8 Οκτωβρίου 1954 "Περί του Κώδικος των Δικηγόρων" (Α΄ 235). (Βλ. και ΚΝοΒ 1954, 873-929.)
 

2. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

α) Υ. Α. 54490 της 16/28-2-1956 "Περί επεκτάσεως εφαρμογής των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 του ν.δ. 3036/1954 και επί του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων" (Α΄ 185).
β) Π.Δ. 476 της 4/9-12-1987 "Σύσταση μόνιμης διαιτησίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων" (Α΄ 219).
γ) Υ.Α. (Κοιν. Ασφαλ.-Δικαιοσύνης) της 28-6/9-7-1993 "Υπαγωγή του τακτικού προσωπικού του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου στια διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. Δ/τος 4277/62 και στην ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ" (Β΄ 511).
δ) Υ.Α. 23533 (Δικαιοσ.) της 27.2/20.3.2001. Τροποποίηση της 75755/1991 απόφασης Υπουργού Δικαιοσύνης. (Β286). (Παρακράτηση 15%).
 

3. ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

α) Χανίων
i) Δ. της 24-2/22-5-1942 "Περί κυρώσεως του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Χανίων" (Α΄ 123, Κ. ΣΙΦΝΑΙΟΥ, Πανδέκται Νόμων και Διαταγμάτων, ΙΖ΄ (1942) 502).
[Ακολούθησαν τα:
1) Β.Δ. της 18-10/14-11-1956 "Περί κυρώσεως, συμπληρώσεως, τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Χανίων κειμένων διατάξεων" (Α΄ 273, Bλ. και Κ.Ν. 1956, σ. 872 επ.), και
2) Β.Δ. της 8/16-9-1971 "Περί κυρώσεως τροποποιήσεως του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Χανίων" (Α΄ 178)].

β) Ρεθύμνης
i) Β.Δ. της 6-8/15-9-1947 "Περί κυρώσεως του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ρεθύμνης" (Α΄ 198, Κ. ΣΙΦΝΑΙΟΥ, Πανδέκται Νόμων και Διαταγμάτων, ΚΒ΄ (1947) 392-401).
 [Το Καταστατικό τροποποιήθηκε δυνάμει των:
1) Π.Δ. 107 της 18/18-3-1991 "Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ρεθύμνης" (Α΄ 45).
2) Π.Δ. 79 της 31-3/8-4-1987 "Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 10 και 12 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ρεθύμνης" (Α΄ 47).
3) Π.Δ. 799 της 20/29-10-1976 "Περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ρεθύμνης" (Α΄ 286).
4) Π.Δ. 318 της 15/28-9-1973 "Περί κυρώσεως τροποποιήσεως του άρθρου 12 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ρεθύμνης" (Α΄ 252).]
5) Β.Δ. 773 της 5-9/3-10-1966 "Περί κυρώσεως τροποποιήσεως του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ρεθύμνης" (Α΄ 190).]
6) Β.Δ. 63 της 30-12-1964/1-2-1965 "Περί κυρώσεως τροποποιήσεως του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ρεθύμνης" (Α΄ 16).]
7) Β.Δ. 212 της 6-2/13-4-1960 "Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ρεθύμνης" (Α΄ 46, Κ.Ν. 1960, σ. 198 επ.).
8) Υ.Α. 161538 (Δικαιοσ.) της 15/22.10.2001. Καθορισμός ποσοστού παρακράτησης για έξοδα διαχείρισης υπέρ Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου από το λογαριασμό του Ταμείου Συνεργασίας. (Β΄ 1401).

γ) Ηρακλείου
i) Β.Δ. της 1/30-9-1950 "Περί κυρώσεως του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ηρακλείου" (Α΄ 218, Κ.Ν. 1950, 645).
[Το Καταστατικό τροποποιήθηκε δυνάμει των:
1) Π.Δ. 246 της 18-7/6-8-1992 "Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ηρακλείου" (Α΄ 135).
2) Π.Δ. 29 της 12/18-1-1989 "Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ηρακλείου" (Α΄ 16).
3) Π.Δ. 124 της 27-3/6-4-1984 "Τροποποίηση των διατάξεων του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 14 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ηρακλείου" (Α΄ 39).
4) Π.Δ. 237 της 11/20-3-1981 "Περί τροποποιήσεως των παραγράφων 1 και 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 14 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ηρακλείου" (Α΄ 66).
5) Π.Δ. 22 της 5/16-6-1973 "Περί κυρώσεως τροποποιήσεως του άρθρου 14 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ηρακλείου" (Α΄ 126).
6) Β.Δ. 443 της 25/27-6-1970 "Περί κυρώσεως τροποποιήσεως του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ηρακλείου" (Α΄ 143).).
7) Β.Δ. 951 της 1/24-11-1966 "Περί κυρώσεως τροποποιήσεως του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ηρακλείου" (Α΄ 260).]
8) Β.Δ. 22 της 10-12-1964/15-1-1965 "Περί κυρώσεως τροποποιήσεως του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ηρακλείου" (Α΄ 7).]
9) Β.Δ. 626 της 18/28-10-1963 "Περί κυρώσεως τροποποιήσεως του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ηρακλείου" (Α΄ 184).]
10) Δ. της 17-3/4-4-1959 "Περί κυρώσεως τροποποιήσεως του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ηρακλείου" (Α΄ 64).]

δ) Λασιθίου
i) Δ. της 21-6/16-7-1958 "Περί κυρώσεως Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Λασιθίου" (Α΄ 107).]
[Τροποποιήθηκε δυνάμει του Β.Δ. 836 της 3/24-10-1966 "Περί κυρώσεως τροπο-ποιήσεως του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Λασιθίου" (Α΄ 219).]
ii) Υ.Α. (Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Φ. 251/1341 της 11/26-8-1994 "Αύξηση εφάπαξ βοηθήματος του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Λασιθίου" (Β΄ 643, Βλ. και ΚΝοΒ 42, 1617).
[Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του Ν. 2048/92 (Α΄ 165).
2.  Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλεί η απόφαση αυτή βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Λασιθίου για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση ύψους δρχ. 4.300.000 με ΚΑΕ 0631.
3.  Την 1991/5.5.1994 απόφαση της Δ/νσης Τιμών και Εισοδημάτων και το αριθμ. 8139/28.2.1994 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
4.  Την από 29.6.1992 οικονομική έκθεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.
5.  Την γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Λασιθίου που διατυπώθηκε κατά την 3/11.7.1994 συνεδρίασή της.
6.  Την από 2024/26.10.93 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:
Το προβλεπόμενο από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Λασιθίου, εφάπαξ βοήθημα, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δρχ.].
 

4. ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
α) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 16508 της 23-3-1990 "Καθορισμός αμοιβής των Δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων" (Β΄ 196). [Βλ. και ΔιΒή Α (1992) 19].
β) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 75755 της 22/13-12-1991 "Ανάκληση της 37848/15-4-1988 απόφασης Υπουργού Δικαιοσύνης (Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων)" (Β΄ 1051). [Βλ. και ΔιΒή Α (1992) 28, αλλά και ανωτέρω έτος 1993]
γ) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 7482 της 20-3/17-4-1992 "Τροποποίηση της 7555/13-11-1991 αποφάσεως Υπουργού Δικαιοσύνης" (Β΄ 264).
     [Βλ. και ΔιΒή Β (1993) 45, αλλά και κατωτέρω έτος 1992]
δ) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 34997 της 22-4-1992 "Καθορισμός ποσοστού που θα παρακρατεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων από αμοιβές των μελών του" (ΦΕΚ Β΄ 224). [Βλ. και ΔιΒή Α (1992) 18-19]
ε) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 24091 της 5-3/23-4-1996 "Τροποποίηση της 91547/81 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης" (Β΄ 270)
[Αμοιβές Δικηγόρων από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου].
στ) Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 123976 της 25-11/16-12-1996 "Τροποποίηση της 16508/90 (ΦΕΚ 196/90 τ. Β΄) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης" (Β΄ 1124)
[Παρακρατήσεις αμοιβές από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων].
ζ) Υ.Α. 55510 (Δικ/νης) της 3/14.6.2004. Διανεμητικός Λογαριασμός Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου. (Β883).
VI. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

1. Κώδικας Συμβολαιογράφων (Ν. 2830/2000).
    [Ν. 3160/2003 άρθρ. 59 παρ. 6: Το άρθρ. 97 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, αντικαθίσταται ως εξής:  «1. Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι, μέλη των οποίων είναι υποχρεωτικά οι συμβολαιογράφοι της περιφέρειας τους, είναι όσοι έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Συμβολαιογράφων (Ν. 2830/2000), δηλαδή οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι Εφετείων: α) Αθηνών –Πειραιώς –Αιγαίου και Δωδεκανήσου, β) Θεσσαλονίκης, γ) Θράκης, δ) Ιωαννίνων, ε) Κερκύρας, στ) Κρήτης, ζ) Λάρισας, η) Ναυπλίου και θ) Πάτρας».
2. Β.Δ. 22 Αυγούστου/13 Σεπτεμβρίου 1938. «Περί επεκτάσεως των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου υπ’ αριθ. 879/1937 περί ιδρύσεως ταμείου προνοίας των μελών του συμβολαιογραφικού συλλόγου του Εφετείου Αθηνών και επί των μελών του συμβολαιογραφικού συλλόγου του Εφετείου Κρήτης» κ.λ.π. (Α΄ 329).
3. Υ.Α. (Κοινων. Ασφ.-Δικαιοσύνης) της 4-8/11-9-1995 "Υπαγωγή του τακτικού προσωπικού του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 4277/1962" (Β΄ 774).
4. Π.Δ. 392 της 31-12-1997 "Καθορισμός αριθμού θέσεων συμβολαιογράφων" (Α΄ 277).
[…47. Πρωτοδικείο Χανίων:
α) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χανίων σε 27 από τις οποίες 1 στον Αλικιανό.
β) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καστελλίου Κισσάμου σε 3.
γ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κανδάνου σε 1.
δ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χώρας Σφακίων σε 2.
ε) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κολυμβαρίου σε 1.
στ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βάμου σε 1.
       48. Πρωτοδικείο Ρεθύμνης:
α) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης σε 12.
β) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σπηλίου σε 1.
γ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αμαρίου σε 1.
δ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μυλοποτάμου σε 1.
       49. Πρωτοδικείο Ηρακλείου:
α) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου σε 41 από τις οποίες 1 στις Αρχάνες.
β) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αρκαλοχωρίου σε 1.
γ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πύργου σε 4 από τις οποίες 1 στο Ασήμι.
δ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Μοιρών σε 4 από τις οποίες 1 στους Βόρρους.
ε) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου σε 5.
στ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Βιάννου σε 1.
     50. Πρωτοδικείο Λασιθίου:
α) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Νεαπόλεως σε 5.
β) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αγίου Νικολάου σε 9.
γ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας σε 7.
δ) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Σητείας σε 8.
ε) Στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τζερμιάδων σε 2.
5. Π.Δ. 5 της 10/17.1.2002. Καθορισμός αριθμού θέσεων συμβολαιογράφων στις περιφέρειες των Ειρηνοδικείων Ρεθύμνου, Ερμούπολης, Θήρας, Θεσσαλονίκης, Βασιλικών, Νέων Μουδανιών, Σερρών, Κιλκίς, Γιαννιτσών, Αλμωπίας (Αριδαία), Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας, Κατερίνης, Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων και Καρδίτσας. (Α΄ 4).

VII. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

1.  Ν. 2318 της 19-6-1995 "Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών" (Α΄ 126).
[Άρθρο 95. Οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών σε όλη την επικράτεια είναιι οκτώ, ήτοι: … στ) Σύλλογος δικαστικών επιμελητών Εφετείου Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο…].
2. Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 21474 της 19-2/26-2-1999 "Καθορισμός οργανικών θέσεων Δικαστικών Επιμελητών" (Β΄ 164).
[…Ο αριθμός των οργανικών θέσεων Δικαστικών Επιμελητών για κάθε περιφέρεια Πρωτοδικείου καθορίζεται ως εξής:… ΧΙΙ. Εφετείο Κρήτης, 1. Περιφέρεια Πρωτοδικών Χανίων 16, 2. Περιφέρεια Πρωτοδικών Ηρακλείου 43, 3. Περιφέρεια Πρωτοδικών Ρεθύμνης 8, 4. Περιφέρεια Πρωτοδικών Λασηθίου 17…].

VIII. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ

1. Π.Δ. 144 της 12/29-5-1987 "Σύσταση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης" (Α΄ 79).
2. Υ.Α. (Δικαιοσύνης) 109493 της 19-10-1989 "Περί κατανομής θέσεων Ιατροδικαστών και λοιπού προσωπικού Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Αθηνών-Πειραιά και Ηρακλείου" (Β΄ 810).

IX. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ

1. Β.Δ. 685 της 25/28-8-1965 "Περί ανασυστάσεως καταστραφέντων αρχείων του Υποθηκοφυλακείου Ρεθύμνης" (Α΄ 165).
2. Π.Δ. 616 της 2/18-7-1980 "Περί συστάσεως ειδικού αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Μοιρών" (Α΄ 163).
3. Π.Δ. 204 της 28-5/16-6-1983 "Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Χερσονήσου" (Α΄ 76).
4. Π.Δ. 54 της 16-2-/17-3-1987 "Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Αλικιανού Χανίων" (Α΄ 36).
6. Π.Δ 162 της 5/23.6.2000. «Περί συστάσεως Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Ελευθερίου Βενιζέλου». (Α΄ 147).
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 22 του Ν. 3680/57 (ΦΕΚ Α΄56) "περί τροποποιήσεως των περί Συμβολαιογράφων και Υποθηκοφυλακείων διατάξεων κ.λ.π." και της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του Ν. 2145/93 (ΦΕΚ Α΄88), (γνμ ΣτΕ) αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Α. Συνίσταται ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χανίων με έδρα την έδρα του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου και ακριβή περιφέρεια μέρος της Περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Χανίων και αναλυτικότερα:
α) Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου (τέως Δήμος Μουρνιών και Κοινότητα Νευροκούρου).
β) Δήμου Κεραμειών (τέως Κοινότητες Δρακώνας Κυδωνίας, Κοντοπούλων Κεραμειών, Κάμπων Κυδωνίας, Μαλάξας, Παπαδιανών Κυδωνίας και Πλατυβόλας).
γ) Δήμου Θερίσου (τέως κοινότητες Βαμβακοπούλου, Βαρυπέτρου και Περιβολιών).
Οι περιφέρειες των ανωτέρω τέως δήμων και κοινοτήτων αποσπώνται, από το ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Χανίων.
Β. Η έναρξη λειτουργίας του υπό σύσταση Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου γίνεται χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 του Καν. Διατάγματος της 19/23.7.1941, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3805/1957.
6. Υ.Α. 42447 (Δικαιοσ.) της 20.3/11.4.2001. «Έναρξη λειτουργίας Υποθηκοφυλακείου Ελευθερίου Βενιζέλου». (Β΄ 409).
      [ Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ειδικού αμίσθου Υποθηκοφυλακείου      Ελευθερίου Βενιζέλου την 1.5.2001.]
7. Υ.Α. 204016/02 (Δικαιοσ.) της 17/27.1.2003. «Ενοποίηση Γενικού Βιβλίου Εκθέσεων και Βιβλίου Τελών και Δικαιωμάτων του Υποθηκοφυλακείου Χανίων και τήρηση του σε κινητά μηχανογραφικά φύλλα». (Β΄ 70).
8. Y.A. 6358 (ΠΕΧΩΔΕ – Δικ/νης) της 9/18.2.2004. Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του Δήμου Χαλανδρίου του Νομού Αττικής στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Νέας Καλαμαριάς. (Β352).
9. Υ.Α. 6429 (ΠΕΧΩΔΕ – Δικ/νης) της 9/18.2.2004. Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου του Νομού Λασιθίου στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Αγίου Νικολάου. (Β352).

X. ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. Β.Δ. της 7/19 Ιανουαρίου 1952 "Περί καταργήσεως των Επανορθωτικών Φυλακών Ηρακλείου" (Α΄ 15).
2. Β.Δ. της 29 Μαρτίου/5 Απριλίου 1952 "Περί ιδρύσεως φρουράς Φυλακών Νέας Αλικαρνασσού-Κρήτης κ.λπ." (Α΄ 85).
3. Υ.Α. 82715 (Δικ/νης) της 1/16.7.2003. Τροποποίηση των αποφάσεων 2327/27.1.2000 (ΦΕΚ «Καθορισμός της σύνθεσης του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης, ειδικών καταστημάτων κράτησης νέων των θεραπευτικών καταστημάτων και της Κ.Α.Υ. Φυλακών» (Β977).
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 36/17.2.2000 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης», β) 8 του Ν. 2298/95 και 5, παρ. 4 α, του Ν. 2408/96, με τα οποία αυξήθηκαν οι οργανικές θέσεις ορισμένων κλάδων των καταστημάτων κράτησης, γ) 6 του Ν. 692/77 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Φυλακών κ.λ.π.», δ) 10 του Ν. 2721/1999 «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 17561988 (ΦΕΚ 35 Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄) του π.κ. του Κ.Π.Δ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις, ε) τις διατάξεις του Π.Δ/τος 58/1997, στ) τις διατάξεις του Π.Δ/τος 122/97 και ζ) 48,49 του Ν. 2721/99 (ΦΕΚ Β΄ 112 Α΄).
2. Την 92120/8.9.99 (ΦΕΚ Β΄ 1781) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιές της, αριθ. 132084/30.11.99 (ΦΕΚ 220/7.7.99 Β΄) και 2327/27.1.2000 (ΦΕΚ 189 Β) με τις οποίες καθορίστηκε η σύνθεση του προσωπικού καταστημάτων κράτησης.
3. Την 92121/8.9.99 (ΦΕΚ Β΄ 1781) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιές της, αριθ. 132072/14.10.99 (ΦΕΚ Β΄ 1957), 114703/4.9.2000, (ΦΕΚ 1199 Β΄) και 10141/13.2.2001 (ΦΕΚ 208 Β΄), με τις οποίες έγινε η κατανομή στα καταστήματα κράτησης 1.300 οργανικών θέσεων προσωπικού εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης.
4. Το 265/1999 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 216 Α), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τις αποφάσεις μας, 2327/27.1.2000 (ΦΕΚ 29 Α΄ και 10141/13.2.2001 (ΦΕΚ 208 Β), με τις οποίες έγινε η κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού των καταστημάτων κράτησης, των ειδικών καταστημάτων κράτησης νέων, των θεραπευτικών καταστημάτων και της ΚΛΥΦ, ως ακολούθως:
………………………………………………………………………………………….....
8. ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
Τακτικές θέσεις μόνιμου προσωπικού:
-Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων.
- Μία (1) κλάδου ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Παθολόγου
-Μία (1) κλάδου ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Ψυχιάτρου
-Μία (1) κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων
-Μία (1) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
-Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού
-Δύο (2) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
-Πέντε (5) κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας
Ειδικότητες: Νοσηλευτικής, θέση μία (1) Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις τέσσερις (4)
-Τέσσερις (4) κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
-Μία (1) κλάδου ΔΕ Ανδρών Βοηθών Νοσοκόμων
-Μία (1) κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Ξυλουργού
-Ενενήντα (90) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
-Ενενήντα τέσσερις (94) κάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
………………………………………………………………………………………….....
19. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Τακτικές θέσεις μόνιμου προσωπικού:
- Τρεις (3) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
-Μία (1) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
-Μία (1) κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
-Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
-Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας
Ειδικότητες: Νοσηλευτικής, θέση μία (1)
Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις δύο (2)
-Τέσσερις (4) κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
-Σαράντα (40) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
-Εβδομήντα τρεις (73) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
………………………………………………………………………………………….....
21. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τακτικές θέσεις μόνιμου προσωπικού:
-Τρεις (3) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
-Μία (1) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
-Μία (1) κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
-Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
-Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας
Ειδικότητες: Νοσηλευτικής, θέση μία (1)
Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις δύο (2)
-Τρεις (3) κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
-Πενήντα (50) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
-Ογδόντα μία (81) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
-Δύο (2) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης, με εισαγωγικό βαθμό Ε΄
………………………………………………………………………………………….....
30. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
α) Τακτικές θέσεις μόνιμου προσωπικού:
-Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
-Μία (1) κλάδου ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Παθολόγου
-Μία (1) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
-Δύο (2) κλάδου ΠΕ Γεωπονίας
-μία (1) κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
-Τέσσερις (4) κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας
Ειδικότητες: Νοσηλευτικής, θέση μία (1)
Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις τρεις (3)
-Μία (1) κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας
-Μία (1) κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Εφαρμογών, ειδικότητας Οχημάτων
-Έξι (6) κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
-Έξι (6) κλάδου ΔΕ Γεωργικού-Κτηνοτροφικού
Ειδικότητες: Γεωργικών μηχανημάτων, θέσεις δύο (2) Φυτικής παραγωγής, θέσεις δύο (2) Ζωϊκής παραγωγής, θέσεις δύο (2)
-Δύο (2) κλάδου ΔΕ Τεχνικού
Ειδικότητες: Ξυλουργού, θέση μία (1) Οδηγών οχημάτων, θέση μία (1)
-Ογδόντα (80) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
β) Προσωρινές θέσεις μόνιμου προσωπικού:
-Μία (1) κλάδου ΤΕ Ναυτικών.
4. Υ.Α. 4034 (Δικ/νης) της 23/29.1.2004. Τροποποίηση των αποφάσεων 2327/27.1.2000 (ΦΕΚ 29 Α΄), 10141/13.2.2001 (ΦΕΚ 208 Β/2.3.2001) και 82715/1.7.2003 (ΦΕΚ 977 Β/16.7.2003), «Καθορισμός της σύνθεσης του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης, ειδικών καταστημάτων κράτησης νέων των θεραπευτικών καταστημάτων και της Κ.Α.Υ. Φυλακών». (Β141).
 Έχοντας υπόψη: ... αποφασίζουμε:
 Τροποποιούμε τις αποφάσεις μας, αριθ. 2327/27.1.2000 (ΦΕΚ 29 Α΄), 10141/13.2.2001 (ΦΕΚ 208 Β΄) και 82715/1.7.2003 (ΦΕΚ 977Β/16.7.2003), με τις οποίες έγινε η κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού των καταστημάτων κράτησης, των ειδικών καταστημάτων κράτησης νέων, των θεραπευτικών καταστημάτων και της ΚΑΥΦ, ως ακολούθως: ...
 8. ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
 Τακτικές θέσεις μόνιμου προσωπικού: -Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων –Μία (1) κάδου ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Παθολόγου –Μία (1) κλάδου ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Ψυχιάτρου –Μία (1) κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων –Μία (1) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων –Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού –Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής –Πέντε (5) κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας Ειδικότητες: Νοσηλευτικής, θέση μία (1) Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις τέσσερις (4) –Τέσσερις (4) κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού –Μία (1) κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής –Μία (1) κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Ξυλουργού – Ογδόντα πέντε (85) κλάδου ΔΕ Φύλαξης –Ενενήντα τέσσερις (94) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης.
 ...
 19. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
 Τακτικές θέσεις μόνιμου προσωπικού:
 -Τρεις (3) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων –Μία (1) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων –Μία (1) κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού –Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής –Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας Ειδικότητες: Νοσηλευτικής, θέση μία (1) Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις δύο (2) –Τέσσερις (4) κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού –Σαράντα (40 κλάδου ΔΕ Φύλαξης –Εβδομήντα τρεις (73) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης.
 ...
 21. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
 Τακτικές θέσεις μόνιμου προσωπικού:
 -Τρεις (3) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων –Μία (1) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων –Μία (1) κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού –Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής –Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας. Ειδικότητες: Νοσηλευτικής, θέση μία (1) Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις δύο (2) –Τρεις (3) κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού –Πενήντα (50) κλάδου ΔΕ Φύλαξης –Ογδόντα μία (81) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης –Δύο (2) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης, με εισαγωγικό βαθμό Ε΄.
 ...
 30. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
 α) Τακτικές θέσεις μόνιμου προσωπικού:
 -Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων –Μία (1) κλάδου ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Παθολόγου –Μία (1) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων –Δύο (2) κλάδου ΠΕ Γεωπονίας –Μία (1) κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού –Τέσσερις (4) κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας.
Ειδικότητες: Νοσηλευτικής, θέση μία (1) Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις τρεις (3) –Μία (1) κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, ειδικότητας Οχημάτων –Έξι (6) κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού –Έξι (6) κλάδου ΔΕ Γεωργικού-Κτηνοτροφικού.
Ειδικότητες: Γεωργικών μηχανημάτων, θέσεις δύο (2) Φυτικής παραγωγής, θέσεις δύο (2) Ζωικής παραγωγής, θέσεις δύο (2) –Δύο (2) κλάδου ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητες: Ξυλουργού, θέση μία (1) Οδηγών οχημάτων, θέση μία (1) –Ογδόντα (80) κλάδου ΔΕ Φύλαξης.
 β) Προσωρινές θέσεις μόνιμου προσωπικού:
 -Μία (1) κλάδου ΤΕ Ναυτικών.

XI. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

1. Ν. 3086 της 19/23.12.2002. «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του». (Α΄ 324)
[ Άρθρο 18. Δικαστικά Γραφεία. 1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας, εκτός της Περιφέρειας Αττικής (Αθήνα, Πειραιά), Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) και Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη), καθώς και στις πόλεις . . . Ηράκλειο . . . Ρέθυμνο . . . και Χανιά, λειτουργούν Δικαστικά Γραφεία του Ν.Σ.Κ.].

XIΙ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1.  Ν. 1999 της 24-12-1991 "Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου, Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης" (Α΄ 206).
      [Βλ. και Τάλως Ζ΄3, 1072].
2.  Ν. 2331 της 23/24-8-1995 "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις-Ολομέλεια Αρείου Πάγου-Διαιτησίες και άλλες διατάξεις" (Α΄ 173).
      [Σχετικά με το Ι.Κ.Δ. βλ. άρθρο 10 παρ. 8].
3.  Π.Δ. 354 της 26/28-11-1997 "Διατήρηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου" (Α΄ 239).
[Διατηρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η εποπτεία των ακολούθων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου: … Tων Ινστιτούτων: … δ) Του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου (Ν. 1999/1991, άρθρο 1)].
4.   ΠΔ 18 της 18/31-1-2001 "Οργανισμός Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου" (Α΄ 14).
5. Υ.Α. 150319 (Δικαιοσ.) της 15/20.11.2001. «Τροποποίηση της 110192/17.8.2000 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης». (Β΄ 1549).
Τροποποιούμε την αριθμ. 110192/17.8.2000 απόφασή μας ως εξής:
Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Άρθρο 1…Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
5. Τις αποφάσεις συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης πλην του ΤΑΧΔΙΚ, της Εθνικής Σχολής Δικαστών και των Ινστιτούτων Δικαίου.


Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης