Η΄ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ
Ι. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

1) Υπ’ αριθμ. 91 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 29-4/9-5-1966 "Περί ιδρύσεως εν Κρήτη εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου" (Α΄ 100).
2) Υ.Α. (Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας) 6976/ (ΦΟΡ) 1394 της 30-5-1994 "Διορισμός Διευθυντή στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης" (Β΄ 433).
 
 

ΙΙ. ΕΜΠΟΡΙΟ

1)   Ν. 2287/1920 "Περί του μονοπωλίου του άλατος εν Κρήτη" (…)
       [ Βλ., Tάλως Ζ2, σελ. 511-512.]
2) Π.Δ. 621 της 18/31-12-1985 "Ίδρυση Ελεύθερης Ζώνης στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης" (Α΄ 229).
 

III. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

1) Νόμος 184 της 26/29 Μαρτίου 1914 "περί συστάσεως εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων" (Θέμις, Θ΄ 54).
2) Β.Δ. της 4-5/11-6-1955 "Περί καθορισμού έδρας περιφερείας και αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου των Κεντρικών και Περιφερειακών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Χώρας" (Α΄ 148).
[… 5. Έδραν του Κεντρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου ορίζομεν το Ηράκλειον, περιφέρειαν αυτού τον Νομόν Ηρακλείου …
[… 30. Έδραν του Περιφερειακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λασηθίου ορίζομεν τον Άγιον Νικόλαον, περιφέρειαν αυτού τον Νομόν Λασηθίου και αριθμόν μελών Διοικητικού αυτού Συμβουλίου εις 16…
[… 33. Έδραν του Περιφερειακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ρεθύμνης ορίζομεν το Ρέθυμνον, περιφέρειαν αυτού τον Νομόν Ρεθύμνης…
[… 35. Έδραν του Περιφερειακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων ορίζομεν τα Χανιά, περιφέρειαν αυτού τον Νομόν Χανίων …].
3) Δ. της 5/15-5-1956 "Περί εγκρίσεως κανονισμού Διαιτησιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου" (Α΄ 121).
4) Δ. της 28-3/7-5-1957 "Περί εγκρίσεως Κανονισμού Δειγματοληψιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου" (Α΄ 74).
5) Δ. της 25-6/20-7-1957 "Περί εγκρίσεως Κανονισμού Δειγματοληψιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων" (Α΄ 128).
6) Β.Δ. 1024 της 2-12-1966 "Περί ιδρύσεως Κεντρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου εν τω Νομώ Χανίων" (Α΄ 278).
7) Π.Δ. 221 της 28-6/8-7-1986 "Τροποποίηση του Π.Δ. 566/24-8-1982 (ΦΕΚ 99/Α/82) ΄΄περί τροποποιήσεως του Β.Δ/τος 1204/20-12-1966 (ΦΕΚ Α΄ 278/1966) ΄΄περί ιδρύσεως Κεντρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου εν τω Νομώ Χανίων΄΄" (Α΄ 14).
8) Π.Δ. 225 της 13-6/10-7-1986 "Σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)." (Α΄, 91). [Βλ. και Τάλως Ζ΄2, 1068-1069].
9) Π.Δ. 440 της 8/14-12-1990 "Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου" (Α΄ 170).
10) Π.Δ. 10 της 21/29-1-1999 "Οργανισμός του Επιμελητηρίου Χανίων" (Α΄ 7).
 
 

IV. ΧΗΜΕΙΑ

α) Ν. 4328 της 10/13 Αυγούστου 1929 «περί συστάσεως γενικού χημείου του Κράτους». [Θέμις ΙΔ΄, 867-873]. [Με το νόμο ιδρύονται παραρτήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους στο Ηράκλειο και στα Χανιά (Β΄ τάξεως)].

 

Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
Εκδόσεις - Πεπραγμένα - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης