V. BYZANTINH ΠΕΡΙΟΔΟΣ
*
ΠΡΩΤΗ BYZANTINH ΠΕΡΙΟΔΟΣ
 • Ahrweler, Helene, "L’ administration militaire de la Crete byzantine", Byzantion 31 (1961) 217-228.
 • Γιαννόπουλος, Παναγιώτης, "Ορισμένα προβλήματα από την Ιστορία της Μεσοβυζαντινής Κρήτης προ της Αραβικής κατοχής", Π. Ζ΄ Δ.Κ.Σ.  Β1 (1995), 175-192.
 • Glykatzi-Ahrweiler, H., "L’ administration militaire de la Crete byzantine", περ. Byzantion (Bruxelles)  31 (1961), 217-228.
 • Ζακυθηνός, Διονύσης, «Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω βυζαντινώ κράτει», Ε.Ε.Β.Σ. ΙΖ΄ (1941), 208-274.
 • Καλομενόπουλος, Ν., «Η Κρήτη κατά τους βυζαντινούς χρόνους», Ε.Ε.Κ.Σ. Α΄ (1938), 143-164.
 • Καψωμένος, Γεώργιος, «Η προέλευση του όρου «Ριζίτικα»», Αμάλθεια ΙΒ΄ (1981), 233-237.
 • Laurent, V., "Le statut de la Crete byzantine avant et apres sa liberation du joug arabe", Πεπρ. Α΄ Δ.Κ.Σ. ΙΙ, 382-396.
 • Μαυρομιχελάκη, Αναστασία, «Ειδήσεις των πηγών για τον Βυζαντινό Χάνδακα», Αμάλθεια ΙΖ΄ (1986), 77-112.
 • Νεράντζη-Βαρμίλη, Βασιλική, «Η Κρήτη στις Βυζαντινές πηγές του 14ου αιώνα», Η΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (Μάιος 1987), Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1987, 27-36.
 • Ξανθουδίδης, Στέφανος, «Μολύβδιναι βούλλαι εκ της Κρήτης», Ε.Ε.Β.Σ. Β΄ (1925), 42-49, Ε΄ (1928), 31-35.
 • Οικονομίδης, Ν., "Ο Ταξιάρχης Κρήτης", Αριάδνη, Ε΄ (1989) σσ. 119-124.
 • Σπυριδάκης, Γεώργιος, «Το θέμα Κρήτης προ της κατακτήσεως της νήσου υπό των Αράβων», Ε.Ε.Β.Σ. ΚΑ΄ (1951), 59-68.
 • Σταυρίδου - Ζαφράκος, Αλ., "Η αγγαρεία στο Βυζάντιο", Βυζαντινά 11 (1982), 21-54.
 • Τσουγκαράκης, Δημήτρης, «Η Βυζαντινή Κρήτη», ΚΡΗΤΗ Α΄ 337-404.
 • - Η Βυζαντινή Κρήτη, Αθήνα 1989.
 • Τωμαδάκης, Νικ., «Το χρυσόβουλλον των Κομνηνών», Δ.Κ.Φ.Σ Α΄ (1928), 66-85.
 • Tsougarakis, Dimitris, Byzantine Crete from the 5th century to the Venetian conquest,. Αθήνα 1988.
 • Tsougarakis, Dimitris, "The Byzantine seals of Crete", N. Oikonomidis (επιμ.) Studies in Byzantine Sigillography 2 (Washington 1990), 137-52.
 • Tsougarakis, Dimitris, "Some unpublished lead seals concerning Crete", REB 48(1990), 243-6.
 • Χρυσός, Ε., «Η επιβίωση του Κοινού των Κρητών στην πρωτοβυζαντινή εποχή», Πεπρ. Δ΄ Δ.Κ.Σ. ΙΙ, 537-549.
  *
 • ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
 • Κολυφέτης, Αλέξ., «Τα 12 αρχοντόπουλα της Κρήτης», Κ.Ε. Γ΄ (1952), από τ. 31-32 (ένθετο).
 • Κωνσταντόπουλος, Κωνστ. «Στρατηγός Κρήτης», Ε.Ε.Β.Σ. Γ΄ (1929), 316-320.
 • Λαούρδας, Βασ., «Ο Άγιος Ανδρέας ο εν Κρήτη και η Κρήτη επί Εικονομαχίας» Κ.Χ. Ε΄ (1951), 32-60.
 • Μαρινάτος, Σπυρ., «Ευμάθιος ο Φιλόκαλος, τελευταίος στρατηγός του Βυζαντινού θέματος της Κρήτης», Ε.Ε.Β.Σ. Ζ΄ (1930), 388-393.
 • Miklosich, Franz - Mόller Joseph, "Acta et Diplmata Graeca Medii aevi. Sacra et Profana et edita", Volumes I-VI, Spanos editions, Athens 1996.
 • Ξανθουδίδης, Στ., «Το δίπλωμα (Προβελέγγιον) των Σκορδυλών της Κρήτης» Ε.Ε.Κ.Σ. Β΄ (1939), 299-312.
 • Οικονομίδης, Ν., «Οι αυθένται των Κρητικών το 1118», Πεπρ. Δ΄ Δ.Κ.Σ. ΙΙ, 308-317.
 • - «Η διανομή των βασιλικών «επισκέψεων» της Κρήτης (1170-1171) και η δημοσιονομική πολιτική του Μανουήλ Κομνηνού», Πεπρ. Β’ Δ.Κ.Σ. ΙΙΙ, 195-201.
 • Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ.,Βυζαντινά στασιαστικά και αυτονομιστικά κινήματα στα Δωδεκάνησα και στη Μικρά Ασία 1189-1240 μ. Χ., Αθήνα 1987.
 • Σήφακας, Γεωρ., «Το χρυσόβουλλον Αλεξίου Β΄ Κομνηνού και τα δώδεκα Αρχοντόπουλα (1182 μ.Χ.)» Κ.Χ. Β΄ (1948), 129-148.
 • Τσουρδαλάκης, Αλέξανδρος Ν., "Ένα νέο χειρόγραφο για τα δώδεκα αρχοντόπουλα της Κρήτης", ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΑ 11 (1995), 287-304.
 • Τωμαδάκης, Νικ., «Συμβολή εις την μελέτην των σλαβικών εποικήσεων εν Κρήτη» Ε.Ε.Κ.Σ. Β΄ (1939). 7-19.
 • - «Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού», Κ.Χ. Β΄ (1948) 47-72.
 • - «η ελληνιστική παιδεία εν Κρήτη κατά την δευτέραν βυζαντινήν περίοδον (961-1210) επί τη βάσει των εν Κρήτη γραφέντων ελληνικών κωδίκων». Επιστημ. Επετηρίς Φιλοσοφ. Σχολής Πανεπιστ. Αθηνών, 28 (1979-1985), 13 κ.ε.
 • Tsougarakis, Dimitris, "Defection and separatism in the Aegean in the 11th and 12th centuries", K.X. 27 (1987), 283-297.
  *
  ΕΚΚΛΗΣΙΑ
 • Ευστριάδης, Σωφρόνιος, "Ανδρέας ο Κρήτης ο Ιεροσολυμίτης", Νέα Σιών Ιεροσολύμων 29 (1934) 673-688· 30 (1935) 3-10, 147-153, 209-217, 269-283, 321-342.
 • Κονιδάρης, Γεράσιμος, «Αι επισκοπαί της Κρήτης μέχρι και του Ι΄ αιώνος» Κ.Χ. Ζ΄ (1953), 462-478.
 • Κονιδάρης, Γερ. Ι., Αι Μητροπόλεις και Αρχιεπισκοπαί του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η "τάξις" αυτών, τόμος Α΄, Αθήναι 1934, σελ. 104.
 • Παπαδάκις, Νικόλαος Ι., Η Εκκλησία της Κρήτης.Επισκοπαί-Μοναί, Α΄ Απάσης της Κρήτης (περιληπτικώς), Β΄ Ιεράς και Σητείας (λεπτο-μερώς), Χανιά 1936.
 • Πετράκις, Ε. Λ., "Ο Απόστολος Παύλος και η ίδρυσις της Εκκλησίας εν Κρήτη", Κ.Χ. 15-16 (1963) 309-314.
 •  Ιστορία της Εκκλησίας εν Κρήτη, Μέρος Α΄, Ηράκλειον 1925, σελ. 92.
 • Σταυρίδης, Συλλογή Πατριαρχικών και συνοδικών Συγκυκλίων, πατριαρχικών αποδείξεων και εγκυκλίων της Μ. Πρωτοσυγκελίας, Κωνσταντινούπολις 1900.
 • Τζεδάκης, Θεόδωρος, Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου), "Η καθέδρα του Προκαθημένου της εν Κρήτη Εκκλησίας κατά την δευτέραν βυζαντινήν περίοδον (961-1204 μ.Χ.)", σε: Αντίδωρον Πνευματικόν, Τιμητικός Τόμος Γερασίμου Κονιδάρη, Αθήναι 1981, σ. 115-125.
 • Τωμαδάκης, Νικόλ., «Η Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης κατά τους αι. Η΄-ΙΓ΄ και ο τίτλος του προκαθημένου αυτής», Ε.Ε.Β.Σ. ΚΔ΄ (1954). 67-107.
 • Vailhe S., "Saint Andre de Crete", Echos d’ Orient V (1902) 29-26.
 • Χριστοφιλόπουλος, Α. Π., Νομικά Επιγραφικά, Αθήναι 1979.
 • - «Η δικαιοδοσία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων επί ιδιωτικών διαφορών κατά την βυζαντινήν περίοδον», Ε.Ε.Β.Σ. ΙΗ΄ (1948), 193-201.
   

  Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
  Εκδόσεις - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης - Βιβλιογραφία