Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
*
Ι. ΔΙΚΑΙΟ
(Νομοθεσία , Έθιμα, Θεσμοί, Δικηγορία)
 • Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν., «Λαϊκός Πολιτισμός», ΚΡΗΤΗ Β΄ (1988), 538-540.
 • Allen, Peter S., "Διαχείριση και επίλυση των συγκρούσεων στη Μάνη. Η βεντέτα στο σύγχρονο πλαίσιο", στο Ε. Παπαταξιάρχης - Θ. Παραδέλλης, Ανθρωπολογία και παρελθόν, Αθήνα 1933, 135-155.
 • Άμαντος, Κ., «Επιτίμιον κατά της αδελφοποιΐας», Ε.Ε.Β.Σ. Δ΄ (1927), 280-284.
 • Ανδριανάκης, Νικ., Η εγκληματικότης εν Κρήτη, Αθήνα 1968.
 • Βαγιακάκος, Δικαίος Β., «Συμβολή εις την μελέτην της δημώδους νομικούς ορολογίας», ΞΕΝΙΟΝ, Festschrift fϋr Pan. J. Zepos, Athen-Freiburg/Br-KOln, 1973.
 • Βάζουρας, Αριστοτέλης, Έθιμα και κράτος εις την Νεωτέραν Ελλάδα, Αθήνα 1976.
 • Βαρδάκης, Ιωάννης, «Η βεντέτα εν γένει και ιδιαίτερα στην Κρήτη», Τάλως ΙΣΤ΄ (2008), 287-396.
 • Βισβίζης, Ιάκωβος, «Τινά περί των νομικών εθίμων από της Τουρκοκρατίας και μέχρι του Β.Δ. της 23ης Φεβρουαρίου 1835», περ. Αθην? (Αθηνών), ΜΓ΄ (1949), 226-256.
 • - «Το πρόβλημα της ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου», Α.Ι.Ε.Δ. 6 (1955), 131-153.
 • - Η Πολιτική δικαιοσύνη κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν μέχρι Καποδιστρίου μετ’ ανεκδότων εγγράφων, Αθήναι 1961.
 • Βλαστός, Γεώργιος Π., Ο Γάμος εν Κρήτη, Εν Αθήναις 1893.
 • Γιάνναρης, Αντ., Άσματα κρητικά μετά διστίχων και παροιμιών, Λειψία, 1876.
 • Γεωργακάς, Όμηρος Ι., «Έρευνα τοπικών εθίμων και συνηθειών», Π.Α.Α. 13 (1938), 629-636.
 • Γεωργιάδης, Απόστολος Σ., «Η θεωρία της ιστορικής συνέχειας του Ελληνικού Δικαίου μέσα από το έργο του Δημητρίου Παπούλια και Νικολάου Πανταζοπούλου, ΕΚΕΙΕΔ 43 (2011), 207-236.
 • Γκίνης, Δημ., «Η Ελληνική συμβολή στην έρευνα της ιστορίας του Βυζαντινού και Μεταβυχαντινού δικαίου» Ε.Ε.Β.Σ. ΚΔ΄ (1954), 108-157.
 • - «Περίγραμμα ιστορίας μεταβυζαντινού δικαίου» Ε.Ε.Β.Σ. ΚΒ΄ (1952), 33-59, ΚΣΤ΄ (1956), 164-197, ΛΘ΄, Μ΄ (1972-1973), 201-246, ΜΓ΄ (1977-1978) 152-187.
 • Δετοράκης, Θεοχ. Ε., «Στέφανου Ξανθουδίδου ανέκδοτος συλλογή παροιμιών», Κρητολογία Ι (1975), 91-166.
 • - «Η αδελφοποιΐα στην Κρήτη» Κρητολογία, VII (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1978), 131-151.
 • Δημάκης, Δημ. Π., Βυζαντινόν δίκαιον, εμπορικοί νόμοι εις την Αρχαίαν Ελλάδα, Δίκαιον της Γόρτυνος, Δωδεκάδελτος, Αθήνα 1965.
 • - Ο θεσμός της προικός κατά το αρχαίον ελληνικόν δίκαιον, Αθήνα χ.χ.
 • Δημαράς, Νικ., Ιστορία και εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου και σύντομος έκθεσις των βυζαντινών πηγών, 1896.
 • Ζακυθηνός, Διον., «Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω Βυζαντινώ κράτει», Ε.Ε.Β.Σ. ΙΖ΄ (1941), 208-274.
 • Ζέπος, Ιωάν., «Η νομοθεσία του Ρωμύλου και η Δωδεκάδελτος», περ. Αρχείον Ιδιωτικού Δικαίου (Αθηνών) (1962).
 • Καγιαδάκης, Χαραλ., «Άλλη γνώμη για το μουζούρι και το μίστατο», Κ.Ε. 18 (1967), 161.
 • Καλλιγιάνη, Θάλεια, «Αθηναϊκά γράμματα. Ο όρκος των ζωοκλεπτών», εφημ. Παρατηρητής (Χανίων) 11-5-1961.
 • Κατσίκαρος, Ν. Θ., Η Βεντέττα εν Μάνη, Αθήναι 1933.
 • Κελαϊδής, Σταύρος, Ένας Γέρω-Παπάς, Ρέθυμνο, 1960.
 • Κριάρης, Αριστ., Πλήρης συλλογή Κρητικών δημοδών ασμάτων, ηρωικών, ιστορικών, πολεμικών, του γάμου, της τάβλας, του χορού κ.λ.π. και απασών των Κρητικών παροιμιών, διστίχων και αινιγμάτων, μεθ’ ερμηνευτικών υποσημειώσεων, Εν Αθήναις 19202.
 • Μακριδάκης, Ανέστης «Σταχυολογήματα δια το έθιμον της αδελφοποιήσεως: Οι (Παναγιές) της Κρήτης, εφημ. Κήρυξ (Χανίων) 14-3-1965.
 • Μαυρακάκης, Ιωάννης, Ανάλεκτα Κρητικά Λαογραφίας, Α΄, Χανιά, 1930.
 • - Ποιμενικά Δυτικής Κρήτης, Χανιά, 1948.
 • Μοσχοβάκης, Νικ., Το εν Ελλάδι δημόσιον δίκαιον επί Τουρκοκρατίας, Εν Αθήναις, 1882.
 • Michaelides – Nouaros G., "Quelques remarques sur le pluralisme juridique en Byzane", περ. Βυζαντινά (Αθηνών) 9 (1977), 419-446.
 • Νάκος, Γεώργιος Π., Ιστορία Ελληνικού Δικαίου, Α΄. Συμβολή στην ιστορία του αρχαίου Ελληνικού δικαίου. Μορφές αρχαίων Ελληνικών νομοθεσιών, Β΄. Συμβολή στο Δίκαιο του τουρκοκρατουμένου Ελληνισμού. Εξελικτικές διακυμάνσεις του Οθωμανικού γαιοκτημονικού συστήματος, Θεσσαλονίκη 1986.
 • Πάλλης, Σπυρ., «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως δικηγόρος και νομικός», περ. Νομικόν Βήμα (Αθηνών) 13 (1965), 529-550.
 • Πανταζόπουλος, Νικ., «Γένεσις και ανέλιξις του Ελληνικού δικαίου μέχρι του Αστικού Κώδικος», περ. Εφημερίς Ελληνικής και Αλλοδαπής Νομολογίας, 67 (1949), 16-55.
 • - Ρωμαϊκόν Δίκαιον εν διαλεκτική συναρτήσει προς το ελληνικόν, Θεσσαλονίκη, 1964.
 • Παπαγιαννάκης, Μιχαήλ, Δικηγόροι και Δικηγορία, Χανιά, 1956.
 • Παπαδάκης, Νικ., Η Εκκλησία της Κρήτης, Χανιά, 1936.
 • Παπαδογιάννης, Μανώλης, «Το μουζούρι και το μίστατο στην Κρήτη. Συμβολή στη μέχρι σήμερα παρουσία τους», Αμάλθεια ΙΗ΄ (1987), 71-111.
 • - «Οι ρίζες της ζωοκλοπής στην Κρήτη» Κ.Ε. 302-303 (1984), 222-226.
 • Παπαθανασόπουλος, Αθαν., «Θεσμοί λαϊκού δικαίου στο Νομό Λασηθίου», Αμάλθεια Δ΄ (1973), 140-144.
 • - Λαϊκό Δημόσιο Δίκαιο (1941-1945), Αθήνα, 1982.
 • Παπαμανουσάκης, Ευστράτιος, «Το αρχαίο Κρητικό Δίκαιο» Χ.Ν. 13-6-1972 επ.
 • - Το Κρητικό Δίκαιο στην ιστορική του εξέλιξη, Αθήνα 1980.
 • - Αναδρομή στην ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων (1884-1894), Χανιά, 1984.
 • Ο συγκρητισμός ελευθερίας και νόμου, Ένας λόγος για τη δικαιοσύνη, Τάλως ΙΖ΄ (2009).

 • - «Προς ένα νέο ορισμό του Κρητικού Δικαίου», Τάλως ΙΗ΄ (2010), 9-26.

 • Πεντάκης, Γερ., Το Κοράνιον, μεταφρασθέν εκ του αραβικού κειμένου, Αθήναι 1886.
 • Πετρόπουλος, Γεώργιος, «Ιστορία του ελληνικού δικαίου μέχρι το 1821», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία Ι΄ (1934), 629-634.
 • - Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου, Αθήναι 1963.
 • Πλατάκης, Ελευθέριος Κ., «Σαμές και βούλλες αιγοπροβάτων στην Κρήτη (Συμβολή στη σχετική ομολογία)», Κρητολογία 8 (1979), 97-104.
 • Σειστάκης, Γεώργιος, «Καλόσειροι – Κακόσειροι και οι γενιές», Χ.Ν. 31-5-1972 επ.
 • - «Οι αδερφοχτοί» Χ.Ν. 14-9-1972 επ.
 • - «Ο φαμέγιος και ο δούλος», Χ.Ν. 7-12-1972 επ.
 • - «Από την Κρητική Λαογραφία. Η εληά και τα ληομαζώματα» Χ.Ν. 18-1-1973 επ.
 • - «Η συζεψιά», Χ.Ν. 3-1-1975 επ.
 • - «Η γυναικοκλεψιά στην Κρήτη», Χ.Ν. 11-5-1976 επ.
 • - «Τα στραλίκια», Χ.Ν.
 • Ταχατάκη, Ειρήνη, «Η ζωοκλοπή και η ποιμενική ζωή στην Κρήτη στην αρχή του 20ου αι.», Αμάλθεια ΙΕ΄ (1984), 159-176.
 • Τριανταφυλλόπουλος, Ιωάν., «Εισαγωγή εις το μάθημα της ιστορίας του δικαίου και ειδικώτερον του αρχαίου Ελληνικού δικαίου» περ. Εφημερίς Ελλήνων Νομικών (Αθηνών) 28 (1961), 257-263.
 • - Αρχαία Ελληνικά δίκαια, Αθήνα 1968.
 • Τριανταφυλλόπουλος, Κων., «Βυζαντινόν Δίκαιον», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Ζ΄ (1934), 914-918.
 • Τσεβάς, Δημ., «Οι λόγοι τιμής και το έγκλημα (ιδία εν Κρήτη)», περ. Επιθεώρησις Χωροφυλακής (Αθηνών) Ιουν. –Ιουλ. (1975) 368-370, 402-405.
 • Τσιφετάκης, Ιωάν., «Το μετρικό σύστημα στην Κρήτη», Κ.Ε. 162 (1966), 277-279.
 • Τωμαδάκης, Νικ. Β., «Επισκοπή και Επίσκοποι Κυδωνίας», Κ.Χ. ΙΑ΄ (1957), 1-42.
 • Φαφουτάκης, Παύλος, Συλλογή Ηρωϊκών Κρητικών Ασμάτων, Εν Αθήναις 1889.
 • Ψυχουντάκης, Γεώργιος, Αητοφωλιές στην Κρήτη, Χανιά 1962.
  *
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 • Βασιλικόν Υπουργείον Εξωτερικών, (επιμ. Α. Κουζοπούλου), Γενικόν Ευρετήριον Συνθηκών, Συμβάσεων και συμφωνιών διμερών και πολυμερών 1823-1956, Αθήνα 1956.
 • Corpus Juris Civilis, Editio Stereotypa Altera, Apud Weidmannos. Volumen Primum: Institutiones - Digesta, Volumen Secundum: Codex.
 • Κοράνιον, Μεταφρασθέν εκ του αραβικού κειμένου υπό Γερασίμου Ι. Πεντάκη, Ιππότου του τάγματος Μεδζεδιέ, πρ. Πρώτου Διερμηνέως του εν Αιγύπτω Πολιτικού Πρακτορείου και Γενικού Προξενείου της Ελλάδος. Έκδοσις Δευτέρα επιδιωρθωμένη, Εκδότης Ανέστης Κωνσταντινίδης, Εν Αθήναις Εκ του Τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου 1886.
 • Παπαμανουσάκης, Στρατής, "Το δίκαιο στις Κρητολογικές Σπουδές", Π. Ζ΄ Δ.Κ.Σ.  Γ1 (1995) 391.
 • Viscardi, Arnaldo, Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο, Μετφ. Παν. Δημάκης, Αθήνα 1991.
  *
  ΕΘΙΜΑ
 • Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν., "Πληροφορίες ιδιωτικού βίου των Κρητών από ανέκδοτο υλικό του Κέντορυ Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών", Π. Η΄ΔΚΣ, ΕΚΙΜ, Ηράκλειο 2000, Γ1, 7-19.
 • Αλεξάκης, Ελευθέριος Π., «Άντρες, γυναίκες, συγγένεια: ιδεολογία, λόγος και πρακτική στο Οροπέδιο Λασιθίου Κρήτης», Εθνολογία 14 (2008-2010), 85-117.
 • Αποστολάκης, Γεώργιος Ευάγγ., Ελληνική Λαϊκή Σοφία (1400 επιλεγμένες κρητικές και άλλες παροιμίες - θυμοσοφίες - παροιμοιώσεις)  Α΄, Β΄, Ηράκλειο 2000.
 • Αποστολάκης, Σταμάτης, "Ειδήσεις περί του αγροτοποιμενικού βίου στο δημοτικό τραγούδι της Κρήτης", Π. Η΄ΔΚΣ, ΕΚΙΜ, Ηράκλειο 2000, 44-59.
 • Βαβουλές, Παντελής Π., Ο Κρητικός Τραγουδιστής, Συλλογή Κρητικών Μαντινάδων και Δημοτικών Τραγουδιών τάβλας, στράτας κ.λ.π., Ειδ. ΙΛΑΕΚ, Χανιά, 2003. (Βιβλιοκρισία: ΚΡΗΤ.ΓΡΑΜΜ. 19 (2004) 309-311).
 • Γαλανού, Μαρία, "Βεντέτα, ο νόμος του αίματος", ΣΤΙΓΜΕΣ, 68 (Ιανουαρ. - Φεβρ. 2003) & 69 (Μαρτ. - Απριλ. 2003), σελ. 100 .
 • Γρηγορόπουλος, Δημήτρης Γ., "Η ιδέα της Δικαιοσύνης στον Καζαντζάκη", ΤΑΛΩΣ Η΄(2000), 617-623.
 • Δημητρόπουλος, Δημήτρης, "Το δικαίωμα προτίμησης στα νησιά του Αιγαίου: Επιπτώσεις και προσαρμογές κατά τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου", ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ 17 (2000), 205-
 • Κελαϊδής, Σταύρος, Στα Σφακιά του 1894, 2003.
 • Κοκκινάκης, Γ., "Αγροτική πίστη, κοινωνική ένταση και εξωτερική μετανάστευση στη Δυτική Κρήτη στις αρχές του 20ου αιώνα", ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 9 (2002), 128-129.
 • Λίμνιου, Γεωργία - Παναγιώτα, "Η διαιτησία στο Κρητικό Δίκαιο", ΤΑΛΩΣ Η΄(2000), 9-190.
 • Λουπάσης, Γεώργιος Ι., "Λαογραφικά σύμμεικτα", Κρητική Εστία 7 (1999) 121-139.
 • Μαθιουδάκης, Μίνωας - Ανδ. Β., Νεοελληνική Διοικητική Ιστορία, Αθήνα 1992.
 • Μπεχλιβάνη, Νικολέτα, «Τα Κρητικά Νομικά Έθιμα», Τάλως ΙΗ΄ (2010), 27-307.
 • Ξυριτάκης, Δημήτριος, "Η Κρητική Βεντέτα στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη", Περιοδ. ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Ηράκλειο 9 (2000), 177-190.
 • Ξυριτάκης, Δημήτριος, "Η εκδίκηση στην Κρήτη", ΣΤΙΓΜΕΣ, φ. 69 (Μαρ.-Απρίλ. 2003), 32-42.
 • Παπαγεωργίου, Κων/νος, Δικαιϊκές πηγές του καθεστώτος της Εκκλησίας Κρήτης, 2004.
 • Παπιομύτογλου, Γιάννης, "Μια άγνωστη συλλογή παροιμιών", Κρητολογικά Γράμματα (Ρεθ.) 9/10  Φθινόπ. 1994, 79-101.
 • Πλυμάκης, Αντώνης, Κούμοι – Μιτάτα και Βοσκοί στα Λευκά Όρη και Ψηλορείτη, ΟΑΔΥΚ, Χανιά 2008.

 • Πρεβελάκης, Παντελής, Το χέρι του σκοτωμένου, Δράμα σε τρεις μέρες, Αθήνα 1971.
 • Τσαντηρόπουλος, Άρης, Η βεντέτα στη σύγχρονη ορεινή κεντρική Κρήτη, ΠΛΕΘΡΟΝ, Αθήνα 2004.
  *
  ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΑ
  (Ιστοριογραφία, Κρητολογία, Πολιτισμός, Περιηγητές)
 • Αγγελάκης, Εμμανουήλ Σ., Σητειακά, ήτοι συμβολή εις την ιστορίαν της Σητείας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, τόμος Α΄, 1935, τόμος Β΄, 1939, Αθήναι.
 • Albin, C., Hostoire de la Crete, χ.χ.
 • Γκίνης, Δημήτριος Σ., "Περίγραμμα ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου", ΕΕΒΣ, ΚΒ΄ (1952), 33-59, ΚΣΤ΄ (1956), 164-197, ΛΒ-Μ΄ (1972-73), 201-246, ΜΓ΄ (1977-8), 152-127.
 • Γουέλλς, Χέρμπερτ Τζωρτζ, Επιτομή Παγκοσμίου Ιστορίας, Εισαγωγή, Μετάφραση και σημειώσεις Ν. Ανδρικόπουλου, Αθήναι 19552.
 • Δετοράκης, Θεοχάρης, Ιστορία της Κρήτης, Αθήνα 1986.
 • Εκδοτική Αθηνών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Α΄- ΙΕ΄, Αθήνα 1970-1978.
 • Εκκεκάκης, Γ. Π., "Ένα βιβλίο για την Κρήτη που δεν τυπώθηκε ποτέ", ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΚΣΤ΄ (1995) τ. 104-105 Ιούλ. - Δεκ. 1995.
 • Glotz, G., La civilization Egeenne, Paris 1952.
 • Ζαμπελίου και Κριτοβουλίδου, Ιστορία των επαναστάσεων της Κρήτης, συμπληρωθείσα υπό του Ι. Κονδυλάκη, Αθήναι 1893 (Επανέκδοση 1971).
 • Inlard, Jean, Histoire de la Crete, Le R. Universitaire de la France.
 • Καλλιτσουνάκης, Ιωάννης, «Περιηγηταί και ιστορικοί νεωτέρων χρόνων περί Κρήτης», Κ.Χ. Δ' (1950), 257-263.
 • Κριάρης, Παν., Ιστορία της Κρήτης (νέα) από των αρχαιοτάτων μέ-χρι των καθ' ημάς χρόνων, Α ' Η Κρήτη από της εις νήσον δημιουρ-γίας αυτής μέχρι του τέλους της κυριαρχίας των Ενετών, Εν Αθή-ναις 1930, Β' Κατάκτησις της Κρήτης υπό των Οθωμανών και α-γώνες αυτής μέχρι τέλους της Επαναστάσεως του 1821, Εν Αθή-ναις 1931, Γ΄ (1830-1866), Εν Αθήναις 1937 (1935).
 • Lagrange P.M.S. La Crete ancienne.
 • Μαμάκης, Γεώργιος, Το Μεραμβέλλον εν παιδεία φθεγγόμενον, Λασίθι 2003.
 • Μάμουκας, Α., Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, 1841.
 • Μίλλερ, Ουίλλιαμ, Ιστορία της Φραγκοκρατίας εν Ελλάδι (1204-1566), Αθήνα 1909.
 • Μιχαηλίδης – Νουάρος, Μ., «Αι σχέσεις της Κρήτης μετά των γει-τονικών νήσων Καρπάθου και Κάσου ανά τους αιώνας», Ε.Ε.Κ.Σ. IV (1939), 109-118.
 • Μουρέλλος, Ιωάννης, Ιστορία της Κρήτης, Α'-Γ', Ηράκλειον 1950. Ντυράντ, Γουίλ (Will Durant), Παγκόσμιος ιστορία του πολιτισμού, Αθήνα Α' 1965.
 • Molmenti, Pomp, La storia de Venetia nella vita private, I-III Bergamo 1910-1912.
 • Ξάνθης, Κωνστάντιος Ι., Ιστορία της Κρήτης, Αθήνα 1872, τ. πρώτος.
 • Ξανθουδίδης, Στ., «Κρητικός πολιτισμός», περ. Αθηνά 16 (1904), 297-428.
 • Ξανθουδίδης, Στεφ. - Λουλουδάκης θ., Ιστορία της Κρήτης, 1979.
 • Οξφόρδης Πανεπιστήμιον, Ιστορία του πολιτισμού, Α', Αθήνα 1954.
 • Παπαδάκης, Στυλ., Κρητικaί σελίδες ή Κρητικά απομνημονεύματα, Αθήναι 1911.
 • Παπαδοπετράκης, Γρηγόριος, Ιστορία των Σφακίων, Αθήναι (Επα-νέκδοση 1971).
 • Παπαμανουσάκης, Στρατής, Η ξενοκρατία στην Κρήτη, Αθήνα 1979.
 • Παπαρρηγόπουλος, Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους, Α' IV, Αθήναι 1957.
 • Πετράκης, Ε., Ιστορία της εκκλησίας εν Κρήτη, Α', Ηράκλειον 1925.
 • Πλατάκης, Ελευθέριος, «Ξένοι φυσιοδίφαι, γεωγράφοι και περιηγηταί περί Κρήτης κατά τους ΙΒ'-ΙΘ' αιώνας», Αμάλθεια Α' (1970), 63-70, Β' (1971), 99-106, 87-90, 105-112, 151-158, 201-208, 257-264, Γ' (1972), 7-16, 241-250, Δ' (1973), 17-28.
 • Pasley, Robert, Ταξίδια στην Κρήτη Α΄, Β΄, έκδ. Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου.
 • Raulin, Description physique de l’ ile de Crete, I-II Paris 1869.
 • Rochfort, Scott C., Περιηγήσεις στην Κρήτη, Ένα γνωστό οδοιπορικό, Μετφ. Λίζα Εκκεκάκη. Σχόλια. Εισαγωγή Γ. Π. Εκκεκάκης, Ρέθυμνο 1995.
 • Στρατηγάκης, Ιωαν. Ε., Ιστορία της Κρήτης. Αχαιοί και Δωριείς (1500-66π.Χ.), Αθήναι 1967.
 • Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κρή-της, Κρήτη: Ιστορία και Πολιτισμός, Κρήτη Α' 1987, Β' 1988.
 • Sieber, F. N., Ταξιδεύοντας στη νήσο Κρήτη το 1817, Μετφ. Δ. Μούστρη, Ιστορήτης.
 • Spratt, Captain T.A.B., Travels and Researches in Crete, Vol. I-II, London MDCCCLXV.
 • Τσίβης, Γιάννης Δ., Χανιά 1252-1940, Αθήνα 1990, έκδ. Γνώση.
 • - «Σφακιά και Σφακιανοί» Κ.Ε. ΣΤ' (1955) τ.48, 9-14.
 • Τσουδερός, Γιάννης Ευθύβουλου, Αφιέρωμα στην ιστορία της Κρήτης και ειδικότερα του Ρεθέμνου 1536 ως 1924, Ρέθεμνος 1995.
 • Τωμαδάκης, Ν. Β., «Η Κρητική Ιστοριογραφία από του 1821 και εφε-ξής και αι συναφείς επιστήμαι», Μνημοσύνη, Β' (1968-1969), 1-20.
 • - «Η Κρητική  ιστοριογραφία  (1204-1966)  Πεπρ.  Β' Δ.Κ.Σ,  IV, 450-456.
 • - «Η σημασία της ιστορίας της Κρήτης και η περί αυτής έρευνα» Μνημοσύνη Β' (1968-1969), 453-459.
 • -  «Οι Κρητολόγοι και η Κρητολογία», Κρητολογία 1 (1975), 5-27.
 • Tournefort Pitton, Relation d’ un voyage du Levant, Paris 1718.
 • Φουντουκάκης, Κ., Ιστορία της Κρήτης από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ' ημάς χρόνων, Εν Αθήναις 1903.
 • Willets, R.F., Ancient Crete. Social History from early times until the Roman Occupation, London, 1965.
 • Χατζηδάκης  Γεώργιος   Ν.,  «Αι Κρητικαί μελέται» Ε.Ε.Κ.Σ.  Γ' (1940), 437-442.
 • Ψιλάκης, Βασίλειος, Ιστορία της Κρήτης (μεταγλωτισμένη), Α-Β-Γ-Δ. Αθήναι.
 • - Ιστορία της Κρήτης από της ανωτάτης αρχαιότητος μέχρι των καθ' ημάς χρόνων, Εν Χανίοις, Α' 1899, Β' 1909, Γ' 1910.
  *
  ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Βερνάδος, Μ. του Κρητός, Ιστορία της Κρήτης, Μεταφρασθείσα εκ του Γαλλικού ΙΒ΄ τομ. της Γενικής Ιστορίας, Υπό Μ. Βερνάδου του Κρητός. Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Κ. Ράλλη, 1846.
 • Παναγιωτάκης, Ι. Γεώργιος, Η Κρήτη στις αρχές και τα τέλη του 20ου αιώνα, 2000.
 • Παπαρρήγα – Αρτεμιάδη, Λυδία – Ηλίας Αρναούτογλου, Ιωαν. Χατζάκης, Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου, Τα Ελληνικά κείμενα, Ακαδημία Αθηνών, Αθήναι 2011.
 • *
  ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΑ
 • Παπαιωάννου, Άγγελος, "Η ταχυδρομική ιστορία της Κρήτης", (1353-1913), Π. Ζ΄ Δ.Κ.Σ. Γ1 (1995), 377-390.
  *
  ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ
 • Γόντικα, Δάφνη, "Οι ξένοι ταξιδιώτες στην Κρήτη", (12ος-17ος αιώνας), Π. Ζ΄ Δ.Κ.Σ., Α1 (1995) 163-172.
 • Εκκεκάκης, Π.Γ., "Ενας Πολωνός περιηγητής στην αυτόνομη Κρήτη", Π. Η΄ΔΚΣ, ΕΚΙΜ, Ηράκλειο2000, Γ1, 119-127.
 • Παπαδάκης, Μιλτιάδης, «Η βενετοκρατούμενη Κρήτη με τα μάτια των περιηγητών», Αμάλθεια, 148-149 (Ιαν.-Ιουν. 2007), 31-55.
 • Hemmerdinger-Iliadon Demokratia, "La Crθte sons la domination venitienne et turque, de 1322 a 1684, d’ aprθs les recit pen connus des pelerins et de voyagenes", Studi Veneziani 9 (1917), 535-623, 15(1973), 451-584.
 • De Bonneval Philippe – Dumas M., Αναγνώριση της νήσου Κρήτης, 2000.
 • De Tournefort, Joseph Pitton, Ταξίδι στην Κρήτη και τις νήσους του Αρχιπελάγους, 2003.
 • Simonelli, V., Κρήτη 1893. Οι περιηγητικές αναμνήσεις, μτφρ. Ι. Φουντουλάκη, Ρέθυμνο 1996.
  *
  ΙΙΙ. ΠΗΓΕΣ
  (Αρχειακή έρευνα, Βιβλιογραφία, Επιγραφές)
 • Αλυγιζάκη, Στέλλα, «Τα οθωμανικά βιβλία της Δημοτικής Βιβλιο-θήκης Χανίων»., ΧΑΝΙΑ (1988), 58-64.
 • Βαλέτας, Γ., «Συμβολή στη βιβλιογραφία της Κρήτης», Ε.Κ.Λ.Χ. Α' (1937), 68-74.
 • Βασδραβέλλης, Ι., «Πληροφορίαι περί Κρήτης εκ των Τουρκικών αρ-χείων της Μακεδονίας», Πεπρ. Γ' ΔΚΣ, III, 42-48.
 • Γερμανός Μητροπολίτης Σάρδεων, «Επισκοπικοί κατάλογοι της επαρχίας Κρήτης», ΕΦ 35 (1936), 82-101, 282-284.
 • Γρηγοράκης, Μ., «Συμβολή στη βιβλιογραφία της Κρητικής επανά-στασης 1866-1869», εφημ. Παρατηρητής (Χανίων), 19-3-1966/ 17-2-1967.
 • Δετοράκης, Θ. Ε., «Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων των βιβλιοθηκών της πόλεως Ηρακλείου Κρήτης», Ε.Ε.Β.Σ. ΜΚ' (1977-78), 188-229.
 • -  «Βιβλιογραφία της Κρητικής Ιστορίας», Παλίμφηστον 3 (1986), 159-237.
 • Εκκεκάκης, Π.Γ., Τα Κρητικά Βιβλία Γ΄ 1914-1944, Ρέθυμνο 2001.
 • Halberr, Fr. – Cuarducci M. (Instituto di archeologia e storia dell arte), Inscriptiones Creticae, Roma A΄ (1953), B΄ (1939), Γ΄ (1942), Δ΄ (1950).
 • Ζακυνθηνός, Διονύσιος, «Τα ιστορικά και μοναστηριακά αρχεία της Κρήτης», Ε.Ε.Κ.Σ. Β' (1939), 505-526.
 • Θεοτόκης, Σπ., «Το Αρχείον του Δουκός της Κρήτης», Η.Μ.Ε. (1922), 395-403.
 • - Εισαγωγή εις την έρευναν των μνημείων της Ιστορίας του ελληνισμού και ιδία της Κρήτης εν τω κρατικώ αρχείω του βενετικού κράτους, Κέρκυρα 1926.
 • Ιστορική Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης, Μνημεία Κρητικών Επαναστάσεων (1821-1830), Α' Αθήναι 1978.
 • Καλλιτσουνάκης, Ιωάννης, «Υπόμνημα περί εξερευνήσεως των εν Βενετία Κρητικών αρχείων», Ε.Ε.Κ.Σ. Γ (1940), 433-436.
 • Καψωμένος, Ερατοσθένης Γ., Το Κρητικό ιστορικό τραγούδι, Η δομή και η ιδεολογία του, Αθήνα 1987.
 • Κριτζάς, Χαράλαμπος, «Κρητικές Επιγραφές», Κρητικά Χρονικά Λ΄ (1990), 7-17.
 • Μαλαγαρδή, Ιωάννα - Κουτός Ιωάννης, "Επεξεργασία με ηλεκτρονικό υπολογιστή εννοιών της Δωδεκαδέλτου επιγραφής της Γόρτυνας για την αυτόματη άντληση γνώσεων", Π. Η΄ΔΚΣ, ΕΚΙΜ, Ηράκλειο 2000, τ. Α2, 199-213.
 • Παπαδάκη, Ασπασία, Κεφαλαιώδη καταγραφή αρχειακού υλικού του Γ.Α.Κ. - Αρχείων Νομού Ρεθύμνης, Ρέθυμνο 2001.
 • Παπαμανουσάκης, Στρατής, «Τα σεμινάρια του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου 1996-2006», Τάλως ΙΗ΄ (2010), 335-355.

 • - «Βιβλιογραφία του Κρητικού Δικαίου», Τάλως ΙΣΤ΄ (2008), 397-538.

 • Σπαχής Εμμανουήλ Β., Συμβολή εις την Κρητικήν Βιβλιογραφιών, (1554-1966), Αθήναι 1966.
 • Στεφανίδης, θ. Γιωργ., «Τα γαλλικά αρχεία σαν πηγή της Κρητι-κής ιστορίας», Πεπρ Ε' ΔΚΣ III, 212-213.
 • Τωμαδάκης Β. Νικ., «Γενική περί Κρήτης βιβλιογραφία. Συμπλήρωμα πρώτον», Δ.Κ.Φ.Σ. Δ' (1928), 183-189.
 • - Γενική κεφαλαιώδης καταγραφή των εν τω Ιστορικώ Αρχείω Κρήτης αρχείων και αντικειμένων του Μουσείου, Χανιά 1933.
 • - «Συμβολή εις την βιβλιογραφίαν των κρητικών επαναστάσεων», Ε.Ε.Κ.Σ. Α' (1938), 530-555, Β' (1939), 198-244.
 • Φραγκίσκος, Εμμ. Ν. – Φλωρεντής Χρυσόστομος, Διάκονος, Πατμιακή Βιβλιοθήκη. Κατάλογος των εντύπων (15ος – 19ος αι.), Α΄ ( ), Β΄ (1801-1890), Γ΄ (1891-1900), Αθήνα, 1995, 1996.
 • Van Effenterre H. – Ruze, F., Nomima. Recueil d’ iscriptions politiques et juridigues de l’  archaisme grec I, Rome, 1994.

 • Van Effenterre, H., «Inscriptions archaiques cretois», BCH 70 (1946), 597-600. 

  *
  ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
 • Meiggs- Lewis, A selection of Greek Historical Inscription.
  *
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Dareste, R., La science du droit en Crece, Paris 1893.
 • Εκκεκάκης, Γ. Π., "Τα . . .  σπάνια Κρητικά Βιβλία, Προσθήκες στο δίτομο Σχεδίασμα Κρητικής Βιβλιογραφίας αυτοτελών εκδόσεων (1509-1913)", ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 15/16 (1999-2000), 287-344.
 • Εκκεκάκης, Γ. Π., Τα Κρητικά βιβλία, Σχεδίασμα Κρητικής βιβλιογραφίας Α΄ 1499-1863, Β΄ 1864-1913, Ρέθυμνο 1991.

  Γνωριμία - Σκοπός - Δραστηριότητες - Προγράμματα
  Εκδόσεις - Μέγαρο Ι.Κ.Δ. - Τα νέα του Ι.Κ.Δ. - Κεντρική Σελίδα  - Ισχύουσα Νομοθεσία περί Κρήτης - Βιβλιογραφία